fi I ii I i 1V 8. 48e jaargang. Woens'laj’ 24 Februari 5892 s Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annóóccn 20 centimen per regel.De groote letters t het hatde en gevaarlijk immers Gods geboden indachtig te zijn. i Maar, eerwaarde, sprak de gevan- onderüngen bijstand, een genootschap Bene, dan bekom ik nooit eene plaats 2’ 1 7 weer r' maatschappij van Sw Cecilia en eene kom, en wat ik sinds drie jaar deed. die beittelt niet alleen de anderen, maar ook zijn eigen. Instellatie van den nieuwen pastoor van Ste. Walburga. Donderdag was bijna de gansche stad in feest, ter gelegenheid der plech tige inhuldig van M. H. Vandermeersch als pastoor van St. Walburga. Priesterlijke benoemingen. Zijne Hoogw. de Bisschop van Brugge heeft bmoemd Onderpastoor van St. Vedastns, te Mee nen, M. Ch. Vattderheyde, surveillant der internen van het klein seminarie te Rous- selaere; Onderpastoor te Swevegh<mi, M. Di 6 lick, gewezen coadjutor te Moorslede; Surveillant der internen te Ruusselaere, M. Victor Vanderheyde, leeraar van ’t 4* in ’t zelfde gesticht; Leeraar van ’t 4' M. Dierick, leeraar van ’t zesde; Leeraar van ’t zesde M. Vandenbosch, onderdiaken in 'l seminarie. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Jir 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘tbuitenland worden ontvangen door het Office dePcbi.icitè, Magdalenasfraat, 46, te Brussel Men schrijtt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. weer al» ik ga zeggen waar ik vandaan De priester hield aan, en de man be loofde hem ten slotte immer de waarheid Vcrschillige tijdingen. Als gij Zwitsersche Pillen koopt, eischt wel dat zij van Parijs komen, uit hei fabriek van A. Hertzog, apoteker. Neemt er geene andere Een koninklijk besluit van den 15 Februari verleent eene hulpsom van 201G frank, voor hel aandeel van den Staal in 1892 in de kosten der nijver heidsschool van Veurne. Een koninklijk besluit van 17 dezer verleent hel burgerkiuis van 2“ klas aan M. T. Abeel ontvanger van het bureel van weldaad van Handzaeme. De jacht op de sneppen met hef. geweer, in de bosschee, is toegelaten, van den 1 Maart aanstaande, lol en mei den 10 der volgende maand April. Een pensioen van 676 fr. wordt verleend aan M. Hendrik Vandenber- ghe, (van Veurne), poortier bij het be- stuurbataillen in het leger. De dooibarrieren op de steenwe gen zijn sedert maandag le middernacht gesloten. Do ijking der maten en gewichten zal in de volgende gemeenten plaats hebben Te Veurne, voor Steenkerke en Coxy- de den maandag 21 Maart, vo<r Veurne den 22, 23, 24, 25 en 28 Maart. Te Adinkerke den 30 Maart; en den t 29 voor Veurne-Bewesterpoort; teAlve- I ringhem den 16; te Avccappelle den 1 Ondanks het koud weder en den met sneeuw bedekten grond, is het feest toch zeer wel gelukt en de parochianen van Sie. Walburga hebben hunnen acht baren pastoor de tat lelijkste blijken van eerbied en verkleefdheid gegeven. Een prachtige en kunstigsaamgeslelde stoet, gelijk wij er hier zeer zelden za gen en die de bewondering verwekte der aanschouwcrs, heeft den heer pastoor aan de dekenij afgehaald en, langs eenige straten der parochie, naar de kerk geleid. De stoet was geopend door do gendarmerie, het korps pom piers, en het muziek der Melomanen en gevolgd door de gemeente-, disch en kerkbesturen en een aantal burgers. In dien stoet waren de bijzonderste gebeurtenissen verbeeld uit liet leven van Sic. Walburga en haie twee broeders de I1H. Wunebaldns en Willebaldus; de plechiige inbrengsl van de relikwie van bet H. Kruis, door Robrecht van Jerusa- salem; de aankomst van den graat van Vlaanderen, Boudewijn rnet den ijzeren arm,die teerste deel heeft doen bouwen van de nog bestaande kerk van ;Ste. Walburga. De groep die hel meest door iedereen bewonderd werd was deze samenge steld door de Blauwe Nonnen en die volgde na hel opschrift Gaal en on derwijst alle volkeren. Al de landen d< r wereld waren verbeeld door de kieine knechtjes cn meisjes der bewaarschool, die door hunne eigenaardige kleedingen de verschillige natiën en bijzonderste standen der wereld voorstelden. Langs de straten waar de stoet voor bijtrok waren veel huizen versierd, en door menig opschrift werd de heer pastoor harlèlijk verwellesomd engeluk gcwenscht. De kerk van Ste. Walburga was ook prachtig versierd om den nieuwen her der te ontvangen, in wien zijne paro chianen eenèn weerdigen opvolger ver wachten van den diep betreurden heer Verhaeghe, zaliger. Kies examen. Hot kollegie van Burgemeester en Sche penen der stad Veurne maakt zijne inge zetenen bekend dat de aanvragen om inschrijving voor hot examen van kiesbe- kwaamheid’ voor den aanstaanden zittijd zullen aangenomen worden ten stadhuize, te beginnen van heden tot 2 Maart aanstaande, dat elke vraag schriftelijk moot 'gedaan zijn, vergezeld van den geboorfeakt des kandi daats en vermelden: 1’ De laai fransch, vlaamsch of duilsch in welke de kandidaat voornemens is het examen af tc leggen en 2° of hij op de hem aan le duiden dag- leekening hel examen ’s morgens of ’s avonds wenscht te ondeigaan. Do kandidaten die wenschcn het examen ’s zondags af te leggen, kunnen dat in het zelfde verzoek uitdrukken, waarbij zij hun ne inschrijving aanvragen. Er zal zoo veel mogelijk van dat verlangen rekening ge houden worden. Veurne, den 20 Februari 1892. De Burgemeester en Schepenen, D. DE HA ENE. Bij bevelDe Sekretaris, Ch. VAN LICHTERVELDE. Rechterlijke kronijk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heelt de volgende veroordeehngen uitge sproken Zitting van 5 Februari. Alderweireld Arnoldus. dienstbode le Rousbrugge, 16 dagen gevang, voor slagen, en 16 dagen en 26 fr. boet, voor smaad. Boydens Theofiel, hovenier te Nieuport, 10 fr. boe', voor scheldwoorden, en 5 fr., voor dronkenschap. Degrave René, werkman te Clercken, eene maand gevang en 26 fr. boel, voor slagon en wonden. Coccpiyt Eugenia, landloopster teNieu- port, een jarr gevang en 15 fr. boet, voor diefte, en 13 fr. boet, voor dronkenschap. Vandendriesche Hendrik, dienstbode te Wulpen, eene ma md gevang en 26 fr. boet, voor zedenschennis. Zitting van 11 februari. D<foorl Frans, rondleurder te Dixmude, een maand gevang voor vernieling van afsluiting. Dewtilf Hendrik, hovenier te Lombartzy- de, 30 fr. boet, voor slagen. Verstraete Emiel, gezegd Emiel K 'zijn, orgelspeler te Wournen, 50 fr. boei, voor vernieling van atsluiting. Lyneel Amand, werkman, Beanpret René, dienstbode, Treve Pieieren Treve Luciaan, metsers, allen te Woumen, de eerste, twie- de en vierde elk 26 fr. boet, voor slagen; de derde 16 dagen gevang, voor bJeediging door daden. Hénnaerl L' dewijk, visscher te Goxyde, 200 fr. boi t, jachmisdiijf. Uit een Dultsch Volksblad. Over eenige jaren kwam een nog jon ge man uil de staatsgevangenis, alwaai hij drie jaren straf had afgemaakt. «Wat zal ik aanvangen? zegde bij tol den aalmoezenier. Wie immetszou dien man nog n> dienst willen nemen En hij moest toch zorgen voor vrouw en j kind. De eerw. geestelijke hield hem voor toch altijd de waarheid te zeggen en Maar, eerwaarde, sprak de gevan- bezitten, ons ook veel toezenden; dat degenen die maar weinig hebben, ons toch hunnen penning sturen; maar dat er niemand ten minste aan den oproep ontbrek', dat allen van herte aan onze liefdadige onderneming deel nemen Katholieke Vlamingen, geen één van UE. blijve onverschillig! De Godsdienst, de eer van het Vlaamscbe land zijn in ’t spel! Is er meer noodig om uw herte te laken Van morgen af zullen wij met geluk en dankbaarheid ontvangen al wal onze lezers ons zullen gelieven toe te sturen, en wij zullen de lijst en het bedrag aan kondigen van de giften die ons zullen toekomen. Nog eens, geeft uil ganscher herten God, die met een glas water in zijnen naam gegeven onbetaald laat, zal het UE. miidelijk wederschenken. Eenige jaren daarna ontving do aal moezenier 't bezoek van een welstellen de!! lieer, in welken hij zijn vroegeren kostjongen uit de gevangenis ónmogelijk lijk van 555 paren vergemakkelijkt en kon erkennen. Ziellier wat de bezoeker den gceste- Aanstonds na mijne aankomst in Berlijn begaf tk mij naar het grootste liandels- huis, en vraagde of er geene plaats open 1 was. Men bracht mij bij den handelaar, en gat hem mijne certifikaten van vroe- gete jaren al, die hij aandachtig eü goedkeurend doorliep. Dan kwam de gevreesde vraag: Waar zijt gij in do drie laatste jaren geweest Hoe klopte mijn hart Ik dacht aan mijne belofte en zegde rondweg: in de gevangenis le 8. Waarvoor zijt gij gestraft geweest Voor bedrog. Hoe kunt gij het wagen dat alles zoo openlijk te verklaren, gij kunl toch I wel denken dat die bijzonderheden u niet dan schade kunnen doen. Ik handel zoo, omdat ik het aan mijnen biechtvader beloofd heb. Welnu, mijn vriend, hebt gij uwen biechtvader ook beloofd in T ver volg altijd eerlijk en braaf te zijn Na mijn bevestigend antwoord gaf hij mij de band en sprak Die eens zijn woord kan houden, kan Oproep tot liefdadigheid. Ja, beste lezers, T is wel tot uwc liefdadigheid dat wij eenen oproep doen, i broeders der andere deelen en wij zijn er zeker van, gij zuil dien Vlaamsche land. Dat degenen die veel oproep beantwoorden, wam 't is voor katholieken, voor Vlamingen zooals gij, dat wij hem UE. toerichteo. Wie van UE. kent de schoone inrich ting niet, waaraan men den naam gege ven heeft van IVerk der Vlamingen te Parijs? Gesticht over 30 jaar door twee hoogw. bisschoppen van Belgie. Mgr. Delelccquo en Mgr. Malou, is dit werk de steun en tevens de troost geweest van duizen den onzer lat dgenoolen die gedwongen waren hun bestaan te gaar, zoeken in de hoofdstad van Frankrijk. Omtrent 60,000 Vlamingen wonen in de werkmanswij- ken van Parijs. Die ongelukkigen, ge trouw gebleven aan onze schoone volks taal, zouden te midden der gevaren van die groote stad beroofd geweest zijn van alle geestelijke hulp, indion men er niet in gelukt ware door een mirakel der Bel gische liefdadigheid, eene soort van Vlaamsche kolonie in volle Parijs le vormen. Eene kerk wierd gebouwd; de kerke'.tjke diensten worden er verricht door twee zendelingen die Vlaanderen verlieten om hunne broeders ter bulpc te komen. Nevens de kerk, waarheen a'le zondagen de Vlaamsche werklieden ?troomen, verheft zich le midden een •wei kinan-kring, waartoe al die brave wirkli tden zich begeven, om zich te i vermaken, om over het verlaten Vader land te spieken, om nieuwen moed te putten voor I werk der week. Eene maatschappij van j lelijke liefde maakt bet ons eenen plicht-, on in hol vervullen van dien plicht zullen wij ons niet laten overwinnen door onze i van hel van S* Vincentius ii Paulo, eene zang- liiuu.cvv.ippij nill O VCUIIld CI1 WUV Congregatie wierden in dien kring tol I stand gebracht. Zelfs bestaat er een hureel van het seboone werk vanSt. ta zeggen. Franciscos Regis, dal daarginder, zooals hier, zoo uitstekende diensten bewijst. In 25 jaar heef d.t werk bijgedragen om twaalfduizend huwelijken te regelen; alleen in liet jaar 1886 wierd het huwe- r; wierden alzoo 247 kinderen gewe t gd. i De ieveronzertwee onvermoeibare prie:- lijke kwam vertellen: Iers gelukt er in de Vlamingen van de verst afgelegen wijken te ontdekken en samen le scharen; niets kan hen tegen houden, vermits er hier spraak is van zielen te redden. Helaas! dit schoone, dit all‘rnuttigsie werk komt hulpmidde len te kort, en zijne toekomst is groote lijks bedreigd. Zouden wij onverschillig blijven aan dien droeven toestand? Neen, niet waar? die liefdadige onderneming is het werk der Vlamin gen; welnu het zal de milddadigheid der Vlamingen zijn die in dit gevaarlijk uur op de zielen onzer broeders waken zal. Op verzoek van een komiteit, voorge zeten door Mgr Jacobs, deken van Brus sel en onder de hooge bescherming van Mgr Bethune en Mgr Ruiten, van ren senators Lammens en van Ocker- hout, van M. den volksvertegenwoordi ger Helleputte, allen dappere strijders voer onze schoone Vlaamsche zaak, heb ben wij besloten, na overeenkomst met een groot getal onzer medebroeders van de katholieke Vlaamsche drukpers, in om Parijs ter j het ook tweemaal Gij treedt morgen in u nnvA In- I mijn dienst. I De waarheid loopt alteos ’t verste. De Chris- Maar die lieg!, die bedriegt, die steelt, zoo openlijk te verklaren, gij kunl toch i de hee- senators Lammens en van Ocker- grool getal onzer medebroeders van ons blad eene inschrijving te openen het werk der Vlamingen van T hulp te komen en te redden. Al onze le zers zullen eraan houden onzen dringen den oproep te beantwoorden. Cv sa 'Ji -- «n—i—

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1