V 52. 47e i jaargang. zen worden, hier voor de kamer, elders bate bloedzuigers, die den werkman en kel gebruiken om hunne heerschzuchi te voldoen; die voor hem geene de minste achting hebben, noch hen over hei ver- beteren van zijn lot bekieunen. i Profijt trekken uil de verdwaaldheid der werklieden, hunne zakken vullen met den opbrengst hunner genoemde coöperatieven, ten grooten nadeelo van burger en winkelier, het volk god- deko' en zedeloos maken om het te ge makkelijker te overmeesteren, dat is het «enige doelwit dat zij betiacl ten. En wel! nu dat die mannen ontmas kerd zijn, dal men weet wie ze zijn en wat ze willen, is het de plicht van den wevkman van hem bij zijne ware vrien- den aan te sluiten en hunnen raad te volgen. Hel waar geluk van het volk is enke lijk te vinden in zijne zedelijkheid, in zijne godsdienstigheid, en het vlaamsche volk, zoo verkleefd aan den godsdienst en de zeden zijner voorouders, zal hem door die verderfelijke leeiing niet laten meéslepen, zal door al het geschreeuw der socialisten, noch den laster en den logen hunner vertoeielijke dagbladen niet verdoold geraken, maar blijven hel- geene I e', steeds was, christen en katho liek. In eene prachtige slotrede wekte de redenaar zijne aanhoorders op, om hand in band te werken tegen I et opkomend socialismus, de kanker onzer eeuw, bet verderf der samenleving, den ondergang ven Kelk en Staat. Donderend handgeklap begroette den redenaar, wanneer hij aftrad van het spreekgestoelte, en men kon genoeg be merken welken groo'en indtuk zijne meesterlijke voordracht op deze groole menigte gemaakt had, die met de groot st» aandachtigheid den redenaar had aanhoord. Uit den grond des herten bedanken wij onzen B-ugschen vriend, den onver schrokken en onvermoribaren Heer» Beyaev, d e ahij i op de hres is wanneer hel geldt zijnen persoon te pande te stellen voor he’ verspreiden der goede zaak, en steeds bereid b om met woord en daad dt vijanden van Kerk en Geloof te bestrijden. Bij onze dankbetuigingen voegen wij r.og eenen anderen wensch uit n herte en ’t is van zijn krachtig woo d nog meer dan eens in onze zalen te Itooren weergalmen. II. Ammtrn v««r 11.1,1. (Ier Mwn.t.nu, tor *1'"' 22 "el>1;'" ":ITC' '>6. - M| ,|t| h|| BOWHOMMsr^S^ETS. drukker u.^ver- Zwar.. Nu.ummm. 4.1.. Veurne, on iu de Poslkumooren. op dezen lijd gegeven wordt aan de huisge zinnen der (verkende en tereledeu van hel Genootschap. Niemand zal voorzeker den tijd be klaagd hebben welken hij in de feetle heeft overgebracht. Hij heeft er vooreerst hertelijk zijn herte kunnen ophalen om te lachen, en daarna eene kernaehtige redevoering gehoord over eene der gewichtigste vraagstukken aan het orde van den dag Het Socialismus. Onioodig hier den lof uit te spreken der spelers; zulks is reeds genoegzaam gedaan geweest, en ook, hunne bedrevenheid in het tooneelkundig vak is reeds te wel bekend, opdat het noodzakelijk were hier verder over uit te wijden. Niettegenstaande do ziekte van een der bijzonderste spelers, die bijna voor gevolg gehad heeft de feeste uit ie zetten, heeft het tooneelstuk Tommelaer» Bomme- latre den meesten bijval verkregen. Daarna beklom Mijnbeer Beyaert, de wel- mogeidheden is het echter op verre na 8ek«n(le Brugsche .edenaar, hei spmekge- ...ij,:Un/ian stoelie, om te handelen over eene gewich tige zaak van dewelke het behoud afhangt van onzen godsdienst, van onze vrijheid en van ons vaderland. Hij wilde or.s een leerstelsel doen ken nen. waarvan er op onze d gm zooveel kwestie is, te weten hei Soc.alismus. Het socialismus, is niet anders dan eene afleiding van h .1 f.beralismus, dal welhaast geheel en ai z.l verdwijnen, om voor het eerste plaats te maken. De oude en ware liberalen zelve zijn verschrikt over het wan gedrocht dat natuurlijker wijze uit dtza valsche leering geboren is Eeiuge van h< n trachten het socialismus legen te, werken <n hellen over naarde b huudg<zir.de partij; andere doen mede niet de socialist, n, zooal.» wij hel velleden jaar gezien h bben in de kiezingen Ce Brussel, Antwerpen, Gent «n ande.e steden, ee dit alleenlijk uil haal 1 tegen den knbolleken guusdi-nst. Zij zou den liover geheel het land le vuur en ie wapen zien, dan mede te werken oin orde en rust in het land lo bewar-n. De spreker heelt dan klaar bewezen door menigvuldige uittreksels uit de schntien zei ve der kopstukken van het socialismu*, zoo- ala Bebel, Marei, Liebknech', Anseele.enz., wat het liberalismui wil v rniclig n; v.m Gedsdienst, vin huisgezin en vaderland Ge- w.ld, oproer, hernieuwing iel s der frai.sclie commune, alles is gord, wanneer zij dit driedubbel doel kunnen) bereiken. De socialisten en willen van geen gods dienst weten. Voor hunne kinderen geen doopsel, gcene kerke, geene eerste Com munie meer. Deze laatste plechtigheid wordt vervangen door alle slach van slemperijen, in dewelke den kleinen van jongs af eene minachting voor deu godsdienst wordt in- geplant. Zij willen van geen priesters meer weten, noch voor huwelijk, noch voor be gravingen, alles moet bmgerlijk geschieden. Geene kerken, geene priesters, geene kloos ters meer, al die paapsche mommerijen, zoo zij ze noemen, moeten verdwijnen. Niemand heeft nog het recht van iets te bezitten. Eifidom is diefstal, en alles moet aan allen loebehooren. De maatschappij moet alles bestieren Landerijen, gebouwen, werktuigen, werk buizen, alles moet door de maatschappij n niet meer door afzonderlijke personen, in eigendom genomen worden. Zulke on mogelijke, zulke uitzinnige stelsols zouden de socialisten willen inbrengen. Wal hel huisgezin betreft, geen huwelijk meer. De mannen en vrouwen moeten vrij zijn van samen la wonrn en van elkander te verlaten, wanneer het hun belieft; vandage hier en morgen daar. Maar indien deze vrije levenswijze ge volgd wordt, wat zal er geworden van de kinders? Dat is dood.eenvoudig. Niemand en zal nog meester zijn van zijne kiuders. Zij zullen van hunne ouders weggenomen zijn en opgebracht in scholen van de maat schappij, al door een, zonder onderscheid van geslacht, en op eene sebandig manier van kindsgebeente b dorven. Zij willen ons terugbrengen naar het schandigste, het Woensdag 30 llecemlier 1801. BuUenUndsehe Politiek. De politieke toestand in Europa is zoo kalm als bel maar kan. In de landen der handeleverdragen, gaat het zoo goed als bet mogelijk is met landen die eenen grooten sprong hebben gewaagd, en dio doen, net ge- 'tjk een jongen die zich heel behendig over «ene gracht wipt, zich aan de overzijde neerhukt om al de moeilijkhe den en hel gevaar van den gedanen sprong te overdenken en zichzelven ge luk te wenseben over zijnen moed en sijne behendigheid. De gouvernementen die de verdragen hebben gesloten, schijnen in den derden hemel Ie zijn; zoodanig zijn zij tevreden over het voltrekken dier daad van ge wicht. Met de onderdanen van sommige dier t L zoo goed niet gesteld; in enkele landen >s men ontevreden en preutelt men te- zooals hier, in ’t gezegend België, bijvoorbeeld. Te Aalst, te Brussel en le Gent, don- deit en tempeest men tegen hel Bel- gi.-ch-Duiisch handelsverdrag; men icbi meetingen in, zendt vertoogschrif- ,fn op omdat men hel aangegane ak koord als nadeclig voor onzen handel emotiet. Te Lu k echter is men cr zeer tevre den over en verklaart men luid op dat bet gesloten verdrag met Duitscbland volkomen de belangen van het Walen land waarborgt! In Italië, in Ooslenrijk-Hongarie en 1‘ruisen, zijn er ook groepen mjveraars I ®n handelaars die wederzijds bun I gouvernement beschuldigen de belan- I gen hunner onderdanen niet genoeg te I nebben gadegeslagen, alhoewel hel ten overvloede gekend is, dal de groote I monarken zorg hebben gedragen, in I deze zaak, al bel deksel naar hunne zij- I dco ver te trekken. Wij zijn benieuwd te zien wal onze I Belgische Kamers mei de gesloten ver- I dragen zol en aanvangen. Dat er zal aan gewijzigd worden, is I een bijna stellig feit, want de klachten I van verzet, die uil Brussel, Gent, Aalst I en Antwerpen opgaan, zullen weerklank I vinden en ongetwijfeld aanhoord wor den. Onze wetgevers zullen echter wel I doen niet te haastig te werk te gaan en I eens goed toe te zien van waar dc legen- I stand komt. Te Brussel, bijvoorbeeld, is de voor- I name op touwsteller der meetingen van I verset, een Franscbman, de bestuurder I van het groot Franscb regenscherm- en I wandelstokken-magazijn der Noordlaan, I dat dagelijks aan de vier hoeken van I ’t land door alle mogelijke en onmoge- I lijke bladen doe u t >azuinen dat hei op I niet eenen hoek gelegen is. Nu dat is een feit van beteekenis... I Dat men vooraleer een besluit te nemen, I er twee maal op nadenke; want, in geen I geval mogen wij het spel van Frankrijk I spelen en moeilijkheden zoeken met Duitschland, om aan Frankrijk te be hagen. Avondfeeste in St. Joseph’s genoot schap, op Zondag 27 December 1891. Talrijk waren dc uiig, noodigden die zich 1 verdrongen in de groote zalen van het nieuw schoollokaal, om de avondfeeste bij te wonen, welke volgens oude gewoonte 1 Indien er geene ontbinding der kamer plaats beeft voor Juni aanstaande, zullen er op 14 Juni 1892 in alle arron dissementen van hel land kiezingen plaats hebben voor de gedeeltelijke her nieuwing van de kamer van volksver tegenwoordigers en den Senaat. In de provinciën Antwerpen, Braband Luxemburg, Namen en West-Viaanderen zal er gekozen worden voor de helft der kamer; in de piovincien Henegauw, Lim- 1 burg, Luik en Oost-Vlaanderen zal er schoone encijdiek over de werklieden. moeten gekozen worden voor de ver nieuwing van de helft van den Senaat. Zio dus, indien zelfs geene ontoinding plaats heelt, dan toch zal er den 14 Juni in alle arrondissementen moeten geko- Zijne Hoogw d; Biss.-hop van Brug ge heelt benoemd Onderpastoor van O.-L.-V. te Popo- ritighe. M. Vanoverschc’de, ot.detpas toor te Coolscamp; zede’o S’le tijdperk van hei oude heiden- I dom. I Eu denkt niet dat wij overdrijv n; dit I alles slaal breedvoerig beschreven in de ge schriften waar de socialisten hunne leer».el- zeis en hunne levenswijze uil een dosu. Maar waar is dan hunne liefde tol het volk, waarop de socialisten zoo sloffen en boff n. Bebcl, de piopheet der soc alisteu, heefi een jaarlijksch inkomen van 60,000 fr. Man, Janson, Liebknecht bezitten mil- lioenen en Anseele zal welhaast een der bij zondersle grondeigenaars zijn in Gent. Waarom beginnen zij niet met dit onder hunne volgelingen uit Ie deekn? Den toe stand van hel werkvolk verbet, ren, zijn lol verzachten, dat is hel oogwit niet van hunne werkingen en van hunne opstokerijen. Heerschzucht alken is hunne drijfveer. Zij willen hier in Belgie gelijk elders, aan het hoofd van het land staan, en veuzen daarom den werkman op om tegen zijnen patioon, dwingen hen van werkstaking te houden en tegen s’ lands beslaande wellen op te staan. En wanneer de werkman, verdwaald en opgehitsl door hunne woorden n hunne geschriften, oproer maakt en geweldena rijen bedrijft; wanneer de gewapende macht er moei lussebenkomcn, om dien opstand te dempen, zijn bet de opleiders der so cialisten die gekwetst of gedood ten gronde vallen! Neen, het zijn die arme werklieden die bot slachtoffer van hunne dwaling zijn, terwijl de kopstukken hun schuitje van kanlesteken en liever geen genie,ns ma ken roet de bajonnetten der soldaten. Met cijfers in dé hand bewees ons de redenaar hoeveel de werklieden vei toren luidden in dagloon, en hoeveel gespaar de penningen zij uil de spaaikasse ge haald hadden gedutende de laatste werkstakingen. Hel was bij millioenen franks dal du verlies moet geschat wor den. En om bel werkvolk gedurig in be dwang en onder bun gebied ie houden, wal middel gebtuiken die opstokers Ah zij doen den werkman gelooven dat al zijnen tegenspoed, dat al zijne ongelukken zullen ophouden mei bet algemeen stemreebt. En nogtans in lan den waar he. algemeen stetnrecbi be slaat, in Frankrijk en in Duitscbland, is de toestand der weiklieden veel ei gei* dan hier. De groote macht der opleiders komt voort uil de onwetendheid der weiklie den, die niel verstaan waar men hun naartoe Wil leiden, en hen laten be driegen door blaai en grontsprekerij. Nogtans ’t socalimus nacht zich meer en meer uit le spreiden onder hei weik- volk en hel is een plicht van de welheb bende klasse deze verderfelijke leering tegen te wei ken en den werkman de band toe te reiken en hem te doen verstaan waar zijne ware vrienden te vinden zijn. Voor ons, katholieken, is dat niel n)öcil'i|k,' Het vooi beeld wordt ons van hoogdr- hand’gegeven. De Stichter van on zen H.'God'.diérist heeft willen lid wor den van een ai in huisgezin, en hij beeft twaalf ai me lieden gekozen om zijne leering de wereld door te gaan verkon den. Paus Leo XIII heefi in zijne wonder- welke de Protestantaciie keize van Duitschland zelve in zijn slim sblad heelt doen drukken, aan de katholieken der ganache wereld gi toond hoe zij het socialismus moeten bestrijden en hoe het hunnen plicht is van den werkman ware liefde en genegenheid toe ie dragen. Van den anderen kam moet de werk man ook medehelpen Uil hetgeene hem voorehgesteid wierd, uil de woorden en geschriften zelve der socialisten kan hij genoeg bemerken dat zij niel anders zijn dan eei e bende v ijbuiiers, onverzaad- I I ■rarjJMMMMMMm n i mmn i J voor den Senaat. ---- Priestorlijke benoemingen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1