r~ I l DE DUIVELSTOREN soos PAUL FEVAL. Woensdag 13 Januari S892. 48“ jaargang. Huidig tijdstip. Pius IX Vrijmetselaar. i 3 l‘ij BON HuMME-RYCK.ASh.YS, drukker uitgever, /.wart- Aom.i mmaaï. 4. i< Veui u<en in ut- «'omKuii oor.<n. 1 r en begraven koen, den .12 December Gud rende Ierland 4 i ‘t lijf hebban indien de mogendheden niet a len van top tol leen gewapend i laatst, M. Floqu<t' vooizi’iei derFian- dc zegepiaal van het goede reent nabij is en dat het arme lei land weldia de kluisters zal zien veibrekén, waaiin bel s nu I IS Sedert eenigen tijd van hier hoort men bijna niet anders meer, leest men bijna niet anders meer dan van stelen, rooven, branden, moorden, laffe aanrandingen en schandelijke aanslagen tegen de zeden. AHe eerlijk man is als mei schrik en vrees bevangen, en bij al deze euveldaden da Men weel dat, meer dan eens, de geu- zerij gepoogd heelt de gedacnlenis van den giooien Paus Pius IX e bezwadde- ten, mei uit te stiooien dal hij vtoeger vi ijmeiselaar was geweest. Nu ceng was hei vaneene Italiaansche, dan weer van eene Ainerikaansche loge dat Pius had deelgemaakt. Doch noch in Italië noch te Philadelphia kon men daar van hi t minste bewijs ontdekken. Deze lastering scheen voor goed dood handen g/wusven te h-bben, greep hij zijne lamp. op,;eh sloeg door de imge gangen heen dep weg in mar den dutvélsioren. Pluto s'ond. op en volgde hetn ter sluik. Meest# Luc stapte met vroolijken Ired voort en sloeg geen -chi op de windvlagen, die als eene bande vijanden met onstuimig geweld evnen aanval op de vensters sche nen te beproeven. Op zijn rond gezeht was eene volmaakte tevredenheid te lezen als de oogen een-r kat, die gestreeld woidt. Aan het t inde der voornaamste gaanderij geko men, driaide hij een zwaren «letitel om in het stroeve slot en trad den duivelsleren binnen. Hel eerste vertrek, d it bij doorliep, zag er uil als de andere kamers dn» kasteels; bijna dagelijks «erloetde er de eene ot andere gast van d-n he ir de Plongaz. H'-t tweede zag er r-cils niet z. o 'roolijn meer uil en weid sbeh-s b-wound als bij l-gr-n heid van een gmot feest bei sasieet övcv'l was. Hét d< rue droeg alle kern eiijxn blij keu van verwaai Loz.üg, eu was somber en 6’ vervolg. Hij las, hoe omtrent tachtig jaren vroeger de duivel bezit had genomen van dien 'o- ter, be booze geest had er op vreeselijke wijze huis gehouden, zoo zeer, dal de slot- voi gd van (kquerel zich v< rplichl had ge zien zijn kasteel te verlaten en zij irn intrek te noimn op Karambardtlzire. Toen de noecsttr vi rtiokki n was, sch-en ook Satan hnn-d, maar telkens als men weder terug kwam om zch te C<querel te vestigen, be gon bij wederom zijne perten. bat uuuide zoolang als Simon Troarec, de opziener van het kasteel, leefde. Bij deze woordtn hield moester Luc op f n verviel in et ndirp gepeins. N< vet loop van een giool huif uur. buur de hij nel lioold wedeioua op en ze; ne, bet gouve netneni voor millioeneti heelt bed, ogen in de rechten op den ta bak, deed zijnen Grooi-Oosien antwoor den «da1 er hoegenaamd geen tiet minste gescirtfi bestaal, hetwelk zou bewijzen dat Pms IX coil lid is.geweest van de vrijmetselarij Vooi de katholieken spreekt dal van zelfs doch bel is treffnid te zien boe de vrijmetselaars verplicht zijn de lioienn gen hunner eigene logiebroer» vóór de gansctie wereld te logenstraffen Dn de oveieenkomst der datums, 11 en 12 December, waarop de neweering van M Fmqut-l in de Kamer beeh plaais gehad en waatOj de G<oot Oosten naar ïiahe heeft getelegrafi'ë d, blijkt ten overvloede dat de potdek der liberale en iepubltekeinsche partijen onder de hoog»; leiding der vrijmetselarij staan. Het is ectiter te denken dra zij thans voor goed zullen afzien van de beschul digingen tegen wijlen Pms IX. waai van de valscliheid reeds zoo dikwijls en zoo klinkend bewezen is. naar. Het kon meester Luc slechts met de uiterste krachtinspmnng gelukken de schoot van hel sedert lang niet meer go- bniikle slot te verschuiven. Toen hij einde lijk binnentrad, werd zijn hart voor eenen oogenblik als toegeknepen. Deze kamer had in vroeger jaren jonker Arthur tot slaapvertrek gediend. Het voch tige behangsel hing nu in flarden langs de wanden, terwijl de wind ongehinderd door de gebrokene t uilen der kruisramen binnen kwam. Pluio, die achter den opziener was bin nengekomen, opende zijne wijde neusgaten en scheen met genot eene hem hi^eude lucht op te snuiven. Verscheidene malen li p hij in de kamer rond, lei wijl hij tel kens voor het ledige b d bleef staan. Het zil een hards fa.ik zijn, bromde meestel Luc deze kamer bevalt mij vol strekt niet en ik b m er Mier van, dal ik er meer dm eens de schim zal ziet', vau diers Zqtskop var) eeReu Arihur. (Wurdl vvorue.-.pii, Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. 1 schnjvingsprijs. fr. 'sjaars; mei de post 6 fr. Anmmt en 20 cenlimen per regel.Da groota letter» volgens plaatsruimte. Rechte»lijke eerherstellingen 1 fr Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. I>r Annoncen voor België (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvanuen door het Office dePiiih.icitè, Wandalt inxtraat. 4G. Ie Rrn.t<el M< n in nil i o 'V FT- slot den. Kiezingen In Engoland. Inde politieke kringen van Londen beweemig loopt lit t gerucnl dai htl ministetie van den heer Salisbury de ontumding van btl Lagerhuis en de ktezingen beeti be paald op de maand Augustus aanstaande. Deze ktezing wordi mei de grootste ziet»onafhankelijk bad ver- belangstelling te gemoel gezien, daar van hel al te lang verdrukte katholieke Dat duurde zoo lang als Simon Troa- rec leefde. Vervolgens zette hij zijne lezing voort. Na dm dood van S mon Troarec, hielden de verschijningen op en alles keerde weder om lol de vorige orde terug. Ter gedachte nis aan die gebeurtenis werd de toren in hel vervolg Saianeiort n genoemd. Meester Luc rolde hei p 'ikament wederom op en wierp het in den toffer terug. H<! ba! lachte hij! de Satansioren! Dat duurde zoo lang als S mon Troarec de opziener van hel kasiet 1, leefde! ha! ha! Die tweede uitroep werd op dmn dubb 1 zinnigen toon uitgesproken, welken op ner kers als ctn onfeilbaar teeken beschouwen, dat hel verstand eene gedachte heeft ter wereld gebracht. En inderdaad, meeser Luc voegde er bijna onmiddelijk bij - D.e S.mon Troarec was, h-l lijdt geen twijfel, ren geestige kerel! Kom aaiiT eer er drie jtar zijn veiloopm zal ik hier heer en meester zijn. Dit zeggende en ua zich duchtig in de Wertrckureu v.u» den ijzereuweg. 3 Jkuiuari tot 30 Jtprll lnt>3» walg vervult zijn hert. Nooit inis-c nen heeft ons vaderhnd bij den vreemde meer in zijne eer gele den dan cp deze dagen door de onge hoorde en aaneenhoudeude wandaden, die gepleegd worden. Wa' in tg daar de groote oorzaak van wezen? Ik aitwooid zonder aarzelen: Vooreerst de vei ff itiwing der christelijke gevoelens in de gemoederen. In plaats van den godsdienst, die den grooten, om niet te zeggen den eetngs en dijk is tegen al deze ongebondenheden en onmensche- Itjkneden, te vorderen en te ondersteu nen, wat doet men heden niet om hem te ondei mijnen en uit di herten te t uk ken. Iloe geven het libera ismus en het eoo aüsrnus e kander de hand niet om deze snoode daad t ven iebten en aldus ztjnztj, w<lle t of tref, de reent treèksche ooiziken van ai die schem-turken die den vaderland-cnen bodem bezoedelen. De tweede oorzaak is de kleine straf wa.irmed; ai da' kwaad u' ge ioet wordt en de ;>lsc n fling der dood- rat. Waa om wordt het bij het volk eene spreuk dat men meer gestraft wordt om eenen haze le schieten dan voor eene moord te bed ijven? O ndal het volk maar al te wel hei ken' dat de sti af geens zins overeenkomt met de bedrevene mis daden. Deze kleinheid van straf ontneemt alle schrik en vrees aan de booswichten. Maar heigene alle palen le builen gaat, is dat de eerlijkezedelijite en treffdijke menseb moet stet ven door de handen van den moordenaar en dat de moordenaar, de levenioovdf vrij en vrank mag let«B Hij woi dt voor eenige jaren in de ga vangenis, waar hem niets ontbreekt,,op- gesio en en het is er al mede. Is dit de mooi deaaars, schelmen, eo kwaaddóeneis met aanmoedigen? Is dit hun niet zéggen «teelt, rooit, moordt en biandt maar, gij zult eten en drinken hebben en gij moet d dood niet vreezeu'. Neen, men zal d ^n stroom van boos haden met tegenhouden tenzij men dft sche Kamer ze in volle zit ing herbaalde. De Fiansche vi ijmetsclai ij, waawan M Fluqiet lid is, zocht dan ook zijne met bewijzen te .-t iven Den 12 Decenber vroeg de kanselarij van den Fiam-cien G<oot Oosten, per telegram aan dien van 1 alie, of bij daat- omt ent eenige stukken bezat. De I aliaansche giootmeester Ad iaan Lemtnt, dezelfde die onlangs, met mede van baten utlsfag net lm zal afhangen phciihghdd van bet lialiaanscn mimste- Ierland Zegepraalt de pat'ij van den heer Gladstone, dan verkrijgt Ierland zijn langgewenfchl zelfbestuur in zijne voile politieke en godsdiensiviijbeid. Behalen integendeel, de aanhangers van Salisbury de overhand, dan zuilen deze er eene reden in zien om hunne politiek vat: dwang en vervolging legen let land vooit te zettenen te vet stet kei. Tol bintje ecmer hebben de Giad- BuHrnInn<!«clic Politiek.» Oorlogsbedreiging, Met h»t begin des pars hebben er velen geschud en gebeefd bij de vrees voor eenen aanstaanden Ruropeescben ooi log, ten gevolge det tijding dat hel vors endom Bulgar waarvan de tegee- teiidevoisi, prins Feidinand van Saksen Kobu'g. nog door de mogendheden niél is eikend. bei juk van Tmktje had atge- pc ud en e.„. k'aaid. Otivcimijdelijk zou Rusland zich tegen die daad van opstand vet zeilen, terwijl Oo-leiii ijK de aanmatigingen van Buig» i zou ondeisteunen. Duiischland, daaitoe verplicht dooi hel drievoudig vei bond, zou, tezamen mei la e. panij trekken voor Ooslemtjk, Ki wijl Engeland hetzelfde zou doen om den RuPsiscnen invloed te bevech en. Fiai'kiijk, daaientegen. zou mei den Rus sameitspannen en Turkije zou wel mueien treedoen, aangezien zijt e beide I vroegere overwinnaars thans zouden op- stomaneu ri de gedeeltelijke ktezingen, lieden, zoo bet beet, tol verdediging van '’ee! gewonnen. Dn laat hopen dal zijne belangen, i Alleen nog Spanje en eenige kleine i fandekens zooals bel onze, zouden bni j ten die reu-ach'ige menschenslachting eeuwen ligt te zuchten onder de blijven, doch wie weet, zouden ze mei veid ukking van hel haatdragend En- huns ondanks overrompeld en in de gelsch protestantismus en landlordscbap rimp medi'ge>lcept worden. Ongelukkige Maaslonen! riep men reeds uil. Zullen hel de Duitscheis ol de Ftanschen zijn die ons, van uil uwe schietga en zullen vernietigen? Gelukkiglijk is die vrees thans geheel en gansch geweken, daar een tweede ie legt am ons is komen aanzondigen dal de tijding als zou Bulgaaie zijne onafhanke lijkheid uitgeroepen hebben, volkomen valeth is. Gansch Europa herademt weer en re- kei t weer op den vrede..., tot de ko.nsi vart een nieuw onrustwekkend draa'lbe nel t Zou men zoo gauw den schr ik op i 0 56 12 45 I 38 link I rosset (wcrirek) Grt l Li< blcrvrldt Lui tt oiarcq lianditierue Z^rirn ErShen Diimui-e f oUkt*’ k*» A vr< pprlle Vcuri e A<l|j-kri ke holde Dut rrk i V .'4 931 or.s 0 40 V .’7 5 00 5 14 5 23 5 .V 5 56 5 42 5 51 6 06 11 05 0 44 et. 7 06 7 01 745 1.2 .ft 12 7 7 12 5 28 7 10 I 50 ft 39 7 ;>5 3 15 7 05 0 20 5 24 8 24 10 48- «17- 7 45 - 901- 0 13- 7 16 OIO- 7 21 7 28 7 40 7 5> 7 50 07 10 05 S 19 10 16 26 10 23 F .57 10 52 5 35 6 54 7 iv Du.ukeikr naar Paiijs sn Duinkerk» (»erlr.) IV 41 Ao ecuI 2 -6 Amieut h 35 Pan,» (aankomst). 5 25 Pat)js (vertit-k) 7 v hUn.ke. .e Aa k) 12 13 Sieupo.l D xu.u.te Grut Meuport ist.iu,-i>ixm de. .2 00 1 6 4 .7 II lit Uue-Nleupurl 2 3.5 5 5» 8 24 f, ï'.l’t tl 1 URNAAR ■i„wn i i in -<i u l'orijs ua»i 2 *4*3 6 iU 8 01 11 r>5 Cortamarcq nair Oostende. 4 42 8 1t II 02, 1 14,' 4 56. 5 18. 7 18 Oo»teudu-Coi teinmcq, 5 45, 8 05, 12 28 4 22. 6 15, 8 13 C.>' l«in-Uprr7 ul 9 10 1 51 ft 29 7 59 U| B!-C r <im4 20 7 18 0 u8 12 15 556 62 L h ei velde neer kortrijk, 5 12, 8 25 0 47, 11 37, I 26, 5 40. 7 ->7, Kui lt ijk neer l.iclitervelde en Brugge.8 01 11 02 12 35.4 22, 6 14, 0 00, 0 Ou Bru.-.ge ii.iur kui trijk, 7 45, 9 00 11 60 12 45 5 5 6 45. Oosteude-Brubfcel 5 27 6 18 7 55 0 10 11)4 11 59 1 59 2 59 5 Si 5 59 8 88 Duinkcrke (writtk) Ghyeulc Amnk erko Veurne AvecuppcHe Ouslkerke Dixiuudc Eesheu Zurrcn Huiididerue Corlemm cq Lichtei ide Geut 5 58 7 :i 8 57 9 '5 92i 0 26 9 33 9 4m 951 V 45 8 42 9 30 11 25 xaurg. C 4 UI V< urne Duinkerke 0 t'Q 10 36 Duinkerks 5 45 8 II 9 iO 11 16 lu 17 1<iJ9 1108 3 00 11 58 4 1-9 6 00 7 56 142 5 19 7 46 2 00 5 5 8 OU 2 06 3 77 8 6 2 11 5 42 8 11 2 18 5 49 8 1» 2 27 .ft >8 »ï6 2 38 6Ü.> «57 2 46 6 13 8 45 2 55 6 20 K5< 10 05 3 13 3 40 4 07 6 UO 1V54 5 08 5 00 6 52 113. 3 43 554 7 o5 lïl-6 4 16 6 07 7 15 10 10 12 15 4 24 0 20 7 22 K 1222 4 3l 6 28 7 SU 10 ;6 12 30 .59 6 36 7 42 1056 1243 4 53 48 7 48 10 42 1249 4 59 6 51 7 .55 1<>49 12 56 5 06 7 01 8 UI 1055 H 10 1 l 04 8 22 1. 14 7 32 9 M .2;'2 BiUfcsel (unnk 8 45 0 55

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1