I 1 E I i 1 DE DDIVELSTOREN V 3. 480 jaargang. VkoritMlag 20 Januari 1892, r’ in die som is degene niel begrepen, die K i 02 s n zor 1 12 5 28 7 16 “2 7-j 3 15 7 03 0 20 tot het aankoopen van kanonnen dienen moet en 21,262,000 (iank (een en twin tig millioen, twee honderd twee en zestig duidend fran kj bedraagt 2 ïp. 7262 4724 stem. 2422 Wij vinden in de Patrie, van muandaf de volgende mededeeling Wij vernemen dal H 'iligheid de Paus, inziende bei bestaan der influenza in een groot getal plaatse i van Belgie, de geloovigen ontslagen heeft van den vasten en de vleesohqerving zoolang d© ziekte duurt. Priesterlijke benoemingen. Zjj e IJoogw. (Je Bosschop van Bruggo heefi hnoemd Pastoor te Meubifaeke, M. Persy o, pastoor te Guckene; Pastoor te Elverd nghe, 14. De Nolf, pastoor van St. Jan, bij Yper; Pastoor te Vich-e, M. S eelan', onderpifr» toor le Ichteghem; Pastoor van S', Jan, bij Yper, Bi. Bra. bant, onderpastoor le Dixmu le; Pastoor le Wiermaerde, M. Deba^cker, qnd -rpasloor te Marialoop. Rechterlijke krsnljk. D« korrektionnele rechtbank van Vearqq haett de volgend* yi}r«qrdee|ingen uilg»- sprokrn Zill.ng van 7 J nuari. Pigrave Eudova Desmei t.vunst en Deblonde Aloir, werk lieden teZarren.de eerste <n derde elK 8 dagen gevang, en de tweede 26 frank boel, voor slagen. Des uet D sideer, timmerman le Zarrc», twee ma.l 26 frank boet, voorslagenen fredre gingen. Vanneuvilh Benjamin, visscher le Adin kerke. 8 dagen, voor slagen; 8 dagen en 26 frank, voor smaad, en 5 frank boel, voor dronkenschap. Schoonvare August, werkman te Adin kerke, 26 frank boet, voor sligen. Sterfgevallen. jneester Luc halfluide uitsprak, terwijl hij bezig was den roest van Je hengs ds der geheime deur weg te vagen, feiefd Pluto zijne vurjge oegen on hem gevestigd en list van lijd tot tijd ren qof gebrom hooien. Eensklaps doofde eene hevige windvlaag, die door de openslaande deur en de ver vallen vensters b nnendrong, de lamp van den opziener uit, zoodal 1 jj looreen dicht» duisternis omhult! werd. Eene diepe stille volgde op die losbars ting van den storm. Meester Luc laste ver schrikt in hol donker rond. Eenst-laps ont moette zijne h.md den ruigen kop van den hond, wiens haren bij die aanraking te berge rezen en wiens rond en bovenmate wijd opengcsp.dkie oogen vonkelden getij x twee gloeiende kolen. Heilige Maagd! riep de opziener, ter wijl hij, insiinktmalig en als eene hennne ring aan de onschuldige j tren zijner kinds heid, beproefde een kruis te maken, Plotseling toonde een bliksems’raa] heg' de deur tn bij haastte zich daardoor te op| snappen. (Vervolg) XBuitenlnndsclic Politiek. Belgie’s onafhankelijkheid. Op eene meeting van verledene week te Lydney gehouden, heeft de Engel- Bche staatsman, sir Charles Dilke, de onafhankelijkheid van Belgie ter sprake gebracht. Onder andere, zegde hij dat de eerste minister van Engeland, lord Salisbury, onvoorzichiiglijk de bespreking over Belgie’s onafhankelijkheid had uitge- lokt. Engeland, vervolgde hij, moet be slissen of het voor die onafhankelijkheid wil vechten en, in geval van ja, moet het zich, zonder uit’lel, daaitoe berei den. Deze woorden beleekenen niet? ofwel zij willen zeggen dat er eene of meer mogendheden zijn, die onze onafhanke lijkheid bedreigen en dal deze zal te niet gedaan wo>den indien Engeland ze niot gewapenderhand verdedigt. Wij zijn van gevoelen dat deze woor den, in den mond van Cb Dilke slechts voor doel hebben hel Engelsch minis terie in een ongunstig daglicht te stellen. Lord Salisbuty heeft onlangs verklaard dat Engeland nooit zal gedoogen dat o izo onafhankelijkheid en onzijdigheid geschonden worden. Wij hebben ver trouwen in die verklaiing. te meer daar wij noch van wege Frankrijk, noch van wege Duiischiand eenen aanslag tegen Belgie vreezen die, ongetwijfeld, hei se>n zou zijn van eenen algemeenen Europeeschen oorlog. Het zal echter niet slecht zijn dat onze staatsmannen een oog in zeil houden want, zooals het spreekwoord zegt, sen verwt igd man is er twee waard. Duitsche en Fransche Kamers. In Duiischiand en in Frankrijk hebben de wetgevende Kamers deze week hun- no werkzaamheden heraomon, De zittijd van den Duttschen Rijksdag, zal niet veel belangrijks opleveren, doch die van den Kleskronijk. Vrijdag heeft le Bergen de kiexing plaats gehad van eenen senator, in ver vanging van M. Tercelin, overleden. Op 4587 ingeschreven kiezers waren er maar 793 tegenwoordig, Er waren 88 wine en nietige briefjes. M. Achille Legrand, vooruitstrevend liberaal is, zonder strijd, gekoaen met 704 stemmen. Gister was het te Antwerpen kiezing voor eenen volksvertegenwoordiger, in vervanging van M Jacobs, overleden. M. Besnaart, kandidaat der meeting, en M. De Beuckalaere, stoker van hst El xir d'Anvers, kandidaat der likeur- verkoopers, die zieh voordroeg om in de Kamer der afsshafling van het patent recht op de herbergen te vragen. Zie hier den uitslag, M. Beausart is gekozen. Aanwezige stemmers, M. Beausart, M. De Beuckelaer, Dit blad versc hijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Anti n. en ïlO cenlimen per regel.De groote lettors volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderenen ’tbuitenland worden ontvangen door het Office ofPurlicitè. M o o dalen ast raat, 46. te Men sefirijtlin Inj BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte iNonnenstraal, 4, le Veurne, en in «ie i’osikanuioren. PAUL FEVAL. 7' vervolg. Plu to, lot nu toe aan de aandacht van den opziener ontstapt, hief bij hel hooren van dien naam wederom een akelig gehuil aan. Zoo! zijl gij ook daar? hervatte de op ziener na eenen oo^enblik. En als ware de tegenwoordigheid van den hond genoeg geweest, om htm bevreesd le maken, ging hij op snoevendrn toon voort: Als hij komt, zullen wij hem ontvan gen, ni t waar PlutoDoch hij tal niet ko men en daarom zullen wij him nu zijnen vader nazend n. Volgens zijne gewoonte liet Plulo bij die viendi lijke toespraak, iwee geduchte rij n sch rpe tanden Z|enj die eenen wolf in de krach' d -r j ren geene onver zouden aange daan hebben. Pruisischen landdag zal zooveel te be langijker zijn, daar deze vergadering zal te beraadslagen hebben over eene nieuwe schoolwet door hel gouverne ment voorgemeld. Reeds vreeger werd een ontwerp van schoolwel neet gelegd door den minister van Gossler. De be roemde katholieke hoofdman Windhorst, bestreed dit ontwerp, dat dan ook ver worpen werd, tengevolge waarvan von Gossler zijn ontslag gaf en door Zedlitz werd vervangen. Dit was de laatste zegepraal van Windthorst, dje er zoovele behaalde. B.ijit te zien of hel ontwerp van den nieuwen minister voldoening zal geven aan de lectiimatige etschen der Duitsche katholieken. In Frankrijk is de heer Floquet, den vrijmetseiaai en las<eiaar van den Paus als voorzitter herkozen. De katholieken blijven er st< eds machteloos door hunne vordee dhtid. Mc chlon zij zich aan het vooorbeeld burner Duitsche geloofsge- nooten spiegelen! De Paix ontvangt uit Borno het vol gende telegram Koning Humbert zou, ua rijpe overweging besloten heboen een einde te stellen aan bet geschil tus- schen het koninkdom en de Kerk, door aan de goedkeuring van den Paus een verbond te onderwerpen, dat volgens Hem volledige voldoening zou geven aan Pausdt m en leven-onvervteemdbare rechten van de ktoon t n volle zou vrij waren. Op de hoogte gesteld zijnde van de koninklijke voornemens, zou de Paus aan liet adres van den lialiaanschen vorst zeet welwillende woorden uitge sproken Lebben. Men zal van weet kamen al het moga- lijke doen om tot eene overeenkomst te geraken. ment melding maakt. Hier langs kwam meester fsimon Troarec, een mijner voor gangers, binnen. Het schijnt, dat de familie de Plougaz altijd gelukkig is geweest in de keuze harcr opzieners. Sul, Plulo!.., Ha! hal de PTóugazen nemen slecht» verslindige lieden bunnen dienst. Meester Luc is meester Simon waard en hij heeft zelfs geen oud eerwaaadig stuk perkament noodig ge had om het bestaan van dezen geheimen trap te raden... want hierdoor kwam ook meesier, Luc binnen, wanneer hij zijne nachtelijké bezoeken bracht aan jonker Ar thur; doch in plaats van de rol van Satan te sp-len, h idden wij die van eén engel geko zen en predikten den kruistocht, N et dal wij de rol van du.vel versmaden.,, integen deel! Sul, Plulo! Ni engel geweest te zijn, zullen wij duivel worden; zoo is hfl met den koning der duisternis ook gegaan en ik hoop dat de duivel bij d-’B ouden Plou- gaz even goed zal sjag.-n, als de engel bij den zoon. Gedjjrmde deze alleenspraak, welke Nu, goed, jongen >1 wel, beste jon- g' nIk ken uw gebn. Maar, juist omge keerd als mijne land.^enooten v.in Noiman die, die bijten alvorens te dreigen, dreigt gij wel maar bij: nie', Pluto scheen het gegronde van dit verwijt te erkennen; althans hij bong, hoewel brommende, don kop, Meester Luc stelde nu een nauwgezet on- detzoek der drie aan elkander grenzende vertrekken in, De kamer van den jongen Plougaz was een bijna rond vertrek van middelbare grootte, d.it op zich zelf de eerste verdieping van den zuid-'r ot dujvels- toren uitmaakle. Er was slechts een ingang z:ch biar. maar dicht bij hat verlaten bed van A' lhur, kwam een geheime ti .p uit, van welk» beslaan geen enkele b‘'.vonnr van C'jquerel kennis dtoeg, Meester Luc bracht de geheime deur in beweging en liet een weinig ol e uit zijne lamp op de hengsels vloeien. Gevonden! was zijn blijde uiiroep! ziehier de deur, waarvan hel oude perka- Vcrtrekurcn van den ijzercsiwcg. 3 «Manuari tot 30 April Krijgslasten. Weet gij, lezers, hoeveel er in ons land, van 1830 tot 1887, aan krijgsuit- gaven van allerbandrn aard is besteed geworden? De bagatel van 2 624,508,431 hank of, in’t vlaamsch, twee milliards, zes honderd vier en twintig milhoen, vijf honderd en aeht duizend, vier honderd een en dertig frank Dat is geen klein beeij< I Als gij nu meent dat hel daarmeê zal uit zijn, daa zijt ge mis, lezers! De be rucblc generaal Brialmonl schreef on langs den 4 October 1891 aan den minister van oorlog dat er, om de forten van Antwerpen voor de beschieting of het bombardement onschadelijk te ma- ken, eene uitgave van 54,342,000 bank (vier en vijftig millioen drie honderd twee en veertig duizend franje) noodzakclijk is; VT5 11 5 00 5 29 1 38 t i 6 00 (i 32 7 05 Panj» i 6 16 8 01 11 25 11 *05 a 44 en 7 06 7 01 745 9 15 9 21 9 26 9 33 5 51 6 06 I ruuel (vertrek) Gent Liehtervelde Cortemarcq Handzaemo Z’irren E essen bixniude Oostkeikr Avecappelle Vrurne Adinkerke Chyvelde -• 10 17 r 1039 1108 1 I -i— CMOwnii - Cartonaini nam- Oostende, 4 42 S lt II 02. 1 14, 4 56, 5 18. 7 18 OostenJo-Coi teniarcq, 5 45, 8 03, 12§ó 4 22, 6 15, 8 15 CurlBcn-IJper? 01 0 10 1 51 5 29 7 59 Ijpei-C.r«ni4 20 7 18 .0 08 12 15 356 62 Lichtervclde naar Korlrjjk, 5 12, 8 25 9 47, 11 37, I 26, 5 40, 7 27, Kortlijk naar lachtervelde en Brugge,8 05 11 02, 12 35, 4 22, 6 44, 0 00, O 0<j Brugge naar Kortrijk, 7 45, 9 00 11 00 12 45 5 05 6 45, Oostende-Brussel 5 27 6 1 8 7 55 0 1 0 1114 11 59 1 39 2 59 S 52 5 59 8 58 Uuiukeike naar Parijs on 'i won. Puinkerke (vertr.) 10 41 Atreclit 2 20 Auiiens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 P*rija (vertiek) 7 <0 Pumkerke(Aa'k). 12 13 Nieupyi t Piamude-Gent Nieuport (stad)-Uixniu(Je, 12 06 t 56 4 17 Dixn.ude-Nieuport 2 35 5 58 8 24 De beroemde kardinad Manning is overladen t? Landen, in den ouderdom van «4jaar. Mgr Thibaudier, aartsbisschop van Camerijk (Noorden van Frankrijk), is zaterqag nacht over: DOOI Ouiiikerkt* (vertrek) Ghyvelde Adinkerke Veurne Avecappelle Oosfkerko Dixmude Eessen Zarren Ihindzaeme Cortemarcq Liclitervelde Gent naar 5 45 8 11 9 i9 11 16 Miwr. aorx. 8 00 1 15 Vcurne DuinkerLe 0 OU 10 56 617- 5 35 7 45 - 6 51 9 01 7 10 913 - 7 16 919 - 7 21 9 24 - 7 28 931- 7 40 9 58 - 7 5’ 9 40 - 7 59 9 57 - 8 07 1005 -- 8 19 10 16- 8 26 10 25 - Duinkerk, nnk. 8 57 10 52 - 3 00 5 58 11 58 4 09 6 00 7 56 1 42 5 19 7 46 8 57 2 00 5 38 00 2 06 3 37 8 06 2 11 5 42 8 11 2 18 5 49 8 18 227 5 58 826 942 2 38 0 05 8 57 9 51 246 6 15 845 2 55 0 20 8 52 10 05 313 3 40 4 07 Duiitkorke 8 42 9 50 11 25 6 v5 4 oi 9 56 12 45 1054 3 08 5 09 11 31 3 43 5.34 1306 4 16 6 07 7 15 10 10 12 15 4 24 6 20 7 23 10 18 1222 4 31 6 28 5 14 7 30 10 26 12 50 4 39 6 36 5 23 7 42 10 36 12.43 4 53 6 48 5 29 7 48 1042 1249 459 651 5 üfi 7 55 1049 1356 -5 06 7 ül 5 42 8 01 1055 -- 8 10 1 1 04 8 22 1114 1 50 539 7 55 7 32 9 54 12 22 Brussel (annk.) 8 43 10 55 5 21 «24 10 48 -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1