r DE DÜIVELSTOREN door PAUL FEVAL. 47e jaargang. i21 October 18ÏÏ1. Woensda de graanmarkt. ten I en hij spoedig iedvreens gunst. Hij MB Zoover staan de zaken. Ilet is zeer waarschijnlijk dat dezelfde toestand zuh zal voordoen in andere arrondissemen ten en dat een zeker getal liberalen, af geschrikt door de strekkingen van het radikalism, de liberale paitij zullen ver laten om zich bij de katholieke en be houdsgezinde partij aan te sluiten. (Union de Charleroi). voor Herziening. M. de Smet-de Naeyer heeft donder dag zijn verslag overdo herziening der grondwet afgegeven in handen van M. de Lanstheere, voorzitter der kamer. Hel verslag zal binnen kort uitgedeeld worden aan de leden der kamer. Het stuk is zeer uitgebreid. Rechterlijke kronijk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heeft de volgende veroordeel, ngen uitge sproken Zitting van 1 October. Debcver René, werkman te Woumen, 8 dagen gevang en 26 frank boet, voor bedreigingen, 8 dagen gevang en 26 frank boet; voor bideediguïg jegens de policie, en 10 frank boef, voor dronkenschap. Parmentier Hendrik, Parmcnlier.Emit 1 en Baert Sylvia, huisvrouw.van Hendrik Par- tnentierrondleurders te D xuïtide, de twee eerste eik 10 maanden gevang en 3 maal 26 frank boet, voor vernieling van afslui ting; tik 2 jiar gevang, voor vernieling met geweld van mobilaire voorwerpen en elk 20 frank boet, voor vernieling vtii mobilaire voorwerpen; do derde 2 maanden gevang voor medepli chtigheid in 't eerste misdrijf, 6 maanden, voor medeplichtigheid ui het tweede. Soele Karei, en HJlewaert Frans, her bergiers te Clercken, elk 26 frank boet, voor slagen. Vercamer Karei, (gezegd Seven vn K.it- ter.s), werkman, en Slaelen Melania (gezegd Meelevan Katiens), huisvrouw Jozef Ver- cimer, werklieden ie Clercken, de eeiste 1? dagen gevang, voor diefte, en 15 dagen e?t ’v 26 frank boet, voor smaad jegens de pclic. de tweede 26 frank boe,, voor veihel.ng. Develter Em el, werkman te I-enbergtie, 2 tnaal eene maand gev; ng, vo >r dieft,m. Coidonmer Hendrik enVVijffliBit heibergiers te Crombekc, "Ik 15 rank bod, voor dansspel gehouden te hebben zonder toelating. Zitting van 2 October. Vandammo Emiel (gezegd Miel Gae), werkman t.» D x- mude, 26 frank boe', voor slag.m. Demoor karei, werkman te Wuumén. 13 dag’ n gevang, voor diefie. Coggh, David, vissch- r te Adinkerke, 16 dagen gevangen 206 trank boel, voor jachi- misdrijt. geopend en Plougaz beroemde er zich op, 1 dat hij in zijn geheels leven slechts ééu enkelen gast de deur gewezen had. Die gast'was hel veidriet. De vrijheid van Plougaz stond gansch alleen in de wereld. Zijne viouw was reeds meer dan lien jaar dood en zijn eenige zoon Aithur was, men wist niet goed waar, mis schien in Palestina, gesneuveld of krijgsge vangene in h inden der ongeloovigen. De oude beer hoopte niet hem nog ooit weer te zien, en om de waai heid te zeggen, hij dacht ook maar weinig meer aan zijnen z.uu zoon. De jacht, eene goede tafel <-n h»t spel, ’he. schoone I (want hij was speler, een hartstochtelijk spe- kn zelfs), lie'eii. hem volsiickt geenen tijd om zich met beuzelingen n te laten. Tijd om zich met zijne zaken te bemoeien had nij evenmin. Meesier Luc Moi fil, zijn opziener deed dat voor hem en 1...2 .r._Lr daad de manier van dat te doen. Die meester Luc was een dik, kort man netje uit Normandie. Bijna altijd lachtte bij nemende plooi, rel Men dronk, tacnue en ujuoic c. u..... en door zijn eenvoudig en goedaaidig uitei- harteiust, do groote deur stond altijd wijd lijk won I. Meesieh Llc Morfil. De geschiedenis die ik u ga vei halen is oud, zeer oud. Als in de lange winteravon den de landlieden in Brelanje rond den vlammenden aard z.ltcn geschaard, dan wordt de oude grootvader uit zijne mijme ringen opgewekt, wanneer een zijner klein kinderen, bij toeval of met opzei, eene toe speling maakt op den Duivelatorenwa: rvan dan de cude man, zonder zich lang te laten b.dden, het verhaal, dat nij als jonkman zoo dikwijls ml den inond zijns eigen grootva ders had hooren vertellen, aldus b gmi .- Er was eens in lang vervlogen lijden edelman, wiens naatn was vnjneer van Ke'imb.idelzire u. ev<n fraaie, als moei ijk uil te spr.km na aien. dat eena de Grondwet herzien en het j occupatiestsél aangenomen, men maar slechts eenige schreden meer van’t al gemeen stemrecht verwijderd is en dat de weg om er. toe te geraken wijd, breed, veilig en onbelemmerd is; dat voldoet hen niet. Zij willen, lijk wij booger zeggen, het algemeen stemrecht onmiddelijk, zonder voorwaarden, zon der uitstel. De socialisten weten zoowel dan wie ook dal hel minsterie aan hunne eischen niet kan toegeven, maat zij verlangen slechts voor’t oogenblik eene weigering die hen, zou toelatea. woeling te ver wekken; ja, straatoproer zoeken zij slechts te weeg te brengen, om aldus het ministerie pogen omver te werpen. Het ministerie neemt zijne maatrege.s om bij het openen der Kamers de orde te handhaven, en aan de woel- of op roermakers te laten gevoelen dat zij zon der den weerd hebben gerekend. einde toebereidselen te maken deze beiooguig. Het Vaticaan heeft officieel geprotes teerd bij de gouvernementen tegen de eerloosheden der laatste dagen. De pro- teslatie gebeurde woordelijk aan de gezanten en gevolmachtigden bij den II. Stoel. De kardinaal-staassekretaris deed op merken, dat de toestand van den H. Vader met den dag ondrageiijker werd, ter oorzaak der medeplichtigheid van hel italiaansch gouvernement met de on godsdienstige revolutie. Verbrokkeling. De liberale partij gaat om zeep, zij verbrokkelt meer en meer. Ouder de liheiaien zijn er die lot bel radikalismus overgaar,- de anderen, de behoudsgezin der!, keeren terug naar de katholieke partij. Wt ldia zullen er in België maar twee partijen meer zijn; van den eenen kant de katholieke partij, die al de behouds gezinde» zal bevallen, al dezen welke onze tegenwoordige instellingen willen behouden; van den anderen kant, de radikalen en progressisten, die hand in band zullen gaan met de socialisten en oproei maxeis. Reds van nu af is deze gedaantever wisseling zichtbaar. In een ai rondisse- ment, waar in 1892 wetgevende kteziti- gen moeten plaats hebben, heelt een libeiale senator aan de katholieke volks- veriegenwot rdigers voorgesteld zich te zamen, op eene zeilde lijst, voor het kiezerskorps aan te bieden. «Ik ben altijd zegde bij be houdsgezind geweest, zoowel als libe- iaat. Nu verdwijnt de liberale paitij en zal zij weldra niet meer beslaan. Er zul len slechts twee partijen beslaan, de behoudsgezinde partij en de radiko- socialislische partij. ïk wil behoudsgezind blijven, met al de mannen van orde en't is daaioin dat sprekiug, «-ij willen dat aan bunnen l jk mij wil vereenigen mtt de katholieken eisch dadelijk, zonder uitstel, voldaan i efl met ben wil strijden, worde. 1 n-- ”’1 Men heeft hen wel te doen opmerken Oproermakers. Verscheidene Brusselsche nieuwsbla den kondigen aan dat de progessistsebe en sociaiistscbe gemeentel aadsleden van Brussel en der voorsteden eene ver gadering hebben gehouden, in dewelke, na eene zeer langdurige beraadslaging, werd besloten te Brussel, vóór de her opening der Kamers, eene monster-be- tooging in te richten ten voordeele van het algemeen stemrecht. De piogiessisien en socialisten wil len dus opnieuw volkswoelingen ver wekken, of liever, oproer maken Waarom Omdat hel ministerie in de kwestie der Grondwetsherzeining en van 't algemeen stemrecht niet gedwee naar hunne pijpen wil dansen. Nogtaus het katholiek ministerie en zijne meerderheid hebben 't pi inriep der herz ening onzer Gi oud wet aanveerd, maar laten de pleegvoimen die er toe leiden hunnen wettigen gang gaan. Is dal niet wijselijk gehandeld in 't be lang van Land en Volk De inzichten van ons katholiek minis- terie en zijne meerderheid zijn gekend. Wordt hel algemeen stemrecht niet dadelijk gegund, dan toch wordt er eene uitbreiding van stemrecht loegestaan, zoo er nooit eene werd veileend. Het zal eene uitbieding wezen die de her ziening der Grondwet zal noodzaken en waardoor hel algemeen kierzerskorps, 't is te zeggen, het kierzerskorps voor de wetgevende Kamers van 130 duizend tot over de 600 duizend zal stijgen. Maar zie dat bevredigt de socialisten en hunne bondgenoten, de progressisten niet. Neen, zij willen het algemeen stem recht in eens, zij willen bel zonder be spreking, zij Buitenlnndsche Politiek. Frankrijk. De zittijd van het fransch Parlement is donderdag in de volledigste kalmte geopend gewotden. Er wat en in de Ka- i mer der afgeveerdigdeii maar weinige leden tegenwoordig, wanneer M. Flo- quet den zit ijd geopend verklaaide. In den Senaat werden de wetgevende werkzaamheden ook heraangevangen voor een klein getal aanwezigen. Na de uitloting der bureelen maakte M. Le Royer den lof der afgestorven senateuis. Onlusten te Rome. Wij hebben woensdag gezegd dat de bedevaart der fianscbe werklieden naar Rome op2 October door erge onlusten is teken» ei kt geweest en dat er vijandige betoogingen tegen Frankrijk zijn uitgi- borsten. Er is nu licht in die zaak gekomen, en wat te Rome is gebeurd kan vergeleken worden aan den Brusselschen «zevenden September,» en dient tot bewijs dat de Paus ie Rome noch min nor h meer is j dan een italiaansche gevangene, die noch vrijheid van handelen noch gezag heelt Hei is bewezen dat de officieren en ondëiofficieren van hel garnizoen van Rome sedert den 30 september wisten, door bevelen uil bet ministerie van oor log, dat de troepen den 2 October zou den geconsigner rd zijn geweest, zelfs woidt veizekerd dat Menotti Gaiibaldi leeds voor den 2 October de vei zeke ring van het gouvenement bekomen had dat men eene belooging zou inriebten legen de Iransche bedevaarders. De mi nister bad te dien einde onderrichtingen gezonden aan de burgemeesters. Terwijl de Romeinsche liberalen te zamen liepen wegens eene zoogenaamde beleediging van tien vader des konings, weid te Pavia door de radikalen een ge denksteen van koning Karel Albert (va der van Victor-Emmanuelmet dyna miet vernield. Daarover heeft men zich evenmin kwaad gemaakt, als toen de radikalen schreeuwden: Weg met den Oosteurijkschen kolonel! (koning Humbert). Nieuwe betoogingen te Rome. De liberale monarchistmhe en repu- blikannsche maatschappijen maken eene belonging gereed voor den terugkeer van koning Humbert te Rome. De voorzitters der werkmansmaat- schappijen zijn vertrouwelijk verwittigd, Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. li schrijvingsprijs. 5 tr. sjaars; met de post 6 tr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. fte Annoncen voor Belyie (ter uitzondering der Vlaanderenen tbuitenland worden ontvanyen door het Oi-fice de! ublicitè, )[aijdalenastraat9 4-6, te Brussel. M,.n lju lh bij BONHÖMM11.-HYCKASKYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4je Veurne, en jn de Poslkanjtooren. kon omtrent veertig jaar oud zijn. Rond zijne kleine grijze oogen had zijne gestadige vroolijkheid eene menigte rimpels gevormd, de zoogenaamde lachrimpels. Het al te scherpe en hoekige van zijne roode, sterk uitspringende wangbeenderen werd volko men weggenomen door de volheid zijns ge- laats, terwijl zijne wangen zacht en rond naar zijne dubbele kin afliepen. Zijn korte opgewipie stompneus scheen in zijnen eerste groei gestuit en maar hilf tot ont wikkeling gekomen. Zijne wijde neusgaten lieten hel middel) schot alleen naar beneden dalen, zoodot dit laatste een stompen hoek voimde mei de bovenlip en zij best scheen te doen om den al le grooten af.-tand lus- schen neus en mond te verminderen. Gelijk dn der meeste No: mandiers, was zijn mond uun, plat en bleekiood, maar de rniip. 1 die .uuiui, rnjn er ,0U^ 1h'P» °ok i!' ii gevolg der ouvursioor- ii ui .nder- bare vroolijt heid van meester Luc, ma klo I dit gebrek in vorm goed en gat aan het bo nedtmgedeelte van zijn gelaat eene zeer in- (Wordt voortg.'zet.) Zijn kasteel van Coquerel was het schoonste dat tien mijlen in de ronde en verder zelfs, te zien was. Men sprak er over, niet alleen in Brelanje, maar zelfs te Parijs, en de koning zei dikwijls: «Als ik lijd had, moest ik hel kasteel van den heer de Piungaz zien. Maar de koning had zijne bezigheden en het kasteel stond ver, (aan spoorwegen had in de twaalfde eeuw nog niemand gedachi) heel ver van Parijs op een bevalligeti heuvel, lusschen de stad Dinan en het groote vh k Becherel. En die twee omstandigheden ver klaren het, waarom de koning zich hel ge noegen moist ontzeggen om b" kasteel legaan begaan bewonderen. Doch kwam de koning met. andere be zoekers kwamen er genoeg. De ouue heer Plougaz, uit zijmn aard g.istviij, hield tr lang vei vlogen lijden een I in het minst niet van den visch u.t zijne aam de Plougaz was. Hij j vijvers of het wild uil zijne parken, zonder G'queiel, Coatvizillirouei, vroolijk gezelschap op te enn. Bijna alle en andere plaatsen, met dagen was er feest op hal kasteel van G que- lii- uit n. si r ken na- I rel. Men dronk, lachtte en danste er naar -6'1 I -A' te URNA I waaMrag »MtMi£a^rMiA'^kfan&wanstawkAT.v^ictgjin«aajMUK~.diaiMii i r-’.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1