A DE DÜIVELSTOREN o Woensdn'g IV 14. 4S' parmant»* O April ’8W2. I, bit blad «erschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. li schrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Anmmcen 20 centimen per regel.De groote lettera maken k: n. Met klimmende bezorgdheid vraagt wilde naar (Word! voortgezet,) o oo De Burgemeester van Brussel heeft ren de socialisten de toelating gegeven om op 1 Mei ten groof feest te geven in bet park Leopold. Moesten de katho lieken zulke toelating vragen, zij zou bun ongeuad:g geweigerd worden. PAUL FEVAL. Wie echter eer. weinig verder ziel dan zijn neus lang is, zal spoedig lot de overtuiging komen dat de onwetendheid de eenige oorzaak niet is van de tieurige verschijnselen onzer dagen, en dat de moderne opvoeding vooial niets vermag om den tegenvvoordigen toestand ie verbeteren. De zoogenoemde ontwikkeling is grooter en algemeen, maar ook de mis daden groeien aan. Schrikwekkende feiten. Hel getal misdaden teeti den laatst» n In vroegere jaren was de moordenaar een soort van snuikroover, die van dief stal zijn vak of zijnen stiel maakte. Zijne kleeding en gelaatstrekken waren vol doende om ons eeneu afschrik in te boezemen. De tegenwoordige dievrn en moordenaars zijn menigmaal groote heeren die debig gekleed gaan, mannen die eene zekere opvoeding genoten heb ben, die maatschappelijk ontwikkeld zijn, en tocb met de grootste koeibloe- I digheid den revolver aftrekken of het omwenteling van het volk. Beschaving en ontwikkeling heef; men daarom uitgeroepen als hel grootste red middel onzer eeuw. Laat bet volk on derwijzen, zoo zegt men, en gij kunt de gevangenis sluiten, de rechters en de gerechtshoven mogen afgeschati wor den. heid en de geloovigen van ons litiom, zaligheid en zegen. Zeer Lieve Broeder» God zij geloofd! De influenza is, in ons Bisdom.omtrent gansch veidwener.. Diensvolgens komen Wij u aankondi- De begime'en, ingegeven door ge loof en zedenleer, die begrippen, welke de christelijke maatschappij daarstel- den, worden boe langer zoo meer opzij geschoven en verbannen en kunnen daarom hunnen weldadiger! invloed op de samenleving niet meer uitoefenen. Stoffelijk, zinnelijk genot wordt op die wijze de eenige drijfveer van onze da den. De mensch onbekwaam gemaakt lot overwegingen van hoogeien, boven natuurlijken aard, luistert niet meer naar de slem van zijn geweten, en dan is het voor goed gedaan met de veiligheid in de beschaafde maatschappij. A lïerlei. Wij hebben in vorige nummers eenigs brieven medegedeeld van den E. P. De Beerst, van Adinkerke. zendeling op reize naar den Congo. Tbans hebben wij hel vervolg dier brieven in bezit en zullen nu voortgaan met het drukken derzelve, daar wij zeker zijn dat bet aan genaam zal zijn aan onze lezers de bij zonderheden over het zwarte land te kermen. De M rateur van Zondag kondigt een koninklijk besluit af, waarbij minister Bi ernaert, kabinetsoverste, gelast wordt den dienst te doen van minister van bui- tenlandsche zaken. Men leidt daar ui t af dat de benoeming van den nieuwen minister van buiten- landsche zaken, in vervanging van prins de Cliimay, niet voor de aanstaande kiezingen van Juni zal gedaan worden. 16' vervolg. Slemt gij toe? Het is ecue vreemde zaak, vriend, eene zaak, die naar den strop riekt- Ik zal u duizend kronen geven. Hel is oen mooi sommetje, maar, op mijne eer en geweten, de zaak lijkt mij al te zonderling, en gij zij; <en behendige schurk, beste vriend. Indien ik eens alles aan den heer de Plougaz ging vertellen? Die zal mij meer geven dan duizenu kro- uen. Wal zegt gij daarvan? Meester Luc haalda denzelfdecn dolk te voorschijn, welke gediend had otn Yaumi tol zwijgen te brengen, htm met een on veischillig g;zicht naast zich op tafel leg- g- nde, sprak hij Ik zeg ciub. volgens plaatsruimteRechterlijke eerherstellingen 1 fr. - Een N' IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’{buitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenaxfrti'tl, 4G, te Hrus>e' Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwart» iSonimnsiraal. 4, te Veurne, en m ae i'.isiKtmiooreu., ertrekuren van den ijnerenwcjj» ‘S Jftusaitri tot 3® April •M 8 35 drongen. Met recht vraagt men zich af, hoe er ons land wel uit zal zien, wanneer er nog eenige jaren zijn voorbijgegaan, en het aantal- misdaden en misdadigers blijft aangroeien? Wanneer zal men toch de oogen eens opendoen? Wal wij op bet oogenblik zien, is hel natuurlijk, r oodzakelijk gevolg van de liberale beschaving. Bij deze bewering zal wellicht een ouderwet-ch of gematigde liberaal zijne schouders oplrekken. maar de waarheid ontkennen vermag hij toch niel. Het liberalismus dat wij sinds vijfiig jaren aan het werk gezien hebben, heeft God en godsdienst zooveel mogelijk uil de huisgezinnnen gesloten en kent voor tiet openbaar leven geen ander doel dan genotzucht en bin'ensporige weelde. Ziel slechts wat de liheialen doen ook in de dorpen en in kleinere steden. Om zich aangenaam te maken aan het volk, welen zij niets beters voor ie stellen dati spel, dans en vermaak. Dit alles wo dt aangeprezen als cem. bion van welvaart voor de gemeenir n Helaas! men bedenkt niet dat onge breideld verlangen naai weelde en ge not zijne bonaak vindt m bei gemis aan de hooge, zedelijke begrippen, wier toepassing den mensch alleen gelukkig mes en dtn dolk jagen in het heit van hun s'achiofter. Waar toch geschieden de meeste mis- I daden? In de hooldstad der beschaafde wereld. Te Parijs is hel onveiliger dan in menig onbeschaafd, barbaarsch land. Te Brussel, waar de liberale wetenschap zoo ver gevorderd is, kan men's avonds in sommige straten niet gerust wandelen, zonder gevaar voor zijne beurs of zijn leven. Is het nu niet verwonderlijk, dal juist daar de gruwelen op zoo onrustbarende wijze zich vermenigvuldigen, waar de liberale beschaving hel meest is door- Drommrls! drommels! morde Roch Requin, terwijl hij zich achter de ooren wieef; gij zijl niet verlegen met uwe ant woordenhoe zeidet gij ooktwee duizend ^ronen? Toegeslemd, twee duizend kronen. En mijne dochter? Zal mrjne vrouw worden. Hel i< een schat, vri nd, gij zult een gelukkige ech'genool zijn. Zij is zoo goed als schoon. Meester Luc. 4ie gedurende dit gesprek op zijn blozend gelaat steeds zijnen gewo nen glimlach vertoond bad, trok bij dtzs woordt-n een scheef gezicht, hetwelk de prokureur echter onopgemerkt het. Koio aan, zei deze laatste, gerf mij nwe hand, mijn waarde schoonzoon, ik be loof u mijne medewerking. Dit zeggende, stond hij op en de deur gaan, doch meester Luc hield h°m staa. Woorden zijn maar rook, vriend sprak deze; ik heb u mijn geheel verlrou- i wen geschonken en ik moet nu zwart op wit hebben. Zwart op wit! herhaalde de prokureur met blijkbaren tegenzin. In eenezaak, waar men zijn höpfd op het spel zet, geeft men g< en zwart op wit. Tech moet ik schriftelijk bewijs hi b- ben, meester Roch, antwoordde Morfii op vasten toon. De oude prokureur wierp eenen wanhopi ger) blik rond zich; er was geene uitkomst. Kom aan dan, zei hij eindelijk met ge veinsde berusting; ik zal alles schiijven wat gij wilt, mijn waarde schoonzoon. Ik zal ziezoo, wecsiur noen, sprat moi eens gauw mijn schiijfgereedschap halen, i terwijl hij de akte langzaam oovouwde Wie w?’'t of meester Roch niet van ge- in zijnen zak slak; nu zal dachte zon veranderd zijn, als hij eenmaal bekruipen mijn geheim te gaan verkoopen. bni'en de kamer was. want dan zouden wij als goede Irouwa Ongelukkig voor hem scheen de listige vrienden een en zelfde eindje touw met Normandiör alles voorzien te hebben, want e'kander deelen. Tot wederzien», meester een blad perkament uit den zak halende be- Roch R- quin nevens den zilveren inktkoker, dien hij ge- Tot wederziens, meester Luc Morfii, kocht had, sprak hij met zijn zoetsappig-den antwoordde de prokureur op treurigen toou. glimlach (Word! voortgezet,) JOANNES-JOSEPHUS FAICT, door de tijd ontzettend toegenomen. bemihertigheid Gods en de genade van den J Geen dag gaal er voorbij of men hoort II. Aposiolischen Stoel, Bisschap van I van inbraak en diefstal, van moord en Brugge, Huis-Prelaat van Z. H den Paus manslag. en assistent bij den pauzehjken troon, met I Mtt klimmende bezorgdheid vraagt hel II Pallium vereerd, aan de geestelijk- men zich af wal er toch eindelijk worden heid en de geloovigen van ons lisiom, moei van eene maatschappij, waar de gruwelen hand over band toenemen en met menschenlevens wordt gespeeld als met de nietigste zaak der wereld. Sommigen, die de oorzaak der alge- gen dat de aigcmeëne dispensatie welke meene bedorvendhetd willen nagaan. Wij verleend hebben, zal eindigen, en meenen die gevonden te hebben in de dal de heilige wei van den Vasten in voege zal komen, met den Maandag der aanstaande Goê-week, elfsten April, zoodanig dal de Vasten en spijsderving, oil jaar gedurende de Goè-week, zullen moeten onderhouden worden gelijk op and°rc jaren; ter uitzondering nogtans van Wiitendorideidag, op welken Wij bei gebruik van vlcesch loelaien op het middagmaal. Wij houden ondertu^schen onze Dis pensatie staande, in voordeel der per sonen en huisgezinnen, die nog van de Influenza zouden aangedaan zijn. Wij twijfelen niet, Z. L. B of gij zuil allen, door uwe gebeden en boet- veerdigheid, met meerderen iever dan ooit, u bereiden tot het weerdiglijk vol brengen van den grooien plicht der Biecht en Paasch Communie. Zullende deze Onze tegenwoordige brief uit don predikstoel, onder al de missen, worden afgelezen in do kerken cn openbare bidplaatsen van ons Bis dom. Passiezondag, 3 April. Gegeven te Brugge, den 30 Maart 4892. JOANNES-JOSEPHÜS, Bissciiop vak bbicc.b, Op bevel gijner 'Doorl. Hoo^wecrdi^heid, E. Kembky, Kan. Secret. Blijf zitten, beste schoonvader. Ziehier ern inktkoker, welken ik u verzoek als eena herinnering aan mij ie willen bewaren. De prokureur boog het hoofd, hij moest zich overwonnen geven. Meester Luc gaf hem woord voor woord eene akte op, waardoor hij, meester Rocbns Rcqnin, zich verbond,om tegen eene beloo- ning van twee duizend kronen, het kasteel C q rerel bij eventuelen verkoop cp zijnen mi; m te koopen. en vervolgens gezegd kas te l over )e g- ven aan Luc Morfji, den wer- kelijken kooper. Ziezoo, meester Roch, sprak Morfii, en u de lust wel niet 5 00 1 38 5 51 5 45 8 11 9 19 11 06 1054 308 500 11 31 3 43 5 34 12 06 4 16 6 07 8 00 1 15 Uruisel («crlt 4»cnt Licbterxrlile Corlttnarcq Uamliaeui» 1 xrren Eesten Dixmude <)o«tkcrk« Avecappell» Vrurno Vdinkerke 6 hyvtlde 5 58 7 30 8 57 V 15 5 23 5 .9 5 36 DOOR I 1 02 5 12 7 07 1 12 5 28 7 16 I 50 5 39 7 55 3 15 7 03 9 20 5 21 8 24 10 48 - Duinkerks (vertrek) Ghy v«xle AdinkerkH Veurne Avecuppclle Ooslkerke Dixmude Eessen Zarren liandzueme Cortemurcq Lichtervelde Gent I tr Corlemareq ojdi OostapJe, 4 42 8 11 H 02, 1 14, 4 56 5 18, 7 l« Oustendn-Coi temaicq. 5 4;t, 8 03, 12 26 4 22, 6 15. 8 15 Corlem-IJper7 ul 9)0 1 51 5 29 7 59 IJper-Cor emlJI) 7 18 .008 1215 556 62' Lichtervetde naar Kortrijk, 5 12, 8 Uó 9 47, II 57, 1 26. 5 46, 7 *7, Korlrijk naar Lichterveldn eu Brugge,8 05 11 02, 12 55,4 22, 6 44, 0 OU, O 0f Brugge naar Kortrijk, 7 45, 9 00 11 Ou 12 45 5 05 6 45, Oosteude-Brussel 5 27 6 18 7 55 !1 19 1114 11 59 1 59 1.9 5 52;,5 59 8 58 üuinkerke naar Parijs en Duinkerk* («ertr.) 10 4! Atreclit 2 26 Ainient 3 55 Parijs (aankomst). 5 25 ttvonda Parijs (vertrek) 7 10 Duinkerke( Aank). 12 13 Nieuport (studj-üixmude, 7 06 12 06 1 56 4 17 7 01 Öixmude-Nicuport 745 2 35 5 58 8 24 r-r T. -e - -t -_r 1 1 --- --- ----,„g—■■TT 6 00 6 52 7 05 7 15 10 10 12 15 4 24 6 20 7 22 10 18 1222 4 31 6 28 5 14 7 30 1026 1230 4 39 636 7 42 1036 1243 4 53 6 48 7 48 1042 1249 4 59 651 7 55 10 49 1256 5 06 7 01 5 42 8 01 10 55 8 10 1 I 04 8 22 1114 7 52 9 52 12 22 Brussel (aartk.) 8 45 i 0 Parijs naar Duinkerks 'm morg. 6 35 8 42 9 30 11 25 niorg. 'a niorg. 6 4 01 9 56 V A 12 45 2 45 6 16 8 01 11 25 11*05 9 44 Nieuport Uixmude-Grnt en Veurne Duinkerke O 00 10 36 6 54 7 10 7 16 918 - 7 21 9 24 -x 7 28 931- 7 40 9 38 - 7 51 9 49 - 7 59 9 57 - 8 07 10 05 - 8 19 1016 - 3 26 10 23 - Duinkerk, ixak. 8 57 1052 I UI WWW—W— 617 - 300 7 4S-1 I 8S 4 U 00 901 -142 5 19 7 46 913 - 2 00 5 31 8 00 2 0(i 3-57 8 06 9 21 2 11 542 8 11 9 26 2 18 5 49 8 18 9 33 2 27 5 58 826 9 42 2 38 605 837 951 2 46 6 13 8 45 2 55 6 20 8 52 10 05 3 13 10 17 340 1039 407 f 1108

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1