1 i il DE DÜIVËLSTÖRÏH- 50. Woensdag 16 December 1891. jaargang. ’1 hijnl den Woensdag, oiimiddelijk ■V Herzien of... De liberalen kunnen bet alleszins niet ecus worden over de hcrziemg der grond wet de een verslaat den andere niet meer, en niemand weet.waar zij naartoe PAUL FEVAL. s i dezer op het bureel der kaïnereen wets- oit verp ncdergelegd betreffende de wachtgelden der in beschikbaarheid ge- stelde onderwijzers. In de zitting van donderdag heeft M. Woeste het verslag den. Het feest zal der middenafdeeitng over dit ontwerp ncèr. Sinds dien dag zag men hem nooit meer over de heide loepen of de leeuwerik- ken naspringen. Hij werd stil en knorrig en war.-n*de knechten des kasteHs niet lemg- gedcinsd voor den onheilspellenden gloed, die soms in zijne oogcn flikkerde, het ware spoedig met hen g-’daan geweest. Twaalf jaar was hel nu geleden, dat Arthur vertrokken was en Pluto bleef treu ren. Hij had zijnen jeugdigen meester lief mij allang tegen, gehad en bleef zijne nagedachtenis getrouw. Grdtrrende dm twaalf jaar had meester Luc, zooals het behoorde, zijnen plicht als opziener vervuld. Nooit had de heer I’lou- gaz zijne hand in ledige keffers behoeven te steken. Alleen was van tijd lot lijd een stuk land of bosch, dat sinds onheugelijke jaren het eigendom was geweest van zijn geslacht, in vreemde handen gekomen, zoodat hij eindelijk nog slechts de drie domeinen be zat, wam van bij den r.aam voerde. Welk van de drie wil' gij verknopen vroeg hi m tens zijn opziener, Co. tvizilli- rouet, Kvramh-irde'z re ol C‘ queuj Ditmaal vu bleekte Pioug.iz. IBuitcnlandhclic Politiek. De tijdingen deze werk uit de ver schillende vreemde landen ontvangen, bepalen zich tot feiten van gansclr ir.- wendigen aard. In Frankrijk blijven derepubliekeinen altijd even onhandelbaar in zake van godsdienstvrijheid. Het proces van den aartsbisschop van Aix is eene fout ge weest welke, het is te vreezen, nog an dere fouten zal na z c!i slepen. In Engeland blijven Gladslonianen en behoudsgezinden ongeveer in dezelfde houding tegenover elkander rtaan, in afwachting dat de algemeene kiezingen hun tocla en eenen besiissenden slag te leveren. Duiifchland. Oostenrijk er; Italië le veren insgelijks niets nieuws op, zij l.outlen ziel) aan hun drievoudig ver- h nd terwijl Frankrijk en Rusland zich steeds nader aan elkander sluiten, dat ■alles, zeggen de diplomaten, in 't be lang van den a'gemrcnen Eutopeescben vrede. Laat ons hopen dat zij het reebt- :.tt;rig meenen en niet bezig zijn met, <le volk* 1n eenen b inddoek voor de ogen te houden, eenen verschrikkelij k*n ooi log voor te bereiden. in dit geval ecl t. r zouden wij liever zien, dat de wede zijd. cl.e wapeningen een einde namen en dat men zich ver- r<‘i>o gd met de legers en ooilogtui- g- n waarover men beschikt, zonder er ged’ji ig op bedacht te zijn de kiijgs- macliten te veigrooicn. Aan eene alge meens ontwapening valt niet te denken, wam fmt een of ander land zou het eerst moeten beginnen en daartoe hebben zij te weinig vertrouwen in elkanders recht zinnigheid. Ook in de Zuid-Amcrikaan-'cbe repu blieken is, voor den oogenblik, alles betrekkelijk kalm. Brazilië schijnt zich te vergenoegen met zijnen nieuwen pre sident en de opstand in R10 Grande do Sul, schijnt geen ander doel gehad te hebben, dan den val te bewerken van den diktator da Fonseca, iets waarin zij ten volle gelukt is. De nieuwe inschrijvers -'^> "'*voor 1892, zullen den t-—VEURNAAR tot 31 December naast kosteloos toegezonden worden. willen. Men bad gezegd dat zij het eens zou den geweest zijn over het algemeen stemrecht, en dat dat zoo gemakkelijk zou schuiven als een brief in de post. Welnu, dat schuift in ’t geheel niet, en als er een half dozijn liberale gazetten vóór het algemeen stemrecht zijn, dan zijn er in tegendeel vele die er in ’1 geheel niet gerust over zijn, of dit niet openlijk dur ven zeggen. Gelijk wij reeds gezegd hebben. M. Fiére is en blijft voor de bekwaam heid, eer: stelsel dat louial veroordeeld is. MM. liara en Graux denken gelijk M Frère, of liever denken niemendalle, en wacnlen om ie zien van waar de wind zal waaien. In het Doorniksche, waarM. Rata den almachtige speelt, ligt men in diepen s'aap, en als meester Rara er geen alarm blaast, zal men blijven slapen. Zal hij de reveille blazen ’t Is onwaarschijn lijk, wam Dij weet niet met wat voor de pinnen komen. Noch het algemeen stem recht, noch het bewoningsstelsel, noch de bekwatnheid zouden aan het libe- ra'isinus de meerderheid geven, en als geen dier stelsels aan de liberalen de o ermaelit kan geven, kan er ook aan geen enkel gedacht worden. Al wat in de beweging overdo her ziening klaar uitsebijnt, is dat du libera len die zoo luid geschreeuwd hehben van heizieuing, t-e. ziening, nu niet meer weten tot welken heilige zich te keeren, en al doen wal mog«lijk is, om de her ziening in den gioiid ie booten, omdat zij voelen dat hunne gn oioute partij om zeep i«. Ittlusfchen gaat het gouvernement voort mei zich ge.eed te maken; het heelt beloofd «te het zier,en het zat ook her zien. Na de v.tkancm van ker tdag zulten e velschillende wt tmriiwerpen wo'den nei'e'geirgd, betrcfl-nde de herziening. en bm is op deze dat men zal zien ol de 1 libeialen eindelijk hun woord willen heer Ratel Bt-y »e> 1, van Bi gestand blijven, ofwel dat al hunne scluecuwerijen enkel woo den iti den wind waren. ’1 Zil wel dit laa s e zijn. Priesterlijke benoemingen. Mgr. de Bisschep van Brugge heeft benoemd. Pastoor te I, flinghe, M Lanssen, onder- pastoor van S’. Pieleren Paulus, te Oostende; Pastoor te St. Pieterscappelle, M. D«- snick, onderpastoor van O. L Vrouw, te Annoncen 20 centimen per regel. De groots letters 1>nz_ 20 fr. het -JOO. Maadalenattraal, 46, te Rntss/l in ,re Pustkamöoren. holleken kring, van de gilde der be- I De Wachtgelden. kwaambei .'skiezers, van den werkmans- 11. de Bur lef, minis er van binnen- kring, van hei Davidsfonds en van de lambehe zaken in onderwijs heeft den 2 maatschappij dei Melomanen woiderj tot 1 Coqoen 1 klonk het van zijne lippen, mijn fraai, mijn schoon kas eel I Wann er - prachtige zalen. i.jcr en meester zijn Het is waar, zoo vervolgde hij, na zich eenige oogenblikken door uai b koor lijke beeld te hebben laten medesb-psn, h-’i is waar, dat Plougaz. zich onfcilb>,c n gionde rich', maar bet is ook even ceke ,ial ik zachtkeus aan oud word. E ah ,i dood mij reus overviel, alvorens hc? tep- - .1 en 1 van het h'-erlijke Go querel D,e l a's’e woo'den werden met z cht -1 co een waas van droefheid ent’ iiiug over zijn g'daat. Doch spoedig helderd MUZir-1 «vr/ rr» r»’-» 1 met vas buad. nhe.d u e, is op I. .Mkestm l.i t: Mohkil, Luc Motfil, zoo vervolgde hij na eenige oeg> nbhkkm, Luc Morfil heer van Coque- Tel Ha h.i I dat klinkt sang-n-ain Torn Arthur de slotpoort uitreed, deed een klagend g» huil van Pluto hem hel hoofd omwenden, Vaarwel, arm dier, zuchtte do jonge ling. De reis is (e lang om ti medo te ne men. Hij gaf zijn paard de sporen en was wel dra in eene stofwolk uit het gezicht ver dwenen. Pltro trok on rukte uit al zijne macht aan de zware ijzeren ketting en iruch't1* hun tusschm zijne tanden te'vergruizen Toen zijn hals b[ot'ddo van hel gswddig lukken en de tanden hetn bijna uit d-t muil vielen, legde hel trouwe dier zich s'il en trour g punt n ij icr wenschon bereikt te hebben voor eigen b-’Ziltei te worden ,:;1 mot querel 1 ...i den hoop i>>'- tast: wooraen werd, coud waaronder de pianken dér oude ka» bare onboering uitgesproken hiina’ b zweken. verheul t- - - - r' diep teleurstelling zonk n„k ;2, werderom op. terwijl hij hanslochtelijk i n mei vas'h'iai.l p.hï.d ub.riep, (Wo'dt.vco :?.ezel nedergéitgd, waarop M. dc Pui let de dringendheid der bespreking gevraagd heeti. De bjiaadslaging zai beginnen on- middel.jk na de stemming van Tjbudget van bi. neiiland che zaken ei jonderwij?. Ziehier den beknopteii inbond van du wetsontwerp; 1’ Hdi wachtgeld mag op hetoogeo- Popermghe. blik der at»chaffing van de bediening niet minder zijn dan de helft der jaar wedde van den wei ke'ijken dienst, noch minder dan 750 frank. Hei mag in geen geval de jaarwedde overtr< ft:?n. 2° Hei wachtgeld mag ingetrokken worden indien de belanghebbende min dan 18 maanden werkelijken dienst telde en hij zijn wachtgeld gr noten heeft :e i minste tiet dubbel van den tijd dat hij m dien: t geweest is. 3° Nu vijf jaren genot, mag het wacht geld verminderd worden mei de helft indien de onderwijzer meer dan 18 maanden en min dan 5 jaar werkelijken dienst lelde; met hei derde, indien bij meer dan 5 en min dab 15 jaar telde; met het vierde, indien hij meer dan 15 en min dan 25 jaar telde. Na tien jaar mag het wachtgeld met een derde ver minderd worden. 3” De onderwijzer in beschikbaarheid wordt aanzien ais ontslaggever, indien hij eene plaats weigert in het Staats-, provincie of gemeente-ondei wijs, waar van de jaarwedde met overeenkomt. In geval van aanneming van die bediening of ander ambten mag hel wachtgeld afgeschaft of verminderd worden, evenals in bet geval wanneer de onderwijzer recht hebbende op zijne in pensioenstelling, weigert deze te vragen. i na de graanmarkt. Ii schnjvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. volgens plaatsruimte. Rechte: lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels. De Annoncen voor Belgie (ter uiltondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office i>EPi:ni.icrri>, ~ïïrn schrijn in bij BONHOMME-HYCKASEYS, drukker uitgever? Zwart.- Nonm-ioiraat. 4?ie Veuriie? en Zondag 27 dezer, zal er een prachtig avondfeest gegeven worden in het 'okaal Sint Juaep'i. waaronder eene volksvonr- draent over hot social smus, door den V iUÈge- Spreker zal handelen over de i echten en de plich en van al de klassen d.-r maatschappij- De leden van S* Joseph, van den kat- I kwaambei-'skiezers, van den werkmans- 1 - j P11 van je het avondfeest ui.genoodigd, ie gelijk mot hunne vrouwen en meerderjarige zonen en dochters. Er zullen geen kinders aanveerd wor- lowi 5 urenlipt beginnen. EBechteriijke kronljk. Uitslax «lei* «*<9i VergcliilIiRe tijdingen De Zwitsersche Pillen, bereid door A. Hertzog, apoiekir, 28, rue de Grammont, t<i Put ijs, zijn voorban 'gq (q alle belgische apoleken.fr. I 50 de doos. Een koninklijk besluit van 10 October vei leent een pensioen var. 1044 trank aan M Jan Lar outer-, gewezen hoofd- ondei wiizer ie Cuxyde, titans woonach tig te Veurne. Hei burgerkruis van I* klas is ver leend aaii dame U -T. Benoit Zus er van liefde in hei godshuis van Alvet it.güem, in belooning van de dmn»/et> die zij aan de openoare weldadigheid bewezen heeft gedureade meer van 35 jaren Zondag avond, rond 5 1/2 u c eene moord gepleegd ie Vfoumen? Moeten wij da.tr reeds aan beginnen geest wfgvlollen op du wieken van een aan vroeg hij, met eene hem ongewone onls'el- i lachenden dr<>. m. lenis. Doch dio onlslellents duurde sleeh's egnen o.qgenbhk, wan: vruoiijk als altijd, sprak hij schertsend z;il ik eens in uwe ru;ni“ prs Waaiotn zou ik ook drie kasteden in uwe tuinen en bosschen hei onderhouden, nvis'er Luc? Hei geeft naar 1 druk'e en onnood.gen omslig. Verkoop Coatvizillirouel. diebespottdijke naamsiockt Hel kaste.1 werd dös verkocht. Naar oude gewoonte dedde meester Luc den ver koopprijs in twee helften. De eene legde hij in do gddkist van zijnen heer, de andere in eene oude ijzeren kast, die hij er gebruik op nahield. Na z.ch langen tijd helsche vreugde in het g- zicht van den hoop J-» rt 11 el ZS’nrVv-zvn/Irto» el n - bijna bezweken, verheugd te hebben, nam hij zijne rogi-léis en verdiepte zich in lange berekeningen. Deduisiern overviel hom bij dien srbeid van leugen en bedicg. Hij I gde de hand op zijnen register, wi.irv.-a: hij de rijf, rs niei uicvr kon end riciieid i’. en lie! zijnen 111,379 100.100 107,000 100,481 bil blad verse DOOR I 1I 1- I- - van den steenweg van Vtadstoo naar Vverck-n, 7Ün wO''htaold gister heeft plaats gehad. Bestek fr. 104,714:47. j. v..igc Hebben aannebaden 1- gres. 3' VC.'V; Ig. - —.Me».-»» fcieïïMÖ--■! De koricktionnelc rechtbank van Vcnrne heeft de volgende veroordeelingen uitgeaproken Zitting van 26 ov Desagner Frans, schip per te Pervyse. -> maal 6 maanden gevang, en 5 jaar ontzeg zijner burgerrechter, voor aanslagen tegen pe eerbaanieid. Vandenberghe Theofiel, werkman te Jloni- seboote; 3 maanden, vonr diefte met braak. Willaert Engel, werkman te Oostduynkerke, 1 maanden gevang, en 26 fr. boet, vooratuozgelarij. Dcsbucquois Alois, koordendraa-er te Heerst, 1 maand en 26 fr. boet, voor slagen, en 5 fr. voor dronkenschap. Tack Rotnaan, werkman te Woumen, 3o frank, voor woonstschennis. Vannecke Norbert, hoveiier, Treve Laurens, werkman, Verleye Emiel, hovenier, en Devynck Theofiel, schoenmaker, allen te Westcn-lc, de eer ste 78 frank, en de tweode 26 fr. voor slagen, en allen 5 fr. voor dronkenschap 'z.itting van 27 Nov. Mereier Leopold en Vinck Hendrik, werklieden te Nieuport, elk j m anden en 26 fr. boet, vo- r diefte. Dearaeve Maria, huisvrouw Alois Dewull, werkster te Clercken,8 dagen en aafr. voor smaad. Proof Hendrik, werkman te Nieuport, 2 maan- .en, voor banverbreking, en 2 maanden en 26 fr. “vooraftroggclarij. den steenweg van Vladsloo tc. Hebben aangeboden M. JBonte, F essen. Ant. Vermaele, Flobccq, Roelandt. Gent, Fr. Lambert, Oostcamp, Alf Combes, tseghem, Th I’ T-_. P. Lootens, Brugge, naar Wercken, die porphyre j 16,200 112,990 112.700 1 ,879 ^Minoca, isegnem, m 473 Heindrick, Thourout, 108,748 104,587 - inirwirmtweiii - I Eene schadeloosstelling van 200 frank wordt I verleend aan M. Amand De Bruyne, voor den eerc- dienst in de hulpkerk van e Panne

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1