ft V 45. 4T jaargang. Woensdag II November 88^)1. y au Maar, zal men r agen, waarom toch arsenaal maten te en Frankrijk. kiesrecht bezitten. Maar de overigen in de steden en de landbouwers, de ooeren, de hoeveknech ten, gelijk M. Fiére ze eens uitscholdt, i Ziedaar bet stelsel van M. Fiére, het 1 opperhoofd der gouvernementeele libeia- Nogtans ais men, zooals hij, het alge- meen i J*~ J~ Bultenlaudsche Politiek. De Politiek ligt stil, en was het niet dat men in de nieuwe wereld nog een beetje lawijt maakt, men zou bijkans niet meer weten, dat de Europeesche tno- 1 i. Brief van E. P. De Beerst, van Adtnkerke, zendeling op reize naar den Congo. Frankrijk is volkomen gei eed. Dit rs de uitspraak van sir Charles Dilke, een oud mi.lister van Engeland, die uit Fi ankrijk is teruggexeeid, vervuld mei grooten eerbied voor het Frausche leger. Oostenrijk en Italië van hunnen kant Vermeerderen hun leger en voliedigen hunne krijgsvloot uil vrees voor Rusland i Ie partij, en button dit zullen alle voor stellen van ’t ministerie door hem en. zijne aanhangers verworpen worden. Niet ie verwonderen toch, want zij zouden over geen enkel verslag tevreden der waarheid, Ziedaar de beweegreden der groole Europeesche bewapening; ziedaar de dubbele as waarop de toekomst van Europa draait. en dus de overgroots meerderheid des lands nimmer voor de minderheid net hoofd zal moeten bukken, gelijk het hedendaag bestaat 1 Wetgevende zittijd» Gister hebben de Kamer en Senaat hunne werkzaamheden hernomen. Aan de dagorde der kamer stonden de volgende zaken Samenstelling van het bureel, benoe ming der bestendige kommissiën en loting der secuen. Het bureel der kamer is samengesteld als volgt MM. de Lantsbeere, voorzitter, Tack en Van Wambeke, ondervoorzitters; De Sadeleer, de Merode, Snoy en Anspach- Putssant, sekretanssen. der occupatie of buisbewoning de rede lijkste, daar zij eene vermeerdering van zeven of acht honderd duizend kiezers - gaal meêbiengen Maar Fiére en zijne j aanhangers willen er ook niet van, om dat. zeggen zij, de groete liberale steden door de mindere steden en gemeenten zullen overheersebt worden, in andere woorden, dat de kaart zal gekeerd zijn, de, moet men ver langs den oostkant, iels te broeien ligt dat mogelijks ineen i_.... énweder ontaardend, ganschEuropa van Onder tot boven zou keeren. Ja, al wat dagelijks dooi de drukpers wordt aan den man gebracht, berust /naar op veronderstellingen, maar toch schuilt er iets onrustwekkend uil het volslagen gemis aan feiten van belang. Om dat te bewijzen, zullen wij eenige beschouwingen in ’l midden brengen, gerugsteund op onloochenbare lenen, die, verhopen wij, het hunne zullen bij dragen, om eenieder te overtuigen dat dat alles wel zoo rooskleurigmiet is dan hel er uilziet. - gemeen Dit blad v»*i.m Lijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. 1, sehrijvingsppjs. 5 ir. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen net* rp^i volgens plaatsruimte. Recbteilijke eerherstellingen 4 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100 ot® '«“W De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office of,Publicity, Magdalenaslraat 46 te Bruexel Men schrijft in bij BONHOMME-HYCKASKYS, un.kker uitgever. Zwarte Nonucnsiraal. 4, te Veurne; en in^ile Ihrslkamooren.' Vertrekuren va n den ijzer en we^. 3 November tot 2 Januari A&99. Woensdag 4 November had ie, Bulscimp de begraving plaatse van den Eerw. lieer Poiubreu, pastor dezer parochie. Indrukwekkend was de lijkstoet Aart ’t hoofd ging de geestelijkheid in rouwge waad m-et ’i kruis voorenop, onder het geluid der klokken en 't zuigen der aan- doenlijkste- kerkgezangen Zes'-léden .van den katholieken hond droegen hél jij.K Van. hunnen diepbelreurden Pastor én E-.-rvoor zitter. Andere.leden, mei fakkel in de.hand vergeztlcen hel van weerkamen. De heer Burgmeester met zijne twee schepen en enx ander lid van den kerkraad hielden de hoeken van den polder. Dan volgden.du we'.heeren, de familie en vrienden vau deu eerbiedweerdigeu overleden, onder dewelke eene groute menigte priesters; emdelmge met vaandel aan ’t hoofd slooien de giome en kleine congregatiën den pkch'igou stoet die lang'.waant en statig kernwaar! g pg. De lijndienst, zoo schoont1, dans aan de bereidwillige medewerking van gebt-ur- pneslers heeft tienen diepen en onvergete- lijken indruk gemaakt op de bedroefde her- i, m van aide parochianen van-Bulscamp. Diepe oulioerd was de men gle als d.j E' r- weerde Heer Deken den plechtig-n In Paradisum aanhief daar de stoet onder het geluid der klokken, het lijk van den bemin den Pastoor naar zijne begraafplaatse leidde. Na de laatste gebeden en bij 't uitsterven van hut geluid der Wokken heelt een Ld vau den katholieken b.md in den nam j zijnsr bondgenooteneu in dien van al de parochia nen biel laatste vaarwel aan mijnheere Pas toor toegtsluurd in de volgende lijkrede Mijnheeren, Nog maar twee j tar en h dl gel- den. had ik de eere inden name van onz-n katho- I lieken bond den hertelij-tslen welkom aan mijnheer Pastor toe te sime Nog maar eigenlijrt al dat koortsig bewapenen* Wat willen de grooie mogendheden; welk is eigenlijk bun plan Ziehier wat zij willen. gendheden nu en dan malkander bekij-I us and wil kost wat kost zijnen in ken met oogen zoo groot als kaatsballen. I v .oe oe5,gelden op het Balkan-scbier- Imrners, de Europeesche politiek bj- i e; ar) en Hanknjk moet Elzas en Lotha- paalt zich, otybidér, berust voor het rin&en lei ug hebben «ogenblik op vêionderstellingen, ge- beurlijkheden. zegzegs, kwakkels en! opstokerij. Hetgeen echter, alles wel ingezien, niet belet, dut er toch wel eens ernstig mag nagedacht worden over den gespannen toestand waarin Europa zich bevindt. Voor het «ogenblik schijnt de politie ke hemel helder, ja zoo helder als het i maat kan, doch de schijn bedriegt soms, en in dit geval misschien wel meer dan t de raadselachtige gezichteinder bij JVict Tevreden. Dat de liberalen niet tevieden zouden geweest zijn over het verslag van M. de Smet-de Naeyer, daar heuben wij ons aan verwacht. in elk ander, wat t alles wc) onderzocht en de raadselachtige gezichteinder bij middel van den verrekijker gepolst zijn- zijn geweest, omdat zij in bekennen dat er ginds, de herziening ouzer Gruud wei in ’i geheel (vervolgt.) Duiischlunti blijk zijne wapening ver sterken. Geld zal worden gevraagd voor staal gemaakt worden in met verlangen, maar te kunnen verwekken, die, zoo zij hopen, ben leiug aan t bewind zouden Oteiigen. I Onze liberalen zouden wel eeno uer- zieniiig willen maat zoo een iierzienings- keti, ge weet wel, dal tot uitslag moet hebben dut zij voor eeuwig üli drij dagen zouden meester zijn en out er du» nooit geeu viees meer zou kuuueu wezen dat de katholieken hen van i.et zoo geliefde siaatsgeldschotelken zouden vei jagen. Ja, zoo eene herziening zou de liberalen be vredigen. Hel ideaal van M. F.ére toont dit klaar 1 en duidelijk aan. M. Fiére wil van het ai- “7.~?23 stemiecht niet hooien noch in eenmaal, noch in tweemaal, noch iu drij- hij staal het bekwaamlieidsstelsel voor, iu andere woorden, al dezen die een ambt bedienen ot een posje beklee- den en dus van hunne overheid of van mogen het nieuw veldgeschut. De kanonnen zuilen maal, weder van staal gemaakt worden in j plaats van brons en patronen zullen ge- i bruikt worden, welke in een dun stalen i omhulsel zoowel het buskruit als den j liberale patroons afhangen kogel bevatten. De russische regeering vindt dat hare Zeemacht in de Oostzee geheel onvol doende is; zij wil de Oostzeevlool ver- sterken met gepantserde schepen voorde deze mogen geen kiesrecht bezitten, ze kustverdediging, met enkele ooriogs- moeten maar het hoofd bukken en de be- schepen voor een eskader en mei torpe- lasticgen betalen, al perste men hen den dobooten. Zij wil de werven van hatsleu cent al. Fransch-Russische maatschappij op de Neva koopen. Zij wil schikkingen maken om de snelvarende handelstoombooten derOost- zeehavens in oorlogstijd te wapenen en te versterken als kruisers. Zij wil eène niéuwe haven en arsenaal maten te Libau breiding van het kiesrecht op gtotidslag Frankrijk is volkomen gei eed. Engeland, die uit b* r nr teelt) 5 OU 10 56 12 45 1 38 Duinkerke (i Ghy velde Adifikcrke Veurne Avecuppelte Oustkerke Diimude Eesseu Zurren Unndxueme Cortemuieq Lichter.elde Geut 2 43 6 lö 8 01 11 25 5 14 5 23 5 :9 5 56 5 42 5 51 O 06 B 00 b 3» 7 u5 1 <2 5 12 7 07 1 12 5 28 7 1Ö I 50 5 39 7 55 3 15 7 05 9 20 5 24 8 24 10 48 B!>T 9 15 921 9 26 «17 7 45 9 01 9 15 9 19 9 2 4 9 31 u 9 49 <1(7 mijn voor- I ruxsel (verliek) Liehtervelde Lort» itinrix, BmiilsHi'tiie Zirreli Eesten lliiiiiude fc'ovtkeikr Avrruppelle Veurue idinkeiie L hy velde 10 17 10 39 1108 CorUiiBHrcij na.vr Oostende, 4 42 8 11 11 02, I 14, 4 50, 5 18, 7 18 Oostende-Cortemmcif,'5 45, 8 113, 12 26 4 22. 6 15, 8 13 C.irle n-lJpu7 01 9 10 1 51 5 29 7 59- !J|:er-C-icieiu4 20 7 18 iOo8 lï 15 556 321 Lichlervelde naar Kortrijk, 5 12, 8 25 9 47, 11 37, I 26, 5 46, 7 27, Kot liijk un.tr l.ichtet-velde en Brugge,8 05 11 02, 12 55,4 22, 6 41, 0 ou, 0 OJ Brugge naar Kortrijk, 7 45, 900 t l C*^ 12 43 5 ('5 6 45, 1 ltosteiute-Brusael 5 27 6 18 7 35 O 11 14 11 59 1 59 2 59 5 32 5 59 3 'W v er ju54 5 68 5 00 113 1 3 43 5 34 1*2 c6 4 16 6 07 7 15 10 10 12 15 4 24 6 20 7 22 1(> !H 12 22 4 51 6 28 7 36 10 26 12 50 4 39 6 36 7 42 10 36 12 43 4 53 6 18 7 48 10 42 12 49 459 51 7 55 1 0 49 12 56 5 66 7 01 8 01 10 55 8 10 I I 04 8 22 1114 7 32 9 34 l2^ Brussel (aankj 8 45 10 55 5 38 0 51 7 h> 7 16 7 21 7 28 7 40 7 r»i 7 59 su7 10 05 8 19 10 16 - 8 26 1o 23 n.iinkerk. mk. 8 57 10 52 (Vervolg). Dguendag 4 September, een St. Gillet. Een achter jaun ome msliueli door oneindige kronkelwegelijes, die door '1 meunenlange gres, eu van tijd tot lijd on der het getak va» kleine doch dichte bostellen voort- «loopen. Du slrekc is gunscb onbewoond.geen liuljen hoe klein ook.geene levende liele en is er te vinden.overal lang droog gras dat onie eieis niet verloeren kunnen.hier en daar eene soort vau doorngebuointe niet goluwe schorse en lange don- kergrijie stekkers geven nog meer afkeer voor dele woeste streke. Wij slaan ome tenten op in 'tkninp van Bikira, al iou onbewoond «I»’lovertje, maar mol een wei nig balfslijkig water, dut ons voor ’t elen goed te passe komt. Toen ons volk van den avond els naar gewoonte nceistig aan ‘t singen met voor eu tegeniuu; en aan 't eten was, was er een man met donderende stemme die de stniwijgeedheid aan de menigte gebood en liet woord wm Velen onder ous afkomstig uit a Uiuknmalaiid suilen vele lijd verheien met deu weg der pater» teüomen, die van ons lar.d al te ver verwijderd is. Hadden wij met üuitsehe oorlogs- mannes te handelen, 't ware gevaarlijk onto belof- ten te breken en'l sou ons kunnen 'Heven kos- ton.... Maar ouxe meesters en sijn geeu inauneu b vau'oorlog, sij en dooden niet en geen een van hun n sou ons iels durven doen, als wjj aan de» weg van ons iaiid gekomeu, de paters hunne vl echten sullen u luien liggen ef> seere seere met onse betaling naar huis sullen vluchten. b VVeiiiu', mannen van Usukuma, staat stel u aan? aauveerdt gij het? jiadwelijks had de oproermaker die trouwloose woorden uitgesproken of de hoofdman oaser soldaten stond recht te midden der nieuwsgierige menigte en sprak hun in drier voege Soldaten en diuger», de woorden die gij daar nu "stemrecht verwerpt, dati is de Uit j gehoord hebt, sijn de woordeu van ceultouwloose. Hebben wij met allen beloofd unie meesters te r. dienén, met hen te gaa» 011 hunne goeden n te dragen? Hebbeu wij ervoor niet beiaard geweest? Van de or.sen lijn er kiurlcrs, broeders, die nog 'naar de kusten tullen wede, komen. Misschien j meer dan ééu vau ons sal nog naai de susten gaau. [s't dat wij meineed siju, dat wij wegloopen sullen de Europeanen ons oog hu.iue koopwaren b toéval trouwen? Neen, wegloopen suit gij niet doen. Ik ben hier, veert g soldaten staan daar gewapend met g-w cri-ii, poeder- en koege's Uc piters sijn utr-rBJ j iimHiMi SCO BB» 5 58 1158 4 69 6 00 7 36 1 42 5 19 7 46 2 (10 5 3 60 2 u6 3 "7 8 c6 2 11 li 42 8 11 2 |8 549 8 18 953 2 27 5 >8 >26 9 42 2 38 ÖO.'> 8 37 9 51 2 4'16 13 8 45 2 55 6 20 8 5t 1005 3 15 3 40 4 07 F- I v IC»0 VM ■^■WbwbI 1 met verlangen, maar ze slecats iu den schrikwekkend schijn bijnedeu, om onlusieii en oproer BRAND. Zondag nacht is er brand gesteken geweest in denschelfhof van M. Mor.teyne, burgs, meester te Ramscappehe. 's Anderdaags hee.i ae dader, in eene herberg van Nieuport, zich als d* plichtige bekend gemaakt, en werd door de gen darmerie aangehouden. o daar, en jij weet dat lij rechte sehieten. Als da o groute luun (l’uter overste) op de krokodijle scl oot op de boorden vuo' een Kangani, de krokod.jle was dood. Als nij op het nijlpeerd scaoot, het nijlpeeid was gekwetst, leder keer dat lij op den vogal schieten die op den boom lit, de vogel va'.t eu ia dood. Êu gij meent dat hij delen luude missen dia b wegloopt? Neen, geen een van u tal Wegloopen, 't xou hem berouwen. De hoofdman osier wapen mannen had goed ge sproken. Niemand en durfde iets tegeuieggeti, eu alles was weer in beweginge gelijk te vooren. Pa'er overste bood den redenaar eene goede sigaar aan, omdat hij ons znowel verdedigd b«d, en de man dte zeker nog nooit eene sigaar had gesmoord, was er boven mate dankbaar voor. Rond den tienen stond gansch kamp is rep e« '■oere; eea vijf en twintig man van weerskanten gewa pend met lansen, stonden gereed malkaar in ’t haar te vliegen; eenige lelve waren al uesrstig aan't vech ten. *t Geruchte nuek ons wakker. Pater RoeleuC neemt x:jue iweepn, vliegt cx luasehext ea staat ax ooxjdrucbtig deure dat hjj er twee of duo kwetst. Van als onxe moedige vechters gewaïe i<ju dat •t schuw begint te gaan, letten lij het al op eea loopeu en keerea in den nacht alleugskens weeie, Hinder nog op 't vechten te deuken. Duinkeike jjaar Parijs eu Dainkerke (vertr.) IU 4! Atiecht 2 Amiens 35 Purijs (aankomst). 5 25 'fi HVOJldl Parijs (vertrek) 7 iü Dumke] ke(Aai.k). i 2 13 •- Nieuport (stiid)-llixraude, 7 06 12 06 I 56 4 .7 7 01 hixii.uue-Nieiijmrt b n» 745 2 55 5 58 8 24 Parijs naar Duinkerks ’**v. luozf. 5 45 6 Ó5 8 11' 8 42 9 19 9 50 11 16 11 25 u»oigznorg. ÜU 1 15 1 1 05 8 00 6 v5 9 44 I 15 4 01 Nieuport Diimudé-Geut en Viurne Duinkerke - 0 OU 4 (7 o n

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1