p I DE DOIVELSTOREH I i Woensdag 13 April 1892. 85. 1 voor 2 1 1 t 1. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Brugge, 1 voor Oostende, 1 voor Kort rijk, i voor Moeskroen en 1 voor Rous- selaere. Oost-Viaandeico, 1 zetel voor Lede- berg. Henegauw, 1 zetel voor Charleroi. Luik. -1 zetel voor 't karton Luik. Limburg, 3 zetels voor Hasselt, Ache! en BiLen. Namen, 2 zetels 1 voor Namen en 1 voor Dinant. Luxemburg, geene vermeerdering. Naar gemeld wordt, heelt de fransche regeering de Spaansche en de Belgische gepolst over de mogelijkueid van ge meenschappelijke maatregelen ter be strijding en voorkoming van anarchis tische aanslagen. Ook de llaliaansche regeering schijnt genegen te zijn, zich bij internationale maatregelen ten deze aan te sluiten. PAUL FEVAL. VerscbiKBi&e lijdingen Maagpijnen. Wanze, 12 December 1889. Ik re ken het mij ten plichte u te komen be danken voor het goede dat ik van uwe Zwi sersche Pillen Hertzog genoten heb. Kieskronijk. Donderdag heeft te Gent de kiezing plaats gehad van eenen senator, in ver vang ng van M. Casier, overleden. Zoo als men weet, hadden de katho lieken het de moeite niet woerd geacht den strijd aan te gaan. Op 9097 kiezers waren er slechts 981 opgekomen. M. Prosper Vande Kerck- hove, werd gekozen met 882 stemmen. gevangnemingen het gevolg waren, terwijl bij eenige anarchisten geschrif ten in beslag genomen werden. De ge vangnemingen staan in verband tot die, welke over twee maanden plaats hebben gehad. Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Brussel, Leuven, Oostende, Gen’, St. Nikolaas Denderrnonde, Charleroi, Luik, Hasselt, was ruim drie uur wee. Dp> opziener zette het dus op een drafje, terwijl hij de gebeuitenissen van den dag met een vroolijk gemoed overdacht. Alles was hem gelukt. Plougaz stemde er einde lijk in toe zijn kasteel te verkoopen en de kooper was reeds vooraf gevonden De za ken stonden allerbest. Wel had meester Luc zich schuldig gemaakt aan diefstal, bedrog en moord, maar hij had nu ook zijn larigge- wenscht doel bereikt. Eenmaal meester van het schoone kasteel van Coquerel, zon hij zijne herinneringen wel weten te ver maken. Voor dat hij twee uren had afgelegd. verborg ztch de zon i 17’ vervolg. Bij het heengaan toonde zich de opziener van Plougaz veel minder galant dan des morgends, Hij zegde aan de lange, magere dochter thans niet dal hare gtijzeoogen zwart waren, en ging het kleine volkje, dat zeker van den nieuwen oom, over wten de lange magere zuster maar slecht had kun nen zwijgen, wel een afscheidszoen had ver wacht, voorbij, zonder er zelts naar om te zien. Ik had wel willen wedden, dat hij mij noodig had, ki orde de prokureur in zich zelvin. Drommels!- drommels dal ik mij zoo bij den neus Leb laten nemen. To n meester Luc wederom op zijnen muilezel steeg, begon de zon sterk naar het westen te neigeu. van Dinan naar Coquerel 48e jaargang. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePi’iilicitE, Magdalenastraat, 4G, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwan Noniiensiraat. 4. te Veurne, en in de Poslkantooren. Schadevergoedingen voor afge maakte dieren. De Moniteur deelt bet koninklijk be sluit mede van 2 april waarbij de scha devergoeding wordt geregeld voor de afgemaakte dieren in ’t algemeen, als ook die welke de Staat voortaan zal be talen aan de eigenaars van runddieten, afgekeurd uit hoofde van longtering (pokziekte) en de verordeningen dit ge val betreffende. Dat besluit luidt als volgt De artikels 5 en 7 van het reglement betreffende bet landbouwfonds zijn door de volgende schikkingen vervangen Art. 5. De taks der schadevergoeding is bepaald als volgt Een derde van de weerde der rund- dieren, schapen geiten, zwijnen en peerden of andere eenboevingen die uitsluitelijk voor den landbouw gebruikt worden; Een vijfte van de weerde der pooiden en andere eenhoevigen, tol anderen dienst gebruikt. Evenwel mag de schadevergoeding in geenen gevallede volgende sommen overschrijden 300 frank voor een peern uitsluitelijk ten gebruike van den landbouw; I 180 voor een peerd ten gebruike van allen anderen dienst, voor een muildier of muilezel; 200 voor een runddier; 50 voor een ezel; 10 voor een schaap, eene geit, een zwijn. Het maximun der vergoeding voor de runddieren is bepaald op 100 franken wanneer het dieren geldt van nijver- heidsgestichlen, zooals stokerijen, sui kerfabrieken. enz. Het gemiddeld cijfer der schatting van de deskundigen en den aangeno men veearts dient tot basis der prijs bepaling der afgemaakte dieren. Evenwel, imlien de schatting over dreven schijnt, kan de taks der sebade- vergoedering, des gevallende, door den Minister verminderd worden, na n euwe bevraging, ei> in evemedighe.d der we- I zenlijke weerde der dieren. Art, 7. De vergoeding loegeketid in geval van afmaking van verdachte dieren krachtens 1 van artikel I I van het koninklijk besluit van 20 september 1883. gewijzigd door het besluit van 0 I juli 1887, is bepaald op de helft van de weerde dezer dieren. Nochtans zal de vergoeding de som van 300 hank per runddier en van 450 frank per peet d niet mogen overschrijden. De schadevetgoeding zal op dezelfde wijze geregeld worden indien, bij de lijkschouwing van peerden, afgewaakt volgens 3 van voormeld artikel 11, bet suol of de worm niet erkend woidt. In tegenovergesteld geval zal de taks der vergoeding volgens de schikkingen van artikel 5 bepaald worden. Wetgeving. Volgens twee wetsontwerpen verle- dene week door den minister van bin- nenlandsche zaken in de Kamer neder- gelegd, strekkende om het getal volks vertegenwoordigers en senators, alsook het getal provinciale raadsleden te ver meerderen, in verhouding met de uit slagen der laatste volksoptelling, zullen Het anarchistische gevaar. Wij moeten de zaken niet overdrijven 1 louter uit plezier om de menseben den schrik op het lijf te jagen, doch men is verplichtte bekennen, dat het ana’chis tische gevaar in Europa voor het oogen- blik zeer dreigend is en hel hoogst noodig wordt het kwaad bij de wortels uit te roeien. Het is te betreuren dat onze bescha ving en onze rechterlijke instellingen ons niet toelaten kort spel te maken met die misdadigers, die, meer nog dan ge wone moordenaars, den naam vanj mon sters verdienen. Wij zijn dus verplicht vormen in acht te nemen tegen kerels, die buiten de samenleving staan. In Spanje beeft men gelukkiglijk de helsche plannen der anarchisten ont dekt en aldus de grootste rampen voor komen; want men heelt nu de zekerheid dat die vrienden van den dynamiet een aantal verschikkelijkc aanslagen in hun schild voerden. Niet alleen te Madrid, maar ook te Barcelona, te Valencia en te Grenada heeft de politie krachtdadig haren plicht gedaan; men mag zeggen dat op dees oogenblik de voornaamste spaansche anarchisten achter de gtendels zitten en dal dieget.en. welke nog in vrijheid *ijn, niet veel kwaad meer kunnen. In Frankrijk dienen overigens de strengste maatregelen te worden geno men, want daar schijnt de anaichis- lische roue plek de grootste uitbrei ding te hebben genomen; alle dagen hoort men van nieuwe aanslagen en van diefstallen van dynamiet. Te Angers was de bom, die voor het politiebureel ontplofte en gelukkig slechts stoffelijke schade veroomakte, met niet minder dan 5 kilo nagels en stukken ijzer geladen eene ware mi trailleuse. Engeland, het rustige Engeland, ont snapt zelfs niet aan de anarchistische koons, want de dagbladen hebben de veroordeeling gemeld van socialisten beticht van dynamietaanslagen. De dagbladen in Italië, Oostenrijk en Duischland, hoewel er op wijzende dat die landen tot hiertoe van bet gevaar verschoond bleven, eiseben een streng optreden tegen de rustverstorendc secte, en bewijzen dal een internationaal ver bond alleen in staat is hel monster der anarchie den kop te verpletteren. Naar men verneemt hadden er Woens dag te Berlijn huiszoekingen plaats bij vele anarchisten, waarvan verscheidene De provinciate raden zullen vermeer derd worden met 20 zetels, verdeeld als I wagen te hoeren. Waar behoef ik ook bang voor te zijn? Ik ben immers een goede kristen*? riep eindelijk de opziener half luid uit, als dacht hij, de dwaas! God en zxh zelven te kun nen bedriegen. Vervolgens trachte hij de lang vergeten woorden van de Profundis op te zeggen. Naar weldra hield hij siil en beefde over al zijne léden, terwijl eene loodkleurige bleek heid het rood op zijne dikke wangen weg vaagde. Toch was het slechts een door hem- zelven opgejaagden hert, die over den weg -sprong, of het geschreeuw van eenen uil, zijnen berijder bekreunde. I die in het gebladerte verscholen zat die hem i»>* nuo- .inoJ «nhrilrkon, (Wordt voortgezel). gelieffen door vreemde en onheilspellende jL^JeHs™e.de,durXc,n.sPott?n’betaIcn.°ok dezen geluid n en meer dan eeris meende'hij iii duidelijkste bewijst, dat men fover'dën doadswagi de nieuwe zetels in de Kamer en Senaat verdeeld worden als volgt 3 volksv. 1 senator. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. - Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaars; met de post fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters De prins Jozef de Caraman. zoon van den overleden minister, zal zich als kan didaat stellen te Phihppeville, bij de Kamerkiezing, welke aldaar moet plaats hebben. Waarschijnlijk zullen de libera len den strijd niet aangaan. USecïïteB’üjkc Erouijk. 14 De provinciale raden zullen volgt Provincie Antwerpen, 3 zetels, waar van 2 voor Antwerpen en 1 voor Ror- gerhout. Rrabant, 4 zetels een voor elk der kantons St. Jans Molenbeek, St. Joosl- ten Noode, Ukkel en Vilvoorde. West-Vlaanderen, 5 zetels 1 en zocht in zijn geheugen de brokstukken bij elkander van reu Normandisch bedje, I ten einde daarmede den angst te verdrijven, welke zijn hart begon te beklemmen. Toen het Üeu geëindigd was, had dc duisternis zich over de aarde uilgestrekt en eene roode streep wees aan den westelijken gezichtein der nog slrchts de plaats aan, waar de zon verdwenen was. Op nieuw legde meester Luc Morfil de zweep over zijnen muilezel; maar het dier wak oud en koppig. Voeg daarbij dat het nu vermoeid was van re s en gij zult begi ij- ongeduld van reeds achter de groene schurkenstreek terug, des nachts L I m L. a t t J 1 -J i Rance uitstrekken,..Het oosten des hemels J het kastee l zette. Voor zijne ontstelde ver I drinken in eenen vloed van genot en ver- I pen, dn het zich in h l minst uiet oru het 1 1 a Deinsde do laatste over dag voor geene i deed schrikken. heuvelen, welke zich langs het livieitj: do een werd met een zwart floers overlrokkeq, ter- I wijl de westelijke helft nog een weinig' schrikwekkende vermen aan; zij” oor werd bet bestaan van den doodswagen in twijfel trek' ter 'Lu<! kgde de zweep over zijn muildier de verte het akëlige kraken van den doods- niet lichtvaardig spreken mag. i' D DOOR - 11 win im w was bij Wanneer in een donkeren nacht de landbe- blO 'daard, zoodlü hij zijn voel buiten 1 wonef }n; •Bretan>,e °*«r een eenzamen weg gait, kasteel zp’ir. Voor ,;L.meenx husomw.jlen de raderen te hooren kraken - --- van den doodswagen. Dit wordt altijd als een zeer bvel<Hl)g nnil iedere boom langs den weg slecht voorteeken beschouwd En hoewel sommigei r- r I V tV’ .,1'1/ Ja r -. w* m m l /-» 4 tv ACt OOn XTn rx zJ zx rx z-f AA/JTTr.-x .—/Ia 1 t i -MnswB»—- De korrektionncle rechtbank van Veurne heeft de volgende veroordeelingen uitgesproken Zitting van 24 Maart. Noote Jan, visscher tc Oojtduinkerke, 26 frank boet, voor smaad. Vicrval August, werkman te Veurne, 1 frank boet, voor lichte gewelddadigheden. Maarten Camiel, Top Hilarius, Liefooghs Pie ter en Alderwcire'd Arnoldus, dienstboden te Rousbrugge, de eerste 2 maal 4 maanden gevang en 26 frank boet; de vierde 7 maanden gev.-ng en 26 frank, en de andere elk 2 maanden 26 frank, voor vernieling van construction. Deleu Hendrik, en Eotens Julius, werklieden te Woumen, de eerste 2? frank en de tweede 5o frank boet, voor vernieling van afsluitingen. Deprey Heliodoor, werkman te eurne, 8 dagen gevang en 16 frank boet, voor smaad jegens de politie. Zitting van den 25 Maart. Dcruyter Hermina, huisvrouw Bcauprcz, te Clercken, 8 dagen gevang, voor diefte. Verstcele Theofiet, Joos Hendrik, dienstboden te Merckem, en Covenaecker Pieieis-he bergier ie Clercken, oc twee eerste elk 3o frank en de derde 26 frank boet, voorslagen. I Heemeryck Alidoor, werkman te Hahdzaeme, 6 maanden gevang en if> ft ank boet, voor bedrie- lijke ontvreemding. zKmjniwsuicnxixsc- U Mtvi» «auv. h‘'v VAL/ lOrttovn uv<;« vuy U1J 4<1JaJLG| ih i UHI’.I vvia ‘Vil AU iüi Aiu ac» vqin CS ril J^IJ tuil IJ- v j-,-- - --* tl tjij hkjh ixjMVl JMCniUlAiJUK/* I v» “■J.'jviunijivu Liv laUClGU LU IIOOLCIL KtilKUIL van den doodswagen. Dit wordt altijd als een zeer fj

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1