DE DÜIVELSTOREN 27 April 1892. i Oorlog tegen den Godsdienst. 48“ jaarj»a«<f. Kcchtex'lljke kronijk.» h rkiezen id., aAn JJorr- woorden durven uitbrengen. 1 I Sedert eenigen tijd stoimen de socia- PAUL FEVAL. 19’ vervolg. Tv.ee mannen volgdep Pluto. Toen zij den opziener vooibijgingen, verlichtte de maan hen juist genoeg om hem hunne bleeke aan gezichten, hunne holle wangen en ledige oogkassen te laten zien. Beiden waren otnhangen met lange witte doodskleeden. Do eerste, wiens lijkkleed den vorm had van eenen pelgriinsmantel, toonde zijne borst, die door eenen Sarra- seenschen pijl dooi boord was. De andere wiens lijkkleed op den groven linnen kiel -- i r t i roode vlek op de plaats van hel hart. Meester Lite vorloor hel evenwicht en viel achterover op den weg. Arthur de Plougaz! Yaumizurhte bij met gesmoorde slem. Genade! Eibar- niel; of moeders hert verscheurd wordt door de gevaren die de zonen loopen in de kazernen; of de neering dan ouk zou te niet gaan allen naar de kazernen En of dit eene schi oomelijke verzwa ring der contribution veroorzaken moet, of dit het land naar den afgrond voeren moet, en de ruien van velen moet na zich slepen, dal zal de rekening der li beralen niet maken, het alleman soldaat moet en zal er komen, als de liberalen meester wotden. Indien er eenige zeer dun gezaaide liberalen zijn die bel alleman soldaat van den eenen kant alkeuren, dan keu ren zij hel van den anderen kant goed, omdat de inlijving der seminaristen bij ’t leger een wapen is tegen den gods dienst. De liberalen hopen immers, dat wanneer de seminaristen geene vrijstel ling van militie meer zullen hebben, de aanwerving van priesters en kloosterlin gen zeer moeilijk en mettertijd zelfs on mogelijk zal worden. Ten derde Alt de priesters, gaat het namensch liberaal blad voort, de kerken veranderen in zalen van meeting, dan zul len wij (de liberalen) de kerken slui ten! Wal de kloosterlingen aangaat, die zullen wij misschien verdragen, als v slilliouden; zooniet, zullen wij ze als gemeene anarchisten het land uitdrijven. Ja, dat zul len wij doen! De libsralen branden dus van onge duld om hunne fransche geusche broe ders na te apen!... Hetgeen het liberaal orgaan heeft dur ven uitbiaken is geene afzonderlijke groolsprekerij; neen, die zeilde bedrei gingen zijn gedaan geweest in de kamer van volksvertegenwoordigers, en nog wel door leiders der liberale partij. Het liberaal blad verdient dank, om dat het openlijk en brutaal gezegd heelt wat andere zwijgen of slechts met halve woorden dui ven uitbrengen. i jf. L.-M. Pletlinck, kommis griffier te w»—-i Meulebeke. M. Vandeputte. doktor in de rech ten en griffier van 't vredegerecht te slagen en wonden. Beernaerl Felix, herbergier, en Deschool- meester Isidoor, werkman, beide te Keyem, de eerste 6 maanden gevang, voor bednege- lijke bankbreuk; de tweede 16 dagen gevang vooi varheling. j Aerschot, ia vrederechter benoemd te Ardoye, in vervanging van M. Goppens, lot andere bedieningen geroepen. Bij koninklijk besluit van 3 April, is M. Ai (bui Mergbelynck.plaatsveivan gend lid van den wapensc tiidkundigeo laad, tot werkend lid benoemd, in ver vanging van M. den udder de Bos- schaert, overleden. Een ministerieel besluit meldt dat do wateren zullen afgelaten co do Ambtelijke tijdingen. Bij koninklijk besluit van den 19 de zer, wordt M. Achiel Ruyesen, griffier van bet vredegerecht te Veurne, in I dezelfde hoedanigheid benoemd te Tbourout, in veivanging van M. Wau- t«rs, ovei leden. Hij wordt te Veurne vervangen door houdende bepaling van den kiescijns en inrichting dtr wetgevende Kamers. Ver- volgens komt de bespreking der overige artikels waarvan de herziening is voor gesteld. W oensdag -Trui— in in» nmiaaiifii n >i— m ■wnnnrrTnTWWiir'ntr^ Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. li schrijvingsprijs. fr. ’sjaais; met de post 6 fr. Annonccn 20 centimen per regel.De groote ettvr? volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 t'r. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annonccn voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastrnat, 46. te Men schrijft in bij BONKOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnênsiraat, 4, te Veurne, en in de Poslkaiiiooren. Terwijl de oude slotvoogd alzoo den v-ij- en loop liet aan zijne droefgeestige gedach ten, liep hij mei wijde schrede ’ijno kamer open n-cr. Zijn hoofd gloeide kooit achtig. Hij had rust noch duur en elk uur scheen hem eene gehwle weck te zijn. Tegen den avond vei liet bij zijn vertrek om te zien of measler Luc nog niet van zijne reis was leruggeket rd. De zonneschijf r>akle den en overstroomde m t hare laatste, stralen de gaanderijen en zalen van Ccq'.crel. Het fraai kasteel schitterde en glan’de met meer dan gewone pi acht. De gekleurde vensterglazen gaven aan de ge- scheidkundige paneelrn, die de wanden be dekten. eone purpert: tin’. Hrt verguldsel aan het gewelf, het geslepen staal der wa- peritrotefë'i tn het kristal der kroonkande- laars, alles vonkMke, alles woei kaatste onhen regen van stern n. Het was (’e i heer (1Plougaz, als zag hij al die schoonheden j voor de eerste luu.d, zoozeer moest hij al- I les bewonderen. (Wordt voortgeiel). listen en anaichisten in Frankrijk de kerken binnen om de godsdienstige ceiemonien en piedikatien te onderbre ken en te verstooren. De republikeinen die nu in Frankrijk T bewind in handen houden, geven ge lijk aan de rustestoorders en verbieden de sermoenen ol sluiten de kerken, waar de wanorders door die godver- loochenaars en godsdiensthaters ver oorzaakt werden. Die handelwijze toont klaar dat de libeialen daar, gelijk hunne vooi vaders, de sansculotten van over honderd jaar, de uitoefening van den katholieken godsdienst willen verbieden en weer eenen besloten tijd willen doen ontslaan, waarvan onze grootouders ons zoo menige droevige en smertvolle geschie denis van vervolgde priesters, klooster lingenen burgers nebben verhaald. De wapens in Frankrijk legen den godsdienst gesmeed worden hier in Belgie ook gebruikt. Een liberaal blad van Namen voorzegt r eeds wal wij zouden te wachten heb ben, moesten de liberalen hier met de lanstaande kiezingen opnieuw meester worden. Vooreerst zullen de liberalen begin nen met afschaffing van de thans bestaande wet op het lager on derwijs en de Invoering der onge lukswet van 1879, die gevloekte wet, welke zooveel twist en tweedracht, zooveel ramp en wee over Belgie heeft gobiacl t, en het land naar de bankroet dreef. De wet van 1879, zal, zoo voorspelt bet Nainensch blad, tienmaal strenger ■en hatelijker dan vroeger gemaakt wor den. en verzwaard dooi hei wereldsch en verpllchtand onderwijs dat is geen schijn of gedacht meer van gods dienst inde scholen en gedwongen, op straf van bset en gevangzilting, de kin deren naar die scholen te zenden. Dan zou dus de dwingelandij herbe ginnen, de vrijheid van geweten aan banden gelrgd worden en de ouders zullen liet recht niet meer hebben hunne kinderen volgens hun geweien te laten opvoeden. De tweede weldaad welke hel Na- gavfin, hoe gaarne zij den vluggen hert Hajaagden: in een wooid, hij dacht aan alles wat in dien tijd de vreugde uitmaakte van eenen .edelman. Geen wonder dat ook ce gedachte wederom levendig werd aan zijnen zoon Arthur, dien hij sedert meer dn tien jiar niet meer had gezien. Helaa-I helaas! kermde hij; mijn Arthur en mijn Ccquerel, mijn arm kind en mijn fraai kasteel! De oude Plougaz gezichteinder heeft noch kroost, noch slot meer! En hij maakte er zich een bitter verwijt van, da- bij den ee.nigen eilgenaam van Kamer der volksvertegen woordigers. Gister dinsdag heelt de Kamer bare werkzaamheden hernomen. Aan 't hoofd van haar dagorde slaat de herziening der Grondunt. De bespre- king begint over de mtikels 47.53 en 56, meusch blad, ir. naam van t hberalismus - - - - belooft, is het alleman soldaat naar do kazern met de jonge se minaristen! Niemand uitgezonderd! of de ouders hunne kinders noodig l'buis hebben oi sombere stemming door, zender zijne ka- i spijt ovei zijn fraai kasteel van Ccquerel. Hij dacht aan al da schoone feesten, die hij in de greote zaal gegeven had, aan al de overvloedige maaltijden, die hij in de ruime van eenen lijfeigene geleek, had eene blood-i eetzaal had laten irtncnlen, bij dacht ook rnnrl» wl.»ir ,.r> ,i„ r>i«ntc v.n hoi h.„. aan zjjn0 prachtige ballen, waarin hon derd paarden ge mak kei ijk plaats vond-m, aau zijn hond-nhok, in de geh<*f:le streek bekend, waa i i honderd honden van aileil i ras en soort door luid geblaf te kenpen sproken: Zitting van 7 April. Vandevelde Hen drik, schipper Nieuport, 26 trans boeLy voor slagen. i Willat ri Engel, visscher te Oostduyr.ker- ke, 200 frank boet, voor jachtmisdiijr, en 8 dagen gevang en 26 frank boel, voor vei he ling. Engelbeen Rochus, vissener te Ooslduyn- kerke, 2 maal 15 tiank boet, voor scheld woorden en dronkemchirp. Zilt ng van 8 April. Vanmaele Euge nia, huisvrouw Annet, te Zarren, 26 trank boel, voor eerroof. Moei kerke Leopold, werkman teSchoore, 16 dagen gevang en 400 frank boet, voor jachimisdrijf. Alderweirddt Arnoldus, werkman to Bambeke, eene maand gevang., vosr smaad jegens een getuige. Top Hilauus, Jiaerlen Camiel en Lief- ooghe Pieler, werklieden te Rousbtug^e, elk 15 frank boet, voor dronkenschap; 25 frank, voor vernieling van afsluiting, en 16 dagen gevang, voor smaaddade»; de eerste daarenboven 4 maanden gevang en 25 hank boel, voor bedreigingen; de tweede 3 maandtn, voor slagen, en 20 frank boet, voor scheldwoorden. Thery David, soldaat te Antwerpen, ge- Verachillige <ij<ïbn;xen Als gij Zwitsorsche Pillen koopt, eischt wel dut zij vauFaiijs komen, uit hei fabriek van A. Hertzog, apoieker. N etui er geene andeie!!! Uitslag der stieieakeuring welke za terdag alhier heeft plaais gehad. Aangeboden slieren, 92 Aangenomen, 8/ Uuge Vdd, 7 Aangeboden om mede te din gen in den prijskamp. U- Bewaringspremie, 100 fr., aan Emiel Sobry. landbouwer ie Admkerke. le Omschrijvingspremie, 100 fr e t zilveren eermetaal, aan A. Sarrazyn. Steenkerke; 2” premie. 60 Ir. en bronzen eerme taal, aan 11. Gorntlle, ie Coxyde; 3’ premie, 40 Ir. en cheere, te Veurne; 4’ premie, 30 Ir. en id ann H Gor- nille, voornoemd; wed* Decleryk-Sun- ders, te Goxyde; F. Matsaert, ie Buls- camp, en P. l’ahon, te Steenkerke. Woensdag naast, om 10 t/2 ’s mo1- gens, zal, in de lihftorika, alhier, eene voordracht gegeven worden over do aardappelplaag, door M. Bauwens, staalslandbouwkundlge. Ni de voo-nracht, ijiDoting, onder de a.niwtz'ge leden der lancfbouwco- tniern van Veutne en Dixmude, van een vergruizer en eenige andere nuttige voorwerpen. De zaak der kerkdief^ 'e Oosi- duinkerke, is donderdag \om ’i asiisen- lio! te Brugge, afgeloopen. De vier be schuldigden zijn ve-. ooi dee'd als vo gt Frans Demeulemeester, vader, zijn BCc'cisiei'iij&Le EkroiicjSt.» j scheepvaa 1 onderbroken worden ge- De korrwkiionnele rechtbank van Veurne durende 6u dagen van 24 .Mei lot 23 heeft de volgende veroordeel:i-gen uiige 4ud aanstaande, op Ue vaarten van Nicu- pOrl ()aar Veurne, van Loo en op den User, van aan de Hooipiete toi aan de Fiutele. Bij koninklijk besluit van den 23 April zijn de kiescolli g s van de hcltl der kantons van tiet land bijeengeroepen op Zondag 22 ,Me; aanslaande, ten einde liet mandaat dar uictredeude provinciale raadsleden Ie vernieuwen. De kantons van West-Vlaanderen dia provinciale laadsheeren ie hebben zijn de volgende Biugge 11, Ruysselede 1, Avelghcm 2, Harlebeke 2. Isegbem 2, Meenen 3, Meulebeke 2 Housselat ie 2, Rousbmg- •ge 2, Nieuport 1, Ypei-5, Passchendaele 2, Poperinghe 1 Té zamen 36. ming! Plulo liet wederom zijn dof gebrom hooren. De twee in hel wit gekleede man nen gleden voorbij als twee sneeuwvlokken door den avondwind vooi(gedreven. Het muildier spitste de ooren en trilde als een riet. En meester Luc, de held van daareven, beproelde op te slaan, maar zijne knieen waggelden en kmklen ondor hem en met eene zwaren slag sloeg hij bewusteloos neer. De ridder de Plougaz bracht dien dag in mer te verlaten. De arme heer had innig zijnen adelijKen titel zoo gemak Lelijk had laten vertrekken. Hel was niet do eerste maal dat de oude Plougaz aan zijn- n zoon lerugdaclv. Her haaldeiijk bad hij meester Luc last geven aanzienlijke geldsommen aan de hospitaal ridders van St Jan te z nden, met v-rzoek, dat geld aan zijnen zoon te willen overiran- digm. Op welke wijze de ontronwu dienaar i zich van diea last gekweten bad, vreten wij i teeds. DOOR -- VEURNAAR - 1 1 L 11 11 - i i i --n-- - 111-ir - rjil in IJ veor

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1