DE DDIVELSTOREN Nr 9. 2 Maart 1892, 4Se jaargang. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters Kerk voorschrijft, en zij helpen de Vigiliedagen, liet verzoek van den werkzaamheid. Dan loopt hei inderdaad met haar ten PAUL FEVAL. W kamer van weerskanten de zaal. De behoudsgezinde» stemden tegen, dal, indien de dagorde Woensdag Zult gij ons niet zeggen vroilw, Martha, wat er des nachts in den zuidertoren omgaat? Doch er volgde geene antwoord. De oude Anna was wederom gelijk geworden aan een steenen beeld. den toon; nog van avond zal ik hel weten omdat aller blikken gevestigd z_ ineenzonk De arme vrouw zal hel niet lang meer maken, zei Michel. Ik wist wel, dat er deze week iemand op het kasteel sterver, zou. antwoorde Fran- cin. Ik heb de kaars g-zien. De Kerk en de Werkerskwestie. De vastenbulle van dit jaar is een ge zamenlijke brief, onderteekend door al de Belgische Bisschoppen, met Mgr den Kardinaal-aarlsbisschop van Mechelen aan ’l hoofd. Deze brief is eene opsomming van de Pauselijke Encykliek over den toestand der werklieden. Onnoodig aan ie dringen op de groote bekentenis dezer daad. Deze gezagheb bende verspreiding der leeringen van Z. II. LeoXlll kan niet missen, in geheel Belgie, goede vruchten van heil en vre de te dragen, onder maatschappelijk opzicht; daarenboven bewijst zij eeus ie meer de levendige bezorgdheid onzer Kerkvoogden voor de belangen der r.e- deiigen, der zwakken, der werklieden, en voorde zoo noodzakelijke ontwikke ling der overeenkomst en verstandhou ding tusschen de hoogere standen en de volksklas. Wij kunnen als gewoonlijk deze vastenbulle, die ruim 18 kolommen be sluit. om hare uitgebreidheid niet inede- deelen Wij bepalen ons met de schik kingen voor den Vasten hier te laten volgen Schikkingen voor den Vasten. Krachtens de Dispensatie, welke Wij, op 25 Januari, overeensteminig met de vergunning door den II. Stoel Ons toe gestaan, afgekondigd hebben, mogen alle geloovigen van ons Bisdom,’i en ware zij door belofte of anderszins zou den gehouden zijn, op de vastendagen meer dan eens bunnen nooddtuli nem-u on vleesch gebruiken, binnen den gan- schen duer dezer Dispensatie, dat is tot hel verdwijnen van den geesel, die ons is overgekomen. Wij hopen van de god delijke bermlieriigbeid dat deze verdwij- ,ning aanstaande is, en dat Wij u dezel ve welhaast zullen mogen aankondigen. In tusseheniijd is hel wel te verstaan, dal de bijzonderen en de huisgezinnen, die met reden oordeelen den Vasten en de vleeschderving te kunnen onderhou den, ’t zij ten geheele, 't zij ten deele, bij voorbeeld, met maar eens daags een vollen maaltijd te nemen, met op de Woensdagen, Vrijdagen en Zaterdagen, bijzonderlijk op Asschenwoensdag en Goedenvrijdag, vleesch te derven, ot met slechts eens daags, den Zondag uitge- zonderd,vleesch tegebrniken, ver dienstig en aller loffelijks! zullen te weike gaan. Wanneer d ze Dispensatie zal inge trokken worden, zullen onze geliefde diocesane» de gewone schikkingen on- derhouden, genomen krachtens eigene I machten Pauzeiijke vergunningen; deze voorschriften laten Wij hier volgen I. Wij vergunnen alle dagen zuivel te gebruiken, behalve op Asschenwoens dag en Goedenvrijdag. II. Asschenwoensdag, de drie Quater temperdagen, en de drie laatste dagen der Goedeweek uitgenomen, is bet, ge- durende den veertigdaagschen Vasten, alsook op de andere vastendagen des jaars, loegelaten in den voornamen maal tijd, en niét in de collatie, ééns daags eieren le eten. Des Zondags is dit ge bruik voor eenieder meermaals geoor loofd, en ook op de andere dagen, voor degenen die niet moeien vasten of daar van omslagen zijn. Op de dagen dat het gebruik van eieren, afzonderlijk, of als eene bijzon dere spijze, volstrekt verboden is. mag men, behalve op Asschenwoensdag en Goedenvrijdag, er nogians een weinig gebruiken tol bet bereiden van andere spijzen. IIIliet is toegelaten vleesch te eten op den Zondag, Maandag, Dinsdag en Donderdag van iedere week, Wittendon- derdag alleen uitgenomen. IV. Hel is verboden meermaals daags vleesch toeten, uitgenomen den Zondag. V. Het is verboden, zelfs des Zon dags, vleesch en visch le eten op denzcll- den maaltijd. VI. De geloovigen die zich niet zullen bedienen van de vergunning van vleesch te eten, op die dagen, op dewelke liet gebiuik daarvan geoorloofd is, zullen op de gemelde dagen, in bel middagmaal alleen, vleeschsap mogen gebruiken. VII. Wij bevelen aan onze diocesane», op eiken dag dat zij zich zullen bedien en van de dispensatie van vleesch te eten, in onzen Bevelbrief verleend, drie maal te lezen den Onze Vader, en drie maal den gegroet, en eens de acten van geloof, hope, liefde en berouw te verwekken, ofwel eens, ten tijde van den Vasten, eene aalmoes te storten, volgens hunne devoüe, in den vastenblok die in iedere kerk moet geplaatst zijn. Al de beweegredens welke Ons, het voorleden jaar, hebben genoodzaakt de geloovigen te verzoeken dal zij mildelijk deze schuld zouden bestaan nog dit jaar betalen. Wij smeckenhen dan op nieuw, dal zij hunne aalmoezen en giften, uit liefde voor Onzen Heer, zouden willen aanbieden; en dit met de zoete over tuiging dat zij, met hel volbrengen van dezen p icl.t, dubbele vei diensten ver werven zij voldoen aan 'i geen de H. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijit in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en iu de Poslkanlooren. i dagen dio geen geboden vastendagen .uviovunjii, vu *ij uvipoi, ten; zijn, vleesch te eten, zelfs meermaals minste gedèéltel.jk, de christelijke ge- j daags. Daar is wel te bemerken dat deze slichten in stand bonden, die hel geluk t toelating geenszins toepasselijk is aan van vele huisgezinnen, en den roem van de Zaterdagen op welke do vasten ge- den Godsdienst in Belgie uitmaken. 1 boden is, te weten: al de Zaterdagen Aangezien de nalating van dezen van den vasten, de Quatertemperdagen plicht meest altijd uit vergetenheid voort- en de Vigiliedagen. Hel verzoek van den komt, zullen de Heéren Pastors bezorgd H. Vader is dat men deze vergunning zijn, meermaals, voornamelijk op het door goede werken zou trachten],to einde van den Vasten en na Passchen, hunne parochianen dezen plicht te her inneren. En opdat deze schikkingen, gelijk al de overige van den Vasten, zooveel le nauwkeuriger door de geloovigen zou den onderhouden worden, zullen dezel ve, in elke kerk, tol beloken Paschen uitgeplakt blijven. VIII. Aangezein de militaren van allen graad, hunne huisvrouwen, kinderen en 11’ vervolg. 'Zoudt gij mij den naam van mijnen ■verloofde willen doen kennen, kind? sprak zij or> strengen loon. Ik heb nooit van dien Luc Morfil hooren sprekn; dat is ook geen mam uil Brelanje. Daarbij heeft de Plougaz -slechts een opziener, en dal is genoeg ook; wees daar gerust op! Anna sprak die laatste woorden met na druk uit. over Een opziener volkomen genoeg, hernam zij na eene poos; vooral als hij m 't bang is voor den duivel en meester bimou «f(Jcnj langer hoe-zwakker werd. Plougaz heeft er geene achterdocht in en gij moet het hem ook niet zeggen.... Als niemand het hem zegt, dan zal Plougaz het kasteel verlaten en de opziener meester worden. Als het meester Lnc zelfs eens was, riep Yiunii, door een plotselinge» inval getroffen uit. Zwijg, jongen.' riep de oude vrouw. Ik alleen weel wat er des nachts in den zuidertoren plaats heeft. Wat heb ik u gezegd, zoo viel Maitha onbesuisd in de rede; de tooverheks is met het fijne der zaak bekend. Anna Parker beefde lichtelijk streek met hare knokkelige en vermomp 1de hand - haar voorhoofd. Och? wat ben ik dwaas bromde zij; dat alles is nu al meer dan lachen tig jaar is niet bang voor hem. Bij die wooiden liet zij het hoofd op Zij is krankzinnig, de air [)are borst zinkin, omklemde krampachtig fluisterde Martha. haar spinrokken en deed wedeiom alsof zij Hij zelf speelt de rol van duivel, gmg j Anna Parker voort, me! eene slem die hoe lult gij ons niet zeggen, waarde ,- Dan loopt hel inderdaad met haar ten zoo sprak vleiend de teleurgestelde I einde, sprak Yaumi. ,i„„ ,i„_ i_.-i Er zou ook iemand sterven, maar Yaumi i zou zeker groote oogen hebben opgezet, in dien men hem gezegd had, wien dat lot, hetwelk den mensch elk oogenblik als een i zwaard van Damocles, dat eens vallen moet, wil het weten Yaumi op vaslbera boven het hoofd hangt, en toch nog al ijd --J onverwachts komt, wjon dat onverbiddelijke Die uitroep bleef haast onopgemerkt. lol heden treilen zou. waren op lulusschen was het tien ure geworden. Anna Parker, die langzaam op hare zitbank Als naargowoonte kwam de opziener zijne 1 i ronde doen en bet toezicht houden over hel sluiten der deuren. (Vervolgt.) door goede werken zou trachten],to vergoede». 'Zullende enz. Gegeven te Brugge, den 12 feb 1892. Kicsexaam. dienstboden, alsook de andere personen Veumc^wtev^M’ w'ad in dadelijke» krijgsdienst zijnde, aan j vennghem. ens geestelijk gezag onderworpen zijn, en dat hun slaat bijzondere toegevend- heid van onzen kant vereischt, zoo staan af^bra*d der hofiê^n Bruno w Wij bun toe, bij vermeerdering van dia- J Noordschoote. Elf melkkoeien, een o$, pensatie, bet gebiuik van vleesch, op I ai de dagen van het jaar, uitgenomen den Goedenvrijdag, op welken dag zij f I 11 .e7 I andere geloovigen. Vermits de geudarmen en de douaniers die in werkelijker) dienst zijn, deze fde toegevendheid vereiseben, ter oorzaak van i’ houden zijn, zoo bij nachte als dage, zoo veirassing ontstane meerderheid, en ter stellen wij l.en gelijk met de militairen. I gelegenheid der bespreking van het Om gelijkdanige redens stellen Wij j wetsontwerp op de geestelijke vereoni- met de militairen ook gelijk de bedien- gingen. den van den ijzeren weg, werkelijk in Eene stemming had plaats over eene dienst op de «reins, alsook dy briefdra- j dagorde voorgesteld door M. Pou'uuery en verworpen met 304 stemmen tegen 202. Die dagorde werd niet verworpen gers en de bedienden der accisien, in en aangenomen door M. Freycinet. we' kzaamheid. ,vi wii 334 lo IX. Wij laten toe aan alle geloovigen I Dit was de nederlaag van het kabinet, van ons bisdom, dit jaar, vleesch te eten j Die dagorde werd niet verworpen ook meermaals daags, op Sint Marcus- j omdat de meerderheid der kamer tegen daf^e.n °P de drie kruisdagen. het voois'ellen der nieuwe wet is de Wij begeeren dat de geloovigen, die j twee uiterste fiaktien der kamer hadden van deze bijzondere toelating zullen ge- j zich saamgesmeten, en, misschien wel bruik maken, ook eene bijzondere aal- onwillens, het ministerie doen vallen. Wanneer M. Pourquery zijne dagorde, X. Ter oorzake van deduerte der boter, republikeiiische politiek zou voortzetten, duurte aanhouden zal, aan alïe geloovi- g- ...8 «IV» 4JO UIU-JUU gebruik van smout en afgesmolten vel, J wel wetende, vrijdag en uitgenomen. XI. Wij laten toe aan al onze diocesa- nen, voor een geheel jaar, op alle Zater- v;i» ons bisdom, dit jaar, vleesch te eten dag en op de drie kruisdag! deze bijzondere toelating zullen ge-j zich saamgesmeten, en, misschien wel moes doen voor den onderstand der goede werken des bisdoms. Brand. i van het jaar, uitgenomen I kend. den Guedenvrijdag, op welken dag zij zich zullen moeten schikken gelijk de - Btiit©nlan<lseh© IPsslitielt. nndnnn Ministeriele krisis in Frankrijk. Hel fransch kabinet, dat er in gelukt was, door allerhande karpelsprongen, drie volle jaren aan'tbewind te blijven, den lastigen arbeid waartoe zij ge- i is gevallen ouder de afkeuring eener bij stellen wij l.en gelijk met do militairen, j gelegenheid der bespreking met de militairen ook gelijk de bedien- gingen. i Wanneer M. Pourquery zijne dagorde, I vragende dat het gouvernement zijne staan Wij toe, voor zoo lang als deze voorstelde, ging er een gemor op in de duurte aanhouden zal, aan alle geloovi- i gen van ons bisdom in ’t algemeen, het j in plaats van boter, alle dagen, Goeden- gestemd werd, zij vrij spel lieten minde Asschenwoensdag alleen I ministers, die niet zouden aaizelen door allerhande middelen de kloosterlingen le plagen en te kwellen. De radikale priestervreters stemden DOOR In elk dor^r v«n het departement der Cotes-du* Nordjliltdimen een zeker aan el mensche die eens in hun leven de kaars des doutls gezien hebben. Dit is eene der volksnieening^n. die in Bietanje /.oo diep wortel heeft geschoten, d it de geosle ijkheid zelfs óp op deu huldigen d»g mul iu stiut is geweest haur Ik i 1 m ■MnwwEWiwri w inrwMftKy' Rnrtrr VAAP hpïll. .11 gehuil uit te roeien. Ah iemand sterven moet, Het men des naciih eene lange brandende kaars naar lijne wooning afdalen.Hoe lager het noodlottige lushtverschijnsel komt, hoe beter men desjelfs ke gelvorm onderscheiden kan. De bonden van het huis l uiken haar van verre en beginnen een jammerlijk, gehuil. Door den schoorsteen, beweert het volk, komt de kaars in de woning vqii den stervende bin nen. |)e meesten beweren, d it haar geheimzinnige loop niet vorder gaa', doch anderen daarentegen ba. ve.tigcn dat de kaars tot in do ziekenkamer door dringt e:i eerst tusschen do beddelakenj uitdooft. f JOANNES-JOSEPUÜS, iieachop van Jrug^o, Zijn benoemd als leden van den jury in 't kanton Veurne voor het kiesexaam t Voorzitter M. R. De Grave, voorzitter der rechtbank; plaatsvervanger, M. Pil, advokaat, to Veurne. Sekretaris, M. H. Brunein, hoofd onderwijzer te Vcurap; plaatsverv. M. Breyne, id. - - - I Zondag, tn middernacht, zijn dc stallingen Bruno Wyckaert, te -3 stieren pensatie, bet gebiuik van vfeescb OP i en »«v«ntien koeibeesten zijn deoprooi der vlam- p t men geworden. Alles verzekerd. Oorzaak onbe-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1