DE DUIVELSTOREN I ff Woensdag 9 December 1891. V 4ö' 4-7e- jaarpan»:. llechterlijke kronljk. De korreklionnele rechtbank van Veurne heelt de volgende veroordeelingen uitge sproken Zitting van den 19 November. Stekeloruin Eduard, dienstknecht te Alveringhem, 18 maanden gevang, voor aanslagen legen de eerbaarheid, eene maand gevang en 2G fr. boet, voor poging tot omkooping, 5 jaar ontog zijner burgerrechten en onmiddelijke aanhouding. Vermeerscb Alois, gezegd den Beer, werkman te Clercken, drie maal 3 maan den gevang en 26 fr. boel, voor dieU-m, eene maand en fr 5-80 en tr. 4 72 boet, erbij gevoegd dat Oostenrijk, uit oor zaak van Italië, niet kon tussebenkomen om het recht van den Paus te doen zegepralen en de hersenschimmige hoop uitgedrukt dat Italië zelve, in zijn eigen belang, de onafhankelijkheid van den II. Stoel zal verzekeren, met andere woorden, dat het best is de zaak maar te laten hangen. met eene naald doorstoken hadden. Ande ren zeiden, dat hij het linnen der nachte- lijke ivatclivrouwen verkeerd had ui (ge wrongen. Anderen weer beweerden dat de geest des kwaads in persoon hem altijd en overal volgde onder de gedaante van zijnen wolfshond Pluto. Hoe hel zij, de jonge heer de Plougaz werd van dag tol dag droefgeestiger. Op zekeren morgend liet hij zijn beste paard zadelen en ging naar zijnen vader. De nieuwe inschrijvers 1892, zullen den VEURNAAR tol 31 December naasi kosteloos toegezonden worden. door PAULFEVAL. I. Meester Lie Morhl. 2‘ vervolg. Langzaam en in dirpc mijmeringen ver zonken, dwaalde hij nu rond door de dichte bosschen van Récbetel; zijn hoofd zonk voorover en zijn .lichaam ging g< bukt als nder eenen last. Te vergeefs dartelde Pluto vroo'ijk rond of liet zijn aanmoedigend ge blaf hooren. Arthur zag noch hoorde hem. Wat was het, dat d»n anders levenslustigen jongeling thans zoo ter neder diukn waar aan dacht, waarover mijmerde hij Niemand isl of giste het. Somnrgt n beweerden, dat hij op de heide Evran den sabbath had gestoord oer zwarte kattm en dal die boote geesten zijn haq Biiitenlaudschc Politiek. De politieke toestand van Europa is, voor het oogenblik, zoo kalm, zoo onbe duidend als maar zijn kan. Die kalmte is wel zoo volslagen, dat de vorsten de behoefte gevoelen, bet een of hei andere uit te vinden, om aan de oude wereld te doen gelooven dat zij tocb zoo gerust niet moet slapen op de beide ooren. Wanneer alles naar wenscb gaat, dan droomen zij waarlijk van boktanden, om te weten wat zij toch eigenlijk best zou den aanvangen, om aan de oningewijden te laten gelooven dat er wezenlijk gevaar bestaat. Men zou haast moeten denken, dat de legeerdere (wij zeggen niet vorsten, want ook de lepuhlieken schijnen van de kwaal aangedaan) zich vaster op hun ne zetels gevoelen, wanneer de donder in de verlerateli, kort op elkaar volgen de kanonschoten den aardbodem doen daveren en het wapengeknelter de lucht vei vult. In Oostenrijk klapt misschien wel op booger bevel, een Kalnoky zijnen neus voorbij, en verwekt daardoor eene alge- meene onrust onder de verbonden mo gendheden... Italië vooral schijnt niet op zijn gemak te zijn Czaar Alexander inziende dat hij, niettegenstaande zijn geheim verbond met Frankrijk, toch niet in staat wezen zou den oorlog te verklaren aan Oosten rijk noch aan Duitschland, daar bij hoe genaamd niet gereed is, zendt zijnen schoonbroeder, koning Christian van Denemarken tot Keizer Wilhelm om hem te verzekeren dat hij niets van wege Rusland moet vreezen. Van daar... ver onderstellingen gissingen en wantrou wen bij de macht. Frankrijk ziende dal Czaar Alexander tigd. een bondgenoot is, die maar oprukken zal wanneer hij den punt of de scherpe snede van hel mes op de keel voelt, doet net alsof het, voor het oogenblik althans van zijn revanthe-plan afziet en laat door minister Ribot aan den pauzelijken nun cius zeggen, dat men de scheiding van Kerk en Staat za! dóórzetten, indien de Fransche katholieken niet zwijgen wil len over de feilen in hel Pantheon voor- i I voorgevallen, of beter, niet voorgevallen Dus... bij de onmogelijkheid van een I strijd met het buitenland, oorlog aan I net Fransche volk zelven I I Alleen Engeland, het slimme, poli- I lieke, ja sluwe Engeland, dat, om de I waarheid te zeggen, meer dan werk ge- I noeg heeft op zijnen winkel, met Glad- I stone en de home-rulers, gebaart van I niets, juist alsof bet geen deel maakte van I Europa. Ergo, er is niets, eigenlijk niets dat wezenlijk van aard is, om, gedurende I een hall uur, ernstig den vrede van I Europa in gevaar te brengen, maar ten I gevolge der eer- en heerschzncht van I gekloonde en ongekroonde landregeer- I ders, die muizennesten aan 't zoeken zijn, I zou er wel iets kunnen voorvallen in I Europa, dat hel aanschijn van Italië vol- I komen wijzigt en van Frankrijk door I sommige chauvim de oudste dochter der I II. Kerk gebeeten, het sebande-kind I make. I De tijd zal ons leeren. De Roomsche kwestie. I In de Oostenrijksche delegatie! heelt M. Zallinger het ministerie ondervraagd I over de noodzakelijkheid der wereldlij- I ke macht van den Paus. I Op die ondervraging heeft M. von I Kalnocky, minister _vao buitenlandsche I zaken, een antwoord gegeven, waarin I duidelijk de volgende verklaringen I voorkomen I De Roomsche kwestie is eene I kwestie die open blijfi 2* De H. Vader geniet geene volledi ge on:d .lankelijkheid I 3’ De volledige onafhankelijkheid is I noodzakelijk voor hel Opperhoofd der I Kerk; 4‘ Het Oostenrijk»ch gouvernement I verlangt deze noodzakelijke onafhanke- I lijkherd aan den II. Stoel te zien verze- I keren; I 5’ De bezorgdheid der katholieke be- I volking van Oostenrijk ten opzichte van I den toestand des (I. Vaders is gewet- Wel is waar heeft M. von Kalcocky >.L Lt,^ óm imt 19‘naai 3 fc. boet, voor boschdebkien. Zitting van 20 Noveoiber. Dewult j Alois, gezegd Alois van Jan Makkers, koopman in borstels; te Clercken, 16 dagen gevang en 26 fr. boet.voor smaad. Annet Romania, huisviouw Karei Wy- bou, huishoudster te Clercken, 8 dagen gevang en 26 Ir. bott, voor smaad. VcrBchiiliijge tijding;?» De Goddelijke Voorzienigheid, door In hel belang de- openbare gezondheid. j Grevenmacher, 17 Januari 1890. Uwe vooitreffelijke Zwitsersche Pillen Her zog hadden een wonderbaar gevolg: I sedert vele jaren lijdend aan moeielijke I spijsvertering en verstopping, had ik reeds vele middelen beproefd; thans beu gen uit China toegekomen.’ Niet alleen ik aan mijne derde doos Zwitserscha heerscht in dit uttgestrekte rijk een Pillen Hertzog, en iv wreede hongersnood, maar in oostelijk j mijne vo'komen herstelling Mongolië is een opstand uitgeborsten, melden. Eerie dergelijke genezing is het verwekt door de geheime maatschap pijen en hoofdzakelijk gericht tegen het keizerlijk vorstenhuis en tegen de vreemdelingen. De eerste slachtoffers van dien op stand zijn Belgische missiën, waarvan er twee zouden verwoest, gebrand, en uitgeplundeid zijn. Een aantal christe nen zijn vermoord. Volgens een telegram van den engel- schen minister te Pekin, in hel ministe rie van buitenlandsche zaken te Londen ontvangen, zijn al de gedoode christenen inlanders. Geene christene vreemdelin gen zijn om bals gebracht; niet een Europeaan is gedood. De Belgen zijn gered. j Heer vader, dus sprak hij, ik vraag u vëflóf bin ten strijde t trekzen leg>-n de de Stirricehen. De oude' heer had niets tegen dit denk beeld in brengen en antwoordde met zijné gewone openhartigheid Ga naar meester Luc en vraag hem vijftien honderd pond. Mijn vaderlijken ze gen eri mijne beste wenschm vergezellen u op own local. Meester Lite telde de vijftien honderd pond en stelde ze Arthur ter hand. 1 Heer ridder, sprak hij, terwijl hij eenen traan uit zijn oog w-gprnkte, gaat gij ons dan werkelijk verlaten? fc meet! antwoordde Arthur rp som beren toon. En als hi t met te onbescheiden is mag ik u dan vragen waarom? I over zijne dubbele km streek -- Omdat. ji, het is vreemd, doch I kasteel waar... omdat eiken nacht eece v< rschnk I dom word tina zijnet; dood moest zoeken. (Vervolgt). Niettemin blijft bet vastgesteld en on loochenbaar dat de Roomsche kwestie, verre van dood en begraven te ztjn.zoo- als de organen der vrijmetselarij bewec- ren, levendiger is dan ooit en eene der grootste bekommeringen uitmaakt van de hedendaagsche staatkunde. de alweters der vrijdenkerij geloochend, beeft hare inzichten en zal die, op een lijd door haar gekozen, ten uit voer brengen, Dit Wad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. b sjhnjvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annon<-en 20 eontiraen per regel.Ds groote letter» volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 1b cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoneen voor liclgie (ter uitzondering der Vlaanderenen tbuitenland worden ontvangen dooi het Oi-fice nF.PLtu.ic.iifi, Magdale-iaetraat, 46, te Drux^ei Men se.hl jjtt in bij BONHOMME-RYCKASEYS. drukker uitgever. Zwarü-Nuiuienstraat, 4, te Veurne, en m ll(. t'ostkaniooren. In China. Bedroevende tijdingen zijn dezer da- heerscht in dit uttgestrekte rijk 4 - j met z-lfb hagen langzaam zijne hand d..W,. L k hei fraaie van C< querel moet eens mijn eigen- J 'P- ...ui.u kelijke slem mij in de ooren klinkt en mij alle nach'cn b n opgestaan om de rol van .Sarraemen. Loop heen.’ zei de opziener ie; zijl bij en ik ben gelukkigen te mogen schoonste bewijs de" voortreffelijkheid uwer goede Zwitsersche Pillen Hertzog, en in het belang der openbare gezond- heid zoudt gij wel bandelen d»-zen uit slag ruchtbaar te maken. Ik voeg er bij dat het gebruik der Zwlsersche Pillen mij onmiddelijk van de Influenza verlost heeft. (Har.dteeken gewettigd.) Hl’Burtv, Siaatr-gepenstoeueerde. Gespaarzaamheidskring Vrije Bur gers, te Veurne. Laatst aange kochte obligation Obligation van buurtspoorwegen Leening van 1887, n” 172,746, tot en met 172,750. Zondag 13 dezer, zal in den katho lieken kring een luistetlijk muziekaal avondfeest plaats hebben, met de mede- werking van de Koorzangmaalschappij Ste. Cecilia en van MM. Scheppers, ba- ryton, I' prijs van de zangschool van M. Warnots, De Bavay, vermaalden khicht- zanger, II. Maton, Tb. Retain en D. Dufoiet. Maandag is te Snaeskerkc een on geluk gebeurd, waarvan een onzer stad genoten het slachtoffer is geweest, Edu ard Lepeire, schipper, wilde met zijn schip plaats maken om een ander vaar tuig te laten voorbijvaren. Hij gleed, uit en viel lusscheu de twee schepen in ’l water, en werd eene rib gebroken; hij leed daarenboven aan inwendige pijnen. Terugkomende met zijn schip naar Veurne, is de ongelukkige langs den weg bezweken. j De zittijden van den milicietaad voor de lichting van 1892 zullen plaats hebben, in ’t arrondissement Veurne- i Dixmude, op de volgende dagen 1 Te Veurne. zit'ijd, van 7 tot 9 Maart; 2’ id. 21 Maart; 3” id. 31 Maart. Te Dixmude. 1‘ zittijd van 23 tol een ongoloovig gezicht trok. Ik ht-b te lang wi derstand g boden eu vertrek nog brden. En toen dc hoefslag van Ar'hur’s s'rijdros kort daarop op het pl tveisel van de b.n- nenplaats des kasteels weerklork, gluurde meester Luc met zegevierenden 1; ch hem na en wreef zich vroo(ijk in de handen. De ongeloovigen. prevelde hij b n- nensmonds, hebben, naar men zegt, krach tige armen en scherpe kromzwaarden; onze jonge beer zal ongetwijfeld zijne beenderen in Palestina laten en ik zal eens bezitter zijn van hoi schoone kasteel van Copierêt. Bij die laatste woorden schitterue e<n heldere vonk in zijne grijze oogen. J 1 vervolgde hij, terwijl bij zich biar r het fraaie Wanneer ik zes maanden lang VEUR nu iemand met opzet of bij toeval die ernstige bij eenkomsten storen, dan nemen zij hem in eenen kring en doen hem duizenderlei kwellingen onder staan. tot dat eindelijk de voorzitter der vergade ring eene lange naald grijpt en daarmede het hart van den indr.nger doorboordt. die daarop droef geestig en zwartgallig wordt eu langzaam maar zeker wegkwijnt. De geesten, zeggen de Bretanjers, watschen 's nachts in den mancachijn het linnengoed der dooden. Wee den reiziger, die onder hun bereik komt! zij grijpen hem vast en dwingen hem hen I in het akelige werk bij te staan, totdat hij eindelijk I vermoeid en uiigeput nedervalt en zijnen levens- l.ft voor altijd z et verdwijnen. Volgens het volksgeloof in Bretanjc zijn deze zwarte katten buitengewoon groot en houden zij omtrent middernacht op het hoogland hare voor uersch verderfc'ijle raadsvergaderingen; ketm -llulpscramen worden verleend: 1400 fr. aan dc kerkfabr ck van Bulscamp, voor de berbóti- wing der kerk; fr. 799-84 aan die van Egge- waertscappelle, voor dc herstellingswerken aan de pastorij. w. w» 1 - --- v» vat» gebmdt het zwaard te gaan trekken Ug n Je spook te vervuilt n, was het otn aan dien b -- j-ugdigen d vaas t« bevelen, dal bij in Pales UTI'/I.sJa k A nrvAnnn a nd a - i i V x-> w*

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1