DE DUIVELSTOREN 1V IS. 4 51c i £892 4S' oeusdag Veurne-static. de betoogingen niachien ontploft. x Te Bologna hebben een 60tal anar chisten de runen der winkels en lanteer- nen verbrijzeld. Te Barcelona (Spanje) is een landbou- aangehouden die drager was van 6 PAUL FEVAL. brijzeld; de vensterramen en de meubels werden beschadigd, maar niemand werd gewond. Te Couvin (Namen) Bevreesd! antwoordde de vieemde- ling ernstig. Voorzeker niet. Toch is er reden voor, hernam Fran- cin. dat verzeker ik u, want Philo is een kwaadaardige hond en zonder den ketting... Maar wat dool gij toch. Blijf terug! Zonder acht ie slaan op de waarschuwing van den knecht was de vreemdeling den bond genadeid en streelde hem den t uigen kop. Francio huiverde van schrik. Hij vreesde elk oogenblik dat Pluto den pelgrim zou verscheuren. Maar de hond legde zich plat op den buik; zijn groot vurig oog werd vochtig eti zacht van uitdrukking en hij opende slechts den muil ora de voeten van den vreemd» ling te likken. God zij met ons! zachte Francin, die ouudi, den vreemdeling met eerbied, doch niet ge- 1 verscheidene jaren heeft geen priester den heel zonder wantrouwen aanstaarde. Wij j drempel - n leven in eenen ongelukkigen lijd! De duivel j des nachts en de tooveraars over dag! Na eenige oogenblikken volgde de vreem deling zijnen gids in do keuken, waar de oude Anna Parker, alleen en met hare ge- 20' vervolg. En Loe meer hij bewonderde, hoe meer bij zachte, immers al dat schoone zou wel dra een anderen eigenaar hebben. En hoe dikwijls nog zou het hrni gegund zijn, het schouwspel der ondergaande zon gade te slaan door de geklemde glazen der hooge vensters van Ccquerel? Het offer, dat hij brengen moest, was •groot maar r.oodzakclijk; want voor eenen krislene is het beter in eene hut te wonen, dan met Satan in een paleis. Terwijl de Plougaz alzoo in treurige ge peinzen verzonken, de zalen en gangen op en neer liep, vielen er vreemde dingen voor op zijn kasteel. In den namiddag had een man, welke den witten pelgrimsmanlel droeg, den zwa- ren ijzeren klopper op de groote poort des kasleels la'en neervallen en de gastvrijheid van dm slotvoogd ingeroepen. Nooit was op Coquerel dusdanige bede geweigerd. De bedelaar werd ook ditmaal welwillend ont vangen. Het was een man van hooge en krachtige gestalte, doch wiens bleeke trek ken, ingezonken oogen en weggesmolten wangen van lange jaren lijdens spraken. Op het vogenblik dat de vreemdeling over de binnenplaats des kasteels ging, lag Pluto zich voor de opening van zijn hok in de zon te koesteren. Eensklaps scheen zijn slaap minder gerust te zijn. Zijne wijde neusgaten zetten zich uit. Hij blafte zacht- kens en bewoog zijnen staart, zooals de honden doen bij het zien van iemand, dien zij kennen. Toen vervolgens de vreemde ling hem voorbijging, sprong hij eensklaps recht en rukte met hevigheid aan zijne ketting. Stil, Pluto! riep Francin, die den vreemdeling binnenleidde. Wees niet be vreesd, vriend pelgrim, de ketting is sterk j genoeg. Inliet buitenland is de 1 Mei nog al stelsel. Hij verdedigde het stelsel rustig afgeloopen. Nogtans hebben hier en daar wanordelijkheden plaats gehad. Te Tours (Frankrijk) is eene bom ont ploft bij de kazern. De dader werd ge vonden badend in zijn bloed. Te Fourniies, ontploffing van spring bussen aan de gevangenis en bij een koffihuis. De daders zijn aangehouden. Tc Ancona (Italië) is een helsch Bultenlandsclie Politiek. De toestand in Europa. Indien er op dit oogenblik in alle lan den var. Europa geene anarchisten wa ren, die door hun gevaarlijk spel, zoo wel de presidenten van republieken als de keizers en koningen het kieken- vleescb doen krijgen, dan zou er vol strekt niets te vermelden zijn op staat kundig gebied. De hooge, de groote politiek slaapt; T zijn de kleine politiekers, de herberg- proleten, de gazeireporters en de aan- klevers van het dynamietstelsel, die op dit oogenblik den toen geven en die, voornamelijk deze laatsten, de gemoederen fel weten te schokken en de policie vrij veel werk opleveren. Laat ons hopen dat, dank zij hel krachtdadig optreden van alle regeerin- gcn. de dynamietmannen gauw stil znl- len gelegd wordtn en zij geen lust zul len gevoelen hun vernielingswerk voort te zetten. De andere toongevers waarvan hier boven spraak is, zijn niet gevaarlijk; zij doen geene huizen in de lucht sprin gen; zij bepalen zich veelal bij hel zen den van kwakkels in de wijde wereld 1 De deelneming aan de betoogingen was overal minder dan verleden jaar. We 1* Wei. De socialisten hebben zondag overal betoogingen gehouden om het feest van vrede en beschaving te vieren, gelijk Vooruit het den 30 April zegde. Dit leest is te Luik, te Houdeng-Goe- gnies en te Couvin gevierd geweest met dynamietaanslagen, en is dus een feest van geweld en schrikaanjaging geweest, gelijk men het overigens moest ver wachten. In de steden waar zij eenigszins tal rijk zijn en waar het door de overheid toegelaten was, hebben zij stoeten inge richt; in andere waar zij geene genoeg zame mannen kunnen op straat krijgen hebben zij meetings gehouden in hunne gebouwen. Vertrekuren van den ijaterenweg. ft tot Uil Mei 1393 wone slaperigheid aan den uitgedoofden h?.ai d zat, bezig het slechts in hare verbeel ding bestaande vlas te spinnen. Vriend Pelgrim, sprak Francin. neem plaats en warm u wat, in afwachting dat uw maal worde opgediend. Verschoon mij dat ik u geen gezelschap houden kan. Gij zij', op eenen droevigen lijd op Coquerel ge komen er is een doode op het kasteel, zijn lijk ligt in de kapel. Mijn arme makker Yanmi zou gedurende de lange winternach ten dikwijls mijnen slaap komen storen, als ik niet alles deed wat een kristen doen kan om zijnen lijdenslijd in het vagevuur te verkorten. Is er een priester bij den doode?vroeg de vreemdeling. Helaas! antwoordde de knecht, sedert 1 van 'Coquerel meer overschreden. Is er geneeskundige hulp toegediend? - De gencesheeren zijn zeldzaam, heer pelgrim, er. bovendien er zijn gevallen waarin de kunst machteloos is. (Wordt voortgezet). het huis van den burgemeester. Niemand is gekwetst en de schade onbeduidend. Aanslagen re Luik. Zondagavond, rond 8 1/2, hebben 2 j Engeland, heeft men dynamietontploflingen plaats gehad bij i kardoezen gevonden. M. den senatorLongchamps en bijzijn! n, .1— zoon. Geene persoonlijke ongelukken. botste er op en werd verbrijzeld. Vijf socialisten zijn aangehouden en hebben bekend den steen op de baan geworpen te hebben. De stoffelijke schade is aanzienlijk. Eene derde dynamietontplofiing heeft een deel der St. Martenskerk vernield. De prachtige geschilderde kerkramen, meesterstukken der 14’ en 1b’ eeuwen, ijztrcnwc6cn aan M. den senator de Coninek be- zijn verbrijzeld. De verwoesting in de j trddvohjk destanen van Veurne en Handzaeme. k'-rk ie rrrnnt An rlo sc.h.-ido. hodronrrt moor dan lOU.OUO fr. In de naburige gebou- rn/tot begonnen worden. is een dvnamietaanslag gepleegd tegen J -- wer aangehouden die drager was van 6 i pakken dynamiet, revolvers, kardoezen en een groot mes. Bij het arsenaal van Woolwich, in t men een pak dynanriet- Te Brussel is het feest een fiasco geweest. Men telde wel veel roode vlaggen, maar het getal manifesteerders bestond hoogstens uit 3500 socialisten, waaronder een sca- dron vrouwen. Er hadden meelingen plaats op het plein van Ten Bosch, die eenvoudig belachelijk waren. De groot ste onverschilligheid heerschte in geheel de stad. ’s Avonds moesten de socialisten een volksfeest houden in het park Leopold, doch de regen kwam alles stooren en het feest viel in ’t water. Laat in den nacht zwierven hier en daar socialisten in de stad, maar zij zochten niet meer naar den su/lrage universel, zij zochten enkel naar jeneverhuizen. Te Gent, het bolwerk van T socialismus, was het ook een fiasco. Te Antwerpen heerschte de volkomenste onverschillig heid in gansch de stad. Te Verviers rekenden de rooden op oenen stoet van 5 a 6000 mannen; zij hadden er slechts een van 950 bijeengekregen. Te Bergen is een stoet van 5000 man door den re gen uiteengedreven. Te Kortrijk. waar alle samenscholingen verboden wa ren, was er een meeting, maar weinig toeloep van volk. Te Waereghem, te Meenen, te Iseghem noch stoet, noch beweging. Te Brugge was er meeting, gevolgd van danspartij. In al de Vlaamsche steden is de dag rustig voorbijgegaan. Behalve te Luik en twee andere plaatsen, zijn in het walen land geene bijzondere moeilijkheden ge beurd. Te Houdeng-Goegnies is eene dynamietkardoes gelegd’gewecst aan een venster der herberg van de we duwe Boland; al de ruiten werden ver- flFe Kamer. Dinsdag heeft de Kamer hare zittingen hernomen. De bespreking over de her ziening der grondwet werd onmiddelijk aaugevangeu. M. Beernaert deelde een lijvig verslag meê. De minister verklaarde dat hei «r-*is j de herziening, maar dat de pa-tijen eene t openhartige verstandhouding moeten aannemen. Hij verklaarde zich tegen het alge meen stemrchl en zegde dat hij geen partijganger is van hel bekwaamheids- I van M. De Smet DeNaeyer, dal berust op het bewonen van een huis of een gedeelte van een huis. Verders verdedigde M. Beernaert krachtdadig hel referendum. M. Woeste, die in den beginne geen partijganger was van de ‘herziening, verklaarde er thans de noodzakelijkheid van in te zien en denkt dat dezelve bijna Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; piel de post 6 fr. Auuuncen 20 centimen per regel.De groote tetter» volgens plaatsruimte-Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePchucité, Magdaleiiaxtraot, 46, te BrusnrL Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwart. Nuimemsuaat. 4. 'vi.-ui u«en m .ie l’nstkaniooreh. kerk is groot en de schade bedraagt meer wen is bijna geene enkele ruit geheel gebleven. Te Quaregnon is een dynamietaanslag gepleegd tegen de woning van porion Rolland. Niemand is gekwetst, dochdeschade is aanzienlijk. Aanslag tegen een trein Zondag toen de trein dieten l.45 na middag uil Luik vertrekt, op omtrent 500 nieters van de statie van Tilfï was, rolde een steen van een kubiek meter op 6 oo 4 45 1 21 2 56 5 40 4 07 9 27 9 56 0 00 10 19 5 54 5 49 4 57 5 06 5 12 DOOR 6 - 7 28 - 8 44 - 8 56 - 9 02- 9 07 - 9 14- 9 21- 9 52 - 9 40 - 9 48- 9 59 - 6 05 4 01 9"ö9 f> 12 28 2 45 6 16 8 01 11 25 ’b av 11 05 9 44 en- "1 6 44 7 28 M. Vandcnpccrcboom zegt dat de werken van mogelijk Lrussel (vertrek) Gent l ichlervelde C<>' temarck llntidiaetiie Zarien lessen Dhn.nda Ooslkerko Avec.ppelle Veurne Adinkei ke Ghyvelde Uuinkerke tuk. 5 18 6 54 6 55 6 59 7 04 7 11 7 25 7 54 7 42 7 50 8 02 8 26 10 25 - 8 57 10 00 - 1 55 5 22 7 38 258 6 46 9 05 5 07 8 07 10 45 - tot burgemeester te 1654 5 08 5 00 11 57 5 43 5 34 1149 559 5 50 9 55 11 58 4 07 6 03 7 05 1001 1205 4 14 Gil 2 45 11 41 3 51 5 43 1 25 5 02 7 29 1 43 5 14 7 43 1 49 5 20 7 49 9 09 1 54 5 25 7 54 9 14 201 532 8 01 - 2 10 539 809 2 21 5 48 8 20 2 29 5 56 8 28 2 38 605 855 948 10 01 1045 11 08 Dc e/lnnalei parlcmentaircs, ons heden toege komen tevatten het antwoord van den minister van Duinkerks (vertrek) Ghyvelde Adiukerke Veurne Avecappelle Oostkerke Dixmudo Eessen Zarren Handzaeme Cortemarcq Lichtervelde Gent 541 7 19 8 40 9 03 bum kerke naar Parijs en ’b Uurg. iw. av. murg. Duinkerks (vvrtr.) 10 41 2 45 5 45 6 55 Atiecht 2 26 6 16 8 11 8 42 Awiens 5 55 8 01 9 19 9 50 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 11 66 11 25 'b avonds ’b av autoig. 's morg. Pa»ijs (vertrek) 7 10 11 05 8 00 Duinkerk© (Aark). 12 15 9 44 1 13 Nieuport Dixmudc-Gent en Veurne Duinkerke. Nieuport (stad)-Dixmude, 6 49 11 49 1 59 4 00 Dixmude-Nieuport nn 2 18 5 41 8 07 Parijs raar Duinkerke. 5*45 8 11 9 19 11 66 I Curtemarcq naai Oostende, 4 54 7 53 10 ia, 12 51, 4 56, 5 01, 7 01 Oostende-Cortemarcq, 5 28, 7 45, 12 09 I 4 05, 5 58, 8 01 Corlem-IJperö 44 8 53 1 54 5 12 7 42 IJpe'-C r:.-m4 05 6 56 9 45 11 57 3 39 6 3 Lichlerveide naar Korlrijk, 5 08 8 08 10 58, tl 30, I 09,5 18, 5 23 7 10, Kim-1 ij:, naar Lichtervelde i n Brugge,4 47 6 1 i, 7 48, 10 45, 12 25, 4 OO, fi 27 Bru-,ge naar hortrijk, 7 45, 9 00 tl 08 12 45 5 i>5 6 45, Oostende-Brussel 5 10 6 05 7 18 8 53 11 33 1 42 2 42 4 69 5 42 8 21 M. J. Lclteur is benoemd Stavelc. 6 32 6 48 6 58 7 15 10 69 12 13 4 22 6 19 7 25 10 17 1226 4 56 6 51 7 51 1025 1232 442 6 57 5 19 7 38 1051 1259 4 49 6 44 5 25 7 44 1058 12 45 4 55 6 50 7 54 1047 1255 5 11 6 59 8 05 10 57 7 10 9 15 12 05 Brussel (aank.) 8 24 1 0 38

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1