II I I A I jaargang'. Woensdag 2 December 18IM. December worden. 0 oo 0 SS wezen tot nog moediger werken dan vroegerE. Vaslet. gors vindt men schier nog geen die waro aanklevers van het algemeen stemrecht zijn. 6,000,000 iedere 32 Hoe is het gesteld bij de liberalen, i het land van de herziening niet wilde. 1 Het stelsel der bekwaamheid zou het toekomend kiezerskorps eig toetake len, want een vierde zou zijn stemrecht vei liezen en het geial stemmers zoo iels wat lijk op 530,000 brengen Wat stelsel M Baia zal voorstellen is nog niet gekend. De man is eens de landsturm der grondwet geweest, wat is hij nu? M. Graux vindt dat bet algemeen stemrecht de liberalen veel zou schaden, dat dit de verplet'ering van de sleden door den builen zou meebrengen en na zich s'epen, wat deze geenszins‘goeds moeds zou verdragen. Van daar vreest hij onrust en omwentelingen. Koitom, Bulscamp. Dinsdag 24 November had te Bulscamp de plechtige inhuldiging plaats van den eer- wcerden heer Desisre, nieuwen pastor d.-zer parochie. Nauwlijks zag men van verre de rijtuigen in vellen draf opkomen, ot de algemeene vreugde en blijdschap de.’ Bulscauapnaars veerklonk in de lucht door het daverend ge- schot, door zwierig geluid der klokken en het begeesterend muziek van Houlhem, dat geheel de inhulding door het spelen zijner schoonste stukken meesterlijk opgehclderd heeft. Zoohaast M" pastor van het rijtuig afstap te, gingen de heeren burgemeesters van Bulscamp en Moerchem te ge uoet, gevolgd van de gemeente- en kerkraad en van dea bloeienden katholieken bond van Bulscamp. Op den herlelijksten welkom, in kortoen welgeschikte woorden, aau M" pastor beur telings loegestuurd door di heeren burge meesters en een schepen, op de redevoerin gen van een lid van den katholieken bond, van den gemeenteichouliueestvr m van den ten en ellende van alle slag Kampers leger, 't alcoolism, mochten I brachte grondwet, bestempelen en het op hun vaandel en leidschrill schrijven. Ongelukkiglijk voor hen dat kunnen zij niet meer. Zij hebben reeds verbluft genoeg gekeken toen de Kamer bet ont werp in aanmerking nam. M. Fiére blijft aan het grondbeginsel der bekwaamheid houden. Twee dagbladen treden zijne mee rling bij, La Meuse en bet Journal de Liège, dat over eenigen lijd schreef dat Het juist getal Geneverhuizen in Belgie. Ziehier wat wij vinden in het Alge meen Vei toog Exposé général van onzen eersten minister M. Beeinaeit, over de wijzigingen aan de budjets ont werpen der inkomsten en uitgaven voer T dienstjaar 1892: In 1889 had Belgie een grooter getal herbergen dan ooit te voren; misschien werd zulke verhouding nooit in geen enkel land bereiktBelgie bad toen 185 duizend en 36 herbergen, zijnde met eene bevolking van inwoners, ééne herberg voor personen Ten gevolge van de wet die eenen taks stelt van 60 lol 200 frank op de nieuwe geneverkroegen, was hel cijfer op 31 December 1890 gedaald tot 169 duizend 258 Op 31 Maart waren er nog 160 dui- personen Bekent nu dat de twee-derden der Belgen bijvoorbeeld, vrouwen, kin deren, nietdrinkers, niet naar de her- bergen gaan. °1''’ som ben voor ongeveer 13 man Moet hel nu nog verwonderen dat de beid af hangt, werkman klaagt dat hij te kleine dag- Alzno-müp huur wint, als men ziet hoe de grootste hoop van ’t gewonnen geld slechts dient om de geneverbazen te vellen Herziening. Hoe zit het me’, de herziening? Sedert de heropening der Kamers en de vei klaring van den voorzitter M. De Lai.tsheere dat deze zit ijd eeue der be langrijkste voor jhet vaderland ging zijn, wordt er weerom veel over dit vraagstuk gesproken. De katholieke partij heeft haar stelsel dat der huisbewoning die M. De Smet- j de Naeyer in zijn verslag over de han delingen der midden-aldeeling in zijne hooldtiekken heeft nageschetst. Met het tegenwoordige kiessijsteem heelt Belgie 134,437 algemeene kiezers. 1 Met de huisbewoouing gaat ons land rond de 800,000 stemmers krijgen. Dit is om zoo te zeggen bet algemeen stemiecbl der huisvaders. Allen die een huis of gedeelte van een huis van eene zekere weerde bewonen, zullen hunne slem mogen laten hooren in de bespre king der openbare belangen van het Vaderland. Deze weerde wordt naar verschillige grondslagen berekend vol gens de belangrijk leid der plaats waar de belanghebbende is gehuisvest. Blij ven in du geval van riet kiesrecht be- roofd slechts diegenen die zonder vaste woenst, zonder vaste verblijfplaats zijn, - ---B--- en die met duizend gemakken op alle onder de liberale volksvertegcnwoordi- oogenbhkken hunne penaten elders kun- J‘ L: J nen dragen. Lijk men ziet, zijn het juist dezen die weinig of geen belang heb- oen aar. de handhaving der openbare orde, rust en veiligheid. Aan al degenen integendeel die aan den gtond zijn gehecht door T r e i of 't ander belang wordt het kiesiecht ver gund.' Dit is het stelsel der bewarende partij. Onberekenbaar zijn de voordeelen \an dit systeem. Twee schieten bijzonder in’t o°g ’lis ten eerste de gioote belangen. Dit stelsel moet door alle ernstige herzieningsgezinden ondersteund en j doorgedreven worden. En hoe meer herbergen, hoe meer drinkers en dronkaards, hoe meer ziek- uoe is net gesteia dij ae noeraien, t vooruilstrevers en socialisten? Lijk men weel steken ze straf in nes- .^^De nieuwe inschi ijvers 'j voor 1892, zullen den VEURNAAR lol 31 naast kos.eloos t jegezonden zend 399 zijnde Mie herberg voor 37 waarborg die het oplevert voor ’stands rust, vrede, vocruitgang en welvaart, en ten tweede dat hel die werklieden, die neerstig, w rkzaan en spaaizaam zijn, 1111AV1O, - zal aansporen in den begonnen weg eii gaan, dan komt men tot de slot- voort te gaan om zich in den to< stand dat wij ééne geneverberberg heb-te zetten die hun het st imrecin geeft; i iets wat geenszins onmogelijk is en alleen van eigen beleid en werkzaam Alzoo zuilen de braafste en verdien- stelijkste besianddeelén der natie aan I bare welvaart gehecht ook Bunnen zeg hebben in bet bespreken der openbare bovenstaande cijfers u eenen spoorslag ten; zij weten liet aan wat koordeken trekken en dorsten zij zich de hei zie- ning vijandiggezind verklaren, zij zou- l—VM .MV. .Ut.. V i met den naam var. land eene door hem gemaakte nieuwe Grondwet op, drukie op de kiezingen Tenviji NederJand maar éóne genevers met een woord deed alles om gansch I hei.beig heeft voor iedere 175 urwonen alleen meesier te zijn, en wee hem die den diktator durfde tegenspreken Hij boette het met het verlies van zijne vrij heid, zooniet van zijn leven. Die dwingelandij verwekte zulk groot misnoegen dat verscheidene provinciën, onder andere Bio Grande do Sul, in op stand kwamen legen den diktator. E^ne worsteling begon, waarin ^da Fonseca eindelijk het onderspit heeft moeten del- ven. Deze heeft thans van het president schap algezien en zijne macht in handen gegeven van zijnen onderpresideut den gewezen minister van oorlog, gene raal Floriano l’eixoto, die het president schap heeft aangenomen. Blijft nu te weten of de ontevredene provinciën dat zullen aannemen of zich van de republiek zullen afscheiden. Er hangt veel af van de wijze waarop de nieuwe president zijne macht zal uitoefe nen. Indien bij, evenals zijn voorganger de wettigheid onder de voeten moest trappen, zou dit de nieuwe republiek ernstig in gevaar kunnen brengen. Er is reeds spraak geweest van eene heistelling van don Pedro als keizer, doch voor den oogenblik schijnt er voor die hervorming weinig kans te bestaan. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annom en 20 cenlimen per regel.Da groote 'etter# cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. ’t buitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdaleaastraat, 46, te flnusei drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in ae FostKaniooren. -3 November tot Jniinari AS9?» Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. L sjhnjvingsprijs. i volgens plaatst uimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. De Annoncen voor belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’i' Men sehrijlt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, Vertrekuren van den ijzerenwef» UultcnlanÜNche lBolitiek. In Frankrijk. De onlusten en aanlandingen, waar ';n de Fransebe bedevaarders te Rome liet voorwerp en de slachtoffers zijn ge weest, zijn uitgeloopen op een proces, 'loor hei gouvernement ingespanen le gen den aartsbisschop van Aix, die, in eenen brief aan M Fallières, minister van eerediensten, krachtdadig had ge protesteerd tegen hel verbod aan de bisschoppen ged.mn, zich naar Rome te begeven. De minister zag in dien brief eene beleediging jegens zijne waardigheid en ’t was dan ook, onder die beschuldiging dat de Fiansche prelaat dinsdag voor het beroepshof van Parijs te recht stond. Men had hem voor den juiy moeten dagen, doch men vreesde eene vrij spraak. De magistiaten der republiek hebben den moedigen prelaat, na eene krachtvolle zelfverdediging, tot 3,000 Ir. boei veroordeeld. Opmerkenswaardig was het rekwisi toriuin van den prokureur-generaal Quesnoy de Beaurepaire, die den prelaat beschuldigde zijne kiistene plichten te zijn te buiten gegaan en er zich op be roemde katholiek te zijn, maar niettemin slecht vond dat de aaitsbisscbop aan zijne diocesanen het stemmen in de kie zingen voor openlijke vijanden van den godsdienst als eene zonde voorhield. Die fijne katholieken, welke te vens tol de vrijmetselarij behooren, heb ben overal de pretentie beter te weten dan de bisschoppen, welke plichten de godsdienst voorschrijft. Niettemin heeft Mgr. Goutbe-Soulard, de doorluchtige veroordeelde, de algemeene goedkeu ring ontvangen van al zijne medeprela- len en tevens van al de Fransche katho lieken. Die goedkeuring is, in zulk ge val, wel eene borte van 3.000 fr. waard. Brazilië. De eene woeling volgt gedurig op de andere in ütZuid-Ameiikaauscbe repu blieken. De jongste van die republieken is die van Brazil.Zooals men weet, werd, kon geleden, keizer don Pedro daar van den troon gezet en uit liet land geban nen, en ondtr voorwendsel van door de iepubliek, vrijheid en de volkswelvaart te doeu beerschen. Aan 't hoofd van die republiek stelde zich de maarschalk da Fonseca, die wel dra toonde dat hij alleen wilde gebieden en zich niet zou vergenoegen met de ge ringe macht welke de keizer don Pedro bad. Hij ontbond de wetgeving, drong het Terwijl Nederland maar éóne genavers hebben wij er eene voor iedere 37 trekken en dorsten zij zich de herzie den het met lust doen en zich geerne laatste verdedigers,» der door de klerikalen in gevaar ge- 5 00 7 05 5 23 5 1» 5 56 t - 5 51 6 00 5 13 3 40 4 07 M Truurl (vcrlrtk) Cent Lkhtervelde Loi trinarcq Udiidiatina Zti-ren KeMen Ibxiuude Doitkei ke Avecupptlle Veurne '«Ijiikerke t l.prhl? Duinkerk. Duinkerke (rerlrek) Ghyvelde Admkerke Veurne Avecuppelle Ouslkerke Diiraude Eesseu Zarren Ihindmeine Cortemaieq Licbtervcide Gent Brussel (naak j ü2 5 12 7 07 1 12 5 28 7 16 1 50 5 30 7 55 3 15 7 03 9 90 5 24 8 24 10 48- Cortomnreq nam Oostende, 4 49 8 11 11 02, 1 14, 4 56, 5 18, 7 18 Ooatende-Coi teinaicq, 5 45, 8 03, 12 26 4 22. 6 15, 8 15 Corlem-IJpei7 01 9 10 1 51 5 29 7 59 IJper-Coriom4 20 7 18 Ou8 12 15 356 61 Lichtervelde naar kortrijk, 5 12, 8 25 9 47, 11 37, 1 26,5 40, 7 27, Kortiijk naar Lichtervelde en Brugge,8 05 11 02, 12 35,4 22, 6 44, O 00, O 00 Brugge naar Kortrijk, 7 45, 9 00 11 Oe 12 45 5 05 6 45, Oostende-Brussel 5 27 6 18 7 55 9 10 1114 11 59 1 39 2 59 5 32 5 59 8 38 617- 5 85 7 45 - 54 0 01- 7 io yis - 7 16 9 19- 7 21 9 24- 7 28 0 31- 7 40 9 ÓS- 7 51 9 49 - 7 59 9 f>7- 8 07 10 05 - 8 19 10 10- X 26 10 23 - Lni, 57 10 52 - Duinkerke naar Parijs en «org. Duinkerke (vertr.) 10 41 Ahecht 2 26 Aiaieus o 35 Parijs (aankomst). 5 25 avond» Farij» (rerbek) 7 10 Duinkerke(Aank). 12 13 Nieuport Üixinude-Geut en Vturn. Duinkerke. Nieuport (stad)-Dixmude, 12 06 l 56 4 17 Dixn.ude-Nieuport 2 35 5 58 8 24 up «J1 maai» o Bifl ■Tiiïii ïl T~l I 15 MCMM—MMI 1054 3 08 5 00 1131 5 43 5 34 12 06 4 16 6 07 7 15 10 10 1215 4 24 6 20 7 22 10 18 12 22 4 51 6 28 5 14 7 50 1026 1330 45# 656 7 42 1030 1243 453 6 48 7 48 1042 1249 4 59 6 51 7 55 10 49 12 56 5 Oö 7 011 5 42 8 01 10 55 8 10 1 1 04 8 22 II 14 7 3 2 9 34 1 2 22 8 43 10 55 1 38 3 00 5 58 - 11 58 4 09 6 00 7 36 1 42 5 19 746 857 2 00 5 31 8 00 9 15 1 06 357 8<6 921 2 115 42 8 11 9 20 2 18 5 49 8 18 9 53 2 27 558 26 9 42 2 38 605 837 951 2 46 6 13 8 45 255 6 20 8 52 1005 10 17 1039 1108 2 45 6 16 8 01 11 25 li‘o5 9 44 7 06 7 01 745 5 45 8 II 9 19 11 C6 imoig. 'amorg. 8 00 1 15 0 00 10 56 Parijx naar Duinkerke av. 'a av. 'a merg. 6 35 8 42 9 30 11 25 6 05 4 01 9'56 n n 12 45

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1