I DE DUIVELSTOREN 48“ jaargang-. 16. 1 Woensdag 20 April 1892. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk I Ons dunkt dat bovenstaande overwe- PAUL FEVAL. Recisterlijke kronijk. De korrektionnele rechtbank van 18’ vervolg. 'Zoo ging een uur voorbij. Hij was nu neg op een halt uur afstand van Coquerel. De «laan was imusschen opgekomen, maar door de wolken verborgen, goot zij over de voorwerpen, die onzen reiziger omringden, slechts dat iwijfelachtige l.cht uit, dal alles hel voorkomen geeft van een spookbeeld. Meester Lnc was nu in ren hollen weg ge komen, aan be,de kanten door h'.og opgaan de sch. arliont omzoomd; hij maakte zich zoo klein als hij maar kon en i htte bitle- re verv ijtmgen tot zch zelven, omdat bij zijpen maaltijd zoo lang gerekt had. Zijne benauwdheid was zoo gtool, dat zelfs de gedach'e, dal Coquerel nu spoedig zijn eigerdotn zou zijn, niet meer in staat was hem eenigszins op te beuren. Hij hield zijne koope tarieven, het landbouwonderwijs, de toelagen voor afgemaakte dieren, enz. Eindelijk, de Vlamingen in T alge meen zouden oedet vinden wat zij te goed hebben van eene partij in wier naam M. Bara Vlaanderen in volle Ka mer gelijk stelde met het door Rusland zoo wreed verdrukte Polen. Er zullen voor de maand juni geene afzonderlijke kiezingen plaats hebben te Philippeville en te Turnhout, in ver vanging van den prins de Chimay en den graaf de Merode. De gekozenen zouden toch niet meer kunnen zetelen na de graanmarkt. 1: sciinjving.sprijs. t> fr. 'sjaais; met de post 6 fr. Aiiuuncen. 20 cenlimen per regel.De groote letter» volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitE, Magdalen astraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHÜMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwaru- Aonneiisitaai, 4, te Veurne, en m ue Pusikamooren. VcrMciii&lKge tijdingen De Zwitserschs Pillen, bereid door A. Hertzug, apuleker, 28, rue do Giammont, te Paujs, zijn voorbanden in alle belgische apoteken.fr. 1-50 de doos’ Kiesexaam. Zijn benoemd tot leden en plaatsvervangende leden van den be- joepjury nigerichi in het rechterlijk arroiidiBsemeni Veurne, voor den zit.ijd van 1892: Voorzitter, M. D. De Ilaene, advokaat; pro vin ciale raadsheer, beide te Veurne. Sekieiaris, M. F. Reynaert, kantonale schoolopziener te Dixmude; plaatsver vanger, M Machiels, td., te Oostende. Lid, M. De Tiemerie, vrije senooiop ziener; plaatsvervanger, M. Rommelae- re, bestuurder der aangenomene school, neide te Veurne. Bij koninklijk bestuit van den 7 April, wordt M. C. A. Minna it, ontvan ger uer registratie te Dixmude, in de zelfde hoedanigheid benoemd te Eigene (Braband Een pensioen van 1336 fr. wordt der speciale kommissarissen Janije den Plakker. Daarenboven heeft M. Bara nog open lijk verklaard, dat bij de zondagi usl, die schoone instelling van minister Vanden- peereboom zal atschaffen. Wat de landbouwers betreft, die we- heen de volgende veroordeelingen uitge- ten wat er zou gebeuren met de goed- sproken: - Zitting van 31 Maart. Crombez Emiel, dienstknecht te Woumcn, 15 frank boel, voor slagen. Gruwez Heudrik, werkman te Adinkerke, 100 iiank boet, voor jachlmisdrijt. Lauwers Alois, we. kman te Woumen, 8 dagen gevangen 26 frank boet, voor ver nieling van afsluiting; 25 frank boet, voor beschadiging van afsluiting; 20 frank voor nachigedruis, en 25 frank, voor dronken schap Weerbrouck Victor cn Vanbillemont gingen meer dan voldoende zijn om de av‘s.sc^ers le dc kiezers overal te waarschuwen legen eerale 2b franken lweede 10 lrai,k boet’ den list dien de geuzen inden kiesstrijd zullen gebruiken. Zij zullen zoo weinig mogelijk, of heden", liever in't geheel nie', spreken van al de hierboven aangehaalde punten van hun wezenlijk program. Daarentegen zullen zij en wrijven over het algemeen stemrecht, het occupatie-stelsel, het referendum, enz., en zelfs doen uilschijnen dal zij tegen het socialismus zijn, alhoewel zij I te Brussel en elders de hulp der socia listen inroepen, zonder welke hulp hunne neerlaag verzekmd is. Kortom, men onthoudt goed het bo venstaande en men berinnere. tijdens de kiezing, bet gouden spreekwoord Als de vos de passie preekt, boeren, uiacht uwe ganzen fiiietvkronijk* De uittredende leden van den provin cialen raad van West Vlaanderen die den 22 Mei naast moeten herkozen wor den, zijn deze der kantons Avelgbem, D|aaUve..vaH„er M R besD’o. Bmgge, Ilarelbeke, Isegbem, Meenen, Meulebeke, Nieupoil, Passchendaele, Poperinghe, Rousselaerc Rousbrugge- Haringhe, Ruysselede en Yper. Er zal ook kiezing zijn voor een nieuw lid te Oostende, te Koitrijk cn tc Mocskroen. voor jacblmisdrijf. Simoens Karei, herbergier te Westende, 15 ti ank boet, voor lichte gewelddadig I1 - - Zitting van 1 April.Vandamtne Karei, werkman te Dixmude, 5 frank boei, voor openbaren dronkenschap; 16 dagen gevang, veelschrijvend voor vernieling met geweld van mobilaire goederen, en 20 frank boet, voor zelfde feil, zonder geweld. DesfUie Medardus, werkman tc Merckem 1 fr. 50 c. boet, voor bosschdelikt. Dehonghtiie Emiel, huideveite: le Loo, 20 frank boel, vcor smaadwoorden. den wetgevenden verleend aan M. Vet meerseb, gewezen gemeemerinde: wijzer te Wercken. Dnslag der stiei enkeuring te Al- veringhem op 12 dezer Bewaringspremie; H. en vau oogen strak op den grond gevestigd, ten einde de spookbeelden niet te zien, die on getwijfeld in de lucht hunnen sabbah vier den. Reeds wilde hij zich zelven met dien kunstgreep gelukwensenen, toen zijn muil ezel eensklaps bleef staan. Instink (matig sloeg meester Luc de oogen op en was als versteend van schrik. Middea op den weg, vhik voor hem. stond eene zwarte en ren$aehlige gedaante, zoo dicht bij hem, dat Lij sltchis de ha»d had behoeven uit te steken om haar le kunnen aanraken. Hij wachtte zich echter wel dit te doen. De onbewegclijkheid van dit schrik wekkende spookbeeld stelde hem echter eenigszins geru*t. Gluipend sloeg hij nog oiiran iïftrion .4 .4 1 - i' de vermeieldheid zoo'ver drijven, dat hij het 7.r j nieru». xviui.i z.uu u ooger.bhk, liet de maan, voor eene wijl uit vensters van Ccqaerel de haar omliggende wolken te voorschijn ge reden, hare z..chte stralen op bet spook Bezweken was van schrik. b.eld vallen, waarin meester Luc nu den Wedeiom zat hij recht m den zadel en I paal herkende, d:e de grens van Coquerel goot do wijze van een vroolijk drinkliedje, j Opsomer, te Veurne Aivei iughem. i“ p-ijs 11. Desiere, te Atveringhem; 2e Aug. Moitein, Leysele; 3* P. Leroy, isenbeigne; 4* H. Desiere, vooito mid; 5' Ama d Ruoiyck, Iseu- berglie; 6’ II Opsomer, voornoeuid. Maandag ueelt Z. Hoogw de Bis schep van Luik eene priesterwijding gedaan. Onze stadgenoot M. Gustaaf Pliite heelt net diakouaat ontvangen. Bij besluit van den minister van oorlog zullen de ini.nianen die visschers ut muiroozen zijn, van zoohaast hunne milaaire opleiding geëindigd is, ver loftijden kunnen bekomen, die bun zul len toelaien in zee le steken. Gister is de le serie van den 2* ziit'jd van het bol van assisen te Btug- ge gemend. De eerste zaak die opgeroepen werd is deze ten laste van t’FiansDemeute- mees er,50 jaar, uurwerkmaker;2* Ptete.r DeJieulemeesier, 24 jaar. blikslager; 3’ August Demculeim ester, 21 jaar. werk man,, alle di ie le Mariakeike, de twee taaiste zonen van den eersten; en 4° De- sid.-er Vermeelsch, 31 jaar, werkman le Sieene, alle vier beschuldigd van verschillige dieften met braak, en onder ndere in de kerk van Oostduin- kerke, in een klein kapelleken aldaar op 10 minuien van de kerk staande, en in eene kleine kapel van O L. Vrouw, in de duinen te Breedene. Deze zaak zal geheel de week duren. Maandag 25 en Dinsdag 26 April, zal bet hot zich bezig houden met de zaak van Acbiel Voorons, 28 jaar, geboren te Veurne en woonachtig te Wervick, be schuldigd van verveerdiging en uitgifte van valsche munt. Woensdag 27 April en volgende da gen verschijnen Pieier Demeulemeester, voornoetud, en Livinus Seynaeve, be schuldigd van diefte met bezwarende omstandigheden. Den 9 April sprong de straatvager Frans Huygbe, oud 42 jaar, in de vestinggracht, bij de statie van Dixmu de, met het inzicht zich te verdrinken. Een bakker, die dat zag. trok hem uil hel water, stekte hem bij dennek.cn dopte hem nog ’nen keer of twee in ’t wateizeggende, ah. gij verdomme- linge, gezoudi gij u willen versmooren! cn liet hem dan loopen.’s Andei daags hing llayghe zie') op in zijn woning. Terwijl Paul Dewulf, klokluider te Dixmude. donderdag bc.ig was met De duisternis had nu niets schrikwekkends meer voor hem. De eiken werden weder eiken ondanks hunne lange, bladerlooza takken dio volkomen op ontvleeschde armen geleken en de grenspalen waren weder grenspalen. De doodswagm liet zijn ram melend schokken niet meer houren en meester Luc werd zoo moedig on onver saagd, dal bij spottend het schreeuwen van den uil nabootste. Ru! Hu! riep hij terwijl hij vangan- scher harte lachte. Ik zing zoo fraai als gij, heer nachtuil, en dikwijls genoeg heb ik dien toon later hooren aan het bed van jon ker Arthur. Zijn spottend gelach verstomde, want op het oog'nblik, d it hij dit laatste woord uit- bprak, hoorde hij d.cht bij zich een dof g brom, en Pluto, zijn gebroken ketting achter zich aansleepende, liep dwars over den weg. (Wordt voortgezet). maals zijne oogen op en weldra du. tde hij eMq was bezig geweest en dat dit de r< den I de vermeteldheid zoo ver drijven, dal hij het was, dal hij de- L spookbeeld in hel gezicht zag. Juist op dit i mer’kt. Weldra i;»i -- - de haar omliggende wolken le voorschijn j ge i J 1 - b'.eld vallen, waarin meester Luc nu den De aanstaande kiezingen. In de kiezingen van 1884 en in de drie I algemeene kiezingen welke op die eerste davering zijn gevolgd, weiden de li beralen zoo plat geslagen dal zij voort aan door iedereen als machteloos wer den beschouwd. Machteloos, dat zijn zij inderdaad, doch op ééne voorwaarde ’t is dat de katholieken, waken en de listen trachten te verijdelen, bij middel van welke zij weer zulten pogen boven te komen. Een geschikt middel om die listen in ’t weik te stellen en hunne ware in zichten te verbergen is de Herziening der grondwet. Men pnnte zich wel in het hoofd dat de liberalen, zoowel progressisten als dokirinairen, zich voor de herziening verklaren, min met het doel het Blem- rech; uit te breiden toen zij meester waren krimpten zij hel in dan wel met het inzicht de kans,in de kiezingen, te bunnen voordeele te doen keeren. E-ns dat zij erin zouden gelukt zijn bo en tekomen, zouden de heiziening en d uitbreiding van bel stemrecht de m mte hunner bekommeringen zijn. Im- meis, op dit punt zijn zij grootelijks veideeld de eenen verdedigen het al pen een s emrecht, om aan bet socia lise us te behagen, de anderen verwer pen dat stelsel uit al hunne krachten. Welnu, de leus der liberalen aan 't be wind is de punten van hun program waarover zij verdeeld zijn te talen varen, om deze uit le voeren, waarover zij ’t akkoord zijn. En over welke punten zijn zij T ak koord? Wel, eenvoudig over die welke hun program van 1879 tol 1884 hebben uitgemaakt, te weien Herinvoering van den schooloorlog; nieuwe inbeslagneming der katholieke werken en stichtingen; Nieuwe vervolging van al wal katho liek is, vcrmeerdeid en verbeterd mei de voorhoe den, welke wij dagelijks in Frankrijk le zien krijgen; Ondeijukking en geldelijke uitputting der gemeenten; Overlasting van het staatsbudget door de scboolonkosten, nieuwe deficielen en nieuwe belastingen. Invoering van den persoonlijken sol datendienst of, met andere woorden, van alle man soldaat. Ziedaar, om bet kort tc maken, slechts eenige punten van dat schoon program, hetwelk ons, van 1879 tot 1884, beeft doen bukken, onder het schrikbewind vóór de sluiting van 1 zitujd. aanwees. Verduivelsche lafaaad van eenen muil ezel! riep meester Luc, dia nu eensklaps een held pwuj.den was; bang zijn v <or tenen grenspaal!; vooruit ellendige bloodaard! De muilezel des opzieners verdroeg deze beschuldiging van lafheid, hem zoo onver diend naar het hoofd, of liever naar den kop, gesmeten met een czelgeduld. Ouder ge woontewns hij aan den paal blijven staan om de bevelen af ie wachten van zijnen berijder, dewijl op dit punt de weg zich splitste. Nu je Normnndier zag dat hij dicht bij het kasteel was, vergat hij den doorgjsianen angst en trachte zichzriven in den waan le brengen, dat hij slechls te vre) mei zijnen dal hij den paal niet eerder had opge- i zou bij de helder vei l chte 1 zien, hoe zou hij nu hebben kunnen 'a 'kennen, dat hij bijna I- - - Wedeiom zat hij recht in den zadel VEURNAAR DOOR J UIVI'^' ,,I MIJ »v VI Xlir-V /UJilCJA j

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1