I i I I I n I y i i 40. h 7 October 1S9S. IR eiser flf) <i y i ini I i a a n I I I iU oensdajj '1 van Meel en Brood. Reglement tenen de vervalschingen men£sel aa,,duidt ("‘asteiuinmeei), of J - naar den naam eigen aan elk. der be- 3 5 00 158 den kalk, alum, zwavelzuur I veor(gezet). imiiaurawwrwiyi mw nqi w iiiiiiw I Iets uit de laatste levensdagen van VAN MEXIKO. 5 35 0 51 7 10 7 16 7 21 7 28 3 13 3 40 4 07 5 14 5 25 5 20 5 56 5 42 5 51 6 06 8 00 1 15 *8 ftV. 5 45 8 II 9 19 11 <6 2 45 6 16 8 01 11 25 11 05 9 44 6 00 6 32 7 05 eetwaren. 4. BeBEIDING VAX MEEL. Ail. I. Het is bepaaldelijk verbo- tS Hit Llad vci 1 02 5 12 7 07 1 12 5 28 7 16 1 50 5 39 7 55 5 15 7 05 9 20 5 24 8 24 10 48 ruMel (verlrck) Genl Lichlervrhlo Cortrinarcq lUndz.icme Zirrtii Lessen Dixmude Ooatkerke Avecappelle Veurne Adinkerke 6 h y elde Duinkerk. -VCIUU“ den eenige minerale stof, zooals pijp- i aarde, china-Clay, krijt, gebrande been- deren, zwavelzuur barium, zwavelzuur niiam van meel (tarwemeel) kalk, aluin, zwavelzuur koper (blauw v;|n gerstemeel, enz., een me vitrool), zwavelzuur zink (wil vitrool), i verkoopen of te koop stellen dai ni koolzuur «>f of sodium, koolwalerslofzure 3' vervolg. 1/ hij barst in eenen woesten lach uit. Eensklaps verstomden alle stemmer.; de grijze moeder zonk op den grond neder, zij hooide zware voetstappen door den iconen g ing weer; a'mim Zij komen u halen, gilde zijne vrouw, ui b oe armen v. si om zijnen hals klemde. Men hoorde de wacht hel geweer piesenlea- ren, d" grendels werden weggeschoven, en de deur ging krak' nd open. De prior trad biniit n en hief zijne lanieern omhoog. Het malie licht bescheen nu een hartverscheu rend schouwspel, lie moeder lag op den giond uitgestrekf, en Pedro in dearmen zijn r ich genoot»?. Twee in mantels gehulde ciiiemrs volgden den prior op den voet. Ecu hui.n?r vioeg d' n gevangene bp een ;!en en kalium non Senor Pedro Penna, welke beweegreden hebt gij ge Inschrijvingsprijs, fr. ’sjaars; met r k- Afzonderlijke ontvangen door het Office uePublicité, Maqdah drukker uitgever. Zwaro •wi.ii.tusu-aai. 4, u- Veurne, en 1 mi—i miiuwa «SOI. Parijs naar Duinkcrke 's tnorg. 6 55 8 42 I 9 50 11 25 inorg. ’b morg. 6 05 4 01 ..-e. 9 56 12 45 I 617- 7 45 - 9 0!- 9 15- 919- 9-4- 9 31- 7 40 9 58- 7 51 9 49 - 7 59 9 57 - 8 07 1005 - 8 19 1016 - 8 26 10 25 - a)t. 8 57 10 52 - openbare voeding bestemd is. Art. 2. Hel is den i dat den mensch lot voedsel strekken ,JO V mogelijk van daan zijn; Engelsche koningin, die aldus, door I hare tussehenkomst, Europa van eenen I n._ vreeselijken oorlog zou beviijd hebben, I meel het gemalen tarwekoren. Doch al zulke middelen kunnen alleen-Al ander meel als dit lijk uitstel maar geene zekerheid ver- I moeten genoemd worden schaffen. Zoolang de mogendheden, van top tot teen gewapend, tegenover elkan- der staan, zal niets in staat zijn het wan- 1 karen weg te nemen. -^ünsm^l Cortemaroq naai Oostende, 4 42 8 11 II 02, 1 14, 4 56, 5 18, 7 18 Oostende-Corletnarcrf, 5 45, 8 05, 12 26 4 22. 6 15, 8 13 Cor!ein-IJper7 01 9 10 1 51 5 29 7 59 lJper-Coriem4 20 7 18 10 08 1215 356 62 Lichtervelde naar KorlriJk, 5 12, 8 25 9 47, 11 37, 1 26, 5 40, 7 27, Kortrijk naar Liclitervetde en Brugge,8 05 11.02, 12 55,4 22, 6 44, 0 00, 0 00 Brugge naar Kortrijk, 7 45, 900 11 0<j 12 45 5 05 6 45. Oostende-Brussel 5 27 6 18 7 35 9 10 1114 11 59 1 59 2 59 5 52 5 59 8 38 lluiukerke naar Parijs en u,org. Duinkerko (verlr.) 10 41 Atrecht 2 26 Amiens 5 55 Parijs (aankomst). 5 25 ’b avond» Parijs (vertrek) 7 10 Dpiukerke(Aatik). 12 15 r ri Nieuport (stttd)-Dixmude, 12 06 1 56 4 17 Dirmude-Nieuport 2 35 5 58 8 24 uwe oude moeder i keizerlijken 21j vreese- maar ik om eenmaal, i een einde t om aan 3t C“- I-d, en vocht als een dapper t..s—- adelaars van het ]10PWe( 7jj zich geen denkbeeld tegen de vrijheid konden maken, toch v:.- i te v. lde trok; I zulk eene rcdeneenng H. br dubbel- i ger door oenen veroordeelde zal hebben gunstig op zijnen stand we; ken kon. i «En waarom s>j uar anes niet recht uit aan den keizer gezegd, en ham verzocht u uit zijnen dienst tc ontslaan; of waarom hebt gij hem niet om genade gesmeekt vroeg de officier. De spanning waarmede do beide vrouwen elk woord opvingen, was zoo groot, dat zij bijna geenen adem dierven halen; het was alsof de officier, die zoo diep in zijnen mantel verscholen was, haar red- Uunue engel zijn moest. (Wordt 3(0 558 11 .18 4 09 6 00 7 56 142 519 746 857' 2 00 5 31 8 00 9 15 2 06 357 806 921 2 11 5 42 811 9 26 2 18 5 49 8 18 9 53 2 27 558 826 9 42 2 38 605 857 951 2 46 613 8 45 2 55 6 20 8 52 10 05 10 17 1039 1108 had om uwen lezer, die reeds onderzoo- j in mijn gemoed Nieuport Uixinude-Geiit en Veurne Duinkerk; 7 06 0 00 7 01 745 10 56 rschijnl den WotmMiag. onmiddelijk na de graanmarkt. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 15 cent. De Annoncen voor Belt/ie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘tbuitenland worden Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, %'cü'trclAiiren van i' Dainkcrke (vertrek) Gbyvelde zldinkcrke Veurne Avecappelle Ooslkerke Dixniude Eessen Zurren Handzaeme Cortemarcq Lichtervelde Gent De Monileur van J...- geude koninklijk besluit mede Krslrnu'iit Op de bereiding <iei> handel van meel, brood J,-cu --/ vu UICI mill uai alle schadelijke voortbrengsels ont- gluten mogen bevatten. “i zijn; i liet is verboden 2° Van bedorvene of beschadigde paalde graansoort granen, bij voorbeeld, van met brand- koren geaiengde granen. 2. Vebkoop van meel. USuitcnlnniIschc lDulitiek. Zelfmoord van generaal Boulanger. Woensdag morgend heeft dc Fransclie generaal Boulanger, de general de la re vanche, zooals onze gekke zuiderburen hem eenigen lijd hebben genoemd, de kluchtspeler die Frankiijk ging herop- hemen en die den moea niet had cr te blijven, zich op hei burgerlijk kerkhof I van Elsene, op hel graf van zijne bijzit, I mad. Bonnemain, <he onlangs met veel praal burgeilijk begraven weid, door den kop geschoten. Deze gebeurtenis, het waardig einde van eenen plichlvergeten gelukzoeker verdient al het gerucht niet dat er door de drukpers >ond wordt gemaakt. De field, door den kluchlzanger Paulus in zijn lied En rev'nanl i/e/n rcrue vermaard remtaki, is van het weieldiooncel ver dwenen toen zijne rol was mi gespeeld. Oorlog of Vredo. De tijdingen dezer week zijn meer virdi'lifvi nd dan vroeger. Twee staats- n afmen, de Duitscbe kanselier von t .'piivi en de Fianscbe minister van I tmcii'aiidsche zaken, Ilibot, hebben icilei cene redevoering gehouden, waar in zij eiop aangfd.ongi n hebben dal er prene ooilogzuctiiige plannen bestaan en dat de vicde nooit meer verzekerd is geweest dan tegen wool dig. Mochten deze heide vei klariijgen de wei rspiegehng van den echten toestand zijn en dc vrees wegnemen welke de gidiiiige wapeningen der mogendhe den aan velen inboezemen Franscli Russisch verbond. Ook h< t verbond tusschen Frankrijk en Buslaod, dat gezegd wordt gesloten ie zijn in t vooruitzicht van eenen Euro peen lb n oorlog, zou, naar men thans beween, eenen gansch vredelievendcn riep Gij moet voor u..„ v zorgen? Daarop trok ik den wapenrok aan, en begon toen die lijke, dubbelzinnige rol te spelen; maakte ook levens een besluit c~ op welke wijze dan ook. hieraan e te stellen. Ik deed toen mijn best den eed, dien ik den vorst p- gelrouw te blijven, tü »uchi a I soldaat. Hiervan getuigen de Guadaloune en het Kruis van uri ieg van eer. En wederom werd ik door het verwijt veivolgd, dat ik l van m’j'1 eigen vaderland t„ doch gij ziel, Sennor, dat ik deze zinnige <ol nu binnen eene uur ui (gespeeld. En waarom haal gij den keizer? vroeg de officier. Ik ha; t hem, omdat hij een vreemde ling is. en zonder kans duizenden men- schenlevens heeft opgeoff rd, Sennor, riep Pedro Penna met geestdrift uit. Binnen koricn tijd is Juarez weer de rechtmatige heer van het land. Hij werd arm geboren, ellendig opg> bracht, moest dikwijls honger lijden; en treh, nu is hij de mededinger van j onoverwonntn, onveibid- vetl rampen gebukt gaat, nog te willen verraden Sennor, ik weet niet met wien ik de eer heb te spreken; ik weet ook niet of gij mijn rechter of mijn beul zijt. Maar waarom ik den keizer wilde verraden Omdat ik hem haat En waarom dient gij hem dan Waar- om eet gij het brood van uwen vijand Waarom strijdt gij dan niet in het leger uwer vrienden, en waarom draagt gij den keizerlijken wapenrok vroeg de onbe kende niet eene van toorn bevende stem. Sennor, voor dat nog een enkel vreemd soldaat den bodem van Mexico betreden had was ik luitenant in hel leger der'repubiiek, doch toen de vreemde heerscharen onze ste den begonnen te overstroomen, en toen samen met den oorlog, gebrek en ellende binnen onze hutten kwam; toen alles voor den keizerlijken soldaat moest worden opge- off'rd, terwijl de republikein geen brood had om den hong' r van vrouw en kinderen te stillen, toen begonnen hunne bleeke. uit- g» holde wangen als een stom, maar heilig 'verwijt, mij aan mijne plicht van echtge noot en vader te herinneren, en ik hoorde i ur., i eene kracntige stem, die 5 tenen keizer, de oorsprong hebben, zoo ten minste schrijft men uit Parijs aan een Brusselsch blad. Ziehier, volgens dal schrijven, wat tol dat verbond aanleiding heeft gegeven Toen Keizer Wilhelm, van Duitsch- land, zijne grootmoeder van moeders zijde, koningin Victoria, varr Engeland, een bezoek bracht, zou hij lot haar gezegd hebben Ik wordt overrompeld door het socialismus. Mijne volkeren kunnen de krijgslaten niet meer dragen. Mijne bondgenooten, de keizer van Oostenrijk en de koning van ftaue doen mij dezelf de klachten. Het is volstrekt noodig dat ik een geschil met Frankrijk doe ont slaan en dat land dwinge mij d?n oorlog te verklaren. Ik hoop dal Uwe Majesteit mij bare ondersteuning zal verleenen in dezen beslissenden strijd, waarin ik mij nen vijand voor goed machteloos wil maken. Koningin Victoria zou geantwoord hebben dat zij eenen afschuw van het bloedstorten had, en vooraleer te ster ven, geenen oorlog wilde zien, zoo wreed of nog wreeder dan dien van 1870; dat zij, verre van hem daarin te helpen of aar. te moedigen, zich er uit al hare klachten zou legen verzenen. Keizer Wilhelm zou zeer misnoegd vertrokken zijn. Koningin Victoria van haren kant, zou terstond aan den keizer van Rusland geschreven hebben, om hem te smeeken zich, zoo uitdrukkelijk mogelijk, gunstig aan Frankrijk tc ver klaren, ten einde een dergeiijk ongeluk te voorkomen; dal zij zelve, buiten baar gouvernement, alles zou doen wat in hare macht was om zijne tussehenkomst ten voordeeie van den vrede te onder steunen. Indien hel bovenstaande de waarheid niet is, het zou toch verdienen echt te zijn en het zou tol eere strekken van de vrijdag deelt het vol- -- AAW 13 W te koop te stellen, en te behouden, 1 voeien en andere met meel bereide j 1° Tarwe- of ander meel, dal in strijd -- met de bepalingen van artikels 1 en 2 bereid werd; 2° Meel dat, door welke oorzaak ook, bedorven is. Art. 5. Het is verboden onder -- van rOgge. enz., een meel te niet al granen cf stoffen naam draagt, met uil- -- vein uci uen na siutn, enz., in welke kleine hoeveelheid zondering der zeme ook, te voegen bij Let meel dat tot de dat vreemde sloffen nnnr>lu>..« i- t” -- Mijfjuimci njK. insgelijks verboden tot meel of tarwemeel, verkoop bestemd meel te maken, 1 mfiei, op lOO^C., i moel ver_ van zijn gewicht Van granen welke niet zooveel van aile jardachtige stoften en •Bxvrxr.■u-z.-ttoriwzuu nCTURKnawrrrr3a RiWl^ delijke, onverzoenbare vijand van den groe ten prins, die uit een der oudste vorstelijke geslachten van Europa is voortgesproten! Het klinkt als een tooververhaal, <n toch prijken met onuitwischbare trekken, in do bladen der geschiedenis, de namen van I Maximiliaan aan, gekozen keizer van Mexico, gezworen had, en van Benito Jurrez, president der repii- als oen »t.n— i bliek, en Juarez zal en moei zegepralen!» Moeder en echlgenoote stonden beiden dit vreemd schouwspel aan te staren, en braid van de zaak waren zij overtuigd dat ig, in het keizerlijk le- da gedaan, niet beklagensweerdigsn toe hebt gij dat alles niet - gezegd, en ham -■ der tarwe zal naar de plant waarvan het voortkomt (rogge-, geis'e-, haver-, veldboonen-, erwten-, boenen-, ..j.. - snijboonen-, rijst maïs-, aardappelmeel, trouwen en de gegronde vrees der vol- enz.). keren wo.ir n»me.n. i Alle mengsel van meel zal moeten ge noemd worden met een bijzonderen iirr- naarrii die dg samenstelling met het standdeelen. Art. 4. Het is verboden te verkoopen, of voor den verkoop in te voeren of te ver- de post 6 fr. Annoncen r!0 centimen per regel.De groote letters nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. ^enastraal, 4G, te Brussel in ae PosiKamooren. den ijzerenweg. 1 cioher tot November n 1054 5 08 5 00 1131 3 45 5 54 12 06 4 16 6 07 7 15 10 10 12 15 4 24 6 20 7 22 10 18 1222 4 31 6 28 7 50 10 26 12 50 4 39 6 36 7 42 1036 1243 4 53 6 48 7 48 1042 1249 4 59 6 51 7 55 1049 1256 5 06 701 8 01 10 55 8 10 1 1 04 8 22 11 14 7 32 9 34 12 22 Brussel (sank.) 8 45 10 55 zwavelzuur koper (blauw - -nuvUIJ, I "VUjJCll UI ie Koop s koolzuur uf dubbelkoolzuur potassium de bestanddeelen der nf magne- i waarvan het den r- “'Cl Uil— ondermg der zemelen, zou bevatten, of Int z()u beval en. Wal bijzonderlijk aangaat het gewone 1, zal het gebuilde niet meer dan 18 t. h. van zijn gewicht mogen verliezen, en. i op dezen warmtegraad gedroogd, zal het niet meer dan 1 t. h. minerale stoffen (asch) en niet min dan 8.5 l. h. droog o’lntan rnr».-« v« l liet is verboden mee! van eene be- t. gemengd met meel - l van eene andere graansoort of met eene j andere plantaardige zelfs andigheid, te I veikoopen of te koop te stellen, tot I Art. 3. Voor de toepassing der vol- gende bepalingen verstart men door IMP/»/ La» .vz. —nl-- - Al ander meel als dit

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1