iV 19. Woensdag 11 Mei 1892. ■t 48' jaargang. MM. I ontslaggever. Dit stelsel nogtans, met bijvoeging van de bekwaamheid, zal niemand behalve de onwaardigen bepaald uit- stutlen en zooveel kiezers opleveren als VerscliiUige tijdingen De Zwitsersche Pillen, bereid door A. Hertzog, apoteker, 28, rue de Grammont, te Parijs, zijn voorhanden in alle belgische apoteken.fr. 1-50 de doos. f van kadastraal inkomen, zij die. den ouderdom van Ambtelijbe tijdingen. De volgende pensioenen zijn ver- Belgische grens ral afgelaten worden gedurende 30 dagen, van 45 Juni tot 15 Juli aanstaande. M. E. E.-M. Wauters, kandidaat- Pieters-op-den-dyk. Visart de Bocarmé E., grondeig. te onderwijzeres te Leke; 1236 frank aan de weduwe van M. Hubert Fosseprez, gewezen leeraar bij de middelbare school van Veurne, woonachtig te Adinkerke-Pannc. De vaart van Zuydcoote. naar de Priesterlijke benoemingen. Zijne Hoogw. de Bisschop van Brugga heeft benoemd Tol pastoor te Assebroucke, M. Brut- saerl, ond-rpasloor van O. L. Vrouw, (e Poperinghe; t Tol onderpastoor van O. L. Vrouw, to Thielt. Avelghein. Brieven van E. P. De Beerst, na» Adinkerkc, zendeling op reize naar den Congo. Na de redevoering van M. Peltzer werd de algememe bespiekirg zaterdag gesloten. Provinciale Raad. Op 22 Mei aanstaande is het kiezing voor de gedeeltelijke hernieuwing van den provincialenraad. Onze provincie telt 36 aftredende raadsleden, te welen: te Kcrckhove. Ballekens, id te Kortrijk. Harelbeke. MM. Storme. b'jrgem. ie Waereghem. G. Vercruysse, advokaai te Kortrijk. Poperinghe; I Tol onderpastoor van O. L. Vrouw, to Poperinghe, M. Blomme, onderpastoor te Lisseweghe; Tol onderpastoor te Lisseweghe, M. Van der Slichele, leeuar in Sl. Amaudskollegie te Kortrijk. Dat is hel occupatie-slelsel. Zij die er bet bekwaamheids princiep willen bij voegen kunnen lot dit doel de volgende wijziging aanbieden Kunnen ontslagen worden van de Dit blad verschijnt tien Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; mei de post 6 fr. Annoneen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoneen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office dePitblicitè, Mandcdenastfraal, 46, te Rrusxet. 3l. ii sriui.iii ui toj BiiNHvMAïK-R*CKASL.yc». urnkker udgever. Zwarte Nonueiistraat, 4, le Veurne, en in de i'.iMkaruooreu. het zoogenaamd algemeen stemrecht» van M. Graux, met eene gansche reeks uitsluitingen en begunstiging der groote steden ten nadeele der bewoners van den buiten, welke die gewezen minister in zijne schilderachlige taal barbaren noemt. Herzieningsformuul De herzieningsformuul der rechterzij, betreffende art. 47 der Grondwet en de nieuwe voorwaarden voor het stemrecht kan samengevat worden als volgt Art. 47. De Kamer der Volksverte genwoordigers is samengesteld uit af gevaardigden, rechtstreeks gekozen door de burgers welke ten volle 25 jaren oud zijn en de voorwaarden vereenigen door de kieswet vereischt. Art. 47bis. Kunnen alleen aangeno men worden om deel te maken van het kiezerskorps 4* De eigenaars van onroerende goe deren, op het kadaster ingeschreven met een inkomen van ten minste 150 fr. 2° Zij die, in hoedanigheid van bij- zondersien bewoner, om het even te welken titel, sedert ten minste een jaar, op den oogenblik van hel opmaken der kiezerslijsten, een zelfde huis of een huis bewonen, met een belastbaar in komen van ten minste 30 frank in de gemeenten van 5,000 inwoners. 42 frank in de gemeenten van 5,000 tot 20,000 inwoners; 60 trank in de. gemeenten van meer «dan 20,000 inwoners. De gemeenten worden gerangschikt volgens de bevolking, vasigesteld bij elke tienjaarlijksebe volksoptelling. Het kadastraal inkomen der gedeelten van buizen wordt vastgesteld volgens sin regels bepaald door de kieswet. Wanneer eene gemeente van eene lagere tot eene hoogere klas overgaat, mag het stemrecht behouden worden door dezen welke het genoten krachtens de vorige rangschikking, zoolang als zij dezelfde woning zullen blijvenbewone.n. St. Kruis. Claeys, notaris, te Oostcamp. Cauwe, advokaai, ie Brugge. Kervyn de Meerendré, id. id. de Vrière, grondeig. ie Beernem. van Caloen E., id. te Bvuggo. StruLbe-Pavot. nandelaar, te id. D’ Hondt-Hoste, reeder te Blanken- berghe. Ruysselede. M. Mulle de Terscheuren, grondeig. te notaris te Thielt, is aldaar notaris be- noemd, in vervanging van zijnen vader, MM. Van Wassenhove, grondeigenaar, j raadsleden, te welen: Brugge. MM. Van den Abeele, doctor te Brugge. Fraeys, noliris, te id. Serweytens, burgemeester, te St I leend j 859 fr. aan jufv. R. Baelde, gewezen Rous«rf(we. Horrie-Dftckmyn, handelaar te Rcubm laere. Spiileoour, burgemeester te id. Rausbrugghe+'laringhe, Syoeri-Vanderg'Hite, notaris te Loo. Floor notaris, te Rousbrugghe-Ha- ringhe. Ntenpoert. M. Derudder. brouwer te Nieuport. Yper. MM. Struye-Broers. grondeig. te Ypor. Iwiens d'Eeckhoutie, id., id. de Thibault de Boesinghe, id. te Boesinghe. De Gheus, burgemeester te Voor- mezeele. Fraeys, grondeigenaar te Yper. Pa&schendaele. MM. Parret, grondeig. teZonnebeke. Beget cm, notaris te Passchendaele. Poperinghe. M. Van Tours, grondeigenaar te Poperinghe. I-teghem MM Gillès de Pelicliy, grondeigenaar te Ispghem. Van den Bogaerde, id., id. Meenen. MM. Rembry-Barili, doktor te Meenen. Van Damme, grondeigenaar, te Wevelghem. Van den Berghe, burgemeester te Meenen. Meulebeke. MM. Goeihals, bankier te Meulebeke. N... MM. 25 jaren bereikt heb- stemrecht en tegen do geëvenredigde hebben afgelegd, waarvan de voorwaar- Kamer der Volksvertegenwoordigers. Herziening der Grondwet. M. De Smet de Nayer, verdedigt hel bewonings- en occupatiestelsel. M. Janson is van oordeel dat iedereen hel stemrecht moet bezitten, de armen zoowel als de rijken. M. De Smedt spreekt ten voordeele der geëvenredigde vertegenwoordiging. M. Dohet zal de herziening der arti kels 47, 53 en 56 stemmen, op voor waarde dat de samenstelling van den Senaat zal gesteund worden op het stel sel van de vertegenwoordiging der be langen. Vetders bestrijdt hij het referendum. M. Notbomb vraagt het algemeen stemrecht, met weigering van onwaar digen. Hel kiesrecht moet verleend wor den aan al de mannelijke Belgen van 25 jaar, mits zekere voorwaarden van ver blijf. M. Cartuyvels wil noch het algemeen stemrecht, noch een verminkt algemeen stemrecht, omdat beide stelsels nadee- lig zijn voor het vaderland, voor het koningdom en onze vrijheden. M. minister Beernaert toont aan dat al de kiesstelsels, uitgenomen het wo- nings- en occupatiestelsel aanneemlijk zijn. M. Sainctelette verklaart zich hard nekkige vijand van het algemeen stem recht, evenals van de evenredige verte genwoordiging. M. Helleputte verklaart zich voor stander van eene groote uitbreiding van hel stemrecht, volgens het gouverne- menlsor.lwerp. M. Giiotil ia voor het algemeen stem- vooiwaurde betreflonde het minimum recht. M. Peltzer is tegen het algemeen bende, met goeden uitslag een exaam i veuegenwoordin den door de kieswet zullen bepaald worden. DE VEURNAAR sche tarwe en Mtamaikkers, en komen te Mrogoro niets ti kunnen doen om aarde gepleisterd, van ’t volkrijke dorp Simba- (Wordt voortgezef). t> Blrogoro nu en vroeger. Noordwaarts van de brugura-gebergten, trek ken vrij door een uitgoatrekt dal met rijke Turk- der nrtikelsn. Gister heeft de knmer de verschillende voorstellen van giondwelhersianing gestemd. Artikel 4T (kiescijos) wordt aangenomen met een parigheid der ISO k-den. - 11 luitmtMBtmi - (3* vervolg). De slavernij. Ia mijnen Uat .tcn brief was er spraak van eene slavin, die, haren meester ontvlucht, onze kara vaan wilde volgen, en door haren meester weder- £««ischt werd. Van den avond komen twee mannen van wege tie Duitsche overheid van liagamoyo voor denderden keer de slavin eischen. Wij pries ters, zendelingen der vrijheid, zullen wij haar overlcvercn Maar een brief, met den ambteli,ken Duitschen zegel, gebiedt hst ons 1 Waren wij alleen peweest, ’k weet niet welk besluit wij zou den genomen hebben. Wij gingen de Duitschers, nevens ons gekampt, de zaken voor oogen leggen, De heer Tetanborn had de slavin willeu verlossen; maar het Duitsche zegel f ’k En kan er niet aan doen, zei hij droe vig, ge moet ze laten meenemen, 't Was hard voor zoo dikwijls i 5U11G laiwc CX* midUlddMtUld, CM AULllCJI IC miuguja aan. Al de karavanen houden er stil. Eertijds was Mrogoro een rustig en bijna onbekend dorpken. In Usigualand was er te dien tijde een berucht ge lukzoeker, Kasabcngo genoemd. Op zekeren dag kwam hij Mrogoro en omstreken bezoeken. Hij vond de streek wonderbaar en was er verlekkerd op. In rijn vaderland teruggekeerd, stelde hij zich ven. Vandaar komt het dat men vruchteloos eene siad zoekt, die de vorige reizigers op de kaart hadden nangeteekend De stad is te vinden, maar haar naam heeft voor eenen anderen plaatsgemaakt Simba-Mwcni is de naam der ko ningin van den machtigen Waziguanstam. Het is eene vrouw van rond de zeventig jaar en opvolg ster van Kisabengo, den veroveraar dezer streek. Zij wordt door allen geëerbiedigd, en als koningin i aan't hoofd van eene bende gelukzoekers, gelijk hij. en ging bij eenige weêrlooze koninkskens van het omliggende, zijne strooptochten uitvoeren. Hij was dapper en rap ten strijde. Overal was hij overwinnaar, en met rijken buit kwam hij t’huis. 't Volk, dat meer hield aan buit dan aan een zui ver geweten, schikte zich gemakkelijk onder zijn gezag, om te gaan helpen stelen. Kisabengo wierd machtig, en hij dacht in staat te zijn om, in de om streken van Mrogoro, zijne strooptochten te kun nen voortzetten. Hij vond er meer tegenstand dan hij wel gemeend had, en lang duurde het eer het tot iets belisscnds kwam, tet Hij, geholpen door Seid Soliman, sultan van Zanzibar, eindelijk meester wierd. Ukumdi, wierd verleden jaar in eenen oorlog door hare vijanden, de Wanyamuezi, als slaaf meege sleept en naar liagamoyo geleid waar ze aan zeke ren Salem verkocht wierd Hare zuster en haar schoonbroeder maakten deel vin onze karavaan. Het zien dier bloederwanten had haar de stout moedigheid gegeven haren meester te ontvluchten. Toen de heer Tetcnborn gesproken had, kwamen de twee mannen bij het vuur, waar de arme vrouw met hare zuster den pot zat te'koken. In ’t aerst weigerde zij mee te gaan, maar ziende dat weder stand nutteloos zou zijn, trok zij huilend op tot aan het Duitsche kamp, waar haar broeder en hare zuster haar volgden. Het was het uur der hartscheurende scheiding, de familiebanden wier- den er voor den tweeden keer gebroken, en nog denzelfden nacht trok dc droevige stoet voort naar Bagaruuyo. Simba Mweni (de Leeuwin Koningin,) Van verre gezien, had men gemeend eene groote I steenbakkerij voor zijne oogen te hebben, 't Was ons, die arme sloore, weer in hare slavenbanden de vierkante omvangsmuur in baksteen met roode ,e laten kluisteren en niets tz kunnen doen om aarde gepleisterd, van ’t volkrijke dorp Simba- haur te bevrijden. I Mweni. naam was Masalé, zij moest omtrent vijf 't Is het gebruik, in de Afrikaansche streken, aan de steden den naam van hunnen hoofdman te ge- erkend; zij >s v*n middelmatige gestalte, gaat ge kleed gelijk de andere vrouwen van haar dorp, met eenen doek die haar van de borst tot aan de knieën komt, eenige perelkranen rond den hals en een aantal ringen rond armen en beenen. Alhoewej koningin, ontziet ze 't niet zelve haar land te gaan bewerken, den Mtama, 't rijs af te knippen en naar hutje te dragen qat weinig van degene harer onder danen verschilt. De EerW. Pater Provicaris en Pater Dupont hadden de *er ontvangen te worden door Hare zwarte Majesteit die, in hare edelmoedigheid, hun als geschenk eenen grooten pot pombee ten beste gafl 1 Artikel53 (cijnsvan kiesbaarHeid voorden senaat) wordt aaiigenotu^M Oiet 87 stemmen tegeu 34 Artikel 5$ (kicser* voor den senaat) met 122 stemmen legen 8. Artikel 1 (koloniën, inlijving van den Congo) aan genomen met 110 stem, tegen 6 en 13 onthoudingen. Artikel 26 (referendum) aangenomen niet 78 stem men tegen 48en2 onthoudingen. Art. 34 (geldigverklaring der kiexingen) verwor pen met 120 stemmen tegen 11 Art. 36 (herkiezing der kamerleden tot ministers benoemd) aangenomen met 78 stemmen tegen 52. Art. 48 (vertegenwoordiging der minderheden) verworpen met 68 stemmen tegen 35 Artikel 52 (schadevergoeding aan de kamerleden) aangenomen met 109 stemmen tegen 10. De artikelen 54, 58, 60 en 61 (getal leden van den senaat, de vermoedelijke troonopvolger is aenator, huwelijk der prinsen en troonopvolging) worden op- y olgentlijk aangenomen. Haar naam was Masalé, zij moest omtrent vijf CD twintig jaar oud zijn. Zij was afkomstig van I I _1 _lI J»

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1