i I JU DB DUIVELSTOREN PAUE_f?VAL* I .J a I Woensdag 23 December 189S. 51. 47e jaargang. V i'srhijiit den Woensdag. onmiddelijk na de graanmarkt. li schrijvingsprijs. 5 tr. sjaars; mei de post 6 fr. Annomen 20 centimen per regel.De groote letter* IIir> i i II, I11 fnn \*r I n POFiI A f'/dnibjl*!' L'.< VA»» ....UI ..1 rv n r i r\ zx I Dit blad wind door de hooge eiken en beuken van hel woud en de«d vensters en ramen zuch ten en kraken. Mijne ziel! morde meester Luc, terwijl hij vuur sloeg; in elk geval ben ik een goede kristen en de duivel heelt er niets me de uit te staan. Zoodra hel licht ontstoken was, had meester Luc al zijnen moed teruggevonden. Zijne gewone snoeverij kreeg wederom de bovenhand. Ha! ha! ging hij met eenen grijnslach voort; voor eenige kronen, die ik ter zijde had gelegJ, zal ik toch wel niet verloren gaan. En wat dien dwaas van dien Arthur l e reft, dien ik naar hel land van overzee gezonden heb... De opziener had geenen tijd verder to gaan. Bij den naam van Arthur sprong Plu to, die aan den haard hg te brommen, eensklaps recht, strekte den hals vooruit, keek meester Luc slijt aan, en hief vervol gens een lang klagend gehuil aan. Zeker, beste jongen, zeker, zei de op ziener. Gij weel er meer van dan noodig is De nieuwe wet op het Gemeene Fonds en de Cnderstandswoonst De nieuwe wet o'er 'de Openbare Weldadigheid heeft, bijzonder voor onze buitengemeenten, een groot gewicht, Wij sommen hier in eenige regels de groote trekken van de wet op. 1/ Men zal aan de gemeente van de onderstand woning mogen terugvragen den bijstand verleend a/ Aan weezen van min dan 47 jaar. b/ Aan ouderlingen van meer dan 70 jaar. cl Aan personen in de hospitalen verzorgd ot aan perso nen, waarvan deze laatste den onder stand waren. Zorgen gegeven aan hehoeftigen tus- seben 1G en 70 jaar, alsook aller, bij stand ten huize, worden niet terugbe taald. 2/ De last-m van den g< rneene fonds worden merkelijk (in vei houding van 2/2 verminderd. De gemeene fonds zal slechts te voorzien hebben in het onderhoud al der opgesloten krank zinnigen; l>i der blinden en doofstom men, dio geplaatil zijn in de bijzondere go-lichten. 3/ De helft van den getneene fonds is ■4/ De bu tengemeenlen zullen slechts Kieztag te Charleroi. M. Audent, burgemeester te Charleroi, is gisteren tot senator gekozen, in ver vanging van M. Balisaux, overleden. De katholieken hebben zich onthouden. ten en in de volgende zitting de behan deling der artikelen aan te vatten. M. Bara heeft verklaard dat indien de liberalen op nieuw meester worden, zij andermaal aan de gemeenten onderwij zers tegen haren wil en dank zullen op dringen, om dezen te vervangen welke zij vrijelijk zullen gekozen hebben. 6 oo 7 m !0:0 52 15 «2? I. Meester Loc Morfil. 4* vervolg. Hebben moet hebben zal ik helII i ik wil geen dertig jaren mijns levens mij gtvoed hebben met die gedachte en dat doel hebben nagestreefd om het ten laatste nog als een ijdele begoocheling als een droombeeld te zien wegvlieten. Hebben zal ik het, al moest het mij ook mijne ziel kos ten Die laatste uitroep was een echte Nor- mandische haarklieverij. De ziel toch van meester Luc was redert lang verkocht en betaald. En desnietegenslaande trilde bij die woorden de veistokie booswicht als een blad. De duisternis, die rondom hem heersch'e, joeg hem schrik aan en al tasten de zocht hij zijne lamp. Daar buiten rausde cn gierde de storm- rug duren zou, voordat hij zichzol- -1 zou mo gen begroeten. Hij beminde Goqnerei mjt jongen Jtbm- S‘^T;;;SeS huis te yeilatéb, van niemand anders kwam I f dan van den eerzamen Luc Morfil: gij zult [raaie :IS f|‘' ''e gesch ki w. s zu.koene Bul tentandsebe Politiek. Frankrijk. De aanranding en belcediging der Etanscbe bedevaarders to Borne, ver gezeld van beleedigingen tegen Frank ";k en gevolgd van vertoogen van wege I et Fravsch gouvernement niet legen zijne heleedigers, maar tegen de Fran- ‘,-be bisschoppen hebben aanleiding gegeven tot eenen gansch nieuwen toe- ’tiind. waarvan hei proces tegen den aartsbisschop van Aix het begin is ge weest. In de Fiansche Kamer der afgevaar digden, heelt daarover eene ondervra ging plaats gehad door eenen vriend van t ministerie, die eisebt dal het maat- 1 egels zou nemen tegen de zoogezegde aanmatigingen der bisschoppen cn tevens de scheiding van Kerk cn Staal zou vooi bereiden. De ministers namen hel eerste punt aar, en verwierpen het laatste, voorwen dende dat zij, door I et konkordaat en de organieke artikels voldoende tegen de katholieken gewapend zijn. Zij willen de scheiding van Kerk en Staat niet, om des te beter de geestelijkheid onder hun bedwang te kunnen houden en de katholieken te kunnen vervolgen. Verscheidene katholieke redenaars, onder andere Mgr. Freppel en M. Paul de Cassagnac, hebben klaar en duide lijk de schijnheiligheid en de huichelarij der minisleriecle verklaringen doen uit- sebijnen. Kortom uit de beraadslaging en uil hel dagorde door de republiekeinsche meerderheid gestemd is gebleken dat voor de Fransche katholieken een nieuw lijdvak van vervolging en knevelarij is aangebroken, welke zij slechts kunnen te boven komen door, evenals de Duit- sche en Belgische katholieken, eensge zind en band in band te strijder voor de verovering hunner vrijheid van gods dienst en van geweten. ken hem te treffen; omdat zij zich be gunstigd achten door de omstandighe den en dat zij geene moeilijkheden ont moeten, daar waar zij er konden vreezen en waar zij somtijds zelfs goedkeuring en aanmoediging vinden. Ziedaar den wa- i ren toestand. Moge het God behagen dat de staats opperhoofden dien toestand goed begrij pen. Zij zouden inzien dat het in hun be lang is den stroom der goddeloosheid en der zedeloosheid legen te houden, het gezag te versterken van dc Kerk, de giootste der zedelijke machten, zonder welke al de andere aan ’t wankelen gaan en in duigen storten. Dal de katholieken, ten minste, een goed begrip hebben van den algemeenen toestand, waarin de godsdienst geplaatst is en, in ’t bijzonder, van de plannen die gesmeed worden tegen den Apostolis- schen Stoel; dat zij, dientengevolge, zich dichter rond den Paus scharen, om door hunne standvastigheid eenen dijk op te werpen tegen de aanvallen der goddeloo.-hind. Deze woorden van den II. Vader die nen, door alle katholieken, rijpelijk ovet wogen te woeden. In de El a in er is men bezig met de bespreking van het wetsontwerji betreffende de wachtgelden der in beschikbaarheid gestelde onder wijzers. Al wat cr gezegd wordt is louter her haling van hetgeen reeds tot vervelens toe in de kamer en door de drukpers werd medegedeeld. MM Woeste en Bara hebben elkaar bij zonderlijk hevig in ’thaar gezeten. De kamerleden schenen zelven ver moeid dit aanhoudend herrebekken over eene zaak die van iedereen gekend is, te o - moeten doorstaan, want met eene groote las e v:|n den S aai cn de Provincie, meerderheid van stemmen werd vrijdag j l/ 7'2:'.:; beslist de algemeene bespreking te slui- I v°oi’een vierde (1:1 verhouding hunner en kondi gij spreken, ik gaf geen tien slui- veis meer voor 1 zijt gij slqm, b ste vriend, t-n zuil niet ver- volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr Een IV 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Dc Atnionceii raor Belgie (ter uitiomlering der Vlaanderen) en ’(buitenland warden ontvangen door hel Office dePrimicif:, V'^/ikile lasfraal, 46, te Brussel Men schrijft in bij BONHOMMK-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nomieus-.i.ótt, 4, te Veuriir, cu in ,jl; Posikamooren. Vertrek.<u*en van dm ijzerenvteg. 3 Wovember ïot tS «Imisinri Te Rome. In bet konsistorie van 15 December heeft Zijne Heiligheid Leo XIH eene aan spraak tot de kardinalen gehouden, waarin hij den toestand beeft besproken van het Pausdom tegenover Italië. In die aanspraak zegde de H. Vader dat de houding der vijanden,die hem omringen, volkomen zichtbaar is voor iedereen. De eenen, zegde Z. H., gaan recht op hun doel at en vei bergen hunne snoode inzichten niet. Zij klagen den Paus aan als eenen vijand en zoeken alle voorwendsels uit om hem te besnijden, zooals blijkt uil de gebeurtenissen van 2 Octobei (aanvallen tegen de FianscEe bedevaaideis cn tegen bel Pausdom). De anderen huichelen en prijken met hunne gematigheid, maar betrach ten hcizelfde doel. Indien zij zich ver zeilen legen de afschaffing van zekere wellen, 't is dat zij er belang bij hebben, om zich voor den vreemde ie verrecht vaardigen en zich te versterken in tiet binnenland. Zij verklaren eeibied te hebben voor het geestelijk gezag, doch matigen zich het recht aan, dit gezag naar hun goeddunken le beperken. Alzoo wordt, door de scl.uld van de eenen en de anderen, de vrijheid van den Paus, om in gemeenschap te zijn met de geloovigen, meer en meer inge krompen en bij elke gelegenheid wordt het bewezen dat de toestand van dag tol dag moeilijker wordt. Als dat zoo is ni lijd van vrede, wat zal er geburen in lijd van ooriog? Nochtans heeft de Paus altijd de zelfde gedragslijn gevolgd. Hij heelt niet opgehouden zijne onafhankelijkheid te eischen en zijne rechten op Rome te doen gelden. De verdubbeling der vijandschap tegen den Paus komt dus van elders. Door den oorlog aan hel Pausdom wil men den naam van chris ten verzwakken oh verbannen. De vijanden van den H. Stoel zoe- Het moet ook ge’i’gd worden, dat het liefde in te boez’inm. Het was een slo', dat in geheel Brelanje zijns gelijke niet hul. Tusfchen twee vleugels van S.ixische bouw orde, vei hief zich, g ijs van ouderdom, maar frisch en zondei scheuren g lijk een _.j..c wa penrusting torscht, het hoofdgebouw waar boven e -n sierlijke kloktoren uitslak. Aan- de vier hoeken schoten vier torens omhoog, voorzien van nauwe schietgaten. Driehon derd vijf h zestig vi nslers verleenden den r. b’. o:', ra een ruim ni'z'cht naar alle gang hi-Iden twee ri volle nitgedjsle ridders het wapenschild Plougaz', dat zeven z Ivoren een rood veld en daat bov. den leeuw van hel waaruit Plouga< b weerde icn het teilen; ffafdê gëheimzïnnige st"e‘.n dièden huis Ic verlaten, van niemaod anders kwam I mijne onschuldige liefhebberijen met aan j hel liehl brengen. Al hel geld, dal de oud.a i Ploug z vco' zijnen zoon bestemde, hebt gij mij zioB wegstuiten in de oude kas daar: maar gij zuil zwijgen I'luto, zwijgen als hel Ulje i jH.Jer, du* zonder moeite zijne graf, waarin de jonge Arthur in vrede ruste. u. u„. u-.r. Pluto liet ten (wrede mile een akelig en dreigend gehuil hooien; vervolgens h t hoold buigende, als erkende hij zijne on macht, ging hij weder aan den uitgedoofd m haard liggen. den bewoners «..o Meester Luc Morfil za in zijne wei kka- 7üjen kasieels. Boven den bootdin- mer. De oude Pluto sl.ep met de voetpoo- h -tden twee n volle wapen-usting ten in de asch van den haard. ui(op(j.jSie ridders het wapenschild van Nu eens lu.sierde de opziener naar he piougaz, dat zev ui z Iveren ruanen droeg ou gelcei van den storm, dan weer bet hij den cen r00(| en c»n;iI|JÖV: n (j.,n klimme'i- vrijen teug. 1 aan zijne eerzuchtige droomt d,;n lepl|W van hu geacht de PiougasM, gd berekende hoeveel maanden, hoeveel ji- waaruit Plnnaa? h>wnnrriq g. sp-o »‘ii le zijn (Wurm Vjüiig.zet. Ld 158 tank. '.8 IllOl'g. 6 35 8 42 9 30 H 25 ’s inorg. 6 v5 4 01 0 56 O 12 45 5 00 5 14 5 25 5 -0 5 56 5 42 5 51 C 06 »l 1 rustel (rerlrek) Gent l.icbtervehle Curb inarcq Handtaenic Zirren LrRsen Ibxnimle l'dfitketke Avecappdle riirne Xdinkeike hyvehle Duinkerk Corlumurcq itan Oostende, 4 42 8 11 li 02, I 14, 4 56. 5 18, 7 18 Oostende-Cüi temaicq, 5 45, 8 03, 12 26 4 22, 6 15, 8 15 Corlem-IJpei-7 01 9 1 51 5 29 7 59 IJper-C »ric!n4 '20 7 18 10 08 12 15 556 Q2 Liclilei velde naar Korlrijk, 5 12, 8 25 9 47, 11 57, i 26, 5 40, 7 27, Kot h ijk naai l.ichtervelde tn Brugge,8 05 11 02 12 55.4 22, 6 44, 0 00, 0 00 Bj u/j’C naar Kortrijk, 7 45, 9 00 11 0<j 12 45 5 5 6 45 Onsteitde-BruUel 5 27 6 18 7 55 9 10 II U II 59 1 59 2 59 5 52 5 59 8 58 6 32 7 30 }ü26 12=0 4 39 6 56 - 7 42 10 36 7 48 1042 7 55 10 49 8 01 10 53 8 10 1 1 04 8 22 11 14 '7 32 V 31 1224 8 45 10 55 DOOR I 617 5 35 7 45 6 54 9 01 7 10 915 7 16 9 10 7 21 9 24 7 28 9 31 7 40 9 *8 7 51 9 49 7 59 V '7 8 07 IC05 8 19 IV 8 «6 10 25 8 57 10 52 3 00 r. 5 58 11 58 4 09 6 00 7 36 1 42 5 19 7 46 8 57 2 00 5 51 8 00 9 15 2 06 3 ël 8 1'6 9 21 2 11 542 8 19 26 2 18 5 49 8 18 933 2 27 558 >26 9 42 2 38 6 05 857 9 51 2 46 6 13 8 45 2 55 6 20 8 52 10 05 3 13 10 17 3 40 p r 4) 10 39 407 1108 i J r.r»iiiMBMiiwrwfimi.-m—r->-m -gi.wri t i bu ini ir ..r iijqii.j.:~ .u.i. i.l_.jull Duinkerke (vertrek) Ghyvcide Adinkerke Veurne Avecuppelle Oost kerke Dixmude Bessen Zurrtn ll.tndzaeine Corteniurcq Lichlervelde Gent Brussel (aank 10 54 3 08 5 00 1131 5 45 5 54 12CG 4 I6 6 07 1 22 4 51 6 28 1245 4 55 6 48 1-49 4 59 6 51 12 56 5 06 7 01 1 i 2 5 12 7 i 7 12 5 28 7 16 1 50 5 59 7 55 5 15 7 05 9 20 5 24 8 24 10 48 - l)u:nke;ke nuar Parijs eu ’b lu°rg, Duinkerke (ïi i ti10 4! 2 45 5 45 At.ectit 2 26 6,6 8.1 Arniens 5 55 8 01 9.9 l’.uijs (aankomst). 5 25 11 V'5 11(6 ’b rivonda ’0 av 0 morg Pitijs (vertrek) 7 .U J 05 8 Ou huii.kerke(A<a. k). 12 15 9 44 1 13 Nieuporl Dixniude '•••ut en V urne Duinkerke iNituport (stad)-bixnitido, 12 06 1 56 4 17 Dixniude-Nieuport o n» 2 35 5 58 8 24 Duinkerke Parijs aar 2 45 6 ,0 8 OJ 1 1 V5 ’0 av i I 05 9 44 7 06 0 00 7 01 745 10 56 - J

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1