i DB DDIVELSTORBN Vl oeiisda» 3 Februari &M)2. N” 5. 48* jaarpan PAUL FEVAL. 10e te kennen! ■LUllIir Iffiim RMfJi begonnen van bet voorstel van grond schenken, welken de katholieke landen, i Geen herziening,. Gister heelt de Kamer de bespreking Duits chland gebeuren, dank aan twee voorname oorzaken, te witen 1“ De bewondermeweerdige eenheid wetsherziening. Maar xal er wel toegeving van weers- i waar i voor het algemeen stemrecht zal zijn, wan werking der Duitxche katholieken, i die van bel centrum, zoowel in de Pr ui- I siscbe volkskamer als in den Duitschen Rijksdag eene macht heeft gemaakt, waarmede het gouvernement niet alleen moet afrekenen. maar waarin het zijnen steun moet zoeken om de andere partien het hoofd te kunnen bieden. 2° De steeds toenemende uitbreiding Zullende, enz. Gegeven te Brugge, 25 Jan. 4892. tJOANNES JOSEPHUS, Bisschep van Brugge. Nieuwe flehoolwet. Volgens de berichten welke wij uit Duitscnland ontvangen, is de stemming der nieuwe schoolwet, door het Prui sisch gouvernement voorgesteld, ven- dat is hun v.ol- Jk wd zeggen van den zaidertoren, verbeterde hij. De schietgaten, dan, w..ren rosachtig verlicht en de karper van jonker Arthur zaliger.... Ditmaal werd hij belet voort te gaan door Pluto, die op de ons bekende wijze zijne droefheid over hel vei lies van zijnen mees ter pitte. Welnu, wat wilt gij zeggen van die kamer, vroeg Yaumi, Ik weet het niet, maar zij was ten vol le vei l eb Zonderling, fluisterde Martha. Ver volgens g ng zij, op bedenkelijke wijze het hoofd schuddende, voort Er is hier iemand onder ons, diner ons wel meer van zou kunnen xeggi n, als zij wilde. Wie? Wie toch? vroeg men van alle kanten. De oude Anna Parker? was I antwoord. r ipe» allen te ge- i (%r»olgt). ^2ecliter9ijke fkronljk» De korrektiouneie rechtbank van Veurjiu hceil de volgende veroordeel)ngeu uitge sproken Zitting van 15 Januari. Vandamma VenatJi- Hendrik, herbet gier te Dixmude, en Mechele .Jooris, wetkinan teOosteode, elk 100 fr. boel voor jachunisdrijf, en elk 100 fr. voor weigering het wapen af te geven. Vandamme Emiel, werkman ia Dix- mude, 1 maand gevang, voor slagen en 15 fr. boet, voor slagen. Vynck Leo, vischvtrkooper te Lom- banzyde, 26 fr. boet voor bedreigingen. Dolphen Engel, werkman leAlveriii- giiem, 2 maal 26 Ir. boet, voor slagen en beleedigingen door daden. Zitting van 20 Januari. Demeule- meester Pieter, blikslager te Mariakerke, 5 maal eene maand gevang en 26 frank boel of 8 dagen gevang, voor misbruik tan vertrouwen. Demeulemeester F'ans, uurwerkma ker, Demeulemeester Pieter, voornoemd, Demeulemeester August, werkman, allen te Mariakerke, Vermeersph Desideer, werkman te Steene, en Dumarey Ed mund, konijnenkoopman, te Oostende, de vier eerste eerste elk 3 maanden ge vang en 78 fr. boet of 24 dagen gevang, voor dielie; de vijfde 6 maanden ge vang en 52 fr. boet of 16 dagen gevang, voor verdeling; de vier eerste beroo- ving van hunne burgerlijke rechten ge durende 10 jaren en 10 jaren onder de waakzaamheid der policie. Demeulemeester Frans, Derneulemees- ter Pieter, Demeulemeester August, Ver- meersch Desideer, vooiftoemd. Oeroo AnLur en Persyn Hendrik, «tuisers te Si Andries, de vier eerste elk eene m iutid gevang en 200 frank boei of eene m rmd gevang; de i wee andere elk 2ü0 fr. boef of 15 dagen gevang; de tweede, vieide en vijlde daaiertboven nog e*k 100 fr. boei ot 8 dagen gevang, 3 len voor jachtmisdrijf. Demeulemeester Frans, Demenlemees- ter. Pieter, voornoemd, Craeytneersci Hendrik, werkman te St. Andries, elk. 2 maanden gevang en 52 fr. boei of 16 dagen, voor dieften; de tweede m derde nog elk 2 maanden gevang en 52 fr. of 16 dagen, voordiefien. stand der nationaal-liberale partij. Deze wet, alhoewel niet volmaakt on- der katholiek oogpunt, maakt eene ont zaglijke verbetering uil op den tegen- woordigen toestand. De in voege zijnde wet huldigt niet alleen de oppermacht van den staat, in zake van onderwijs, maar ook het noodlottig princiep der onzijdigheid, dat men in 1879 in Belgie heeft willen doordrijven. in de nieuwe wet erkent het gouver nement zijne dwaling en, alhoewel het oppergezag behoudende, stelt hel voor princiep dat de school godsdienstig zijn moetkatholiek voor de kinderen van kati olieken, protestantse^ voor de kinde- ren van protestanten. taf is een reuzenstap op den weg van vooruitgang der godsdienstige princie pen, als men bedenkt dat hij verwezent- lijki wordl in het land waar, eenige jar- n geleden, de Kulturkampf of Kerk- vei volging woedde, waar de machtige Bismarck, die de vorsten deed beven, uitriep Wij zullen niet naai Canossa gaan, waar de bisschoppen en pries ters verbannen en de katholieken als staatsvijanden behandeld worden. De nieuwe schoolwet, welke de Prui sische katholieken gaan bekomen, zon der zelfs de moeite te moeten doen ze voor ie stellen, zal hun eenen toestand Belgie en vooial Frankrijk, bun mogen jn je Kamer bestaan om .tot de herziening te ge aken? Bet is gekend dat de liberaler, enkel van zin waren de herziening te gebrui- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; mei de post 6 fr. Anu >rn en 20 cenfimen per regel.öe groote tefSsW volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office oePcblicitf.. Minidalenastraat, 46, ie Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYGKA3EYS, drukker uitgever. Zwarte Nonmmsuaal, 4, te Veurne, en in de Puslkaniooren. Zij hebben ahijd luid geschreeuwd - idijtt vieesch én visch te etea iadehzdif- van onlminankelijkiieid, maar.opsioi van I den ma.dlijd. rekening zien wij hen gedurig in de 1 voor- of achterhoede der liberalen, er. nooit in de iaugen der wezenlijke her- vormers ten vooideele van werkvolk. j Zoo zal hei nog zijn. In alle geval, de liberalen willen gee- ne uitbreiding van hel stemrecht; M. Fiére, noch Bara, noch Lippens, noch Meynne, noch Graux, noch welke leider ook. Zij houden aan het oude stelsel zoo veel zij kunnen; nogtans zijn zij htf die de herziening hebben geroepen en on dersteund Gedenk het vei tellingske van den tco- vermecsier, wiens leerling hej geheime woord kende oin het water te doen klimmen, maar niet hel woord om bet water te doen dalen. De onvooizichte sprak het eerste uit, en hel water klQtn en klom, en teerwijl hij bet iw. ede woo'd mei kende, ver- dionk hij. De liberale pailij is de onvoorzichtige leerling; maai een leeiling die reeds oud is geworden. Zij heeft de herziening geroepen, in de hoop het gouvernement in moeilijk heden ie brengen, en nu weet zij geene middelen om zich van deze te bevrijden. De liberale partij verdrinkt, en niets kan haar nog redden. Nu R. I. P. zij heeft kwaad genoeg gedaan gedurende haar slangenleven. benijden. Wat oorverdoovend geschreeuw tegen de verpaapsching van het onderwijs zou hier eu in Frankrijk niet opgaan, in- kennis ëen~midde?’öm’ïrobdsVma- dien er enkel spraak mooct zijn van km- j^n, eö dat zij hiertoe de socialisten holieke priesters a.in ie stellen als noodig hadden. Maar uitbreiding van schoolopzieners en hun van rechtswege stemrecht zelve toestaan allons het lidmaatschap der schoolkomiieiieja done! zijl ge dwaas toe te kennen! jn (jen bon(j jer liberale vereenigin- n eJ"iU’ i 1 v’aal 'n lieH^leStant.8che «en heeU men uil de verklaring van M. Delvaux gezien dat men wel is i maar dat dit niet in den wil der partij I Bgt- Men dwingt de liberalen; doch zij zullen aan den dans ontspringen en de socialisten laten schuifelen. De socialisten schijnen ook geene op rechte herzioners of uitbreiders van het Vasten# Gebruik makende van de macht aan de bisschoppen door Z. 11. den Paus, bij Aposlolischen brief van 12 Januari laatst vergund, uil hoofde der beeischenuö ziente, heeft Z. lloogw, de Bisschop van Brugge aan de geestelijkheid van hei bis dom den volgenden omzendbrief gezon den, welke zondag in al de kerken is afgelezen geweest a Krachtens de macht ons door dezen aposlolischen brief vergund, ontslaan wij de geloovigen van ons bisdom van het gebod van vasten en ylecicbderving waartoe zij gehouden zijn Deze dispensatie zal duren lot der- zelver herroeping, welke wij u lijdelijk zullen aankondigen. Vervolgens is de wel van vasten en vleeschderving algemeen opgeschorst, zonder uitzondering van dagen en spij stemrecht; als zij maar kunnen bulderen zen. Nogtans valt er te bemerken dijt op al de vastendagen, alsook op de zonda gen binnen den vasten, bel verboden 9* vervolg. Toen waagde het Francin zijnen neus ie snuiten, op eene wijze, die wij niet durven Boe«en, maar waarvan wij moeten verkla ren, dat zij recht eenvoudig is, ouderwetsch en gemakkeiijk voor diegenen, welke hen nen nensdoek willen sparen; een der stal knechten hoestte; Pluto rokte zich uit en geeawde en Martha, de huishoudster niesde. De stilte was nu verbroken. De zitbankjes werden dichter bijeen ge schoven. Yaumi reikte de pint aan zijnen buurman over cn het schuimende vocht .maakte de ronde. j 'zuiver van smaak. Maar wie zegt ons/dat verzeker u dai gij nooit beteren appelwijn Hij is goed, juist sterk genoejg legen dt papen, doende. van het socialism, welke tol hiertoe door het onzijdig onderwijs en door de kerk vervolging werd begunstigd. Liebknecht zegde immers reeds lang geleden te Gent, dat hel socialism in Bismarck een zeketd ondanks den wanhoopigen toe- *lllKen bondgenoot vond. ilci Pruisisch ^ouvcrDciïieril, of liever keizer Wilhelm li zelve, heeft de eer be wijzen van grooter doorzicht te geven dan Bismarck, ja, dan de regeeringen van verscheidene katholieke landen welke, ofwel door de vrijmetselarij b«- heerscht worden, ofwel toegeven aan bare eischen. Hij weel dat alleen de herleving van den godsdienstigen geest onder de be volkingen paal en perk kan stellen aan de ondernemingen der omwentelings partij. Ongetwijfeld kan het hem weinig schelen of hij daarvoor begekt en voor m gekroonden kwezelaar uiigemaakt wordl door xekerfl progressistenbladjes waarvan hij niet eens het beslaan ver moedt. Hij weet dat hjj op den rechten weg is, dal hij aan de regeeringe» der kat holieke landen tol voorbeeld mag ge field worden en dat daze laatste, ofwel zijn voorbeeld zullen navolgen, ofwel onder de steeds toenemende macht der aociale omwenteling zullen bezwijken. (Fondsenblad). zuiver van smaak, dal is waar, gaf Francin ten antwoord; maar wal hpbl gij verleden nacht gehoord? Dezt) vraag verduisterde alle gezichten en scheen aller tong met sprakeloosheid te slaan. Als vrouw kreeg Martha hel eerst het ge bruik hater long terug. Ik heb kelens hooren rammelen in den zuidfïrioreji, zeide zij. ik neb een vreemd gehuil gehooid in de lucht en heb toen de dekens over mijn hoofd getrokken. Dat was zeer voorzienig! Omtrent middernacht is het verschrik kelijk gedruiseh fog verdubbeld,. Alles da verde en dreinde, zoodal ik dacht dal het kasteel op hel punl stond in een te storten. 7oen ben ik in zwijm gevallen. Hon gemakkelijk, in zwijm te kupmm vallen als men bang is! zei de kleine gan.- I zenhoeder. Ik heb de scbieiftatrp van (jen duivels'orei;... Sul. ongelukkige cn lijk. Wie weet, weet of de appelen v»n onzen heer een vol gend jaar nog door mij zullen gep rsl worden? Helaas! helaas! zuchtte 4® geheele vergadering eenparig. Ja, jongens, ziet gij, zei Michel, op. den toen van iemand die het weet, daar is geen kruid voor gewassen. Een betooverd huis is erger dan geen huis,. De pest zou- nog beier zijn. Rel is de waarheid, hernam Francin, de zuivere waarheid. Als de beer de PJougaz onzen eer waarden kapelaan zaliger nog maar .door een ander vervangen had! maar neen! Maar neen! De pi.nt ging eene tweede maal rond, doch de stemmen werden er niet vicolijker j om. De appelwijn is goed, zei Michel, en Het is jammer, zei Alanic, want ik wij er nog lang van aan den haard va» Co- m het vat h> b gehad ^uerel zullen driiken? amwunjlg maai *ai ut wui WVUlo ——■min ■ihi ---i. IIUWI—W -- DOOR I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1