y Woensdag Ï8 November 189!. N' 46 de graanmarkt. Ii.schnjvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.Ds groote letters on- I den, dal men de kleine handeldi-ijvers dooden zich htbnre vakken, die er eenen i 47e jaarnang. I* ons eene schuilplaats had gezocht, te komen halen. 'tWas wat gewaagd van t dal katholieke priesters, zij die alleens aan de slaven de vrijheid naar lichaam en naar ziele kunnen verkenen nu een hand- j zouden toesteken, om eeoe ongelukkige, i die er in gelukt was aan de barbaarschheid van etnen dwingeland te ontvluchten, weer- tnededinging in de haiïdelzaken der. dekmantel van concuientiè ol me- I dedinging, en Dit is geen sn ijd otn het leven meer, 'l is eerder et n strijd om de dood, wam heelt er velen ten on algemeen stemt echt. En gelijk er stemrecht bedrog scholen zit, zoo meermaals het uitwerksel van oneerlijk- lieid en bed'og. Hel zou eene weldaad zijn voor ’t mensebdom en in werkende klas indien de goede koop Brief van E. P. De Beerst, van Adinkerke, zendeling op reive naar den Congo. (vervolg en einde.) Woensdag 2, Donderdag 3 en Vrijdag 4 September.Nogallijd onbewoonde landen Als wij van den avond aan lalel (dal is ronu een paar kisten) te eten zalen, kwam blei t grauwe magere araab van rond Werscliillige tijdingen* Ottre. 41 Maart 1890. Uwe Zwit- sersche Pillen Hertzog hebben mij het meeste goeds gedaan; ik was onder hevig aan boofd-en maagzeer, ik had geenen eetlust; na het nemen eener en kele doos der Zwilserscbe Pillen Hert zog aan 1 fr. 50 de doos was in ten vol» Ie genezen. Ik beveel ze een ieder aan. (Handteeken gewettigd.) JULES HERMAN. Met hem eu wil ik met wederkeert n, ant- beul seffens ons kamp te verlaten, hem be dreigende is ’l dal hij haar durft aanraken., en de tuan beschaamd, keert zijne hielen er. verdwijnt uit onze oogen. L. ware hem. Zaterdag 5 Sept. Sint Aguila. Gisteren hun mets in ons kamp ten diens tl* staat. In een twee drie laaien al de vieren en wij gaat», met ons ge.-choi, maar met een klop pen’d nu-, ons hoofd builen steken. Onze bezoekers, ziende dit er hun geen goed onthaal voorbreid wordt, gaan stillekens üunnp weg n voort. Zondag, in 'tkamp van Mism. ’l Is ’teerste <iat wij ontmoeten. Een hoop kleene sireOii n liuizeki.-iis waarover men kan kijken, n; ceiie vlakte g-ih-g.-n. is g.uisch het dorp. I)..- B as. burgemeester zauden ze in De nieuwe inschrijvers voor 1892, zullen den VEURNAAR tol 52 j I EScchterlIjke kronijk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heelt de volgende veroordaelingen uiige- sproken Zittingvan den 29 Oclob”r. Vanlieres Lucia, huisvrouw van Serafin Vanden- busschn. werkster te Proven, 26 frank boet, i voor aflroggclarij. i Minne Eduard, blikslagersgast, te Dix- mnde. 26 frank, voor smaad jegens do politie. Dewitto Benjamin, metser, en Corlier Arthur, werkman, beide te Adinkerke, de eerste 16 dagen gevang, de 2’ 26 frank voor slagen, en elk 5 frank, voor dronkenschap. Decock August, gezegd Belle, rondrei zende muziekant te Mercketn, 1 maand en 26 frank, voor smaad; 15 frank, vonr zijn gespan verlaten te hebben, 5 dagen en 30 frank, voor vuur gemaakt te hebben op min dan 100 meters afstand van huizen. Ryssen Karei, Lapiasse Karei en L’peire Karei, visschers te Oostduynkerke, elk 26 frank, voor slagen. Ryssen Karei, vnornoemd, en Provoort Karei, visscher te Oostduynkerke, de eer t; 300 frank, de tweede 2 maal 100 frank, voor jachtmisdrijf. Viaene Desideer, werkman te Adinkerke, 50 frank, voor jacht. Zitting van den 30 Octob,,r. Vanler- berghe Cora'ie, hnisvrovw Kaiel Decrop, werkster te Veurne, 2 maal 8 dagen, voor diefte. Brunet Remi, herb rgier, cn Cappello Pieter, orgelspeler te Isenberghe, de eerste 3 maal 22 frank; de tweede 3 maal 25 frank, cn elk nog 10 fr., voor dansspel ge houden Ie hebben zonder toelating. Hebreus Alexander, workman te Veurne. 2 maal 3 maanden on 26 frank, vo v- slagen en wonden; 2 maal 16 dagen en 26 (rank, voor vernieling van afsluiting, en 5 frank, voor dronkenschap. B'tin ilonoiri werkman, te Revere n, 1 maand en 26 frank, voor bedriegelijke ontvreemding. Valla°ys August en Valheys Isidoor, werklieden te Westende, eik 16 dagen en 26 frank; Dalle Isidoor, werkman te Lom- bartzyde, 8 dagen en 26 frank, voor smaad jegens de politie. door ongehoo de en oneerlijke mededin- 31' K‘nK> W'jft veelal onbesproken. December naast kosteloos toegezonden Worden. i tvv‘.' - mededinging De goede Koop. i <ier gebracht b i Want alle kwaad straft zich zelven, en De goede koop staat thans bestendig n;i ePI.f| zijnen medemenseh ie hebben aan 'to.de van den dag juist gelijk het benadeeld, komt noodlottiglijk de*' i dergang der mededingers zeiven. achter het algemeen 2 en oneciiijkln.ie ver Op de Hengstenkeuring ook is de goede koop h b digd moest zijn. De goede koop is daar ook een groot kwaad gelijk in al andere bedrijven, waar bij met gegrond is op eenealge- meene overeenkomst en op mogelijk heid. ij Elkander wederzijds betiadeelen en ondeimijnen, meer nog met bot gedacht aan anderen iets te ontfutselen dan wel om dienst te bewijzen aan zijne klanten, dit is thans bijna den algemeenén tegel geworden. Men spreekt en handelt thans veel over den slechten toesiand var* werk volk en kleine handeldrijvende burgetij; men zoekt m ar de o irzaket: en wijst er dozijnen aan; maar de wezentlijke oor- ^ak, de wcderzijdsche ondermijning Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na g. „...m--a volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen I fr. Een Nr lo cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’[buitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat46, te Brussel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in tie Postkantooren. Wcrtrekuren van <Ien ijzer en weff» 3 November iot 9 «ffannarl ff Stil. om in de ruwste slavenbanden te steken I Dezen keer waren wij meester, en nu j en zal hij zoo wel niet varen als den eersten j dn- ’t gezag van Duitsche beambten had we- i ten in ie roepen. Wij verlrtareu hem korten gord, dat die slaviune viij is in ons kamp, i h,..,. en zij, ziende dat ze tn goede handen was, zet haar slellekens h.-.ren ouden meester neere. Wij ’t bijzonder voor de wei Kenuc mud. mdier; dc goede koop oprecht en eerlijk ware, en niet meer- maals ten doel bad modemenseben te henadoelon of’ oneerlijke toestanden te i tedden. De goede koop schuilt veelal onder die mededinging, die i niet dat cene kraaie sirijd om het leven is zoo groot gewet- (]pdl h*1 weerSaltue11 en dat J I lil*’ i i Klagende loorlc duiven zorgeloos op r,de. se ul(J, V:in den kwlJ- «enen lak te rusten zijn, geen spmrken leveS ncndeti toesiand in handel en nijver-j en watc.er in't gansche land te bespeuren, heid niet meer uitsluiielijk Ier. laste der i - J-- --- ..«u groote kapitalen kan leggen, immers, de kleine handeldi ij vers dooden zich nu er een wederzijds door de mededinging, die di;oO,melnijlpeerdriemtn gewapend en nog soms alle palen te buiten gaat. Iwee Van z’Jne volgelingen in ons kamp om En zoo komt men er loc peisoonlijk ne ;mder<: ontvluchte slavinne, die bij dubbel te moeten werken en tevens zij ne werklieden minder te betalen, zoodat ter. slotte niemand eenig voordeel uit den goeden koop trekt. Want wat langs den eenei jkant woidt it’gewonnen, moet men langs eene andere zijde dubbel go- misset Die - is echter nog zoo erg niet als deze in ze kere nc‘...1 Tuchtraad op na houden om eerlijkheid, weei haven, et; der. ptijs voor dooi behouden. De tneedingitig heeft daar ook al goede I om hel j hard als in het Vlaanderen zeggenkomt ons groeten cn j hetcollegie, dat zulke mannen vormt! Mochten brengt een pak turksche teiwe als liefdegif- te... Wtj zullen toch niet van honger sterven. Twee goed gewapende manskeiels komen van wege den meester der ontvluchte slavinne van eergisteren, 'tvrouwken halen. Zij be- W'-ren dat de duitsche hoofdman van Baga- moyo ’t recht van den slavenmeester zou ge staald hebber; maar gezien zij den brief ver geten hebben zr-ggen zij zenden wij hen bi'leeld terug en het halm nogeens dat ilc slaven in ons kamp viij zijn, eu dal het maar hoogere macht is, zoo als een brief geleekend door d duitsche macht van Ba- gamoyo, die ons zou beletten d-.e viouw te verdedigen. Zij keelden gerust weder en belooluf.n ons dat zij btnn.-n twee dagen weeral bij cos zullen zijn. Wij zijn z; vei wachit-rdt-; wij on gelooven nogtans n et dal et in Bagam<*yo Europeanen zullen zijn die huntie macht zullen gebruiken om sla ven ie maken, ’t Zou te verte gaan. Maandag, Sinte Christine. Wij geven eenm d ig ruste aan onze dragers. Een btie- vendttiger vm-trekt van den avond naar Ba- gartoyo. T En late de k.mse niet schieten, zeer Leve broeuer cn schoonzuster, u met hem de laatste lijding mede te zenden. Wij zij i allen, goddank, geheel gezond. Vergeet met voor ons ,e bidden. Gust. De Bevist, geloofszonde!. Opper Congo. dert daieene waf verheven en gtëdt-bie-1MC! ,uuu' eu ruuv,“-*JJ— F b woordl ze en wij bidden haren meesteren Priesterlijke benoemingen. Mgr. de Bisschop van Brugge heeft benoemd. E’asiooi’ te Gulleghem, M. Vandewalle, pastoor van St. Rochus te Kortrijk, en van 4860 tot 4862 onderpastoor van Ste Walburgis, te Veuene. rdigheid en eensgezindheid te liand- bijzonder om den vastgesiel- hL/Ioni"; de werkzaamheden te I zeggen gebruiken doen wijken: de sn ijd leven schijnt daar ook zoo hard als in het ouden meesier volgan mag, is ’t dal ze zin minste winkeltje; de nood doel daar ook J-u- zijne dwing'andij gevoelen, en verne- -I T’ M r IK A C.tnM/l.'liIlll’A V, m .rrtnw nwlZl.nl.. lil A L. L t A S 00 9 51 0 00 9 56 10 56 12 45 158 i iemand durftt verklaren dat hij in God gelooft, 5 51 6 06 6 00 6 52 7 05 9 20 9 33 I </2 5 12 7 07 1 12 5 28 7 16 1 50 5 39 7 55 3 15 7 05 9 20 5 24 8 24 10 48 5 2S 5 29 5 36 1 h 10 17 10 39 1108 ftH Cortemai-cq naai Oostenda, 4 42 8 11 11 02, 1 14, 4 56, 5 18, 7 18 Oosteude-Cortemaroq, 5 45, 8 03, 12 26 4 22, 6 15, 8 15 Corlam-IJper7 01 0 10 1 51 5 29 7 59 IJper-Coriom4 20 7 18 10 08 1215 356 62» Lichtervelde naar Korlrjjk, 5 12, 8 25 9 47, 11 37, 1 26,5 40, 7 27, Korft ijk naar Lichtervelde en Brugge.8 05 11 02, 12 35,4 22, 6 44, 0 00, 0 O0 Brugge naar Kortrijk, 7 45, 9 00 11 Og 12 45 5 06 6 45, Ousteude-Brussel 5 27 6 18 7 35 9 10 1114 11 59 1 59 2 59 5 32 5 50 8 68 11 ïruttel (vertrek) Gent Licbtervolda Uortemarcq llandxaemo Zvrren lessen hixmude Gostkerke ^veoappelle ^eum« ^dinkerke Ghyvelde - e 1054 Ó68 5 00 1151 3 43 5 34 12 06 4 16 6 07 7 15 10 10 12 15 4 24 6 20 7 22 10 18 12 22 4 31 6 28 5 14 7 30 1026 1250 4 59 6 36 7 42 10 36 124o 4 53 6 48 7 48 10 42 12 49 459 6 51 7 55 10 49 12 56 5 06 7 01 5 42 8 01 10 55 8 10 1 1 04 8 22 1114 1 32 9 34 12 22 8 45 10 55 God dorst loochenen en lasteren. «Ik ben katho liek. zei onze veelbelovende redenaar, en geloove in God. Die deftige verklaringen werden begroet met het t aanraken.. I geschuifel cn getier van de meestendcel onzer god- zijne hielen vruchtige socialisten. Zij en zijn zij trouwens al jjy. geene kanten tegen den godsdienst. Wel hemelsche deugd l’t zijn al leugenaars die dat uitkramen Zoo spreken ze somtijds Maar algelijk alser’nen 1 socialist zegt dat God niet en bestaat, ze klakken nachl'komcn twee leeuwen cans zien of er eu ze springen op van blijdschap En als er JIJUU4 nv»a.a I durftt VPrlhr/m dot hu tn fiAd i den godsdienst eerbiedigt, ze schuifelen en ze hou- 1 den een leven van de an ere wereld. Ik hebbe daar bijzonderlijk een waalkeh be merkt dat op zijnen stoel hem zat te wringen lijk een slang en die spertelde lijk ncn duivel in den wijvvaterbak. Wat er bok van zij, M. Vliebergh heeft een voorbeeld gegeven dat hier te Leuven, en elders ook. v»n langs om meer zal nasevolgd worden. 't is te hopen. Willen is kunnen! dat heeft hij getoond. Die het recht cn de waarheid voor hem heeft, en moet voor niemand, cn bijzonderlijk voor geen handsvol socialisten achteruitvvijken. Eere dus aan den kloeken spreker! Eere aan Parijs naar Uuinkerke ’•ar. *8 av. ’amorf 2 45 5 45 6 35 6 16 811 8 42 8 01 9 19 9 30 11 25 11 06 11 25 ar. morg. morg, 11 05 8 00 6 05 9 44 1 15 4 01 i te Dixmude, heeft Sonncville, van Stcenkerke, maandag laatst den eersten arromiissementsprijs behaald met zijnen baaidrouaandon hengst Bril jant, oud 4 jaren. i Duinkerke (vertrek) GhyveJde Adinkerke Veurne Avecuppelfo Oosikerke Üixmude lessen Zurren Handzueme Cortemurcq Lichtervelde Gent Brussel (aank.) J 1 .’4 1 J I C17- 3 CO 5 58 5 35 7 45 - 11 58 4 09 6 00 7 56 6 51 901 -142 519 7 46 857 7 10 915200 551 800 9 15 7 16 919 - 2 66 3 57 8 1)6 9 21 7 21 9 24 - 2 11 542 8 11 7 28 9 81 - 2 18 5 49 8 18 7 40 938-S27 558 826 9 42 7 51 9 49- 2 38 605 837 7 59 9 57 - 2 46 6 13 8 45 8 07 1005 - 255 620 8 54 1005 8 19 10 10-3 13 8 26 10 23 - 3 40 Duinkerk. »uk. 8 57 10 52 - 407 Men schrijft ons uit Leuven Maandag den g“ dezer, was cr groote meeting van de socialisten te Leuven, over het algemeen stemrecht. i Gelijk het cr gemeenlijk gaat, wierd er daar veel te oegeiui f]auwc p:aat oneen gedaan. Als ge die mannen ,1,a .Jlonni. 1 20udt gclooven, zouden alle misbruiken, alle mi- seriën, alle armoede van de eerde weggetooverd zijn, van met dat iedereen zou gewapend zijn met het stemrecht. 'k En zou cr u niet van spreken, ware ’t niet om iets te doen bemerken dat geheel en gansch ter eere strekt van het bloeiend collegie uwer stad. M. Vlie bergh, een oud student van Veurne, schaars in onze hobgescho.il getreden, heeft ook het spreek gestoelte beklommen, om in korte maar gepaste woorden de onnoozelheid van al die flauwe redens uiteen te doen Hij toonde hoe dat al de misbrui ken, waarover onze roodjes gedurig klagen, dobbel cn driedobbcl bloeien in Frankrijk en Duitschland ca elders, waar het algemeen s emrechtlnogthans de eerste viole speelt. Zijne re sens waren zoo duurslaande, zijne tal» zoo boeiend cn zijne overtuiging zoo klaar, dat j vele van zijne hondcrdvijftig socialisten toehoor- .1 haar dat zij wij is in ons kamp, I Ucrs er waren m.ar vijf studenten gedwon- wii fteene slaven en erkennen; dal ZO gen waren hem goed te keuren cn zijne woorden J -i-j met handgeklap begroetten. Het spet veranderde geheel en gansch als de Uuinkerke naar Parijs eu Duinkerke (vertr.) 10 41 2 45 5 45 Alreobt 2 26 6 16 8 11 Ataiens 3 35 8 01 9 19 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 11 06 ’■avond» ar. amorg. Parijs (vertrek) 7 10 11 05 8 00 Duiiikerke(Aauk). 12 15 9 44 1 15 Nieuport Dixmude-Gent en Veurne Duinkerke. Nieuport (stad)-Dixmude, 7 06 12 06 1 56 4 17 7 0! Dixuiude-Nieuport 745 2 55 5 58 8 24 waar V beide in dcnzelfden weg voortgaan cn veel navol gers tellen. (Nen Student). - i—«iiiiffwrrni i«» ii - i voor -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1