I hl i V 47 Woensdag 25 November £891. 47e jaargang. n I i men niet met honderden, maar met dui- voor de De nieuwe inschrijvers -^T^*voor 1892, zullen den VEURNAAR tot 31 December naast kosteloos toegezonden worden. ix hijut den Woensdac. onmiddelijk na de graanmarkt. - Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Annoneen 20 cenlimen per regel.De groots letters volgens plaatsruimte. - Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. - Een N' 15 cent. - Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. he Annoneen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office iiEPmiiJciTfe, .Vdffdn/e.-m.s/rmil, 46, te Rrmsse.» Mi n m m i;it ui inj BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. drang, waarvan citoyen Janson en de Béforme de ware vaders zijn. Wij zijn in een wespennest geval len, zegde onlangs een liberaal, en het bitterste voor ons is, voegde nij erbij, dat hel onze eigen vrienden zijn, die er ons hebben mgestooten. De liberalen, die aldus denken, telt zenden en tienduizenden. Daarna zou er de Senaat zich mede on ledig houden. Na de stemming der budjetlen door den Senaat zal de verklaring der her ziening worden uitgevaardigd. En, in gevolge art. 131 der Grondwet, zouden de twee Kamers ontbond n worden. De kiezingen voor de nieuwe Kamers zou den plaats hebben den tweeden dinsdag der maand Juli 1892. Kon er thans iemand in den grond der harten lezen, dan zou hij vaststellen hoe weinig geestdrift er in wezenlijk heid heerscht voor de herziening der grondwet. Wat wij daar zeggen is waar voor de rechterzij, die de herziening is bijge treden door eene daad van koude poli tick, zooals men eene zaak bij’reedt, wanneer men er de noodzakelijkheid van erkent; maar is vooral waar voor de liberalen der linkerzij, die slechts nu den afgrond beginnen te melen, aan wiens boord zij thans gekomen zijn, ten gevolge van den herzieningsaan- De Kamer. In de Kamer hebben de liberalen weêral getracht stokken in ’t wiel te steken. M. Janson deed er eene onder vraging over het verbod, aan de brief dragers gedaan, van socialistische mee- tingen te gaan bijwonen en bij werd door den minister goed fop zijne plaats gezet. De libeiale gazetten hadden veel ge schreeuwd tegen den minister de Burlet, omdat bij een aantal wachtgelden van onderwijzers had afgeschaft. De kamers hebben hunne werkzaamheden herno men, en er is geen een liberaal lid der kamer dat zijne stem bij deze der dag bladen heeft gevoegd om den minister daarover te ondervragen, 'l Is een katho liek lid, M. Helleputte, die sprak van de wachtgelden der leegloopende onder wijze! s die zich toegeven dat zij gebo ren zijn om eeuwig te renlieren op de kesten der 'astenbetalers. M. de Burlet toonde met wat onbeschaamde overdiij- God en de Maatschappij. De zestiende eeuw bestreed het catho- liciimus, de achtiende het christendom, de strijd, die thans de wereld beweegt, is de bedekte en openbare strijd tegen God. Hoe ongerijmd hel heidendom ook was, 1 et hu d gde altijd nog eene boven aardtche majht, het oefende immer nog zekeren godsdienst. De dwaling van het heidendom bestond hierin, dat het als God vereerde wat God niet was; het Godsbegrip werd niet verworpen. Er is geen volk zoo beschaafd of zoo ruw, schreef een Romeinsch wijsgeer, dat, al verkeere hel in onwe enheid aangaande den God, dien bet behoort te vereeren, niet weet dat bel althans esnen God vereeren moet.» vertegenwoordiger. Met eerbied buigen wij het hoofd, de oveituiging onzer plichtmatige onderdanigheid daalt neer tot in bet diepste van ons hert, be- heerscln onze gedachten en onze aan doeningen, verbiedt ons zelfs de begeer te van het kwaad, en veredelt den mensch in het streven naar het goede. Elke zedelijke wet is voorden geloovige eene werkelijke gedragslijn die men in geweien niei mag overtreden. 3ie jaren op alle mogelijk gebied onge looflijke vorderingen gemaakt. Maar hebben de kennissen veel bijgedragen tot het verbeteren der maatschappelijke orde.' Is de mate van zedelijkheid ook gestegen met het onderwijs Is de ge vorderde handel en nijverheid, de kunst, de wetenschap bij machte geweest de opbruisende driften ie onderdi ukken? Om zich van het tegenovergestelde te overtuigen is hel genoeg de statistiek der misdaden en veroordeelingen van de laatste jaren na te gaan, ol gemakke lijker nog de schelmstukken op te tellen, die ons dagelijks in vele gazetten wor den opgedischt onder den titel van faits divers. leven der natiën. Blijft er nogetnig begrip van deugd in de maatschappij die door godsdienstloosheid is verkan kerd, helaas! het zijn de laatste stralen van bet eenmaal glanzend geloof, het treurig bewijs van geknakte grootheid, van ontaarden adeldom. Onze verlichte ongodsdienstige eeuw meent toch een enkel redmiddel gevon den te hebben in de wetenschap. En in waarheid, de wetenschp heeft de iaat- ving de liberale pers de kwestie der lands voor declamatie in defiig vak, heeft zl i rv wt/xz-vI Ir» I w» «-4.. 1 -1- 1 ren, exploiteert. De liberalen met Bara en Janson aan 't hoofd beweerden dal de wac. tgelden niet mogen afgeschafi wor den, doch de rechterzij en voornamelijk M. tegendeel en deed de liberale babbelaars harde noten kraken. En waar ligt de oorzaak van het steeds toenemend kwaad? In de verontzedelij- king van het volk, eene verontzedelij- king die op hare beurt de oorzaak vindt in de ontkenning van God, in bet onge loof, in de godsdienstloosheid. Neen, de wetenschap kan het verstand ontwik kelen, maar hei hert verbeteren vermag zij niet. Alleen in den godsdienst is de vooruitgang der zedelijke orde, in het geloof aan God de veredeling van den mensch. Een volk zonder godsdienst ver klaarde eenmaal plechtig een minister in den Franscben Senaat, kan niet blij ven bestaan. Die uitspraak blijft waar. Zij blijft waar, ook, al richt men zijn oog niet hooger, dan up enkel aard.cie be langen. In plaats van God heelt men een an dere bewaakster aangesteld der maat schappelijke orde de eer. In de bena ming van een eerlijk man vindt men de hoogste uitdrukking, de type der moderne zedelijkheid. De eer, of liever nog bet punt van eer is de laatste steun der tegenwoordige maatschappij. Wat beteekent de eer zonder geweten! Wat is zij voor het ruwe, onbeschaafde voik? Wat zelfs, in veel gevallen, voor den meest verfijnden stand? Wie weet niet loeveel schelmstukken men bedrijven kan zonder op te houden een eerlijk man te zijn? De eer zonder God is eene men- schelijke deugd, of minder nog, de laat ste schijn, de flauwe schaduw eener deugd in den verwoesten tempel van de menschheid zonder God. Hebt gij nooit aar: den boord van een water een ouden boom zien staan? De stam is openge spleten, het hout is verteerd door den tijd, alleen de schors leeft nog. Zoolang er nog een wortel krachtig genoeg is het levendmakend Jsap uit den grond op te trekken, versiert bij ook nog alle jaren zijn ouden kruin met weelderig groen zooals in de dagen zijner jeugd. Dat is bet beeld van een vervallen volk dat buiten God zijn laalsten zedelijken s’eun zoekt in het pur.t van eer. De boon is aangetast, het hout verteerd door heton- geloof, de vei rotting is van binnen, alleen de schors blijf; nog met eenige woit ‘Is in den ouden chrisielijken grond ij Gods die vol is van vruchtbaar sap voor bet leden der gdda Onze negentiende eeuw tracht God bui en de maatschappij te s uiten, alle gedachte aan liet Opperwezen uit den geest en het hert van het volk te ver bannen, en huldigt in naam van den vooruitgang volle atheisinus in de wet ten en de samenleving. De moderne wetenschap heeft ons hare leer blootgelegd. De mensch is volgens haar, onafhankelijk van God- onaftiankelijk ook van zijnen even, mensch. De maatschappij spruit niet uit de wetten der natuur; baar bestaan is een willekeurig’ feil. Geen macht, geen gezag, geen reef t van te gebieden, geene verpl citing van te gehoorzamen. Alle on- dei danigheid is vernedering,gehoorzaam heid, slavernij. Treurige verblindheid van een rampzalig ongeloof, in dit op zicht zelfs wegzinkend beneden het erg ste heidendom! Wee aan de maatschap pij, die God miskent, die hem wegstoot uit haar midden! Alsof niet de mensch, waar hij zijn wettigen Opperheer af zweert, aanstonds de ongelukkige slaaf wordt van eigen en vreemde dwingelan dij, alsof de weield or.gestralt baren Heer en meester verloochent! Si Dieu n’exislait pas, il faudrail l’jnventer,» zoo verzeketde eenmaal een der vaders van het moderne ongeloof, die begreep hoe zeer het geloof aan God noodzakelijk is tot in standhouding van hel gezag, tot welzijn der maat chappelijke orde. Wij hebben onze wetten? Maar wie zal, wie kan die wetten onderhouden, als zij niet bekrachtigd zijn door hel goddelijk gezag, als zij niet verplichten m geweten? Indien men de macht en hel gezag van God ontkent, dan zijn alle ■menschelijke wetten niets meer dan de wil van den steike tegenover den zwak ke, de maatschappij van den mensch ovei den mensch, onderdrukking, ellen dige slavernij. (4i< I gij den mensch aan wien men met de gedachte aan God ook het besef aan red t en plicht ontnomen heelt, zijne handen uitstekend naar het goed en het leven van zijnen naaste? Hij wordt terug gehouden door de brutale krach! der wet. roet geweld tot gehoorzaamheid gedwon gen ol als een redeloos dier, dat men on- schadelijk maken moet, opgesloten in een hokAlle gezag komt van God, zoo •eert ons het geloof, en iu eiken mensch roet gezag omkleed, eikenneo wr schors blijft nog met et oige vruchtbaar sap voor bet hem bezielde aan zijne toehoorders welen .1 een was diep --- beogen door die zielroerende, die herl- Woeste bewees onomstooielijk hel verscn^ureU(Je tafrreelen,'welke hij ons zoo mee-teiiij* wist voor oog -n te legg n. Zijne I -■ M. llanssens, die eene blaam aan de 1 regeerir.g voorstelde, werd met GO stem men tegen 22 wandelen gezonden. De Grondwetsherziening. Na de vacancie van januari zal het voorviel, zeggende dat er reden beslaat om de Grondwet te herzien, besproken en gestemd zijnde, naar den Senaat wor- j den gezonden. Terwijl het herzienings weder t(, werk van den Senaat bezig is, zou de I „f„;. Kamer de budjetten afdoeu, dia niet p zouden gestemd zijn vooi de vacai.cien. nog ^el genoegm gehid hebb In het kluchtig vak mag hij als meester zien word»n. Jammer is het dat hij zoo weinig staaltjes van:". 1 laten hooren. Was het de kennis der taal manier noch de kennis niet van kluchtig en dal hebben ook de luidruchtige loejui- En om t? eindigen ben ik ook nog -aaR onze vreeze van Melomanen. Bij de Melomanen. Zondag laatst was er avondfeeste bij <Ie Meioraanen, ter gelegenheid van den feestdag van Sinte Ocilia, palioonesse der muziekanten. Talrijk waren de Eereleden opgekomen om deze eerste winterfeesle bij te wonen, en zelden was er groolere menigte in onze avondfeesten tegenwoordig. Dit is een goed begin en een goed voorleeken voor de andere winterfeesten, welke door de verschillige katholieke maatschappijen gedurende dezen winter zullen gegeven worden. Hel is eene aanwakkering, eene aanmoediging voor da leden etner gilde, van te zien dat de eerele- den hun' de voldoening en het genoegen vei schaft n van met de leden huns huisgezins tegenwoordig te zijn aan de feesten welke ter hunner eere gegeven worden. Hierover nog eens onzen iunigen en recht- zinnigsten dank en mochten zij op deze goe- d* baa-i volherden I Voor wat de fèesto zelve betreft, mogen en kunnen wij niet nalaten van eere te ga ven aan wie eere toekemt. Honor cui honor! Mijnheer August Pil, van fbxmude, I laureaat in verschillige prij.-kampcn des wachtgelden, die reeds veel te lang du- zijne welverdiende laam staarda jgehouden. ......i -rx- i;>-Op hertroerenden en gepasten loon heeft hij in beide zijne slukseu het gevoelen dat t - over te zetten. Ja, meer dan versetn-urende tafereelen,'welke hij ons zoo mee.teriijz wist voor oog -n te legg n. Zijna I aangename slem, zijne gebuen, d:e steeds e,!ei en natuurlijk zijn, brachten ook het hunne bij om den induik zijner declimatie zijne aanhoorder^ nog to vermeerderen. Mijnheer Van Ackere, laureaat van het const rvaloiium van Brugg-, heeft eene kloeke en nnnhlig.- baiylonsti'in, die hij kan wenden en buigen naar b hoeren. Me' klem en zwier wret hij de versch'll'ge deelen van zijnen zang uit la voeren; aan tiet muziek leven en geest bij te zetten, en de verschei dene gevoelens door den loon zijn r stemme En tol afwisseling, heeft Mijnheer da Bavay. van Brussel dien wij over tijd - 2“2"u' J’ii te aan- hooren ons eens harleiijk doen lach* n. v 1 c -aan- j ons zijne kunst heeft .„J dia hem ontbrak 't en was voorzeker de manier noch de kennis ni il van kluchtig en geestig te zijn; dat heefi hij genoeg getoond, -j- ge toejui chingen der aanhoorders genoeg bewezen. En om te eindigen ben ik ook nog een woordeken lof, verschuldigd Melomanen. n Alhoewel ik vervelend te zijn, met telken j ire hetzelfde ter herhaleu, toch moet ik bekennen en in der waarheid zeggen, dat zij t-eieain haum ziken gedaan hebben; en zondig in da laesie, maar meer nog den maandag na da mis, bewezen hebbm dal zij van langs om meer vooruitgang doen in de muziokale kunst. De nuancen en wendingen wor den beter onderhouden ea de muziekan en laten ho. r n dat zij verstaan wat zij spelen, en vatbaar zijn voor he' muziekaal g voelen welk de schrijvers in hunne stukken trxh en uitje drukk n. Maandag «is h:t patroondag Oil blad •i vNA^ - i- ars t k Op hertioerenden Zv.v>«>i|5 vaik, uncii

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1