DE DUIVELSTOREN r' 48e jaargang. Woensdag 30 Maart 1802. N” 13. a •«ass M. de prina Josef de Chimny minister van buitenhndsche taken en velksvorteg.n- wooidigér van Philippof illn, ia gister mengend, tan 9 u, SI, te Brussel overleden. Hij was g.boren t« Nanai s den October 1836. voor bij weder tot bezinning kwam en zijne spraak terug kreeg. Eene menigte gedach ten, do eene al ongerijmder en belangrijker dan de andere, vlogen door zijn verhit brein. Misschien bad de oude Plougaz een goed oog op zijne staakvormige dochter; mis schien..., Naar buiten, kinderen riep hij eens klaps nit; de man was niet langer m staat zijne in de hoogste mate geprikkelde nieuwsgierigheid te bedwingen. Het kleine volkje, begroette dit bevel met een koncerl van jammerkreten. De lange, magere dochter zelve wierp eenen smachten den blik op haar nog ten halve gevuld bord en slaakte eenèn diepen zucht. Des niettemin gehoorzaamden allen op het eerste woord, wel indachtig dat vader ge heel eigenaardige, maar vrij onzachte mid delen bezat om zijne erfgenamen gehoor zaamheid in te prenten. Zoodra meester Roch alleen was met den opziener, stond de laatste op, sloot de deur 15* vervolg. Gedurende een groot half uur hoorde *nen geen ander geluid dan hel eigenaardi ge gedruisch, door eene krachtige werk zaamheid der tanden teweeggebracht en het krassen der messen over de borden. On danks zijn slecht gebit, verrichite de oude prokureur wonderen; ofschoon hij ver ten Vervolgens zag hij met de uiterste zorg alle hoeken en kanten na, Waartoe moeten al die voorzorgen dienen, beste vriend? vroeg de prokureur, In plaats van te antwoorden, vulde Mor- fil het glas van zijnen gastheer tot den boord en begon een fluisterend gesprek met hem. Wat hij vertelde, weet de lazer reeds of zal hij later vernemen. Hij sprak geruimen tijd en wat hij zegdo moest wel geschikt zijn indruk te maken op zijnen hoorder, want deze luisterde met gespan nen aandacht, de oogen wijd opengesperd en met gapenden mond, als wilde hij elk wooid vei slinden. Drommels! drommels! zei hij toen de opziener zweeg, eene allerzonderlingste zaak, vriend, ik dacht wel dat gij mij noo- dig hadt. En wilt gij mij den dienst bewijzen, dien ik u vraag’ Ik had er wel om durven wedden! Ik zei aanstonds bij mij zelven hij heeft mij nood'g, dat is duidelijk(Wordt voortg Monument B. Van Hove. De inschrijving voor het monument ter gedachtenis van Mgr. B. Van Hove gaat weldra gesloten worden. Degenen die daartoe nog het hunne willen bijdragen, gebeven hel dus zoo haast mogelijk te doen, Men kan deze bijdrage sturen of be. handigen Te Brugge, aan zeer eerw. kanonik Lefovre, of aan M.dendoktorfichramme. Het Referendum. Donderdag heelt de rechterzij van Kamer en Senaat eene vergadering ge houden er. was er tegen vrijdag avond eene nieuwe belegd, om de kwestie van bet koninklijk referendum te bespreken. Ziehier wat er op de vergadering van donderdag gebeurd is. M. Beernaerl, minister van financiën, verklaarde dat de regeering en de rech terzijde hel eens geworden waren om de kwestie van hel referendum naar de Consti'uante te verzenden, die de zaak in den giond, en in volle viijheid, zou onderzoeken, ludien nu, zegde M. B»er- naert, de afgeveerdigden voor de aan staande kiezing het gebiedend mandaat aanveerden van het referendum te ver- wanluidende lachbui hem overviel, de scbioomelijke bres, door den allo vernie lenden lijd in zijn gebit aangericht. Heer en vriend, icide hij tot den op ziener, uw maal is goed. Al» de lust u we der bekruipt om aan mijne tafel te zitten, sla dan, bid ik u, die goede ingeving niet in den wind. Ik hoop u spoedig nog beter te kun nen onthalen, antwoordde meester Luc, met eenen geheimzinniger! glimlach. Wees er zeker van, heer opziener, dat wij altijd te uwer beschikking staan. ^MMUüirai, uitLlJUOIl Dl] ver ien ucwv» b‘J uic», auviiuiokjiug lucmici achteren bleef bij zijne magere dochter, Luc hem in het oor, dat uwe dochter recht ter Luc al weinig en dronk nog minder 1 slo voogdes? maar zorgde steeds dal het glas van zijnen 1 u'“’ geïmproviseerden gastheer niet ledig stond. Deze was op zijne hoede en bezat een hoofd dat niet gemakkelijk door de wijndampen werd aangetast, niettemin legen het einde van den maaltijd weid hij meer vertrouwe- 4^ en meer dan ftps toonde hij, als etr.e werpen, dan zou alle bespreking in de Constituante nutteloos zijn. De re geering, zoo btsloot M. Beernaert, zou zulken toestand niet kunnen dulden, en zou vee! liever haar ontslag geven. Na die verklaring verliet M. Beer naert met de andere ministers de zaal. Wat het kabinet niet wil is dat men in den Bond der katholieke kringen, het referendum al» kiesprogram zou aanne- men. Laat het referendum aan de constituante beslissen, zegt men. Dat verbindt u tot niets. Gij zult tegen stemmen. Alleen zult gij jegens het verlangen van den koning ontzag getoond hebben. Zoo vergulden ook eenige leden der rechterzij de pil; maar dal gaat aan de anderen niet. Deze willen hel referendum wel de gelijk in bet kiesprogram doen schrij ven. De kiezers moeten weten waaraan zij zich hebben te houden. De toestand is zeer gespannen. Aan de rechterzijde zet men de pistool op de borst. Na het vertrek der ministers stelde M. De Lantsbeere, voorzitter der Kamer, eene dagorde voor in den zin der minis teriele verklaring. Eene langdurige woordenwisseling volgde, die lot geen besluit leidde. Vrijdag avond werd de bespreking hernomen. Geen der ministers was aan wezig. De rechterzij daarentegen was bijna voltallig. M. Schollaert stelde eene dagorde voor in dezen zin De leden der rech terzij weigeren een dwangmandaat te aanveerden; zij willen hunne vrijheid van denkwijze behouden M. Dohet bestreed dit dagorde. Als hel mij goeddunkt, zegde hij, zal ik een dwaïgmandaat aanveerden; ik hoef nie mand te rade te gaan dan mijne kiezers. MM. Coomans en Coremans onder steunden het dagorde van M. Schollaert. Dit dagorde werd eindelijk gewijzigd in dezen zin Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePlblicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslj-aat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. De dagbladen spreken in gunstige be- vvooidingen over de twee nieuwe mi nisters, doch zij zijn tel ook meest rillen eens om te verklaren niet te kun nen aarmemen dat bel wel noodig was «Ie bediening van keizer lijken kanselier en kabinetshoofd te splitsen; zoo veel te nieer daar men onder bet bestuur van <on hismarck zulks leeds bepioetd had, doch zonder goeden uitslag, en men ge dwongen was één en vereenigd te laten, wat één en veieenigd was, Servie. Het schandaal dal dezer dagen in Set vie is voü! gevallen, is niet genoeg zaam bekend. De kamers hebben aldaar eene wet gesiemd, waardoor de oud-kotiing Milan a oor altijd liet séivische bui gen echt wordt algenomen, zoodat men hem, als Hij nog ooit in Servie dut ll komen, over ■de gtonzer, mag zet'en als een laud - looper. Nu, veel beter dan een landlooper is dit heerschap niet, en de servische boeren, die in de Kamer zetelen en die bun land vurig beminnen, hebben niet geaarzeld te zeggen dat het gedrag van Milan een openbaar schandaal, eene schandvlek is voor het land. Het wetsontwerp was de verkooping van eenen achtbaren naam, van vadei- lijke rechten, van vaderlandsliefde, van het aandenken eerier roemvolle vor- stenrij... Dit alles werd versjacheld dour eenen verkwister, om 2 millioer. te PAUL FEVAL. Men houdt zich aan de verklaringen in het laatste verslag van M. de Smet de Naeyer bevat. De leden der rech- te> zij stemmen er in toe, in de Consti- tunante eene loyale bespreking te la» ten geschieden over de zaak van het referendum. Eik hunner behoudt zijne volle en volkomene vrijheid. Doch hij zal alle dwangmandaat van wege zijne kiezers op die zaak weigeren, evenals op alle andere kwestie, door de her» zieningsvoorstellen opgeworpen. Dit dagorde werd aangenomen met eenparigheid van stemmen uitgenomen ten hoogste twaalf. In deze omstandigheden weten de kie zers wat zij te doen hebben. Het referendum heelt geen ander doel en kan geen ander uitwerksel hebben, dan de almacht des Konings in Belgie in te voeren, iets wal strijdt tegen onze geschiedenis, onzen aard, onze zeden en onzen wil. De Belgen willen van het referendum niet booren. Zij hebben eene enkele gelegenheid om dien wil te doen eer biedigen. Het is voor de kiezing aan de kandidaten te zeggen zijt gij tegen het referendum, wij stemmen voor u. Zijt gij voor het referendum, wij stemmen legen u. onthalen, anlwoordda meester Luc, Wees er zeker van, heer opziener, dat Gelooft gij niet, zoo fluisterde mee»ter i eetlust niet te verzadigen scheen. Mees- schovn z»u zijn in ’t adellijk» gewaad eener - y 1 Hoe! wat zegt gijriep de verbaasde prokureur. Pst! Ik zou gaarne een onderhond onder vier oogen -iel u hebben, antwoordde de opziener. Meester Roch was geheel uil hel veld ge- blagei) en I Buitenlftndtielie Politiek. Einde van de minitlericle krifis i» Duilschland. Hel ontslag van von Caprivi als voor- zitier van den ministerraad is aanveerd, doch hij blijft rijkskanselier. Graal von Eulenburg wordt voorzitter van den ministerraad, maar zonder omspringt als Esau met zijne linzen- poneloelje. M. Bosse, Staatssekretaris, wordt mi nister van eerediensten, in vervanging vroeg hij eerst 350,000 fr. rent ’s jaars; van M von Zedlitz. maar daar kwam hij niet meè toe. Hij kwam naar Belgrado en miek zooveel praat, dal het beslier blij was hem met een millioen weg te krijgen, waarvoor bij beloofde drie jaar weg te blijven. De helft van dien lijd was nog niet om, of Mijnheer, die te Parijs zijn geld verteert, stond daar alwéér en Melde nu dien koop voor, die aanlei ding gat lot de thans gestemde wet. Voor twee millioen zijn nu de Serviërs van hunnen oud koning bevrijd; ’t is waarlijk nog al dier voor zoo een heer schap Hoe edel rijst, nevens dien... koning, het beeld op van zijne gemalin Nathalie, de verstoolen moeder, de vernederde echigenoi-te Vertrekuren van den ijzer en weg. 3 Januari tot 30 April 1899. de opziener. hel duurde eenige oogenblikken, der kamer en s'ak den sleutel in zijnen zak( krijgen van het volk, op welke voor waaide hij het gerust laten zou Men is in de vreemde hoven be schaamd dat men ooit Milan heeft onder steund en als een vorst heeft behandeld, nu men inziet dal hij niets anders is dan een karakterlooze speler en viveur, die met de heiligste rechten van een vorst soep Toen Milan afstand deed van den troon 6 oo 407 1 38 11 05 V 44 6 05 4 01 9 56 ft 19 45 IruMcl 1’Utrek) f.rut Licht.rfeld. tortrmxrcq H.ndiaetn. Z arren Kruen Dixinud. Oootk.rkc Areiepp.il. Veurne Adiukerk. 0 hyf eldo 1054 3 03 5 00 1131 3 43 5 34 1206 4 16 6 07 5 42 8 01 1055 8 10 11 04 8 22 1114 7 52 9 51 12 22 Brussel (tink.) 8 43 10 55 Duinkerke (»erlr.k) Ghy veld. Adinkerke Veurne Arecappell. Oostk.rke Uixmude Eesseu Zarren Handraeroe Cortemarcq Lichterfelde Gent Duiukerke na.r P.rijx en Duinkerk, (verlr.) 10 41 Atr.cbt 2 26 Aióieos 3 35 Parij. (a.nkomsi). 5 25 11 25 Parijs (vertrek) 7 10 Duink.rke(Aaiik). 12 13 Nieuport (stad)-Dixmude, 7 06 12 06 1 56 4 17 - Dixmude-Nieuport 2 55 5 58 8 24 Z-V 1 e_.!1 M._:_a 1_ DOOR Cortemarcq naai-Oostende, 4 4* 8 11 11 02, I 14, 4 56, 5 18, 7 18 Oostende-Cortemarcq, 5 45, 8 05, 12 26 4 22, 6 15, 8 13 Corl.m-IJper7 01 9 10 1 51 5 29 7 59 Upar-Conem4 20 7 18 10 08 12 15 356 621 Lichterfelde naar Kortrijk, 5 12, 8 25 9 47, 11 37, 1 26, 5 46, 7 27, Kortrijk naar Lichterfelde en Bruggo.8 05 11 02, 12 35,4 22, G 44, 0 00, 0 0s Brugge naar Kortrijk, 7 45, 9 09 11 OU 12 45 5 05 6 45, Oostende-Brussel 5 27 6 18 7 55 9 10 11 14 11 59 1 59 2 59 5 52J> 59 8 38 Parijs naar Duinkerks 2 *43 5*45 35 6 16 8 11 8 42 8 01 9 19 9 30 11 25 5 45 8 11 9 19 tl 06 inm. 8 00 1 15 Nieuport Üixoiude-Gent eu Veurne Duinkerke. 0 00 7 01 745 10 36 617 300 558 3 86 7 45 H68 400 600 7 30 654 901 1 42 519 746 857 7 10 9 1 3 - 2 00 5 31 8 00 9 15 7 16 9 18-2 06 3 37 8 <16 9 21 7 21 9 24 - 211 542 8 11 9 26 7 28 »31-2 18 549 8 18 933 7 40 9 38 - 2 27 558 826 9 42 7 51 949 238 605 837 951 7 59 9 57 - 2 46 6 13 8 45 8 07 1005 - 255 G20 852 1005 8 19 10 16-3 13 -• 1017 8 26 1023 - 340 1039 Duinkerk, .xak. 57 1052 407 1108 6 32 7 05 5 00 7 15 1010 1215 4 24 6 20 7 22 1018 1222 4 31 6 28 5 14 7 30 1026 1230 4 39 6 36 5 23 7 42 10 36 1243 4 53 6 48 5 -.9 7 48 1042 1249 459 651 5 36 7 55 1049 1256 506 7 01 1 02 512 7 07 1 12 528 7 16 1 50 5 39 7 55 3 15 7 03 9 20 524 8 24 1048 - 5 5! 6 06

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1