IJ 1. fi g 1 fa. DE DDIVELSTOREM 7 48' jaargang. 17 Februari 1892, W, 1 oensdag Het Referendum. PAUL FEVAL. V A? li;t >)l-ii v rschijnl d< n Woensdag. onmiddelijk on- t land ouk wordt bel be- Hadde Pluto zelf gesproken, de stomme der stem van Anna Parker had ju.en yerge- Jingeji gezien, hernam !^Jar.'Oa. vermeden geworden. De Courrier de Bruxelles alleen ziet de zaak wal al te zwart in. Hij verklaart dat die overeenkomst, evenals het in aan merking nemen var. de herziening, eene noodlottige toegeving en eene neder- WerHchillige tijdingen De Zwitsersche Pillen, bereid door A. Hertzog, apoteker, 28, rue de Qrammonl, te Parijs, zijn voorhanden in allp belgischp apqteken, ff. 1 50 detjoqs. L' Bij koninklijk besluit van den 9 Fe bruari wordt M. August Florizoone, kan didaat-notaris te Oostende, notaris be noemd te Wulveringhem, in vervanging van M. Cornille, ontslaggever. Bij koninklijk besluit van den 6 b-nert, Priesterlijke benoemingen. Zijne Hoogw. de Btsschop van Brugga heeft benoemd Pastoor te Bavichove, M. Van. Hollebeke, pastoor te Uaringhe; Pastoor te Stavele, M. Barbe, onderpas toor van St. Vedastus, te Meenen. Pastoor te Haringhe. M, Grupelant, derpistoor té Sweveghem; Opziener van het vrij katholiek lager on derwijs in do dekenij van Gipste! (westkant) M, Djaegher, bestierder der Zusters yap St. Joseph, te Oostende; Onde> pastoor vap St. Bcrtimjs te Popc- ringhe, M. Toussaint, professpr in St. Lode- wijkskollegie te Brugge; Onderpastor te Pervyse, M. Butaye, co adjutor van M. den pastoor van Lophemj Coadjutor te Lophem, M. Ghyselcn, pries ter in ’(seminarie; Professor in St.' Lodewijkscollegie, te Brugge, M. Declerck, onderdiaken ip hei seminarie. De E. P. Henricus Gleepwerck (van Veurne) is guardiaan benoemd van ’troos ter dor Rekolletten te Thiell. laag voor de rechterzij is, ja zelfs de afschaffing der grondwet. De dag van 10 Februari 1892 zegt hij zal in de jaatboeken van Buigie ge schreven blijven; want hij is de dagteeke- ning van de opkomst van het cesansme. Wjarorn nog gesproken van herziening en grondwet? Er zal voortaan geene grondwet meer zijn. De willekeur des Konings is in de plaats gesteld van de regelmatige wij king der grondwettelijke machten.. De liberale drukpers in 't algemeen verbergt moeilijk bare teleurstelling, of beter gezegd, hare ontevredenheid. La Gazelle geeft openlijk lucht aan haren spijt; zij voorzag immers dal de rechterzij zou overhoop liggen en dat het ministerie ging tuimelen. Ir. hare verbeelding zag zij reeds hare vrienden op de kussens zittep en de vette brok ken uitdeden. De Chronique had reeds een ander kabinet gebakken, wel is waar maar een katholiek ministerie, maar toch eene veiaudering van personen. Maar hoe jammer voor de liberalen, al die echoone vooruitzichten zijn weer vergaan gelijk sneeuw voor de zon. Rechterlijke kronijk. De korreklionneie rechtbank van Veurne heeft de volgende vcroordeelingen uitge sproken Zitting van 29 JanuariVincke Napo leon, werkman Ie bixmude, 26 tr. boet, voor slagen en wonden. Ralhé Serafiei, werkman te Ooslduin- kerke, 16 dagen gevang voor opstand tn slagen, en lö fr. boet voor dronkenschap. Missuwe Arthur, en Brackman Desideer, visschers te Coxyde, elk 2 maal 100 Ir. boet, voor jacjit zonder wapendraagrechc en geweigerd te hebbiii Imp wapen al ie geven. D«wulf Hendrik, hovenier te Lombart- zyde, 100 fr. boet, vuur jacht met stroppen. Zitting van -i februari. Palfliet August, dienstbode, le Veurne, 30 frank boet, voor vernieling van afsluiting. Vanhille Hippoliet, werkman te Vladsloo. eene maand gevang en 26 frapk boet, voor diefte. Vandenbusscbe Napoleon, dienstbode te Brugge, 3 maanden gevang en 26 fr. boet, voor diefte. Dufoor August-Frans, rondleurder, te Veurne, 8 dagen gevang en 26 frank boet, voor slagen. Hel referendum dal de koning in onr zo grondwet verlangt te zien schrijven, verwekt nog al tamelijk opschudding in ons land. Wat heteekent dat referendum? Het referendum, gelijk Leopold H het verstaat, is eenvoudig de macht welke bem zou verleend worden om een be roep op de natie te doen over deze of gene wet of maatregel die bij zou wil len zien invoeren, afschaffer of verwer pen. De Koning verlangt meor onalhanke- lijk te zijn van de wetgevende meerder heden. Immers zij willen niel altijd wat hij wil en soms willen zij wat hij niet wil. Bijvooi beeld de koning wil de per- soon'ijke militaire dienstplicht invoeren en de Kamers willen er niet van hooren. Het referendum ontmoet in de kamers zoowel op de banken der i echter als der linkerzijde eene hevige tegenkanting. Overal in T land ouk wordt het be- streden. Het koninklijk beionp op het volk is iets vreemd in ons landhet doel aan de volksbesluiten in Ft ankrijk onder Napoleon Hl en Italië denken die de Franschen en Italianen zulke slechte dagen deden beleven. Het referendum zou aan den koning eene buitengewone macht geven die hij niet noodig heeft. Onze geschiedenis be wijst het. Het zou gevaarlijk wezen voor ons voistenhuis, daar het tot oproeren en omwentelingen zou aanleiding geven waar door bel koningdom onvermijde lijk zou vergaan. Hei zou de kamers machteloos maken en hare leden lot den rol van polichi- nelen verlagen. Het is op uitdrukkelijk bevel van .den koning dat de minister van itnanlien het referendum heeft voorgesteld en het met ■wnrigheid verdedigde. noon 10’ vervolg. Dinsdag morgen heeft de rechterzij der Kamers, op aanzoek van het kabinet, eepe vergadering gehouden hoofdzake lijk voor de bespreking van hel referen dum. De rechterzij heeft zich bijna seoslem- mig verklaard legende nieuwe invoering waardoor men de parlementaire macht verzwakken en den koning eene macht in handen geven zou, die op zekere QOgenblikken gevaarlijk zou kunnen worden. Nooit hebben zij verklaard, zullen wij eenen toestand aanvaarden dien men ons opdringen wil. Alhoewel minister Beernaert ver klaarde, dat, indien bei ontwerp des konings niet aanveerd wierd, hel minis terie zou moeten onderzoeken welk besluit het te nemen had, is men lot geen besluit gekomen, en woensdag werd eer.e nieuvye vergadering gehou den. Ditmaal is men overeengekomen. |)e zitting was zeer kalm. Zie hier wal er besloten is De grondwet zou, in princiep, aan den koning toelaten zijnen toevlucht te nemen tol het leferendum, maar telkens hij er gebruik van wil maken, zou het ministerie eene bijzondere wet aan de Kamers moeten voordragen, pip hem daartoe te machtigen. De oplossing van de kwestie van het referendum door de rechterzij van Ka mer en Senaat gegeven, is in de katho lieke dagbladen druk besproken ge worden. De Journal de Bruxelles, de Bien public, le Palriote, la Patrie, enz. hebben hunpe voldoening uilgediukt. dat door <)ie overeenkomst, eene verdeeldheid tus- seben de rechterzij en het ministerie is Wel mogelijk, maar zij heeft er geepe herinnering meer van. Misschien niel..., in elk geval kan zij h-l ons niet zeggen, oipdal de Ouderdom haar s om heeft gemaakt. S'om en doof. Hel is een levend lijk. Michel had het laatst gesproken,. De oude Slechts met moeite konden de moesten zoogmoeder van Plougaz keerde langzaam ■eenen schaterlach onderdrukken, zoo bc- j haren onivleeschden h^ls om en' richtte op spoiielijk ongelijmd scheen die veronrler- h'*m hare wezenlooze en doffe oogen, stelling. i tuttwod uwer, vroeg zjj met De oude Anna Parker! herhaalde bibberende Mem, Sinjou Troarec, den 3 «litnisari tot 30 .AprUl 1S®3. En hij hoeft er ook reden voor. bat ontken ik niet, zelfs meester Luc, anders de opgeruimdheid in persoon laat hef hoofd hangen. Hij is een getrouwe en zcrgvuldige opziener, zei Martha, op een vas en loon, als ware zij diep doordrongen van de waar heid dezer bewering. Een opziener, die God vreest, maar nog meer den duivel! voegde Yaumi er bij, terwijl hij op gemaakte wijze een ernstig géwicht zette. Anna Paiker hield haar spinrokken stil ep zei als sprak zij tqi zich zelve: De opziener vreest den duivel niet. Zich vervolgens tpt het gezelschap kee- rt-nde, ging zij voort. -- Kent iemanrj uwer, Simon Troutcc, ^hoonen opziener van Plougaz? M iar, beste vrouw, gjj vergist u ant- .v.-io - woorrjdo Martha; de opziener van Plougaz De waarheid is, dat du vioolijke da- heet meester Luc Motfii. gen vooibij zijn. Plougaz is gene lijk ep i De oude schudde mat eene b-weging vaij treurig geworden. ongelbot hel hoold. (\eryol£t). t na de graanmarkt. - h schrijvmgsprijs. Ir. .-.jaais; met de post 6 fr. Atmomeu ‘20 cenlirneu per regel.De groote letters volger» plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 13 cent. Afzonderlijke nummers voor irtikeh. -•n:-. *20 fr. het 109. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door hel Omce dePijblicitè, Mngdalenastraat, 46, le P’-ustei Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKr.SEYS, <truki.er u tg.-Aer. Zwarte Nonnetistraal. 4, te Veurne, en in de Posikanrooren. Verti'cklircu van tien ijzerepweg* .gelijmd scheen die veronder- j h-tn hare wezenloozeen doffe oogen, DOe oude Anna Parker! herhaalde bibberende slem, Francin; sedert vijf ien jaar heeft zij geen knappen opziener van Plougaz? woord «eer gesproken. r - De oude vrouw, waarover nu het gesprek veibazing, die allen aangreep n.d met ge liep bleef stil en onbeweeglijk in haren weldiger kunnen zijn. Tot zelf.- den klanK hoek zitten- zij scheen volstrekt niet te mer- i der stem van Anna Parker had m.en verge- ken dal men over haar sprak. Bare handen iep,.en die vraag, vreemd reed.-cuor ztch draaiden altijd aap hel spinrokken rond, zelve, nog vreemder door dr-n mond, die terwijl hare hppen in ges’adige beweging j haar uttspnk, deed eene stddenng van war. i, zonder dat ze echter een woord schuk door hei gezelschap loopen tuuu i beeft de spraak te; ugbekoinen, Zij heeft in vroegeren lijd vreemde fluisterde Martha, wat gaal zij ons veropen- Iedereen zette oogen en ooien wijd open, uil vrqes van eenen enkelen klank te laten ontsnappen; doch Anna hernam spoedig hare gewone houding en begon wederom bet vlas, rjat enkel in hare verbeelding be stond, ie spinnen, daarbij hare bleeke lip- p^n hHWog( nde z.ooals zij sedert omtrent twintig jaar deed. HL - MEESTER ROGHUS REQLTN. Eénigepogenbhkkeii lang bleven uedienst- bodett sprakeloos van v rrassing, maai de wijl meri de lange winteravonden aan den haard al pratende doorbrengt, werd hel afgebroken gesprek spoedig weder opgeval. Ik wil eene weddingschap aangaan, poo begon Michel, dat hel de laatste nual is dal de oude Anna h.er op aarde spreekt. Eu ik bid God, dat hef geen voo:tre ken moge zijn van ramp en ongeluk, an' woordde de huishoudster. OfJrevei he*fi hel ongeluk reeds ntel plaats gehad? gem- lij» ep j >s«s? ,s«XMïla.ae»t>«ai 5 00 7 51 0 00 1 38 2 55 i 5 51 6 06 6 52 7 «5 5 14 5 23 5 >9 5 36 5 45 8 11 9 i9 515 5 40 4 07 ft 55 e 51 7 IV 'm urorg. 6 8 42 9 50 11 25 I (.2 5 12 7 <7 12 5 28 7 1G 1 50 5 39 7 55 5 15 7 05 9 20 5 24 8 24 10 48 - truMel (vertrek) G ent Lichter» «tldc Ciirkminrq liandxaelu* hrreu Kmceti Dixinude Uü*tkerkc AveciippclU Veurne ■\dinkcrke C hyvtldc Duinkerk, nak Cort.emur.-q na-u- Oostende, 4 42 8 tl tl 02, i I4, 4 56, 5 18, 7 18 Oostende-Corteniarcq, 5 45, 8 05, 12 26 4 22. 6 15, 8 15 CorJem-1 Jprr7 01 9 10 1 51 5 29 7 59 IJper-Caj-iem4 20 7 18 IQ 08 1215 556 62» Lichlervelde naar Kortrijk, 5 12, 8 2^ 9 47, 11 57, 1 26,5 40,7 27, Kortiijk naar LichterveMe en Brugge,8 05 11 02, 12 55,4 22, 6 44, 0 00, O ÜS Brugge naar Kortrijk, 7 45, 9 00 11 OU 12 45 5 5 6 45, Oostende-Brussel 5 27 6 18 7 55 9 10 11 14 11 59 1 59 2 59 5 32 5 8 58 I jw TrÊ f y*- 4r 11 38 4 69 6 00 7 56 i Ghyveklo V ZG» K «<k xn V KT i Vttirue Avecappelle Oostkerke Dixmude Kesseu Zorren llundzaeme Corteinai cq Lichtervelde Gent 617- 7 15- 9 01- 913 .7 16 V19- 7 21 7 98 Dniftkerke naar Parijs en Buitik-r-Lu (vêi fr.) W 41 Aliecht 2 26 Amiens 35 Parijs (aankomst). 5 25 k vond a Parijs (vertrek) 7 iü Dliiiikerke(Aank). 12 15 Nieupórt Dixmude-Geut Nieuport (stad)-Dixmnde, 7 66 12 00 1 56 4 17 Dixruude-Nieuport v »o 745 10 36 2 35 5 58 8 24 JU54 5 08 5 00 113. 3 4j 5 54 leuii 4 16 6 07 7 l.-> ,0 10 1- 15 i 24 6 20 7 -22 H- 8 1:- ‘J2 4 51 6 28 7 50 1O4Ö 12 30 159 6 56 7 42 10 3p 12 45 4 55 6 48 7 48 1042 1149 459 6 51 7 53 10 49 12ÖQ uuG 7 01 5 42 8 01 1055 8 10 1 I 04 8 22 11 14 7 32 9 34 12 22 Brusiel (aank.) 8 45 1 0 55 Parijs naar Duinkerl.e 2 45 6 16 8 01 11 25 11 06 ftT. B TUOIg. 'imorg, 8 00 6 v5 I 15 4 01 Vturiip Duinkerke. - 9 56 t) 12 45 MW|—WM—K— WMOMt111 wmiihiiw; wririaajanMaxty*.v-'v.yywjBrfranras; 5 58 Duinkerke (vertrek) 00 8 5z i Ad.nLerke 9 l5‘‘ 2 06 5-‘7 06 9 21 <j -24 - 2 11 5 42 S 19 26 931-2 18 549 8 18 955 7 40 9 58- 227 5 58 »2Ü 9 42 0 49 2 38 6 05 8 57 9 51 7 59 957-2 46 613 845 8 07 1005 -- 255 620 85i 1005 8 19 10 16-5 15 10 17 8 26 10 25 - 5 40 >a 10 59 8 57 10 52 - 407 1108 11 05 9 44 en 7 01 5 00 o 1 42 5 19 7 40 2 00 5 3i 800

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1