Woensdag ÏO Februari 18^2. s en gaan over de Markt, langs de Deke- Priesterlijks benoemingen. Zijne Hoogw. de Bisschep van Brugge heelt b°noemd Pastoor te Moorslede, M. De Eaet ker, pastoor te Siavcle; Pastoor van St. Walburga te Veurne, M. ^tsnaaow Lebben, Zijne Hoogweerdigaeid benoem de den Eeiw. heer Principaal Pastoor van Ste. Walburga te Veurne. Was het een verlies voor het kollegie zijnen goeden vader te zien vei trekken, nogtans was het een troost voor Veurne van bem hier te blijven behouden, en binst dat hij zonder ruste wrocht aan de zaligheid zijner parochianen, stelde hij nog zijne ondervinding en zijne mild dadigheid ten dienste van het onder wijs en de opvoeding der jeugd. Getui gen daarvan het zoo bloeiende klooster der Zusters Annuntiaten, en nog eens het bisschoppelijk kollegie, dat zijn lie veling was. Eindelijk rijk in deugden en verdien sten, wierd hij ons ontrukt den 25 Janu ari lest. Geheel zijn leven is voor ons eene aanwakkering om den goeden strijd te strijden. J.1, volgen wij hem na in zijne verkleefdheid aan alle groote en edele zaken! Volgen wij hem na in zijne werkzaamheid, opdat wij dag op dag nuttiger mogen worden aan de zaak van God, van de Kerk en van hel Vader land Door een veelvuldig gebruik van hel re ferendum zou bij gevaar looper, een par- I tijman te worden, of zich als dusdanig te doen beschouwen. Vei onderstel nu, dat de Koning zich tegen eene gestemde of enkel vooi ge stelde wet, op het volk beroepe, en dal tiet volk, aldus geraadpleegd, de wet joedkeure en de Koning ongelijk geve. Een verantwoordelijk ministerie zou, in zulk geval, welen wat hem te doen staat aftreden en de plaats aan anderen over laten. Maar de Koning moet Koning blijven, zoowel na als voor de openbaie afkeu ring van zijne meening. Welnu, recht uit gesproken, zou zulke toestand niet veeleer het koninkdom verzwakken dan versterken Overigens, de Koning bezit thans een recht, dat nagenoeg met bet referen duin overeenkomt, namelijk zijn recht van veto, dat is te zeggen, hij kan wei geren eene gestemde wet te bekrachti gen. Welk is het gevolg van dergelijke wei gering De Koning ontslaat zijn ministe rie, ontbindt de Kamers en laat de kie zers beslissen of het niet betaamt man nen aan T bewind te brengen die, met den Koning, de gestemde wel vijandig zijn. Tot hiertoe echter kennen wij geen geval, waarin de Koning of zijn door- luchtige voorganger van dal recht heb ben gebruik gemaakt. Zelfs in 1879, ter gelegenheid der barbaarsebe liberale schoolwet, welke door de bevolking met klank zou ver oordeeld geworden zijn, heelt Z. M. het wijzer en voorzichtiger geoordeeld de wet maar te bekrachtigen en uil te vaar digen. Met recht mag men veronderstellen dat, hadde de koning alsdan het refcreu duin gehad, bij het stillekens zou laten rusten hebben. Welnu, als Z. M. van dat recht geen gebruik zou maken, zelfs in zulke omstandigheden, als bij van de goedkeuring der natie zeker is, waartoe moet het referendum bom dan dienen De Kamers zullen dus wel doen geene hervorming te stemmen, welke gevaar lijk voor Lel koninkdom zelve, of ten minste volkomen nutteloos zou zijn. Avondfeeste gegevendoor de Katholieke Koorzangmaatschappij. - Zondag laat.* t heeft onze koorzangers- i maatschappij eene avondfeeste gegeven aan de huisgezinnen der leden van den katholieken kling. Bravo, koorzangers, gij moogt tier zijn op uw concert, gij hebt eere ge haald van uw werk. De eerste maal was het, sedert langen lijd, dat eene avond feeste gegeven wierd zonder medehulp van vreemde liefhebbers. Maar haasten wij or.s pm bet te zeggen, de feestee» was daarom niet min schoon noch min aantrekkelijk. Integendeel. En deze die l huis gebleven zijn, omdat zij dachten dat eene feeste zonder vreemden, niets kon zijn, hebben leeiijk dc kanse gemist van hen eens wel te verzetten. Willen is kunnen. Dit hebben de in richters der feesteen hunne verschillige, hém kwamen verzekeren, dat, door zijn medewerker^ eens te meer bewezen. Zij wijs bestier, zij van weezen deftige bur- wilden met eigen volk eene feestegeven; gers geworden waren. en deze feeste heeft zoo wel gelukt, dat - zij aan de leden er tegenwoordig meer j. dat de diepbetrqurdp heer blijken ge- van bet bisschoppelijk kollegie te Veur- j ne. dat het katholiek vaandel op Veur- sommige j ne’s stadhuis wappert hij heelt de jeugd gevormd die gestreden heeft voorjKeik en Vaderlands Na elf jaar lang aan de leerende jeugd De volgende regelen zijn ons te laat toegezoeden geweest om ze in ons laat ste nummer te kunnen opnemen Den Sub Januari laatstleden was een droevige dag voor onze stad Veurne i de Eerw. Heer pastoor Eugenius Ver- I haeghe, wierd ontrukt aan onze liefde en eerbied. Geboren te Oyghem den 19 Juni 1816, uil eene alomgeuchte familie, en van jongs at getrokken naar den priesterlij ken staat, deed hij zijne laiijnscbe stu diën in het klein seminarie van Rousse- laeie, en zijne godgeleerdheid in het groot seminarie ie Brugge. Van in het begin hadden zijne gees telijke oversten in hem buitengewone hoedanigheden ontdekt voor de christe lijke opvoeding cn het onderwijs der jeugd. Eerst wierd hij gezonden r.aar bet bisschoppelijk kollegie, te.Yper, waar hij menigvuldige blijken gaf van lijn talent, maar niettegenstaande al de programma van den stoet kunnen koopen pogingen van vj den Eerw. Heer Veihaeghe als bewaker i de markt, en.professor te mogen houden, had Z. [kogw. er anders over beschikt, en meeren meer waardeerde, naar Kortrijk Dmnkêrkstraat, Zuïdstraat, Vleéschhou- als geestelijken bestierder der weezen- 1 werstraat, Zwarte Nonnenstraat, Panne- school. I straat, Noordstraat en Markt. Het is meer dan veertig jaren geleden j Iedereen wordt verzocht zijn huis te sedert hij Kortrijk verlaten nad; en, nog versieren en een vaandel uit te steken. Grond we therziening Dinsdag is in de Kamer van volks- •woordigers de kwestie der herziening te berde gebracht. Bijna al de leden waren tegenwoordig. M. Beernaeit, hoofd van hel kabinet, heeft de bepalingen opgegeven welke het gouvernement, namens den koning, wil doen herzien. Bij al de hervormingen, welke men ons grondwettig stelsel wil doen on dergaan, behoort htt referendum, ot eene macht welke men jdoor de nieuwe grondwet in de banden des konings leggen zou, om zoo dikwijls Z. M. het zou goedvinden, bij de kiezers eene volksstemming uit te lokken, om door een ja of neen hun besluit te doen ken nen over het bepaalde wetsontwerp of ■wet. Over deze zaak, die gansch nieuw is in onze wetgeving, is men in de Kamer zeer verdeeld. Sommigen aanschouwen hel als eene onbepaalde uitbreiding der koninklijke macht, die ons parlementair stelsel geheel of gedeeltelijk vernietigen zou. In dien zin spraken de heeren Woeste, Coomana en anderen, terwijl de beer Beernaeit zich hardnekkig aan deze her vorming scheen te houden. MMNol homb. Janson en anderen waren die nieuwo invoering ook genegen, doch de zaak is in den grond nog niet besproken, zij is naaf de sectien verzon den, die er zoo spedig mogelijk verslag over zullen geven. De bespreking van hel ontwerp der herziening is verdaagd tot op hel tijdstip dat de sectien hun gevoelen over het referendum zullen hebben doen kennen. M. Janson wilde van die verdaging geene rekening houden, en bet ontwerp der herziening onmiddelijk in bespre king .brengen. Volgens bem was de kwestie van referendum maar een aan hangsel en geene gegronde reden om bet herzier.ingsonlwerp uit te stellen. De Kamer deelde zijn gevoelen niet, en besloot van in tusschentijd de begroe tingen te siemmen, welke nog op de achterbaan gebleven zijn, om denkelijk inde maand April hel herzieningsonl- werp voor goed op bel getouw te zeiten. De kwestie van referendum, waarover men zeer verdeeld is, is eene zaak van groot belang, welke voor ons grondwet tig stelsel niet geheel zonder gevaar is en die daarenboven zeer dubbelzinnig kan -opgeval worden. Wij zijn met van gevoelen, dat hetin- vpeién van 't lelerendum in onze wetge ving eene jware vermeerdering der ko ninklijke macht wezen zou; eerder zou den wij het aanzien als een gevaar voor bet koninkdom zelve, wel ie verstaan indien Z. M. er dikwijls herhaald ge bruik vhn zou willen maken. Om eene wezentlijke macht in handen des konings te zijn, zou het referendum altijd den uitslag moeien oplev’eren, wel ke de Vorst ermede betracht, 't is te zeggen, het zou nem altijd geiijk moeten geven, Doch wie zal hiervoor kunnen inslaan! Het is sterk te vreezen, dat meer dan ecus hei tegenovergestelde het geval zou lijn. En dan?... Zou dit geene eige ge volgen kunnen hebban voor het kouiuk 48e jaar<>ati«;. Dit blad verschijnt d»m Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars-. i»et. de twsi 6 fr. Attaoeeen 20 cetitiirmn per regel.Os groette letter» volgens plaatsruimte. - Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 Lent. Afzónderlijke nummers voor artikels. enz. 20 fr. fiet 100. De Annoncen voor Belgie ‘ter uitwndering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office uhI’übmcirfc, Magdalenastraat, 46, te llrüxxe! Men schrijit in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Noinierntru.d. 4, te Veurne, en in ue Posikantooren. I verhopen dat de leden van den koorzan- zoo vervuld, binst dewelke hij de chris- gei skiing die zoo welwillend Ltinne me- tene jeugd van. Veurne en omstreken ge- debulp verleend bebuen, in ’ttoekomende vormd heef, ware onmogelijk; maar de even bereidwillig zullen zijn. gevolgen nebben getoond wat voor een Moesten wij hier in bijzonderheden reuzenwerk bij beeft afgeleid. Ja, T is willeü treden, wij zouden moeten ieder aan den leveracliligen Principaal te dan zanger ol speier afzonderlijk geluk wen- keil, aan den stichter, om zoo te zeggen 8cUen over de manier met Oewelke zij 1 de hun opgelegde rol vervuld hebben, De keuiige ‘uitvoering van f- nummers van den spelwijzer heelt waar lijk de toehooi ders verwonderd. Menig talent van zanger of speler dat tot uu toe r, verdoken en onbekend gebleven was, is bel pad van eer en deugd aangewezen te nu ten volle in hei licht gekomen, en zal, het is toch te verhopen nog dikwijls in't openbaar aanhoord worden. Eene bijzondere melding nogtans zijn wij verschuldigd aan de heeren J. C., R. B., J. V., A. V. en G. S. die bel grootst® deel nummers van den spelwij zer met zooveel bijval hebben uiigevoerd. Maar de grootste bijval der feeste was den jeugdigen zanger C. C. voorbehou den, met de romance Si tu m’aimais. Hij wist door zijne zielroerende en wel- gevoelde klacht, met zoete en aangena me slem gezongen, het publiek zoowel te bekoren, dat de gansche zaal in lang durige toejuichingen uitborst en dat hij met geestduft wedei geroepen wierd. Eere en dank dus aaa de koorzangers maatschappij en aan de inrichters der feeste; maar wel bijzonderlijk aan den heer Th. Relsin, onder wiens kundige geleide de koorzangers zulken grooten voortgang doen, en die door zijne wel gepaste keus van s1 ukken en zijnen ijver voor hei aanleeren derzelve, ons een avondfeest bezeigd heelt, waar iedereen ten voile van voldaan was. De eerw. heer Henri Vandermeersch is pastoor benoemd van Ste. Walburga- kerk van Veurne. Hij is geboren te Kemmel, wierd pries ter den 22 Mei 1875, en was opvolgent lijk leeraar der zonen van den heer baron Van Caloen, toen professor van’t derde latijn in ’tklein seminarie van Rousselae- re, en dan leeraar der zonen van den heer baron de Pelicliy, van Iseghem. Hij is welkom bij ons! Zijne uitstekende begaafdheden en zijn minzaam karakter verzekeren dat hij aller parochianen herten winnen zal. Dc inhulding zal plaats hebben don derdag en acht dagen. Naar het schijnt zal een prachtige stoet den eerw. heer pastoor inhalen.. Bene vens historische groepen zullen er tri omfwagens zijn, enz. Woensdag toekomende zal men de den heer principaal om jn deze drukkerij en aan verkoopers op De stoet zal uit Ste Walburgakerk komen - en gaan over de Markt, langs de Deke- zond den ieverigen priester, dien hij nijstraat. Klaverstraat.Zuidstraat,Vesten, meer en meer waardeerde, naar Kortrijk Duinkerkstraat, Zuidstraat, Vleeschhou- al? geestelijken bestierder der weezen- werstraat, Zwarte Nonnenstraat, Panne- veortig jaren geleden j verlaten had; en, nog alle jaren, ontving hij bezoeken van oudleerlingen van dit weezenhuis, die Aanccsicumgvanucu steenweg naar Vlad»loo. (Zie 4* bladz. i*kol.) medewerker^ eens te meer bewezen. Zij wijs beslier, zij van weezen deftige bur- i Toch, T is bijzonderlijk in ons Veurne dom zelve? nJ aan de leden er tegenwoordig meer d;>t de diepbetrettrde heer blijken ge legen woordig staat de koning, door genot en vermaak vet schaft heeft dan zij geven heeft van zijnen onvei moeibaren zijne oDsobendbaaihudenonverantwoo:- t verwachtende waren. j leveren van zijn buitengewoon talent, delijklieid boven de parijen verbeven. Dc eerste siap is ongedaan, en wij j Degeschiedeui g ven van diejaren Aanbesteding van den steenweg van Bovekcrke 1 W HfW I in II 1 wm-coa MBM—I1 III —By——, I II-at Nieuwe Pustoorvnn S,s IValburga.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1