'i I 1831-1892. I DE DÜIVELSTOREN I iV L ;l I I I J I I 1 welke min dan 10 leerlingen hebben, en 23 welke er 10 tol 15 lellen. De scholen onzer provincie die min dan 10 leerlingen hebben zijn 10 11 14 ij 8 4 5 8 oensdaj; 6 Januari Ê892. derloren. Met angstige g'jiagdheid b-:gon hij nu hel perkament als met zijne oegen te ver slinden. (Wordt voar’gezjl). van St. Pieter en Pau- 'ire, pioiessor in 7buitenland worden ontvangen door het Office dePubucitë, Magdalenastraat, 46, te RrusseV hrijll in bij BO.NUOMMK-KYCKASEYS, drukst-i tuig*-ver. Zwn-‘-- Aomi.-n.--ii mil. 4. Veurne, en m .te Postkaniooren. Stellen wij vooreerst vast wat er in 1892, op staalkundig en ekonomisch gebied, in ons land moet gebcuien. I" De hmdelstraktaten met verschei dene landen moeten vernieuwd worden; 2’ Het voorsiel tot herziening der Giondwel moet in de* Kamers besp oken en, na beraadslaging, aargenomen of verworpen worden. Wij stellen de vernieuwing der ban- di Isti aklatcn voorop, niet omdat zij het grootste le'ang hebben, maar omdat zij de eerste op hei dagorde zuilen komen. nijverheden. De eischen van d« derde klas waaronder men schier al de landbou wers mag rangschikken worden cc.'ner over het hoofd gezien, en T is dan ook in dien zin dat onze regeering gesteund door de liberale vrijhande laars, die van den vrijhandel een politiek princiep maken, reeds voorloopig een verdrag met Duilschland heelt gesloten. Dal verdrag moet door de Kamers ge wijzigd worden. Onze geslachtofferde nijveiaars en landbouwers zullen voel bij stek houden en de heeren gekozenen *z‘un»n r?ewaar worden dai van hunne houding irfö? levenskwestie, hunne herkiezing kan af hangeli’.”''1 Alzoo staan de baudelsverdragen in verband met de heiziening der Grond wet. Inderdaad, als hunne houding in de stemming dier verdragen invloed heefi op hunne herkiezing, zoo kan van die houding ook hel lot der herziening af hangen. in ’t zeilde geslicht. Professor in St. Lodewijks, M. Bouc- kaeit diaken in 't seminarie. 48“ jaargan ft in de herzieningskweetie nu, staan 3 stelsels tegenover elkander 1" Het bewoningsdeel (occupatie) door den heer Beernaeri van eerst af vooige steld, door de middenaldeeling aange nomen en door den heer de Smel-de Naeyer, in zijn verslag, duidelijk en praktisch uiteengezet. Dit stelsel vindt de bijireding van al of nagenoeg al de leden der rechterzij, welke omtrent de de iwee derden der Kamer uttmaken. 2" Hel bekwaamheidsstelsel, zooals h' l thans voor provincie en gemeente in voege is, op de wetgevende kiezingen toegepast. Dit stelsel wordt voorgestaan door de oude doktiinaiie partij, mei M. F.ère a?n 't hoofd, doch vindt hoege naamd geenen steun in de liberale druk pers. 3’ Hel algemeen stemrecht (do vrouwen niet uitgesloten) voorgestaan door de so cialisten, welke groot in getal zijn, maar weinig invloed hebben op het tegen pool dig kiezerskorps en door de pro gressisten of vooruitstrevende liberalen, die hunne kleine getalsterkte vergoeden door hel lawijt dat zij maken. De groote vraag is Zullen er eenige liberalen zich bij liet bewooingsstelsel aansluiten, of zoo niet, kuunen de ka tholieken alleen deherziening bewerken? Wat heeft het jaar 1891aangaande die twee gtoo'.e vraagpunten opgei» vei d Heeds van in hei begin des juars zijn de handels- nijverheids-en landbouw- vcieenigingen van hei land diuk bezig geweest met den toestand te bespreken. Vele personen in ons land zijn, zooals mi n hel noemt, vrijhandelaars uit prin- c'rp; 't is te zeggen dat zij van gedacht zijn alle vreemde voortbrengsels hier viij ie laten inkomen, om het even welke rechten de vieemde landen op onze vooitbrengsels heffen. Anderen zijn vrijhandelaars, voor zoo veel hei hunne nijverheid of hunnen handel met betreft, maar vragen voor hunne vooitbrengsels of handclzaken de rechts ireeksche bescherming van den Staat. Eindelijk nog anderen eischen dat men wederkeerige rechten legge op de voortbrengsels van die landen, welke den invoer der onze belasten, terwijl zij, dank aan den vrijen invoer, ons op »n- ze binnenlandsche mai ki konkurrencie komen aandocn. Ons gouvernement behoort min o( Snaaskeike (gemengde schooi 9 rl. (id.) (!d.) (id.) (!d.) Pervyse (gemengde school) 11 leer!. Bekeghem Meulebeke Proven Er zijn te zamen 38 scholen, waarvan gezicht alleen eenen der oudheidkundigen van onzen tijd met onbeschrijvelijke blijd schap zou vervullen, nam hij, zonder te kiezen, eene perkamenten rol, die hij lang zaam en blijkbaar veistrooid ontvouwde. Dit peikament was overdekt met schrift in de Breionsche taal en droeg bovenaan den volgenden titel, die wel geschikt was om de nieuwsgierigheid gaande te maken van den toekomstigen slotvoogd van Co- querel. Waarom de zuidelijke toren van het fraaie kasteel der hee en de Plougaz de Salanstoren genoemd wordt. De Satanstoren, herhaalde Luc Morfil, hij misschien ^voor de honderste maal die sedert den inval der Saxeis in Bretagne, kasteel geven nog dezen naam aan den tui- t veizamehng hunner oorkonden diende, en tiok ze vol tnei perkaur men bandschriften weder terug. Te midden dr r oude stukken, waarvan het KScehlcrlijke kronijk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heeft de volgende vcroordeehngen uitge sproken Zitting van 10 December. Bulcke Achiel lar dboawerszoon, en Gan'ois Engel, herbergier, beide te Merckem, de eerste 200 Ir. boet, voor slagen, en alle twee 15 fr. boet, voot dronkenschap. Candaele Lodewijk, werkman te Rous- bruggo, 16 dagen gevang, voor slagen. Demeyer Hendrik, werkman te Woumen, 50 fr. boet, voor eerroof. Macckelberghe Pharailde, huisvrouw Alfons Dcwulf, en Dcwulf Augusta, huis vrouw Richard Vinck, kantwerkster te Dix- mude, de eerste 8 dagen gegang. de tweede 10 fr. boet, voorslagen, en elk 26 fr. boet, voor vernieling van afsluiting, en elk 10 fr. voor scheldwoorden. Alleweireldt Arnoldus, diens bode te Rou^bruggo, 1 maand gevang, voor slagen Viaene David, werkman te Adinkerke, 26 fr. boet, voor eerroof t Zitting van 11 December. Lemaire Leo nia, vrouw Modest Weike, en Hoofd Hendrik schoenmaker, beide te Wulveringhem, de 15 dagen en 26 fr.. voor vernieling van afsluiting,«de 211’ 16 dagen gevang en 26 fr. Te oordcelcn naar de houding der liberale drukpers, welke schier eenparig het algemeen stemrecht voorslaat, zal aannemen Die verwerping, uit politieke berekening, is zelfs hel eenig puni waarop zij, onder elkander, en tevens met de socialisten, l’akkooid zijn. Deze laaisten mteten hel algemeen stemrecht hebben, kost wat kost, des noods bij middel van straatrumoer; zij moeten het algemeen stemrecht hebben, I PAUL FEVAL. 5‘ vervolg. Hel inwendige des kasteels stond bij hel sierlijke uiteriijt niet ten achter. Overal zag men prachtige behangsels van fijie wol ot zijde. De marmeren vloersteenen verdwenen onder dikke tapij'. n uit boni gevormd. De beschotten van gesneden eikenhout glom men evenz, er al r het gepolijste graniet der g'ootcen wijde rchoorsleenen. En wanneer enen feestavond de zilveren kioonkan aars omstoken weiden, wanneer in den wijden haard u-s ot zeven hooiblokken j j.!vr:<n en cpvl muien, wann er de tatel Oiidt r ti gew-ld der opgebrachte -i'ijMi >ii dr.nkeo, wanneer rem rijk in terlijk gewaad gelooide menigte dc wijde z;l n vuld<-, w.mnuei bij het laatste bed'ijf vau h f.eftinaii de.gouden bekers luide teg-nchander klonketi, bij S.nt-Malo! dan om te komen tol de revolutie en lot de het onderhoud en de jaarwedden van het roode republiek. i onderwijzend personeel buiten alle ver- D at moeten en zullen de katholieken, I houding zijn met het nut dal zij voor, hel onderwijs opleveren. En dergelijke scholen afschaffen welke zich geenszins op hel vertrouwen der huisgezinnen kunnen beroepen, dal heel in liberale taal de vernieti ging van bet openbaar onderwijs. Priesterlijke benoemingen. Mgr. de Bisschop van Brugge beeft i^opmd. d* "'r"' V“' Otidei paslê?.?l■*• lus te Oostende, M. 'l kollegie van Brugge; ij”1' Surveillant in St Lodewijks, invei J., ’tZ'jn vooral de Vlamingen, met hun- gbjö v^[‘, Reynaeit, profes- ne harde koppen, die aan de goddelooze en Franschgezinde geuzerij den genade- s'ag hebben toegebrachl. Met de vernieuwing des jaars wen- schen wij hun eerst en vooral de vol- herding in die vaderlandsche koppigheid, i welke tien doei pul staan voor de verde diging van Godsdienst, Moedertaal en Vaderland. De Allerhoogste, wiens zeg^n zicht baar sederi zestig jaren over ons lande- ke rust, zal ons hei loon van die kloeke houding niet onthouden en ons de vructi- ten ei van laten genieten, te welen de zedelijke welvaart, orde en rust, en den stoffelijken voorspoed in landbouw, nijverheid en handel. Nuttelooze Scholen. Vo'gens eene statistiek door het gouvernement opgemaakt, op verzoek der middensektie van de Kamer, zijn er in ons land nog 15 gemeentescholen I en 20 fr. boet, voor beleed.gingen. Dii blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na d. graanmarkt. - 1. schrijvmgsprijs. 5 fr. sjaars: met de post 6 fr. - Annomen 20 een timen per regel. De groote lettel volgens plaatsruimte. Rechlcilijke eerherstellingen 1 tr. Een Nr la cent. Afzonderlijke nummeis voor artikels, enz. -0 i. e De Anuoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat, 46, te Rrusse'. roode republiek. J behoudsgezind zijn, o/ zij zal niet zijn. Q.n dal te kunnen doen, moet bet "i ns, hetzelfde dat in 1884 de staedc kiezerskv.—-pei-ij voor goed heelt goddelooze ge'u- n hetzij in ge- verpietierd, bereid zijn fc, i i ^zïn- deeltelijke, hetzij ia algemeene gen, hei vonnis t« staven en te bevesti--* i gen, welk bei reeds vier maal over de oproeiige en dwingelandsche partijen heeft uitgesproken. was het een lust cn een genoegen de oude woning te zien glinsteren en* schilleren. Geen hoek die donker bleet, geen gewelf, dat niet mei helderen weergalm het luid ruchtig gejoel van hel feest beantwoordde. En mocht Plougaz hel voorbeeld der gist heoren genoemd worden, Coquerel was het pronkjuweel der kasteden. En meester Luc in den eenen of anderen hoek verscholen, beschouwde al die vreugde met een droevig oog. Voor een ander im mers spreidde Coquerel al die schoonheid tentoon. Meester Luc was jdoersch, ja- loersch als de vazal, die eenen stounuoedi- gen blik slaat op eene addijke dame en bl ek wordt van verbeler.e woede, als bij haar zijnen heer ziet toelachen. Wanneer toch, zei Lij dan, wanneer zal ik eens meester zijn van Ccquerd? O den avond waarvan wij sp -ek ni, deed vraag lot zichzelven, en sch-en h ni juist niet in de b .»te stemming te breng n. De heer de Plougaz., d,e nu niets aieci’ bezit dan zijne drie voornaamste i onderwijzend personeel buiten alle ver- leemi’, mo st, dat stond vast, ten gronde-; gaan; doch nu een dier leenen verkocht was, moest eerst nog de vei koopprijs ver Ja ren lang -- dat was de slotsom zijner beschouwingen zou hij moeten wachten. Doch wachten was eene vreesolijk mai te ling voor zulk eene verhitte verb -elding als die van meester Luc. Halt om zijne sombere gedachten te ver drijven, balt om zich eenen voorsmaak te gevi-n van hr.l streelend bewustzijn eigenaar te zijn, tastte de opziener met b ide handen in eene oude mat slof overdekte kist, welke inderdaad de oudste bedienden van -het zijn antwoord den heeren de Plougaz tot meer lol de vrijhandelaars uit princiep; het geeft, wel is waar, hier en daar wal toe aan hen d e bescherming vooral binst hetwelk verscheidene vraagpunten wegtaiievenvragen voor ^bijzondere moeten opgelosl worden, van bet hoog ste zedelijk en stoffelijk belang voor de die vraagstuk ken zal gegeven worden is moeilijk te voorspellen. Nochtans: In T verleden ligt het heden, In hel nu wal worden zal, zegt de dichter en hij heelt gelijk. Om dus eenigzins te kunnen vermoe den wat 1892 ons voorbewaait, moet men eenen terugblik werpen op 1891 en dc voorgaande jarGH. Ruysselede Lichtervelde Boesinghe Westvleteren De scholen die van 10 tot 14 leerlin gen hebben zijn (d.) (!d) Wij treden een nieuw jaar in; een jaar onrecbtslreek»che, bij middel van spoor- geen enkel liberaal hei bewoningssielsel moeten opgelosl worden, van bet hoog welvaart van ons vaderland. W'elke oplossing aan i. S n j i ■e‘< I ÉStótSiV- A DOOR mwiMiUI urn- Dc burgertnedalie van klas is verleend aan M. Pieter Spilliaert, gemeentesekretaris te Hnog- Mi n s< met Gods hu'p, verijdelen. Ofwel de li- beialeo die nog klaar zien, zullen zich va:: de socialisten afscheiden en de ran gen der katholieken komen vermeetde- ren, ofwel de katholieken zullen stand houden en zeggen de herziening zal kwist worden, en die prijs scheen meester Luc een onuilputtelijke schat toe. En bo vendien, was eenmaal die schat verkwist, dan zou Gr querel nog niet aan de beurt komen, Kerambardèjzire was er nog met zijne uitgestrekte bosschen en vruchtbare landerijen..,. (ld.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1