V 41 j Ik c i 3 c r Aft a j i m i liaan 47e jaarj*an<£. Woensdaj* 14 October ISO!. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; mei de post 6 fr. Annoneen 20 centiinen per regeLDe grwile tetters Ierland werd Iets uit de laatste levensdagen van VAN MEX1KO. velhebbar Lopez reeds in de macht der re- ter Santa Teresig gevangen, en werd den volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoneen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePübucitè, Magdalenastraat, 46, te Drussel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwdrte Nonmmstraal. 4, ie Veurne, en in de J’osiKamooren. Bultcnlandselie Politiek. Onlusten te Rome. Eene bedevaart van Fransche werk lieden naar Rome, is door erge onlusten gekenmerkt geworden. Een der bede vaarders ot iemand anders had op een register bij het graf van Victor Emmanuel, in hel Pantheon, Leve de Paus geschreven. Dit werd bemerkt en aanstonds daar op, bersten vijandige beiooguigen uit. De bedevaarders weiden door het schuim der bevolking mishandeld en kreten tegen den Paus en tegen Frankrijk werden dooi de oproermakers geuit. Het Italiaaschgeuveinemeni heelt zich bij deze gelegenheid, zeer zwak geloond en eene opschudding is door geheel Europa ontstaan, die wel tot eene nieuwe heropening derRoomsche kwes tie zou kunnen leiden. stekenden lerschen apostel, oneindige, onschatbare diensten aan zijn land be wees. Hij bezat echter de zedelijke gaven van den grooten O'Connell niet, en dat, dat alleen was oorzaak van zijnen val. Uil loutere ambitie voor zijne partij vaderlandsliefde was het echter met, verspilde hij bijkans zijne fortuin. Hij maakte kennis met eene schat rijke, getrouwde vrouw, mevr O’shea, die hem, zooals bekend is, geldelijk ondersteunde. De betrekkingen met deze vreuw wa ren hem allernoodloitigst. Zijne fortuin had bij verspild, niet om zijne arme, verdrukte, uitgebuite, tot op het been afgevrete lerscbe broeders ie helpen en te redden, maar enkel en alleen om zich te doen gelden en aan hel hoofd te blijven van dit in hem ver blinde volk dat gaiucu zijne noop in hem stelde. Zoo schrijft een geestelijke uit een dorp van hei gouvernement Kasan aan een dagblad van Jloscou In de stad levend, kunt gij u ónmo gelijk eene voorstelling maken var, al de eileude, die onder de landelijke bevol king heersciiende iswij, landbouwers, zijn in de gelegenheid om naar in hare geheele maaktheid en onheilspellende macht van nabij te loeren kennen. Is de aanblik van een zieke treurig, hei is nog oneindig onverdragelijker, hongeiende en van honger stervende menschen ie zien. In mijne gemeente wonen men schee, die reeds sedert twee of drie we ken zonder brood zijn, en zich voeden mei gras en boombladeren. Kunnen zij zich ergens van een stuk zwart brood meester maken, dan eten zij zelf dit niet op, maar geven hei aan hunne kinde ren. Bij het doortrekken van een dorp trol deze geestelijke zestien door den hon ger geheel krachteloos geworden men schee aan; eene vrouw stierf voor zijne oogen van den honger. Hei dorp telde 145 huizen, en in 20 daarvan voedde men zich met den afvai van landbouw- produkien. Eveneens neemt ook nood hand over hand toe in andere dorpen. De stemming ouder de landelijke be volking neemt een dreigend karakter aan, de rampzaligen zijn de vertwijfeling nabij. Wij willen het gaarne gelooven Eu ondanks al dat wet) en lijden, gaat de Russische regeering voort honderden millioenen te besteden aan wapenuitrus tingen, aan de legermacht, aan het on- dei houden van eeu leger hooge ambte naren, die den laatsten druppel bloed uit het hart der hongerige natie zuigen. Men zegge niet dat de Staat niet bij machte is den hongersnood te bestrijden, vermits een belrekkelijk klein gedeelte dier uitgaven voldoende wezen zou om in Amerika hel noodige aan te schaffen lot besn ijding van den geeset, die hon derd duizenden zou kunnen len grave voeren. En nu de keerzijde van dezen ijzing- wekkenden toestand. In de Vereenigde Staten van Noord- Amerika is de oogst van vruchten dit jaar bijzonder groot. De overvloed van peren, perzikken en pruimen is zoo ont zaglijk, dal de boeren haast geen prijzen maken voor hun produkl. En wat doen ze om hel aanbod le ver- en had nog niet geleerd hoe snel de for ti tuin haar vaandel om kan koeren. De keizer reikte nu den gelukkige de hand terwijl moeder en echtgenoote deze met kus sen bedekten. Volgt mijjnu, zeide Maximiliaan, en hij verliet de cel, door generaal Miramon, Pedro Penna en diens moeder en vrouw ge volgd. Zij gingen op straat, 't Was er don ker en eenziain. Overal heerschte rust, en hel was alsof de gansche stad een voorge voel had van hel on weder dat weldra boven hel keizerrijk zou losbersten. Eensklaps werd de stilte van den nacht door het doffe geluid van tromslagen onder broken, en. men zag eene compagnie infan teristen de kazern verlaten en rech'slreeks naar de personen, die uil Ste. Clara kwa men, opmarcheeren. Generaal Miramon riep den konimandecrenden officier halt i: toe. De officier, die Miramon onmiddelijk her kende. deed zijne manschappe n slaan. Waar marcheert gij heen vroeg de j ceneraal. Ik was Queretaro door het verraad van den be- - -- velhebber Lopez reeds in de macht der i vertrouwde te veel compagnie bij de terechtstelling legenwoor- publikeir.en. De keizer zelf zat in hel klo minderen? Mais gebruikt men in verschillende staten als brandstof, en in Cansas voe dert men de zwijnen met perzikken. Uil Louisiana meldt men dat de sui- kerboeren van plan zijn de heele op brengst der melasse suiker als brand stof te gebruiken, daar het transport van van siroop de moeite niet loont. Men berekent dal de helft der siroopprodue- lie ongeveer 100,000 ton kolen zal ver vangen, wal genoeg zou zijn om de brandstof voor de geheele suiketproduc- te van Louisiana te dekken. Dus hier vernietigt men voedingsmid delen. terwijl in Rualand, uil gebrek daaraan, de armen zich moeten voeden met boombladeren, in afwachting dat zij van honger omkotnen, zoodra de winter invalt. Berichten uil Rusland melden, dat de russische vloot eerlang naar Frankrijk een bezoek van hoffelijkheid gaat bren gen. Ware het niet beter ze naar de Veieenigde Staten te sturen, met last volle ladingen levensmiddelen mede te brengen voor de arme boeren, die van honger bezwijken op den vaderland- schen grond. 'i fs waarlijk bedroevend dat men zich bet lot der armen aan hoogerha id niet meerder aantrekt, en wie het in Rusland wagen durft den nood des volks te kla gen en er de oorzaken van aan le duiden, wordt gestraft. >1. BEuls tc JJlarsciSIc. M. Buis, burgemeester van Brussel, heeft zich donderdag met den schepene Janssens naar Marseille begeven, om de inhuldiging bij te wonen der groote ge- zondmakitigswerken, welke m die stad gaan ondernomen worden Donderdag avond had er een banket plaats, bijgewoond door vijf ministers der fransche republiek, MM. de Frey- cinet, Constans, Bouvier, Yves Guyot en en Jules Roche, en waarop M. Buis het woord gevoeid heeft. De redevoering van den burgemeester van Brussel levert een groot belang op, te meer daar hij liet versiaau dat hij sprak namens den koning der Belgen. Na geprotesteerd te nebben tegen de kwaadwillige geruchten, die voorname lijk in Frankiijk verspreid worden tegen de Belgische politiek, ging M. Huls voort ais volgt Hongersnood en overvloed. Terwijl Rusland, die graanzolder van Europa, zijne grenzen sluit voor den uitvoer der rogge, uil oorzaak van den ontoereikende!) oogst voor het inlanscff verbruik, is de voortbrengsl van vruch ten en maïs dit jaar zoo ontzaglijk in Noord-Amerika, dat de boeien, wegens al te grooten overvloed en de geringe waarde hunner pioducten, suiker en maïs als brandstof gebruiken. Alzoo veivalt liet pi aatje, door som migen vooruiigezet, als zou hongersnood niet meer te vreezen zijn, daar de na tuur op de eene plaats ruimschoots schenkt, wat zij elders te kort geelt. Dal zou waarheid zijn, wanneer de regeeririgen werkelijk hel lot der bevol kingen ter harte namen, in stede van bijna uilsluitelijk de belangen der gl oo ien te bevorderen. Wanneer hier honger wordt geleden, terwijl daar de vruchten der aarde tot mest- ei brandstoffen worden gebezigd, vall dan de verantwoordelijkheid dier gruwelijke sociale wanorde niet op de staatslieden, wien ot doorzicht of menschenliefde onbreekt om daaraan een einde le stellen.’En is men niel gewet tigd eenen staat van zaken te bestrijden, waaruit zulke vreeselijke toestanden kun nen geboren worden? De oerichten omtrent den hongersnood in Rusland zijn hartverscheurend. Vi I I mets'er Pedro Penna doodgeschoten wor den. Laat de compagine terugkeeren; de te- rechtstellieg zal geene plaats hebben, de keizer heeft hem genade geschonken, be val Miramon. De officier maakte eene bui ging, kommandeerde rechts omkeer. en de compagnie trok de kazern weder binnen. durende dit gesprek had de keizer zich een wein g teruggetrokken, en de compa gnie had hem niet herkend. De moeder van Penna m de jonge vrouw bleven dichtbij den monaik staan, terwijl de nten ester eenen diepen zucht slaakte. Toen de troe pen vertrokken waren, zeide de kiezer.- gaat allen nu naar uwe woning; legt u daar ter ruste, en draagt voortaan den vreemdeling geen haat me r toe Toen Pedro Penna en de twee vrouwen hunnen dank aan den keizer wilden betui gen, was hij reeds mei generaal Miramon uit hunne oogen verdwe nen. Dit gebeurde in d n nacht van 12 on 12 Mei 1867, en in den nacht van dm 15 Me> Sennor, zei de keizer op ernstigen, doch zachten toon, ofschoon gij mijn vij lt and zijt, zult gij toch wel twee geschenken van mij willen aannemen. Eerst uwe vrij- heid. »En bij deze woorden trok Maximil- aan het doodvonnis uit zijnen zak, ver scheurde het, en ov< rhandigde het toen aan de jonge vrouw. En toen, eenen ring. dien ik u geef lot aandenken aan de ireu- rige waarheden die gij mij zoo even ge it zegd hebt. Gij hebt mij verweten dat ik de kroon heb aangenomen, hoewel ik voor- uit wist dal het mijn eigen leven en dat mijner trouwe volgelingen kosten moest. Sennor, uwe landgenooten hebben mij zelf hierwaarts geroepen. Ik besteeg den troon van Mexico als een vrij man, een beminde echtgenoot, in de volle kracht mijner jaren en onder de gelukkigste om it standiglieden. Wie kan mij nu met recht verwijlen dat ik mij, onder zulke gunstige tl vooruitzichten, door valscha droombeelden heb laten medeslepen I Bovendien had Frankiijk mij verzekerd, mij in bange tijden met zijne onuitputtelijke hulpbron- k nen ter zijde te zullen staan. Maar ik was jong en - k op de liefde van het volk; ik was gelukkig dig te zijn; 4’ vervolg. Om genade smeeken, Sennor, en wan neer dan?... Gisteren ben ik veroordeeld en binnen drie uren word ik doodgeschoten- En wie kan den keizer op dit uur spreken Zijne generaals laten niemand "bij hem toe, en eer hij ontwaakt, ben ik begraven. En wie zegt u, Sennor, dal de keizer slaapt vroeg de officier opgewonden. «Maar, dat begrijp ik; wat zou hij ’s morgens om een ure te doen hebben Gij bedriegt u, Sennor, want de keizer zelfstaal voor u ik ben de keizer Daarop liet Maximiliaan zijnen mantel vallen. Allen herkenden hem. Moeder en gade wierpen zich nu, onder hel uilroepen dpi* namen Jesus, Maria, Jozef, aan de voeten van den monark neder. Do veroordeelde stond als aan den grond genageld, zonder een enkel woord te kun nen uitbrengen. Dood van Parnell. Woensdag avond werd de tijding uit Londen ontvangen dat Parnell, de gioote Painell die over een paar jaren nog de ongekroonde koning van genoemd, overleden was. Volgens de eerste berichten, had Par nell zich gezelfmoord, en zoo kwam het dat verscheidene bladen in hunne avond- uitgaaf het feu vermeldden onder de fioofding Zelfmoord van Parnell Volgens de laatste was hij echter be zweken tengevolge eerier ei ge verkoud heid, die zich in den loop der verleden week veropenbaarde en hem dwong le bed te blijven. Wat echter een zeker feil mag heeten, is, dat de man die tot over weinige maan den maar de hand hoefde uit le stesen of den mond te openen, om gansch Ier land als dón man te doen opstaan, niet meer is, en, bijkans vergeten en verla ten. te Brighton, ten huize van Mev. O'Shea, met wie hij, eenigc maanden geleden, voor de wet trouwde, zoo niet plotseling dan toch onverwacht, het lijdelijke met bet eeuwige heeft ge wisseld. Parnell was een man van groot ta'ent, een man van buitengewone welsprekend heid, van algemeenen invloed var. ka rakter en ongemeene krachtdadigheid. Zijn gezag op het lersche volk was onbeperkt en terecht werd hij door een ieder aanzien als de echte opvolger van O'Gonnell en die, even als dezen uil kende, deed zijne manschappe n slaan. generaal. De officier groelte met zijn en sabel, heb bevel ontvangen, generaal, met mijne binnen eene uur moei de rit- a n I V j ■rnm mnrsM r i WfttnrW«MnTcaBcilM i r rw gam ■iniitm—

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1