j Tn T 1 r fl: BE DUIVELSTOREN ^8“ jaarjran**. h> Maart 8892. V 'l i - Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote etters Ini blad «.»-rs< hijnt den \\c< n>d;<v. oniuiddelijk na de graanmarkt. kwestie in eenen verzoenenden en recht- drinken, enz, behagen schept, breng wenen tot bescherming van den werk man, zijne vrouwen kinderen hebben eenheid, die voor het huwelijksgeluk zoo onvermijdelijk noodzakelijk zijn. Bemerkt ge dat uw man in 't spelen, hem zulks, wanneer de uitspanningen oveidreven worden, dadelijk, ernstig, Al de mannen van orde kleven dit stel sel aan, omdat het gesteund is op den familiegeest De nu uwe kiezers zullen a oor de overgioote meerderheid huis vaders zijn; zoodat het occupatieslelsel tegenover het algemeen stemrecht te lecht het lamiliestelsel mag genoemd woi den. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. "20 fr. het 100. Annonceu voor Belgie {Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office tiePici.icitE, Magddenastraat, 46, te Brussel Men schrijn in mj BUNHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Koummsiraal. 4. te Vcurne, en in de PosiKariiooren. De kiezingen van Juni zullen wellicht de belangrijkste zijn welke sedert 1830 hebben plaats geliad De katholieken hebben in 1884 eene aanzienlijke meerderheid in de Kamer gebracht en die tol heden weten te hand haven, eerst en vooral legen de oude punker» of doctrinairen, die, alhoewel door piogressisten en socialistenover- lompeld, nog altijd de liberale partij in bedwang houden, en die dezen keer een wanbopigen strijd zullen aangaan, dewijl hun beslaan als partij van den uitslag afhangt. Vervolgens tegen de progressisten, die moede geworden van de doclrinai- ren, zich bij de socialisten hebben aan gesloten. Met den tegenwoordigen kies- cijns zijn de socialisten nog machteloos, maareens net stemrecht uitgebreid, zul len zij de macht worden, waartegen de katholieken voortaan zullen te kampen hebben. In Juni aanslaande zullen de katholie ken, gelijk zij sedert 1884 altijd gedaan hebben, hand in hand optrekken naar de stembus, en overal, als één man stem men voor de katholieke kandidaten. Willen zij dat de herziening der grondwet zonder gevaar afloope en dal zij de oorzaak mei worde van maatschappelijke onwenteling, dat zij vend. Beklaag u bij niemand, zelfs niet bij uwe ouders, over het een of ander be- treilende uwen man, voor ge hem dit zelve onder het oog hebt gein acht. Laai ge dit na en doet ge h< l anders, dan geeft ge veld aan 't indringen van mannen herkiezen welke in onze vreemde machten, die niet zelden ver- grondwet al de waarborgen van duur- nietend werken op de harmonie en de zaamheid voor die instellingen willen handhaven. Willen zij dat de maatschappelijke en blijft altijd dezelfde, ’i is te zeggen een vijand van Keik en godsdienst. hij in bekoorlijken vorm een koopkon'rakt neerschreet. Hij zadelde vervolgens zijn muildier en reed naar Béchere), om te zor gen, dal den volgenden zondag den aan staanden verkoop van hel kasteel Goquerel werd afgekondigd. In stede van na het volbrengen dezer taak recht naar het kasteel terug te keeren. zette hij zijne reis voort naar Dinan, waar hij rnel een trotsch en zegevierend voorkomen door de straten reed. Zij, die hem dien dag ontmoetten, moesten bekennen, dat zij meester Luc nooit in zulke eene opgeruimde stemming gezien hadden. Hij zal op zijn muildier met de vuist op zijne heup, zoo deftig als een ridder op zijn strijdros, en ontmoette hij eenen bekende, dan gewaar- digde hij zich nauwelijks hem met een be schermend hoofdknikje te groeten. Die geringe lui, zei hij bij zichzelven, welen niet wie of wat wij zijn. Spoedig zal er onder ons wambuis een edelman steken; de opziener gaat heer worden. (Wordt voortgezet). moediger geworden, een der knechten het gewaagd had eenen blik te slaan, in de be- looverde kamer, had zijn oog daar het lijk zien liggen van den armen Yaumi. 't weik des daags altijd bij u zij. Al zijn er vooreerst, weinig vakken, die het niet e.scheti, cat uw matt riieiinjnaaischap- pt lijke aanrakingen komt, coo heeft bui tendien het gemoed toch afwisseling noodig, om niet te verzuren. Eene vrouw, die de opvoeding hater Ik wil mijn geliefkoosd Ccquerel verkoo- pen. Eeno rilling van vreugde voor den opzie- ziener dóór dtr leden. Genadige hei r, zei hij op geveinsden i toon, mag uw onderdanige dienaar zich de Meester Luc antwoordde niet, maar zijne opmerking veroorlooven, dat er nog ver- frissche, roode kleur, als bij tooverslag schetd 'nc duizenden kronen van den ver- terugkomende, bukte zich de ellendeling koopprijs van Coatvizellirouet te verleren meloenen grimlach van voldoening om den zijn. armen Yaumi met eenen tweeden .mooi ge- j Ik wil Coqu .rel verknopen, zei de heel af te maken. Plougaz kort af. Uw onderdanige dienaar heeft van uwe b- velen, maar.... Wat. maar? Niets, genadige heer. Ik zal de ver koopakte opstellen en volgens uwe bevelen spoed'g eenen koop’r trachten te vinden. Ga en haast u! Luc Morfil maakte eene kruipende be leefde buiging en nam. in zijno kamer ge- komen, een meuw blad perkament, waarop I De Kiezingen van Juni. Den tweeden dinsdag van Juni moeten, volgens den regelmat igen gang onzer staatsinstellingen, kiezir^en plaats heb ben voor de vernieuwing van de helft van den Senaat, in de provinciën Luik. Iletiegouw, Limburg en Oost-Vlaanderen. In de vijf anJeie provinciën van het land moeten de volksvct tegetiwooi digers her kozen ot vervangen worden. Er zal dus gekozen woiden in geheel het tand, liter vooi den Senaat, daar voor de Kamer. Naar alle waarschijnlijkheid zulieti deze kiezingen een veel grooter belang aanbieden dan op gewone tijden, dewijl er kwestie i» van do gcbeele ver nieuwing der beide Kamers, als gevolg van de herziening der grondwet, die heel waarschijnlijk in April aanstaande zal gestemd worden. Men weet dat het voorstel tol herzie ning in de Kamer gedaan werd door de progressisten, M. Janson en consoorten, ■om aldus het algemeen stemrecht of iets ■dergelijkste bekomen. Alhoewel vijandig aan hel algemeen stemrecht, stemden de liberalen voor hel in aanmerking nemen van ’t voorstel, omdat zij meenden dat het gouvernement en de katholieken er tegen zouden ge stemd hebben en hoopten de meerder heid alzoo in moeilijkheden te brengen, door de progressisten en socialisten tol •oprotr op te hitsen. Echter namen het ministerie en de katfioliohen het princiep der herziening aan. daar zij oordeelden dal eene aan zienlijke uitbreiding van het stemrecht noodig geworden is cn deze belet wordt dooi artikel 47 der grondwet. De katholieken achten de uitbreiding van liet stemrecht vooral noodzakelijk in tic tegenwoordige omstandigheden, dat •Ie weikmanskwestie meer cn meer op den vooi grond treedt, cn de werkers- slHtid, door zijne bekwaamheid en de vermeerdering zijner belangen in hel sia.rsbesiijur eene meer rcchtstreeksche ver ('genwoordtging in de wetgeving ver J tent. Zij nemen echter het algemeen stem recht niet aan, omdat dit stelsel al te veel gesteund is op de macht van het getal, zonder eenige waarborg van be kwaamheid van zedelijk of stoffelijk be lang. Daartegen stellen zij helbewoning- of occupaliesieisel, waarbij ’t stemrecht verleend woidt aan dc hooiden des huis gezin». die eigendommen van eenozeke- ie waaide m geinuik nebben. De heer de Plougaz was wel het meest ontsteld van allen; hij ombood Luc Moifil zijne met eenen Korten dolk gewapende bij zich en sprak Voor vrouwen en meisjes. Eene vrouw, die den moed niet ge voelt om alles, zelfs de meest drukkende omstandigheden met haren man te kun nen dragen, mag niet bouwen, want niets waarborgt haar, dat zij in dezen toestand niet komt. Ge mpogt eer een man huwen, dien ge meer acht dan bemint, dan een dien ge lief hebt, zon der hem te achten. Eenvoudig en rein, dit moeten de grondzuilen van een teders toilet, bijzonder van dal der vrou wen zijn, al hel overige is oveibo dige pronk. Elke kleedij, waarbij du uit ’t oog wordt verloren, gelijkt een huis dat, wellicht fraai, doch op een slechten grond gebouwd is Eene schoor e vrouw zondereen goed hert is ais eene schoone bloem zonder geur. Eene vrouw, die vreemde mannen meer dan baar eigen echtgenoot behagen wil, gelijkt een dwazen heuler, die vreemde rehapen voedt, en de zijnen, die hem toch klee- ren en voedsel moeten geven, verwaar loost. Eene behaagzieke vrouw bekoort en bevalt ook wel, doch ze boeit nim mer op den duur. Wrinig inenschen houden van tulpen, allen van ’t violetje. De huwelijksstand gelijkt oen molen wiel slechts een harde en eén zach e eene I steen malen goed uit den aard der zaak D. i - - de mannen weer naar de kamers zenden denkt dit welke besloten hebben dat dc herzie ning ofwel behoudsgezind zal zijn, ofwel geene plaats zal hebben. Willen zij de verspreiding der socia- listscheen republikeinsche denkblee den tegenwerken en bel komnkdom en onze nationale instellingen behouden, dat zij dC I- L- - - Kioskronijk. De kiezing van eenen volksvertegen woordiger te Din.mt, in vervanging van wijlen M. Thibaut, is vasigesteld op 24 dezer. Het is niet M. Camauër, advoknat, die de kandidaat der katholieken zal zijn, maar M. Delvaux-Orhan, burgemeester te Rochefort, gekozen in algem e ie ver gadering der atgveeidigdeu van de katholieke kiesvereentgiitg. veerdigen zin opgelo-t worde, dat zij de staatsmacht voortdurend toevertiou wen aan de mannen die reeds zoovele doch zacht onder hel oog; hev ge too- wetien lot bescherming van den werk- ncelen zouden alles bederven. Verlangt niet van uwen man, dal bij na i»l moet de man de harde steen zijn, be- en wees zacht en toege- gemaakt en bereid zijn, op dai gebied, de reeks onzer wetten ie volledigen. De groiidpunten van den sn ijd zijn niét veinndetd, maar alleen <le. mannen. De vijand van nel kaïholicimus heete doktiinair, radikaal of socialist, uij is kinderen aan haren man overlaai, is eene onwei rdige moeder en vervult bare be stemming even min als eene horlogie zondei wijzer. Vermijd talrijke koflipartien en krans jes. Ze zijn bijna altijd de bron van ech telijke ontevredenheid en de zetel der kwaadsprekend heid. Eene vrouw die tranen stort, wanneer haar man eene andere vrouw vriéndelijk toespreekt, is dwaas en beklagensweer- dig. Eene vrouw, die geen vertrouwen in baren man heeft, gelijkt een schipper zonder kompas op de open zee. In ’t dagelijks leven is die vrouw de beste, van welke men 't minste spreekt. Vrouwen die veel van deugden trouw spreken, gelijken naar kinderen, die, wanneer ze iets hebben en verbergen willen, van zelf roepen Ik en heb bet met. Een man kan niet licht ongelukkig zijn, dan wanneer hij eene vrouw krijgt, die of geleerd, teergevoelig, galant ot eene buichelares is. Meent gij reden te hebben om over ’leen of ander vertoornd jegens uwen man te zijn, zoo zeg hem dn oprecht in 't gezicht, doch brom niet en toon hem geen knorrig gezicht; dit zou u vroeg of laat uw mans liefde wel eens kunnen ontnemen. Eene vrouw, die haren man misleidt, graaft eenen kuil, waaiin zij vroeg of laat zelve valt. De vrouwen laten zich zoo geerne met rozen vergelijken; dat zij daarbij toch steeds bedachten dat klaprozen 't minst in trek zijn. Een oud spreekwoord zegt eene goede huismoeder heelt voor vijl K’s ie ■zorgen kinderen, kamer, keuken, kelder en kleederen. Genade! genade! kermde Luc Morfil. Terwijl hij dit uitriep, trok hij plotseling I) nd ml den gordel en bracht Yaumi eenen toischeir en wtlgemiklen sloot in het hart o Dus was de doodenkaars voor mij zei- v» n, zet de jongeling, terwijl hij met eenen zwaren val neersloeg. j frissche, roode kleur, ais bij tooverslag scheid me duizenden kronen van den ver- J met eenen grimlach van voldoening om den zijn, armen Yaumi met eenen tweeden .mooi ge- j Den volgenden morgend was alles op het kasteel Coquerel met schrik en ontsteltenis vei vu ld. N.et alleen, was er gelijk reeds ee- j nige nachten achtereen in den duivelstoien een helsch gedruisch gehoord, maar toen, tiin/j-nd gou'len krom n zelfs zou ik'u niet met hel iet ugkrerende daglicht wat slout- van den strop willen redden. 1 1 ki u— Tweeduizend kronen, zei de opziener. In plaats van te Antwoorden, greep PAUL FEVAL. I3' vervolg. Lite Moifil begreep dat hij moed moest Iconen, wilde bij met alles zien verloren gaan, wal hij zoo hartstochtelijk had nage jaagd; en hij schepte moed, doch het was de moed der wanhoop, welke den niensch, voor geene gruweldaad, hoe groot ook, doet lerugdemzen. Ik zal u tien twintig... dertig gou den krom n geven, riep hij, terwijl hij, als zoekende naar zijne beurs, de band in zijnen gordel s'ak. Denkt gij, dal ik uw medeplichtige zijn w l, schurkluidde hel antwoord; voor den strop willen redden. Ie Antwoorden, g- Yuumi hem stevig bij de schouders vast. ■A i DOOR I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1