DE DD1VELST0REN 1 3 N' 10. e geene gelegenheid laten menigvuldige omstandigheden door Lun- V. oeTisda*; 0 blaart IS02. i voor betgene vader en moeder altijd ge- waar dikwijls de meesters volslegen verstaan'; die mannen bandelen in over eenkomst met hunne denkwijze ot prin- Een ander gouvernement dat in puin valt, is de huidige cngelsche regeenng. De meerderheid is ais lam geslagen door het vooruitzicht van haren naderenden val. In bet Lagerhuis werd een wetsont werp, den tondeiisehen giualscbapsraad de machtigen, renen tramweg te leggen langs tiet Victoria Embankment, door opende hij weder zoo zacht mogelijk de buitendeur. Toen hij even zacht naar bui len wilde simpen, mande hij achter zich eenig gediuiseh te hooreu. E»n oogenbhk nu stuud de opziener, als besluiteloos wal te doen, slik Bazei hij na erjie korte aarzeling, het is ongetwijfeld de oude Anna, die aan den haard is ingeslapen. Daarop Had hij naar bui'en. Yaumi, die hem, sedert een onbestemd vermoedenïn zijn g"cst was opgerezen, geen oogenblik uil hel oog had verloren, sloop hem vlug en behendig na. Nadat meester Luc de buitend* nr der keuken wederom gesloten had. volgde hij den voorgevel van het kasteel en ging aan den voet van den zmdeitoren binnen, door eme veiborgene siwppoort, welke langs een kiemen wenteltrap in verbinding stond met de kamer, vroeger door den jongen onverschrokken na. In de kamer van Arthur aangekomen, haalde de opziener ketenen en een pak hars- toetsen onder het bed te voo>schijn en j blief vervolgens geduldig afwachter:. Op dejj vórsten slag van middernacht, begon hij vervaarlijk te schreeuwen, sloeg vuur, stik, zijne- toortsen aan en liep als een. woedende door de kamer, terwijl hij de ketens, rondslingei de. De listige Nor- mandier pad zich waarschijnlijk te voren goed geoefend, want hij alleen maakte een gedruisch voor twintig man. Eensklaps echter hield hij op. Zijn road gezicht werd loodkleurig bleek, de ketens ontvielen aan zijne handen en eene dieps, stille volgde op het vervaarlijke geraas, dat nog even te voren de versie echo van het kasteel wakker maakte. ging, welk eene ontzaggelijke macht zouden zij niet uitmaken tegenover int vijandelijk leger dat, verbaasd over zijne zwakheid, met schaamte zou moe ten aebteruitdeinzen. het spr<ekwootd. Een dingen, onder andere, dat mij En als bet zake is hunne burgerlijke rechten uit te oefenen, hoevelen zijn er niet die door hunne stemme in de kie- zingen mannen helpen aan 't hoofd brengen, wier voornaamste doelwit is den godsdienst legen te kanten, overal waar zij kunnen, de vrije uitoefening ervan te belemmeren, zooveel het moge lijk is, de rechten der kerk te krenken, het onderwijs goddeloos te maken? Zul er iemand durven zeggen dal zulke handelwijze redelijk is? Dat luenschen zondergelool en zeden, door valse-.e leeringen misleid, den godsdien t tinten en bevechten, de Kerk en hare instellingen vervolgen, bare werking zoeken te verijdelen, een on- dt rwijs zonder God en zedeleer betrach ten, en bijgevolg werken om wetgevers PAUL FEVAL» tl* vervolg. Hij was bleek en scheen vermoeid; des niettemin nam hij, alvorens zich ter rust te begeven, Pluto bij zijnen ijzeren halsband en legde hem aan eenen zwaren ijzeren ket ting met dubbel hangslot op het voorplein van hel kasteel vast. Nooit bleef meester Luc in gebreke die taak eigenhandig te vervullen, en nooit het hij na, zich zelven alsdan bij wijze van ge- lukwenschen toe te voegen Als twaalf jiar geleden Pluio niet aan dezen stevigen ket ting had gelegen, dan zou de jonge Arthur nog op het kasteel zijn en ik... jade duivel w et waar! lllel u” *HUIcr> v|'l"'Her uuor ueu jongen W Zoodri Plu'o vast lag, kwam meester Plugaz bewoond. Yaumi niet wein.g ver- Luc wederom binnen, maar toen de laatste «onderd, maar zijn vermoeden nu bijna bediende des kasteels de keuken verliet, tot zekerheid gebracht ziende, ijlde hem en overtuiging katholiek zijn, aldus te werkegaaii.dat is eene onuitlegbare ver blindheid, eene ouvergeeflijke dwaas heid. En het betreurlijk gevolg daarvan, 'lis dat dikwijls de partij der boozett zegepraalt, niet door hare sterkie, niet door het getal van hare aanhangers, j Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. It schrijvingsprijs. 6 fr. sjaars: met de post 6 fr. Annoneen 20 ccntimen per regel.De groote .et.ers volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 4 fr. Een N’ 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikel-, arz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office dePubmcite, Magdalenafdraat, 46, te Hr>>"e> Menschl ijtt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en m u- i'uMKamoureu. het gouvernement bestreden, en nog- trekken en regelmatig lezen, waarin het lans aangenomen met 2 stemmen meer- 1 geloot, de goede zeden, het recht en de *n be- j schimpt worden, en die bijgevolg helpen ondersteunen een werktuig, dat dient I om smaad en verachting te werpen op i weeidig aanschouwen? Als men nu nagaat dat in 1886 de Hoévelen nog, in den grond gods- i- dienstig en van de noodzakelijkheid ee- te zien dat ner krtstelijke opvoeding ovettuigd,zen lord Salisbury niets slimmer zou kun- den hunne kinderer>|naar scholen waar steld woidt, waar die kinderen onver- wilien doen, et» bun grootste troost is de hoop van op bun stervensuur zijne hulpmiddelen te mogen ontvangen. In i oiepen; maar dal dezen, die in gedacht Buitenlandsche Politiek. Zondag beeft Brm de iezinS dorheid, In twee andere stemmingen waarheid gedung bestreden en had de rcgeerir.g slectits eene kleine meerderheid. Een voorstel werd ver- wotpen met 23 stemmen en een ander aangenomen met 20 stemmen meerder- al wat zij zelve als heilig en eerbied- beid. i weerdtg aanschouwen? Hoevelen nog, in den grond gods- maar door de verraderlijke medewer king van dezen wier gedachten met de hare ganseb tegenstrijdig zijn. Ah! indien al degenen, die de ka- tholieke beginselen aankleven, altijd mode eischt nu dat de stoffen ruw en en oveialnunne handelwijze deden grof schijnen, niet glad, maar langwol- Hoevelcn zijn er niet die dagbladen overeenstemmen met hunne overtui I lig, juist als of men eene gekeerde ves e De Mode. De transche Patriots van Brussel zegt dat hel de mode geworden is dat de vrouwen nu den arm geven aan oei man, als wilde men nu beweeren dat de man niet de steun is der vrouw, maar dat deze zijne rol afgenotaen beeft en i;tt den broek draagt. Van deze mode wd ik niet spieken. De mode in de kleederdricht is som wijlen zoo verkeerd als belachelijk. Doktor pastor Kneipp, in Duitschlaud, schrijft middels voor tegen het rhuma- ttsmus, en de mode werkt stetk mede om deze kwaal te verspreiden De meis- es dragen korte kleedsels, en de knechl- es korte broeks, om koude heenen te nbbenjen den inv'oed \an’i gure weder te gevoelen, ’s Zomers, zelfs bij kuud weder, ziel men die kleine martelaars van de mode, met naakte beertjes, blauw van de koude. Men placht ie zorgen tegen de kouds met eenen warmen halssluter tediagen; nu is het de mode bij a'le pronk heer kt-s van hei keelputje bloot te laten. Over eenige jaren droegen de boe renknapen veste en broek zonder smaak of fatsoen, en wie nu wil van de mode zijn, die moet de korte ronde veste en den wijden broek diagen. Nu is’t du mode. In de bazars van speelgoed, ziet men maonekes die da armen omhoog werpen als men aan een koordeken trekt? De armen hangen nevens het lijf met eene pin vast. Alzoo schijnen de at men onset* hedendaagsche juffers vast aan lijf, als met eenen nagel eraan gehecut, en de schouders boven uit stekende. De hooge schouders zullen aldra verdwij nen gelijk de poet tot de oudheden overgegaan is. Kwakzalvers en hansworsten alleen plachten schitterende kleederen le dra gen in den optooi, nu z'et men al de kleuren van den regenboog ten tooge gespreid, zoowel in ons mannen- als in 1 den vrouwen-opschik. De mode moet I gevolgd zijn. Het placht te zijn dat schoone fijne stoff ;n den keus mochten vestigen voor alwie deftig wilde gekleed zijn. De sloeg.. Meester Luc was geen held, Eerst over viel hem de vrees. d.,t hij Satan in persoon had opgeroepen. Toen nij eindelijk in den man, die voor hem stond, Yaumi herkende, werd zijn schrik er niet door weggenomen, want de maaier had, en daar was reden voor ook, den naatn van buitengewoon sterk en onverschrokken te zijn. Zoo! Zoo! begon na eene poosde laatste; dus zijl gij deduivel, brave, eerlij ke, trouwe meester Luc! Verraad mij niet, Yaumi, mijn vriend, stort mij niet in het verderf, zoo smeekte de Normandier met opgeheven handen, ik zal u alles geven wat gij wilt. Ik wil u aan de galg zien bengelen, meester Luc, nu weet gij het, antwoordde l de jongeling, aangevuurd door dat instmk- Te midden der kamer zag hij met schrik matig gevoel van haat, dat van h t begin en ontslrllenis, een man staan van hooge der wereld af beslist tusschcn den gewonen gestalte en kiachligen lichaamsbouw, die knecht en dtfn gunsteling des heeren. hem, bedaard met de armen over elkander I gekruist, meteen tergenden glimlach gade (Wordt voortgezet). plaats gehad van een lid der transche Kamer van afgeveerdigden, in vervan ging van M;r. Freppei, overleden. Mgr. d’Hulst, rektor der katholieke universiteit van Parijs, de welgekende redenaar, werd gekozen mei ll.llo stemmen. Zijn tegenstrever, een republikein, bekwam 109 stemmen. De fransche Kamer heeft donderdag bare zittingen hernomen. De nieuwe njinisier-voorzitter heeft lezing gegeven van de verklaring van hel herbakken kabinet. Hij nam tot uitgangspunt eene zinsnede uit eene redevoering van presi dent Gamot, te Montelimart, waarin deze zegde dat men alle vraagstukken welke de gemo. deren kunnen veront rusten, van kant moet stellen. De verklaring doel een beroep op de eensgezinebeid en de aaneensluiting der repibltkeinen. Het nieuw ministerie is met den vasten wil bezield om decide en den eerbied voor de wet in hel land te handhaven. liet zal het kotikuruaai en de toepas sing dci organieke wetten handhaven en met de ontwikkeling der bewapening voortgtian. Het onthaal van l ministerie bij velo dagbladen is met bepaald bei lelijk. De gematigde republikemsche bladen zijn zeer koel en vei bergen hunne ontevre denheid niet omdat men M. Constans over boord wierp. De rndikaie bladen zien in het nieuw ministerie eene herschepping van ’toude, wiens poiltek, zoggen zij, juist door de kamer veroordeeld is. Zij voorspellen er deswege een korl leven aan. Koning Joris van Giiekenland heeft zijne ministcis afgedankl, omdat zij niets vermochten om den slechten toestand der sctiutkisl te verhelpen en zij den boel meer en meer in dc war hie pen. Daags nadien bad hij reeds een nieuw gouvernementeel kraam gevormd,zonder dat hei volk er zich over ontioerde. 4S jaarna gouvernementele meerdeiheid 116 stem men bedroeg, begint men in l-- nen doen dan het Parlement naar huis het godsdienstig, geheel van kante ge le zenden, en de kiezers heel den boel weer terug in.... orde te laten brengen. schiiligherd en zelfs afkeer ioademen 1-1 eei biedigd en bemind hebben, Dat is aardig. zeer d*wjj,8 de meeftei.s v0 De wereld is eene aardige prochie, zegt godsdiensthaters zijn, die de heiligste het spnekwootd. waarheden van het Geloof duivenaan- Een dingen, onder andere, dat mij randen en geene gelegenheid laten zeer aardig en vei keerd voorkomt, ’l is voorbijgaan om hunne leerlingen met dal er veie tnenschen met goede ge- denzelfden geest van goddeloosheid te dachten en grondbeginselen bezield, in doordringer:? menigvuldige omstandigheden door Lun-J v- -i- ne handelwijze hunne eigene overtui ging tegenspreken. Om een vooi beeld te geven dat wij dagelijks onder oogen hebben, hoevele heden vindt men met die katholiek zijn in ’t hei te en die in menige gevallen te werke gaan alsof zij opiechte liberalen en geuzen waren? In ons Vlaanderiand, zelfs in de ste den die meesi den naarn hebben van li beraal te zijn, zijn toch verre het meeste deel der inwoners veikleefd aan den katholieken godsdienst, waarin zij van jongs af opgevoed zijn geweest; zij hou den er aat: om de plicnten die uij oplegt i te vervullen; zij willen dat hunne kinde- I ren in den godsdienst ondet wezen wor- I den en zich als goede kristenen gedra- gen; voor geen goed van de wereld en bestiei tiers van dezelfde sooite gelijk zouden zij van ht’iinnigodsdienst afstand zij aan liet hoofd te krijgen, dat is te eenwooid zij zijn in gedacht en over tuiging klisten en katholiek. Maar nu, hoevele van die katholieken zijn er met die, in hun openbaar en po litiek leven, hunne inwendige overtui ging vei loochenen? Hoevelen, bij voorbeeld, zullen in herbergen, gezelschappen en vergade ringen niet meéspreken met den eenen of den anderen alweter, die met groot beslag legen kerk en godsdienst staal te lasteren, en aldus helpen bekladden heigene zij in 't binnenste van nun herte hoogachten? DOOR I t. V.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1