T TT" I DE DUIVELSTOREN IV 4 48e jaargang. Woensdag 27 Januari 5)2, goed toezien dal hij hem niet mist. PAUL FEVAL. 7’ vervolg. Eenige dagen later zaten opeenon avond de knechten van Ccquerel in de ruime keu- rondom den haard. Onder den schoorsteenmantel zal op eenc zwart berookte bank eene stokoude vrouw, .die zonder te weien wat zij deed, den steel eener spinrokken ronddraaide. Het was An na Parker, de zoogmoeder van den toen- maligen gebieder van Coquerel. Anna kon wel jionderd jaar oud zijn. Hare oogen waren geheel uitgedoofd. Haar Jang beenderig en verrimpeld gelaat geleek een door het vuur verschrompeld perkament. Zonder ophouden waren hare lippen, zon der ooit een enkel woord te spreken, in be weging. Haar spinrokken, waarop geen vezel vlas meer was, bleef >n rustelooze be- ring, opgescho tp. rueii zij hernomen werd, greep er eene .-temming plaats over de vooraf gaande kwestie, door minister de Frey- cijiet vooi gesteld en deze werd gestemd met 338 stemmen tegen 44, zoodai dj ondervraging niet verder mocht voort- gezet worden. Diesoo t van monds*opperij kan ech ter niet beletten dat er vee| gepraat vyordt op de rekening van M. Contans en dat de verdenking die op hem weegt weinig geschikt is om zijn gezag als ministei te bevorderen. Vv’ai d ‘ii beer Laur betreft, niet we tende wat hem te dqen stond M. Con stans in tweegevecht beroepen of' hem voor de rechtbanken dagen, heeft bij M. liochefou, pei telegraaf, geraadpleegd. Deze hpell tiet ypjgende antwoord ge zonden; yMen vecht met met eenen dief; men vecht niet m H eenen kinderverkrachter; men i men daagt niet voor de rechtbanken, van welke geen recht te bekomen is en ma- giftiaten d.e de knechten dar ministei s zijn. (Geteekend) Rochefort. Uit al bet bovenstaande kunnen onze lezers beseffen op welk peil van zede lijkheid het gouvernement en de wetge ving slaan in Frankrijk, bet centrum van van licht en beschaving het edelste land der wereld het land der vrij heid, gelijkt eid en broederlijkheid de republiek van hel zuiver algemeen stemrecht hel land dat ons door ISuilenSandsche Politiek. Een kaakslag in de feansche Kamer. De Fiansche Kamer der afgevaardig den is dinsdag het tooneel geweest van eene vechtpartij, zooals er tol hiertoe sichis voorvielen in de Kamers van hall beschaafde landen. Sedert verscheidene weken heeft M. Rochefort, die uil Frankrijk verbannen is en zieti te Londen bevindt, in zijn te Fai ijs verschijnend blad l'Iiitransigcant leis en bijzonderlijk tegen M. Constans, ministei van binnenlandscbe zaken. Hij schreef dat de openbaringen wel ke bij doen zou van zulken aard waren dat M Consians geen minister zou kun nen blijven. Hij meldde met bewijsstuk ken, dat M. Constans, in de laatste jaren van bet kiezel rijk, gehecht zijnde aan h"t park» t van Toulouse, met mede- p'ichtigheid der moeder, een minderja rig meisje had verleid, dat een geruent- makend proces had plaats gehad en dat hij verplicht was geweest aan het bedrijf van advokaat vaarwel te zeggen. Daarbij voegde hijaltijd met bewijs stukken, dal M. Constans medeeigenuqr was van een huis van 'J’oulouse, alwaar spelen gespeeld worden welke door de wet verboden zijn. Eindelijk beweerde M. Rochefort dat M Constans, gedurende zijn verblijf in Spanje eenen grooten Spaanschen koop man. met wien hij in vennootschap was, onbeschaamd bestolen en hem daarna vei mooi d 1 ad. De aitikels van M Rochefort hadden zeer slechten indruk gemaakt en men vroeg zich af, waarom de minister van biniicnlandsche zaken hem niet voor hel gerecht daagde, wegens laster. De afgevaardigden der partij van Bou langer, waarvan Rochefort dcelmaakt, en namelijk MM. Laur en Lesenne, beslo ten hei ministerie te ondervragen over de artikels van den Intransigeant nooit uwen Onzen Vader, alle dagen te lezen. En als p'olessor Janssen, de katho heke geschiedschrijver, die bewezen Leeft dat ’t prote'-ianiismiis onzeggelijk veel kwaad gedaan heeft aan Dui’scb- l.irid, is komen to sterven, beef de kei zer op dat graf een hude- en eerebe- vyijs doen neJerleggen..’. Binst dat Frankrijk al de Staatsscho len onzijdig maakt, broedeis en nonnen slechts een spaarzaam licht in hol ruime vertrek verspreid wt rd. Qewoonlijk werd dc winteravond op het kasteel van Coquerel vroolijk enluidiuch- tig doorgebracttt. Men bad groote kastanjes te braden ouder de asch ep aarstvadorlijk grooje pinten schuimende appelwijn te le- d.gen, d'o elk op zijne beurt duchtig aan sprak. Ook was h-. t een lust ie zien, hoe de jongen n lach’en en de ouderen hunne tong roerden bij het rosse schijnsel van hel knel lerende harslicht. Dien avond' echter heerschlc eene doodsche stille. Niemand dachl er aan de kastanj.rs, die bijna Aer- biandden uil hel vuur té halen; de sioopen appelwijn bleven cnaangeioord staan, het 1 schuim vervloog, zor^der dal iemand er ne lipprfu aan b> voebtigde. zichtbaar mei smaak oppcpzelde. Door zijn Wat was er gaande op het kasteel van j voorbeeld aangemoedigd, begon .Góreniin Ccquerel? de asch om te roeren. De dikke Michel hief', Wat er gaande was? Helaas het in ver- f Jei-Wijl hij een droevigen zucht slaakte, lan^J schrikkelijk hel te zeggen en eenc rilling ?.aam ecjtié oint co.boog en dronk de gezond-- overvalt ons, als wij er slechts aan denkep. heid van '/aumi, die’ 'niet na,laten kon hem Er was niets meer of m ndcr, dan dal de bescheid ie doen. (Wordt yoortgez«t), r P. S. In eenen lateren telegram voldoet. Elke godsdienst is vrij onder raadt Rochefort M Laur aan eenen eere- j wezen in de scholen van dal geloove, raad te doen beslissen of hij met M Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote lettut? volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicité, Magdalenastraat, 4G, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-HYGKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkanlooren. Vertrekuren wan den ijzerenweg. S Januari tot 30 April 18Ö3. radikalen en socialisten en helaas ook uitdrijft en alles vergeustlegt ’t Duitsch door de verdwaalde fransquiljons Jpj voorbeeld wordt gesteld. weging. Bij haar bleef eene groote ruimte onbezet. Er werd gezegd dal zij eene too- verheks was cn daarom hield iedereen zich op afstand. Aan den anderen kant van den baard, warmde Plulo, slaperig en lui, zijne poolen in de asch en droomde wellicht, dal hij in de stoppelveld een vluggen haas najoeg. Dan volgden de bedienden van Plougaz. De kring was talrijk. Alanic, de herder, Go- renlin, de ganzenhoeder, de dikke Michel, die belast was met hel vetmesten der essen, Yaumi, de maaier, en Francin. die toezicht had over de appel- en wijnpersen. Men zag er ook de jagers, dehondtn en s alknechlen, de tuinlieden en de landbouw' i;,. Wat de ki ijgsknechten betr.ft, deze betonden zich in de wapenzaal, welke naast het voorpor taal lag. Wij zouden Marlha, de huhnoudsler cn de werkmeiden nog vergeten. Twee korte dikke stukken hout, welke in bel metselweik van den haard slaken, hiel den in eene kloof elk eene barstoots, zoodat -1 -- Eene Vergelijhing. In Frankrijk, vervolgt men de bis schoppen en priesters, trekt men een deel van hun jaargeld af, als zij zonder M. Carnot’s toelating een keer naar Rome reizen; als zij durven zeggen dat de fiansche schoolwet eene goddelooze wet is. In Duitschland noodigt de protestant- sche keizer een katholieken bisschep aan. zijne eere'.afei en bewijst hem alle mo gelijke cor. De katholieken van Berlijn hadden doodnoodig eene nieuwe kerk. De stad weigert hulpgeld; en daarop geeft de prolestanische vorst zelve, 75,000 fr. voor die katholieke kerk te bouwen. In Frankrijk wilt men niet beslissen dal de wekelijksebe rusledag.de Zondag zal zijn. Dat is te katholiek! te gods- dieptig In Duitschland verbant men zulks kleingeestighedenEn de keizer spreekt aan de nieuwingelijfde krijgs- yecht niet met eenen tuich’peler'; li(ïd.11 weest godsdienstig, en vergeet bestier eene wet voren die ai de wen- schen en de eischen van de katholieken I wezen in de scholen van dal geloove, raau te uoen oesnssen ot uij mei .h, onder toezicht en goedkeuring van dq Constans vechten mag en, ingeval ja, kerkelijke overheid, die alle boeken mag onderzoeken en desnoods afkeurcrj als tegenstrijdig meteens geloove. ’i Is wat anders als in Frankrijk, en... zelfs als in het katholiek Belgenland! Nationale milicie. Nummers heden getrokken door de jon gelingen van Veurne die aan de loting neb ben moeten deel nemen. Hel laagste num mer was 27, het hoogste 146. 48 Bailleul Hendrik. 84 Blanckaert Theufiel. 91 Bogaert Hector. 122 Brys Renatus. 114 Brysse Gamiel. 66 Gambier EmieL 141 Gappoen Leopold 117 Carton Prosper. 104 Coulier Remigius. 56 Couslenoble August 140 Debuyscr Lodewijk.' 101 Decorie F.miel. 137 Dedulle Lodewijk. 47 Demuys Emiel. 135 Denecker Adolf. 71 Depuydt August. 27 Devoghel H< clor. 58 D’Hooghe Jules. 136 Dupon Prosper. 81 Fior.ne Karei. 103 Henderyck Jules. 55 IIuyghe Jozef. 78 Leroy Emiel 145 Lucidarme Gustaaf. 96 Maescn Medard. 37 Ryssen Richard 115 Saison Florent 82 Tirlinck Hèï'ma<i, 126 Vandenbusscho Honoré. -/ I Vandevelde August. 45 Vanhove Hendrik. 99 Vereenoogho Edmund 105 Verfaillie Emiel. --- Deze ondervraging nu. heelt dinsdag plaats gehad en toen M. Laur den minis ter uitdaagde bet blad te vervolgen en zegde dal hij door de openbare denk wijze was geschandvlekt, sprong M. Constans op hem toe en gaf hem, in vol le Kamer, twee hevige kaakslagen. Onmiddelijk daarop ontstond eone onbeschrijflijke woeling; verscheidene afgevaardigden en dagbiadschijvers gre pen elkander bij de keel en de zitting werd, onder de onUaglijkste vervyap- eenen veldiccht geopend tegen de minis- i r- heer do Plougaz niet meer wist welken weg hij op moes*, dal zijné knechlen en bedien den met eiken polsslag magerder werden i ii dat allen vol wanhoop en ontsteltenis waren Coquerel was betooverd. De booze geest hield er op schromelijke wijze huis en sedert acht dagen had nie mand op het kasteel een oog geloken. Dat was er gaande op het kasteel van Coquerel. Reeds eenigen lijd was in den kring der bedienden alles stil geweest, toen at hi d >ffe slagen langzaam van den klokkeloieiï des kaste els weergalmden. Iedereen beefde, doch do klok scheei hen (evens uit hunne mij- tneriug te hebben opgewekt Alan’c slak zeer voeiz-chng den wijsvinger vooiuit en zij- haalde éeue kastanje uit de asch, die hij zichtbaar mei suiaaK oppcuzeldè. Door zijn Wat was er gaande op bet basterd van voorbeeld aangemoedi«d, begon .Górernm iquêrel? de'asch om te roeren. De dikke Michel hief, Wat er gaande was? Helaas het is overvalt ons, als wij er slechts aan denkep. nu CWTKi ■MRSSEKUKSr, j 5 00 9 33 1 33 5 42 5 51 5 45 8 11 9 19 11 00 nv. 2 45 6 10 8 01 11 25 5 14 5 23 5 19 3 15 5 40 4 07 Duinkerke (vertrek) Ghyvehie Ad in kerke Veurne Avecappello Ooslkerke Dixmudy Eessen Zarren Ilundzaeme Cortcmarcq Lichtervelde Gent 1 oy 5 12 7 07 1 12 5^8 7 IC 1 50 5 39 7 55 3 15 7 03 9 20 524 8 24 10 48 - asoyyrmw inrwji.waaHMMi i ii i »r w mi 3*. yrnnti J;.--yer door j russel (verlrek) Gent l ichtervclde Coi t< inurcq llandzaeme Zuren Eessen Dixniude Oostkerke Avecappello Vt -urne Adinkcrke Chy velde Duinkerk, aank ti t Cortciuarcq naar Oostende, 4 4- 3 11 II 02, 1 14, 4 5G, 5 18, 7 18 Oostende-Cortemarcq, 5 45, 8 03, 12 20 4 22, 6 15, 8 13 Corteni-IJper7 01 9 10 1 51 5 29 7 50 IJper-Curiem4 20 7 18 10 08 12 15 35G 62 Lichtervelde naar Korlrijk, 5 12, 8 25 9 47, 11 37, 1 26, 5 40, 7 27, Kortiijk naar Lichtervelde en Brugge,8 05 11 02, 12 35,4 22, 6 44, 0 00, 0 o<; Brugge naar Korlrijk, 7 45, 9 00 11 00 12 45 5 05 0 45 Oostende-Brussel 5 27 6 18 7 35 9 10 11 14 11 59 1 59 2 59 5 32 5 59 8 38 Duinkerke naai- Parijs eu ’b ElOrg. Duinkerke (vertr.) 10 41 Atrecht 2 26 Amiens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 •g avonds Parijs (vertiek) 7 10 Duinkerke(Aa<ik). 12 13 Nieuport (stad)-Dixtnude, 12 06 t 56 4 17 Dixmude-Nieuport 2 35 5 58 8 24 6 09 1054 3 08 5 00 6 32 11313 4-5 534 7 05 1206 4 I6 6 07 7 15 10 10 12 15 4 24 6 20 7 22 10 18 12 22 4 516 28 7 50 10 26 12 50 4 39 6 36 7 42 1056 1243 4 53 6 48 7 48 1042 1249 459 651 5 36 7 55 10 49 12 56 5 06 7 01 8 01 J055 - 8 10 11 04 6 06 8 22 11 14 7 32 9 34 12 52 Brussel (aank.) 8 45 10 55 I1 .„u.l.I 3 00 n 1158 4 09 6 00 7 36 1 42 5 19 7 46 2 00 5 31 8 00 2 06 3'7 806 921 2 11 5 42 8 11 '9 26 2 18 549 8 18 2 27 558 826 9 42 2 38 6 05 8 57 9 51 2 4G p 13 8 45 2 55 6 20 8 52 10 05 10 17 .0 10 39 o» 1108 Parijs naar Duinkerk© ’h morg. 6 35 8 42 9 30 11 25 s rsorg. ’b morg. 8 00 6 05 1 15 4 01 Nieuport Diimude-Gent en Veurne Duinkerke. - 9 56 12 45 617 5 35 7 45 6 51 9 01 7 10 913 7 1G 9 19 7 21 9 24 7 28 9 3! 7 40 9 38 7 51 9 49 7 59 9 67 8 07 10 05 8 19 10 16 8 26 10 25 .8 57 10 52 UUnBBBMBiu 5 58 857 9 15 11 05 9 44 7 06 0 00 7 01 745 !0 56

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1