f DE DUÏVELSTOREN i iV 20. 483 middelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met <n> post fr. Annuncen 20 centimen per regel. De groote letters I mm (Wordt voortgezel). icclu, omdat zij daardoor nopen per soonlijk kans te hebben om in de Ka- worder.. Welnu, ’t is vooral tusschen die twee PAUL FEVAL. Woensdag 18'Mei 1892. door de nalatigheid der laatste henen en, zij vreest dat de liberale partij, in’t al- er zal door geklopt Vers ehillige tijdingen Als (jij Zwitserscho Pillen koopt, eisclit wel dat zij van Parijs komen, utit het fabriek van A. Hertzog, apoteker. Neemt er geene andere ïieke volksvertegenwoordigers en sena- teurs is vijandig aan het referendum, en de zaak zal dus geene groole moeilijk heden lijden. Het is echter noodig in de kiesmamfesten en op de meettngen den wil van hel volk uitdrukkelijk te doen kennen. In die voorwaarden is hel program voot de kiezingen genoegzaam aange duid Overal gekozen voor de katholieke kandidaten, opdat de nieuwe Kamers eene voldoende meerderheid van katho- heken zouden bezitten, om de herzie- twee groepen geplitst. De'mannen der ning te doen, zonder tot kiesmakelatijen Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 ir. 'sjaars; teel d>' oost 6 ir. Annvhceh 20 eentimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office uePubucité, Mnqdalendxtraiit, 46, te Brunei Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASKYS, urukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in rie PösiKaiitooroi rners te geraken, de andere groep be-1 ling voor de kandidaten om liet releren- voor het behou d der school genegen j waren; negen .‘anderen hadden geteo- Van dat kiesprogramma mogen de I kend om te behagen; andere hebben katholieken zich niet laten afbrengen, hunne handteeloening ingetrokken, nadat T is op dat terrein dat zij de kiezingen j zij vernomen ha dden dat men ben be moeien plaatsen, uit vrees dat de deu ren der Kamers opengezet worden voor de dynamietmannen. hernieuwing van Kamer en Se- verschillende belangen dat de kiezer zal moeten uitspraak doen. Is hij voor rust en orde, voor den vrede en het welzijn van het land, hij stemme voorde katholieke kandidaten. Wil hij de belangen eener enkele par tij bevoordeelen, bij stemme voor de liberalen. Ziedaar he'. waar terrein, waarop de kiezingen moeten geschieden; Er moet voornamelijk gekozen worden tusschen de katholieken van den eetien kant, en de liberalen met hunnen aanhang van socialisten en dynamietmannen van den anderen kant. Er is nog eene andere vraag, die niet mag uil het oog verloren woiden en dat is de kwestie van het referendum. De kamer heeft ongelukkig toegelaten dat die kwestie onderworpen worde aan de nieuwe Kamers, gelast met de herzie ning, en de Senaat zal zonder twijfel dat voorbeeld volgen. Welnu, de kiezers moeten aan de mannen, die zij naar de Kamers zullen sturen, den last opleggen van het referendum te verwerpen. Zijn er hier en daar katholieke volks vertegenwoordigers of ministeis die zich min of meer genegen toonen voor het referendum, en die hel moeilijk is, uit hooide der bewezen diensten, wan delen te zenden, dal zal eene reden te t meer zijn om de anderen de uitdrukke lijke verplichting op te leggen van hel referendum ie bestrijden. Donderdag morgend. rond 8 ure. is een brand tiitgeborsten bij Pieter Goe- macre, re Pervyse Gelukkig hebben da geboren hel vuur kunnen beperken, doch 13 konijnen zijn er in gebleven. De oorzaak is niet gekend. De muziekmaatschappijen die ve - langen deel te nemen aan het festival te Houthena, op zondag 26 Juni aanstaande, woiden verzocht hunne bijtredingzoo haast mogelijk toe te zenden aan den ker cei droevigen indrnk maakte. De vloer- steenen verdwenen ond"r eene dikke laag vochtig stof. Het altaar was geheel verval len, lange spinnewebben hingen aan de ge welven en langs al le zijden drong de win i door de gebroken ruiten der Sax sche ven sters. In hel middengedeelte der kapel lag de arme Yaumi uifg'tstrekt op eene tafel met een wit kteed overdekt. Op de vier hoeken der tafel stond,, in plaats van eene was kaars, een h r.-Joorts te branden. Rondom waren de lieden des kasteels biddend neer geknield, terwijl de verloofde van Y.mmi sl chts met moeite hare tranen kon weer houden. i De zon, achter dikke wolken verborgen, verspreide in de bouwvallige Kapel slechts - J kend, gin.’de vreemd ling zonder een i ge somberder werd door het rosse en fl ke- Ilediterltjkc kronijk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heeft de volgende veroordeehngen uitge sproken: Zitting van 18 April. Calcoen Rochus, visscher te Oostduinkerke, 16 dagen gevang en 26 trank boet,, voor verhelmg van ge vonden voorwerpen. Develter Emiel, daglooner te Leysele, 26 fiank boet, voor woonstschennis; Du- prez Heliodoor. werkman te Veurne, 26 fr. boet, voor slagen. Nyssen Justin, workman te Alveringhem, 50 trank boet, voor jachimisdrijf. Verfaillie Martina, huisvrouw Bruno, Deburcbgraeve, te Veurne, tweemaal 8 da gen gevang, voor diefle t.n eerroof, en twee maal 10 frank boet, voor scheldwoorden. Vandamme Venant, werkman te Di- xmude, 6 maanden gevang cn 26 frank boet, voor bedricgelijke ontvreemding. Weerbroeck Victor, Vanneuviile Victor en Gortiel Emiel, visscher» te Ooslduin- kerke, elk 50 frank boet, voor jachtmisdi ijf. Zitting van den 29 April. Sans Philippus, visscher te Oostuumkerke, 200 frank boet, voor jaehldeiikl. Doornaerl Leopold, werkman tcXJent, 15 frank boet, voor dronkenschap. 20 frank voor scheldwoorden on eene maand gevang 26 fr. boet, voor smaad. Vanbilb mon Kaïel, zonder beroep, te Oostduinkerke, 10 fiank boel voor jacht- misdrijf. Caliekeur Livinus, aardewerker tc Eer- neghem, eene inuand gevang en 26 frank boet, voor misbruik van vertrouwen. Lycke August, visscher te Coxyde, en Viaene David, visscher te Adinkerke, elk 16 dagen gevang voor jachtmisdrijf. Muys Philippus. werkman te Wercken, 42 frank boet, voor de aangifte niet gedaan te hebben van zijne tabakplanting. - AmïjtclBjfce tijdingen. Bij koninklijk besluit van den 6 Mei wordt aan de gemeente Westvleiereö toegelaten hare eenige gemeenteschool af te schaffen, welke maar door drie leerlingen meer gevolgd was. 32 huisvaders hadden gevraagd die school te behouden; maar uit een onder zoek is gebleken dat er slechts drie een droomgezicht te willen verdrijven. Wilt gij mij niet zeggen, vrouw, her- pïougaz ir. verval gekomr i nam nogmaals de pelgrim, hoe de opziener van Plougaz heet? Simon Troarrc, antwoordde eindelijk de stotterende, stem der oude Anna, die eene eeuw over haar hoofd had zien been vuren. Maar hij draagt een anderen naam, ging zij voort, eenen naam, die niet ge noemd mag worden, dien niemand kent dan ik, omdat ik eenen nacht in den dui velsleren heb doorgebracht, hij heet Satan. |)e pelgrim stond op en richtte zijne schreden naar de deur, mennende dat de onsamenhangende taal dezer zinnelooze hem j niet wijzer mak-m kon. Anna keerde zich I langzaam om en vervolgde met een geheim- zinr.igen glimlach. Hij he Satan. H >t kasteel hoort hem toe en ik‘ben zijne bruid. Als ware hij in 21* vervolg. De dood is het gevolg van eene dolksteek in het hart. Ds wetenschap kan veel? viel de vreemdeling Lem op strengen toon in de ro de. Gaik zal u spoedig volgen. Een man dlc vijf jiar onder de ongoloovigen heeft doorgebracht cn hunne wonderlijkste gehei- |-^ pj 4-, xi1 V An errl n k 11 ,11. n 111i .I bij, heeft hel recht zich meester te noemen g‘>n. hare verdroogde l'ppen en riente hare in de kunst van te genezen; ik zal den dienst t strakke en wezenlooze blikken op den van geneesheer vervullen. j vreemdeling. Langen lijd beschouwde zij r drukking van spottenden twijfel op liet ge laat. Ga, zeg ik u Als hij dood is zal ik God zijne ziel aanbe velen; ais er nog eene vonk van'leven in hem is overgebleven, zal ik hem genezen. strijdt bet algemeen stemrecht, omdat dum te bestrijden en te verwerpen. j Van dat kiesprogramma mogen de I kendB katholieken zich niet laten af brengen, hunne handteekening ingetrokken, nadat diogen had tea opzichte der geldelijke kosten welke d e afschaffing der schooi voor hen zou rimdebrengen. Een pens ioen van 565 fr. wordt verleend aan ,'M. L. .1. Peellaert, gewe zen onderwijl r te Westvleteren. De mili tinnen aangewezen voor den diénst ei» begrepen in de lichting van 1892, we Ike de storting van 261) frank vóórziet i door art. 64 dip mililie- wet, niet gedaan hebben, zullen aan de militaire over, heid overgeleverd worden, te beginnen van den 30 Mei naast. De Mon iteur van vrijdag kondigt een koninklij k besluit af, waardoor de kiezers der verschillende arrondisse menten des 1 koninkrijk» bijeengeroepen worden teg en Dinsdag 14 Juni aan staande, ten einde over te gaan tot de gedeeltelijke vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van den Senaat. In geval van herstemming zal deze, zonder nieu we samenroeping der kie zers, op U insdag 21 Juni aanstaande worden geil ouden. Indien de' grondwetherziening in den Senaat zal gestemd en door den koning hekraclitigid zijn, zal er tot de ge- lieele vernieuwing van Kamer en Senaat worden ovt rgegaan. De Moniteur kondigt insgelijks de wet af waa rdoor het getal volkeverte- genwoordi gers en senators in evenre digheid gebracht wordt met de u tsla- gen der lamste volksoptelling. I het kasteel volkomen be- eene tv.ijfehchiige schemering, welke - eg glansd kristal, weerkaatste niet wat in haar aarzeling door de verschillende gingen tot rend'' licht der toortsen. Alles wis yolm akt Deaanstaade kiezingen Het is in de maand juni dat de kiezin gen zullen plaats hebben voor de alge- gemeen genomen, meene 1 naat. De Kamer van volksvertegenwoordi gers en de Senaat, die uil die kiezingen zullen voortkomen, zullen de herziening der grondwet moeten volbrengen. Zij xullen, elk op hare beurt, onderzoeken wal er moet gesteld worden in de plaats der artikels waarvan de herziening door de tegenwoordige Kamers noodzakelijk of wcnschelijk verklaard is. Die kiezingen hebben dus een aller grootste belang, doch niet in den zin dien liberalen en socialisten er willen aan geven. Sedert maanden reeds schreeuwen deze laatsten dat de kiezin gen moeten geschieden op de kieskwes- ue dat de kiezers wanneer zij naar de stembus gaan, zich moeten afvragen voor we x kiesstelsel ben ik? voor bel algemepne stemrecht? voor hel bewo- niugftelsel of voor hel bekwaamheids- exaam n dat zij daarna nunne stem ming moeten richten. Voorzeker, dal is eene vraag die elke kiezer zich moet stellen, doch er is er nog eene andere die den voorrang ver dient en moet hebben. En die vraag is deze Dow wie wilt gij dat de herziening g' ilaan worde? Door de katholieken, die eene groole rittbreiding van kiesrecht vei langen, en die bij hunne hervorming enkel de itjchtvcerdigheid en de ware belangen de» lands zullen in betoog houden? Ofwel door de libeialen, waarvan de eenen het algemeen stemrecht bestrij- De overgroote meerderheid der katho den, omdat zij vreezen dat het de meer- «n ««nn. derheid, zal geven aan de katholieken Want niemand zal het betwisten, zoo is wc! de toestand. De kiezer zal niet zoo zeer te stem men hebben over twee of drie kiesstel sels als wel over twee pai tijen, waarvan de eene. de katholieke, voor alles de icchiveerdigheid. de orde, den vrede en bel welzijn des lands betracht, en waai van de andere, de liberale, zich ■enkel .aal leiden door persoonlijke of partijbelangen. Inderdaad, de liberale partij is in t eene groep willen het algemeen slem- mei 't is gelijk welke groepen te moeien 1 - 1 - overgaan. Overal, waar het zijn kan, verplich- Het zij zoo! zuchto Francin mot een ongeloovig gez:cht, terwijl hij zich schoor voetend vei wijderde. Do vreemdeling nam nu plaats op een? voetbank en begon het vuur op te rakelen. Vrouw, sprak hij, zich tot de oude Anna Parker wendende, is Luc Morfii nog al ijd opziener van Plougaz. Ite oude vrouw beefde lichtelijk bij het hooren van die stem. Doch zonder te ant woorden bewoog zij hare stramme vingers met verdubbelden lever om het spinrokken. De vreemdeling herhaalde kort en gebie dend zijne vraag. Toen staakte Anna harm arbeid, be- heeft afgezieo, voegde hij'er halfluid woog, zonder cenigen klank voort te bi en- j i'nmgm glimlach. in de kunst van te genezen; ik zal den dienst i strakke en wezenlooze blikken vreemdeling. Langen lijd beschouwde zij Francin schudde het hoofd met eene uit- hem met aandacht. Haar oog, dof als ont- binnenste omging; maar de rimpels harer l aan det'drtnipe! der kapel, Dk was een in overeenstemming mol het droevige '-oo- 1 hernam de vreemdeling. wangen kwamen in stuiptrekkende bewe- oüd g-.bouw, waarvan <i-ijl go-d overem- neèl,welkstoeschouweis,*ooalsallelands- al ik God zijne ziel aanbe g>nS en hare uilgeslrekte haudeu schenen stemde met di n des kas eels, maar dat Inden in Bretanje, door hun eigenaardig ene vonk vanieven in hem een droomgezicht te willen verdrijven. door de nala'ighmd der laatste henen van karakter meer dan anderen in staat waren J Wilt gij mij niet zeggen, vrouw, her- pioogaz in verval gekomen, op den bezoe- i er al het sombere ci»*D van te gevoelen. j (Wordt voortgezel). DOOR liswq. OTtiuiaKPuwTnjjwiwi urn lam w wi rum i— I I I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1