g: De Grondwetsherziening. 1 47e jaargang. Woensdag 4 November !89L Brief van E. P. De Beersl, 8 I R 1)11 blad den herderlijken Adinkerke, eene maand gevang en 26 fr. voor slagen en wonden Scharre Hendrik, bedelaar teNieuport, 3 maanden en 26 fr. en 5 jaar beroving zijner burgerrechten, voor diefte. Yerghote Desideer, werkman te Wou- men, 8 dagen, voorslagen. Lehouck Karei, gezegd Krokke,. en Deburchgraeve karei, werklieden^ te Veurne, de eerste 16 dagen,'voor Slagen, de tweede 10 fr. voor beleedigingen.' van Adinkerke, zendeling op reizc naar den Congo. Zeer lieve Broeder en Schoonzuster, Zaterdag. 29 (Jest, St. Jans Onthoof- ding. ’t Eu is bijkans niet nlog>.iijk oas negervolk vooruit te krijgen. Zij Itebbm duist keers liever stille op hunnen buk te zitten en vertelsel']es van de andere Wereld rond hun viertje te verhalen, dan beladen met een vracht van boven de zeventig pond door de oneffene wegen vau Midden Atri ka voort te sukkelen. Zij hadden al sichtend twee dagen moeten uit de voelen zijn, en ze zitten hier nog.... te wachten van 's nuch- tens ten tienen en dat wie zou 't geloo- ven? zonder nog 's avonds weg te zijn. Nog een stuk of tien blijven haperen en zul len maar morgen in den vroegen kunnen vertrekken, als ze 'l niet en vergeten. ’t Is van ouds bekend dat men ten min sten drie dagen noodig heeft om een hon derd vijftig man, zonder hunne vrouwen en kinderen, die achterdrendcieii, te tellen te kunnen doen vooruitgaan. Ook buiten Pater Roelens en Pater Ruby te Zanzibar met Pater Bresjou woonachtig, blijven wij allen nog een dag ot drie te Bagamoyo, ora later de karavane te vervoegen. De PP. Roelens en Ruby gaan 'l kamp beschouwen langs eenen omweg waar ’t wild gedierte pleegt te komen wandelen Bijna halfweg gekonvn, valt P. Ruby en zijn ezel in eene wildewzijoenlrape. De ezel had kunnen pooten en hals bre ken, doch gelukkiglijk en is er geen ander ongeluk tenzij dat ze volk moeten gaan zoe ken om den gevangen ezel die er den schrik in ’t lijf van had, uit te delven. Zondag 30 Oest Sinte Intelde. Ons volk ligt in ‘t kamp Schemschem. Velen gaan nog renen laatslen keer hunne familie, vi iriidi n en kennissen goên avond zeggen, ’s Avonds algemeen overzicht. Ons volk bestaal uit ten goed honderd dragers die daarom ti ent een 70 pond waren tot aan Tabora waar wij andere zul en moeten opdocn voort te slepen hebben. Buiten dien last hebben ze nog hun eigen gerief, hunne daghure, hun eten, een eerden pot. ten uitgeholde cocosnole met een stcert voor lepel, en emc pijpe wel zes keers zoo groot als de grootste die ik ooit in Vlaanderen hebbe tegengekomen, 'k Hebbe hierboven gezeid dat er velen hunne familie miê hebben, 't geen allichle nog een honderd vijftig levende negers uit maakt, die meestendeels de persoonlijke vrecb.ten onzer dragers op hen nemen. Anderen voegen hen bij de karavane om zonder gevaar van have en leven te verlie zen naar huia te keeren. Aan ’t hoofd der gansche bende staat de Kirangozi of Heirtog die met vaandel voo- ren op moet gaan en de stilstanden vreet te zoeken, waar T manschap water zal kunnen vinden, ’t Is een ventjen van boven de veertig, fijntig en kleine van gestalte. Met eenen langen in den wind zwevenden man tel, een turban olie hoofdband met eene schoone trospluhne van wel een zestig cen timeters hooge. ’kEn wete niet of bij moed in 't herle heeft, maar hij kijkt vele te dus- achiig om het poeder uitgevonden téheblen. Bijzijden ons draagvolk hebb m wij nog veertig, soldaten olie askaries, waaivau verre hel grootste deel nog geen geweer in handen gehad en heeft. Alle avonden moe ten wij bun de krijgsoefening>n leereuü! s o fr. siaai>: met de post 6 ir. Ammm en 20 centimen per regel. De gniote letters Priesterlijke Benoemingen. Mgr. de Bisscliop van Brugge heelt benoemd. Pastoor te Bellegliemin vervanging van M. Vanseveren, overleden, M. Bou de weel, pastoor w Bevolen, bij Rotis- brugge; Pastoor te Beveren, bij Rousbrugge, M. Bayaert, pastoor te Doomkerke(Ruys- sclede); Pastoor te Doomkerkc, M. Messiaen, onderpastoor te Méulebeke; Onderpastoor te Meulebeke, M. D’hoore, licenciaat in kanoniek recht der universiteit van Leuven; Onderpastoor te Aertrycke, M. Van- dromme, onderpastoor van St. Nicolaas, te Yper; Onderpastoor van St. Nicolaas, te Yper, M. Vandecasteele, oudsurveillant van Si. JosepH’s geslicht tc Thourout. ISrcSiterlijkc ka*onijk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heeft de volgende veroordelingen uitge- sproken Zitting van Io October. Geryl Rochus, dienstbode te Wulpen, 26 fr. boet, voor slagen. Top Achiel, dienstbode te Wulpen, 3 maanden gevang en 26 fr., voor diefte. Zitting van 16 October. Cuffez Alois, 19 jaar, en Cuffez Hector, 16 jaar, zon der beroep, te Woumen, de eerste zeven maanden en 26 fr.; de tweede 4 maanden en 26 fr., voor diefte. Best Amelia, huisvrouw Deman, te i en i wonden. Si. Raphaëlsgenootschap voor zending tieefl den uitwijkeling te beschermen en in te lichten en dat zijne diensten vol strekt kosteloos zijn. Medegedeeld). De prijs eener viool. Een Stra divarius, die de dagteekening van 1715 diaagt, is te Munich voor de geringe .>■010 van 16,625 frank verkocht. 't Is voor met als men het heek! dacht hebben den godsdienst te vernie-, Debeuckelacre August, werkman te llgen tpei k.i:^i.„_i,„ ---„aeiv. ii urn »w< iisu..fS. «...„.„..v..,.. ..-de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, l. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 tr. Een Nr la cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 400. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door.het Office dePit.licité;, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijn in dij Bua JaOAijn±.-KYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte ftonmmsiiaat. 4. te Veurne, en in de Postkanlooren. tigen ipet de seminaristen soidaat te doen wórden, Eere fransche wereldlijke onder wijzeres, zekere Helena Foussiaux, is door den jury van Moulins viijgespro- ken, alhoewel zij bekend had dat zij haar kind eerst ineenen beerput had ge worpen, bet daarna had ailgetrokken eti gekookt in eenen ketel, en het vervol gens door honden en varkens had laten opeten. Brrrr....! Afschuwelijk! Welke straf verdienen de gezwoornen, .die zulke monsters vrijspreken? Met het aankomen van den winter, begint de uitwijking opnieuw regelma tig, en het is grootelijks te vreczen dat deze beweging, ten gevolge van den slechten oogst, dezen winter, grootere ui breidingen zal nemen als voorheen. Wij meenen het onze plicht van onze lezers tegen de gevaren van de onbe dachte uitwijking te waarschuwen: dal zij zich wachten van hen te laten mislei den door de schoone woorden der aan- wervers! Zij zullen voorzichtig handelen met geen besluit te riemen vooraleer hunnen gewestelijken afgeveeidigde van het St. Raphaëlsgenootschap, otwel den algemeenen sekretaris, M. de graat Waldbott te St. Andries bij Brugge, te IBiiitenlandsche Politiek. In Italië zijn de demokraten en socia listen volop aan 't werk om de wetge vers den schrik op 't lijk te jagen door hunne geruchtmakende beloogingen ten voordeele der afschafling van de waar- borgwet; 't is te zeggen die wei, waarbij Italië zich verbindt den II. Vader niet te stooren in het Vatikaan en hem, als opperhoofd der Roomsch katholieke wereld, volkomen vrijheid te laten, wanneer hij tol de volkeren spreekt, zonder er ooit aan te denken den drem pel des Vatikans te overschrijden om de macht of het gezag van den opvolger van Petrus te belemmeren. Die mannen nemen de woelingen, ont staan ten gevolge der zoogezegde be leedigingen aan de nagedachtenis van wijlen koning Viktor Emmanuel, die plaats hadden in het Pantheon, te baat als voorwendsel om de beweging voort te zetten; en, konden zij erin gelukken die waai borgwet te doen intrekken, of, erger nog, den H. Vader te pramen den fialiaanschen bodem te verlaten, en, ge lijk de apostelen der eerste tijden, met den herderlijken staf in de hand, de wereld door te dwalen van deur tot deur gaat.de aankloppen om herbergzaamheid en voeding at te smeeken. Pair willen de God- en Kerkhaters komen, maar de Voorzienigheid zal wel zorg dragen hunne plannen te verijdelen On hu i de strengheid barer loodzware geiecl.tigbeid te laten gevoelen. Intussclien gaan zij maar altijd voort in het smeden van helscbe vervolgings- plauuen. Woensdag hebben de afgevaardigden der verschillende demokratische ver- eenigingen van Rome en he'. omliggen de eene algi meene bijeenkomst gehou den, waarop beslist is geworden, dat den zondag, 8 November, eene groote, algemeene komileits-vergadering zal plaats hebben bestaande uit afgevaar digden van demokiatiscbe vereenigin- gen uit alle steden des lands. Deze vergadeiing zal eene groote be weging op louw zetten voor het afschaf fen der waai bergwei. Eindelijk, na al het geschreeuw dat over de zaak ontstaan is, is het verslag van M. de Smet-de Naeyer over het grondwetsherziening ver- de zaak ontstaan is, is bet verslag M. de - k- voorstel van schenen. Het is een uitgebreid stuk, dat met zijne bijvoegsels met min dan 130 blad zijden beslaat. De verslaggever der middenafdeeling treedt eerst in eenige algemeene be schouwingen over de wenscbelijklieid eener herziening der grondwet, om aan het kiesreclit m België een uitgebreide- ren gropdslag tc geven. «De Kamers, zegt hij, hebben begre pen dat de vooruitziende en spaarzame werkman niet min waarborgen en orde on onafhankelijkheid opleverl als de cijnskiezer», en 'l is dat gevoelen dat de Kamerleden bewogen heeft om het \ooi- stcl van grondwetsherziening in aanmei- king te nemen. Het is weuschelijk. gaat hij voort, elk een erkent dit nu, dat de werkman hel kiesrecht kunne bekomen. Doch de vraag blijft: in welke voor waai den? M. de Smet-de Naeyer bekt kracht la- dig te velde tégen het algemeen stem recht, dooi de sociaüit .’n gevraagd. Na breedvoerig verslag gegeven te hebben over de werkzaamheden der afr deelingen, doet M. de Smet-de Naeyer J de verschillende punten kennen, die bij de herziening dienen onderzocht te wor den: kiesrecht, vertegenwoordiging der minderheden, samenstelling van den Senaat, kiezing van plaatsvervangers, stemming in de gemeente, herziening der kiesgebieden, koninklijk referen dum, huwelijk der prinsen, koloniale bezittingen, inrichting eener rijkspoli- cie, bijzonder policietoezicht rond het paleis der Natie; dan gaat bij over tot hel onderzoek van bet aitikel, dat in plaats van het berucht artikel 47 moet gesteld worden. De middenafdeeling is eenparig van gedacht, dat in het nieuw artikel der grondwet enkel de hoofdzakelijke grondslagen van het kiesrecht mogen geschreven worden, namelijk: Nationaliteit; Ouderdom (25 jaren Minimum van cijns (10 frank); Voor waarden van bekwaamheid (di plomas van hoogerestudiën); En voor het kiesrecht gegrond op de woonst, minimum van het kadastraal inkomen en duur der bewooning. Wat nu de herziening zelf betreft, de middenafdeeling denkt dat de stemming daarvan moet voorafgegaan zijn vat: eene bespreking, bewijzende dat men bet eens is over de grondslagen van bet bebbtïn geraadpleegd. Men weet dat het nieuw kiesrecht Die bespreking zou - geschieden over een wetsontwerp van kiesrecht voor de gemeente en pro vincie. Het gouvernement zou vervolgens een voorstel neerleggen, de verschillen de punten bevattende aan de herziening onderworpen, en het zou over dalvooi- stel van herziening zijn dat de Kamer xju s ommen. Het verslag van M. de Smet-de Naeyer is gevolgd van eene nota der mindei- heid, geteekend Frére-Orban en Sainete- lette, en van een antwoordvanM.de Smet-de Naeyer op die aanmerkingen. Allerlei. Zoo als men weet hebben de fransche Kamers verleden jaar eene wet gestemd, volgens welke ook de seminaristen hun- nen diensttijd moeten doen. In het bisdom Mans waren er zestien; veertien zijn terug gegaan naar het groot seminarie; een is bij de kapucie- nen en de zestiende bij de vreemde missiën. Binst hun dienstjaar hebben de se minaristen weinig vrijen tijd gehad; ’3 avonds na de gewone oefeningen moesten zij in de kazerne de ongeletter- den leeren lezen; een van hen had rond de 30 leerlingen. Is 'tniet drollig dat mende seminaris ten schoolmeesters doel spelen, juist als uien overal het onderwijs wil verwereld lijken! Een seminarist gaf lessen, van stel kunde (algebra) aan eenen onderofficier, welke verlangde in de ktijgsschool van Sint Maixent aangenomen te worden. (Die seminarist moet erpens een eer ste domper zijn, ei? Lessen vau stel kunde geven, wat dan Eindelijk kreeg en ander onder-ofli- cier lutijtische lessen vau eenen semina rist en die ga. t nu in het sem narie om priester te woiden. Dus er zijn 16 seminaristen vei trok- ken en ze komen met 17 terug. i Wie zou dat gepeisd nebben Iloutheni, 50 fr. boet, voor slagen I Voorzeker de wetgevers uiet, die ge- i wonden. verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen i en BOxMiOAiiiiai.-KYCKASEYS, drukker uitgever. ium I --i. —n - nlMUKTi'llliw- 1 ItLl...Il-stl A AD UCHJJV, hm --- Hl—f «»IMI Ml -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1