I iV 2!. a 48e jaargang. Spiilebout, hadden van de vernieuwing van bun mandaat afgezien. Rousbrugge. MM. Syoen en Floor* aftredende leden. Rugsselede. M. Muylle de Terscheu* ren. aftredend lid. IJper. MM. Gheus, de Thibault* Fraeys, Iweiris d’Eeckhoutte, aftredende leden, en M. Berghman, in vervanging van M. Struye. bit 1 lad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letter* volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. l)f Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePubijcitè, Mogdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. {Provinciale kiezingen» Zondag was het in al de provinciën ve kiezing voor de vernieuwing van de helft van de provinciale raden en de I cruysse, aftredende leden. 1 septiem. De twee uittredende le den, MM. Gilles de Pélichy en Vanden Bogaerde, zijn herkozen met 627 en 603 stemmen. M. Ameye, hun tegenstrever, bekwam slechts 367 stemmen. Meenen. Gekozen MM. D’flondt Verheust, 1063 stemmen; Rembry, 987; Vanden Berghe, 989. De twee laatste aftredende leden. De «icialistische kandidaten bekwa men Descamps 192 stem.; Roggeman, 191 en Vandamme 181. Meulebeke. M. Goethals aftredend lid, en M. Reynaert. Moskroen. M. Pollet, aftredend lid. Nieupori. M. F. De Rudder, aftre dend lid. Oostende. (Nieuwe zetel) M. Lis- baert, schepen te Oostende, liberaal. Passchendaele. Begerem en Parot, altredende leden. Poperinghe. M. Van Merris. Rousselaere. (I nieuwe zetel). MM. Carlier-Andries, de Brabant-Maertens en Lod. Leyn. MM. llorrie-Deckmyn en Na de kiezingen. Overal is alles rusng toegegaar, bui ten te Leuven, waar de liberalen zich over hunne klopping hebben willen wreken op de katholieken, die ’savonds in stoet, met muziek en vaandels, de stad introkken, om hunne zegepraal te vieren. Aanstonds heeft cene bende liberale woestaards hen achtervolgd ea aan gevallen; erge botsingen en gevechten grepen plaats en de policie moest met den blooten sabel tusschenkomen. Ver scheidene ruiten we'den verbrijzeld. De volksvertegenwoordiger de Trooz werd erg mishandeld en ten gro.de geslagen. M. Jacobs, provinciale raadsheer, acn- tervolgd door de liberale woestaards, is kunnen ontsnappen. Met den avond kwamen de socialisten ie voorschijn, trokken in benden door de sna en en gerechten in gevecht met smienten. In twee koffihuizen werden ruiten, tafels cn stoelen verbrijzeld. Dc lie Senaat heeft op zijne beuit de kwestie der grondwetsherziening besproken. Al de Artikelen door de kamer aan herziening onderworpen, zijn ook door dehoogere kamer aangenomen. De artikelen 34 en 48 door de kamer verworpen, zijn door "den senaat gestemd. De senaat stemde insgelijks de her ziening van art. 27 (bevoegdheid van den senaat), voorgesteld door M. Orban de Xivry. Rij de algemeene beraadslaging, sloot onze senator M. de baron de Coninck hch aan hij het occupatiestelsel; hij sprak Voor l ot behoud der tegenwoordige in- Brieven van E. P. De Beerst, van Adinkerke, zendeling op rei ze naar den Congo. (4' vervolg). De nieuwe komng versterkte Mrogoro met *enen groolen muur van rond de vier meters hoog, die nu nog met zijne vier poorten te 7'en is. Alhoewel sedert een goed twintig Uren gestorven, is de gedachtenis van Kisa- bengo onder 't volk gebleven. Zijne helden daden (of eerder sirooptochten) zijn overal Bekend; met diepen eerbied vertelt het volk gverne aan do voorbijreizende vreemde- **ngen. Ook is de naam van Sitnba Mweni *de Leeuw-Koning) dien hij aangenomen had, t-n die overgegaan is op zijne docbier. ’■'aarvnn ik hierboven gesproken heb. verre (Hi r t - dfcrfi ‘'‘"mi, eu |Wee zonen jKingo de groot?), heden in I *gd en Kiugo Mdayo (Krngo de jong?), i^^nwoo-dig hoofd van Mrogoro, uie niet -kwjatn is de suchlingen van zijnen vader den dier geestelijke woestijn 'n zijn gezag staande te houden. richting van den Senaat en bestreed hel referendum. De Kamer. Vrijdag was de kamer van volksver tegenwoordigers bij hoogdringendheid rijeengeroepen om de voorstellen door den senaat gestemd, te bespreken. Art. 27 werd mei eenparigheid der 114 aanwezige leden verworpen. M. De Sadeleer zette de kamer aan de herziening van art. 48 (vertegenwoor diging der minderheden) te verwerpen. M. Woeste oordeelde dat de invoe ring der evenredigevertegenwoordiging groote gevaren oplevert. Tot hiertoe zegde hij, heb ik de herziening van art. 48 verworpen, cn zal het bevechten op mijn kiesprogram. Doch ik zal de her ziening stemmen om cene ministeriele krisis te voorkomen. Vervolgens werd het art. 48 aange nomen met 75 stemmen tegen 22 en 12 onthoudingen. Na eenige wijzigingen aangenomen te hebben aan de wet op de drankslijter- ijen, is de kamer uiteengegaan. hunne omen naar den anderen kant er uil getrokken worden. In stede van eene lantaarn Op renigen afstand van ons kamp ziet men op de hellingen der bergen eene schrik verwekkende rookwolk opstijgen, die ’s avonds verandert in eene laaiende vlamme, zoo schoon en zoo groolsch dat ze voorze ker nog nooit door geen een St-Jansvuur is geëvenaard geweest. De negers hebbm te veel land, zij en kunnen, en konden zij hel, zij en zouden het niet willen bewerken. En wat de menschen niet en willen doen, dat doet de natuur, en alle jaren groeit hot weelderig gras tot twee of drie meiers hoog. Den groeitijd voorbij, verdroogt het; de ne gers steken het in brand om 't volgende jaar weeral schoon jeugdig gras te hebben. In andere streken, gansch onbewoond, als de karavanen ’s nachts moeten reizen, in plaats van een keerske of eecen lanlecin mee te nemen, zulk een lichijm is te kinderachtig, stoken ze 't vuur aan’t gras en reizen bij ’t licht van de laaiende vlammen die allicht eene gansche stroke gemaaid hebben. (Wordt voortgezet). Over eenige maanden had niemand durven voorzien dat de stemming over de herziening der grondwet zoo kalm zou afloopen. liet zou geheel anders geweest zijn, hadden de katholieken de herziening verworpen, zoo als do liberalen hoop ten. Dan zou geheel de linkerzij tegen het gouvernement gedonderd hebben, en op het signaal door de logiën ge geven, zouden de kasseisieenen hun werk begonnen hebben, M. Bara zou, met eene gemaakte ver- ontweerdiging, M. Janson ter hulp zijn gesprongen, en beiden zouden gedon derd hebben tegen de weerstandspolitiek van het gouvernement. Door de herziening aan te nemen, heeft M. Beernaert het liberaal plan gansch verijdeld, cn M. Bara is er zoo danig door geraakt, dat hij sedert dien zwijgend do zittingen der Kamer bij woonde. Gedurende geheel de bespre king over de herziening heeft hij, anders zoo babbelzuchtig, slechts den mond opengedaan om de redenaars hier en daar eens ie onderbreken. jeugdig ópschiet. Wij gaan de zending bezoeken, en vinden er die broederlijke gastvrijheid, die de Chr steno liefde alleen in’s menschel) harte geplant cn gevoed heelt. Eene Negersche Brug. Al door eene tutgestiokte vallei, waar het mannenhoogo gras getuigt van hare vrucht baarheid, die door de negers niet benul cn wordt, gaan wij tot over den Geringere, ’t Is voor den tweeden keer dat wij die beke tegenkomen. Waar wij ze den eersten keer ontmoetten, was ze breed, maar ondiep. Nu loopt ze door eene enge bedding, met steile boorden, wel drjn of vier meters hoog al hoewel er maar een halve meier water in is. Eene brug, op zijn ncgersch, is er overge, legd. Eenigo kromme takken, de eene ne vens of over de andere, maken die brug uit waar men met handen en voeten moet wer- :1 men ei met door schieten met ge- 1 vaar van arm of been te breken. Ons volk, wuiuuuug cii vr v»t:imaar de ezels! Zij moesren onmeedcogend in’t water gestooteu en mei eene 1 oorde of bij aanduiding der nieuwe raadsheeren,die, ten gevolge van de vermeerdering dor bevolking, bij 't vorig getal gevoegd waren. De kiezing van 22 Juni heeft die koort sige bedrijvigheid niet opgewekt die men bij vroegere kon bespeuren; ook stond nergens de omverwerping van eene bestendige deputatie op het spel. Die betrekkelijke ruste heeft hare betee- kenis zij bewijst dal het land veitrou wen heeft in de katholieke partij, die thans het bestuur van ’t land heeft. In geheel onze provincie was er slechts strijd tegen de katholieken, te Meenen en te Iseghem. Overal elders zijn de li beralen t’huis gebleven, gelijk de katho lieken t’huis gebleven zijn te Oostende. In Henegouw zijn de katholieken in veel plaatsen vooruitgegaan. Te Autoing en te Rceulx hebben zij eenen zetel ge wonnen, daarentegen verliezen zij eenen zetel te Senefle en een te Leuze. In Namen winnen zij vier plaatsen. Er waren 13 kandidaten, waarvan 6 uiltre- dende katholieken en 6 aftredende li beralen en een voor eene nieuwe plaats. Tien katholieken zijn gekozen en 3 moe ten in ballotagie komen met 3 liberalen. Te Leuven, in de laatste provinciale kiezingen was er balloteering, en nu zegepralen de katholieken met 430 stem men meerderheid. In de provincie Luik is de toestand dezelfde gebleven, behalve te Fexhe- Slins, waar de katholieken eenen zetel verliezen. In Luxemburg is de toestand behou den. Tc Nassogue verliezen de katholie ken eenen zetel, doch zij zien hunne meeiderheid aangroeien te Bouillon cn te Florcffe. In de andere provinciën is de toestand ook niet gewijzigd. De dag van zondag belooft veel voor de kiezingen van Jun». Ziehier den uitslag in West-Vlaande- ren Bridge. Zijn gekozen MM. Cauwe, Cl'aeys, de Vrière, D’hondt, Fraeys, Ketvyn de Mecrcndié, Serweytens, Strubbe, Van Galoen, Vanden Aneele. Visart de Bocarmé, aftredende leden, en Alberic Ruzette. Deze laatste vervult den nieuwen zetel. Avelgliem. -MM. Ballekens en Was- senhove aftredende leden. Kórtrijk. (Nieüwo zetel) M. Rolin. Dixniule. M. De Groote, in Ver vanging v.i'i zijnen overleden vader. Óarlebéke. MM. S onne eu Ver- Bewarend Verbond van Veurne. Het comiteit van het katholiek kies- verbond dezer stad heelt den volgenden omzendbrief aan de katholieke kiezers toegestuurd Mijnheer, Wij hebben de eer UEd. in te lichten dat, ter gelegenheid der aanstaande kie zing voor eenen Senator en Volksverte genwoordiger van het arrondissement Veurne, eene algemeene vergadering der voornaamste katholieke kiezers van het arrondissement is vastgesteld op Zon dag 29 Mei aanstaande, ten 3 ure na middag, in het lokaal van den Katholie ken Kring, in den Café francais, te Veurne. Onze achtbare uittredende vertegen woordigers in de Kamer en het Senaat, Mijnheel en de Baron de Coninck de Merckem en Graai Leo.n Visart de Bocarmé, zullen aldaar tegenwoordig wezen, ten einde de wenschen te aanbooren van het ka,holiek kiezerskorps, zoo nopens de belangs ijke vraagstukken aan de Con stituante ofGrondwetkamer onder worpen, als over alle andere belangen der ingezetenen van hel arrondissement Veurne. Hel dagordo ter dezer vergadering is vastgesteld zoo volgt 1» Bespreking over de herziening a) Grondslag van het stemrecht. tij Vertegenwoordiging der minder heden, e) Samenstelling van hel Senaat, dl Het referendum. 2" Voorstelling der kandidaten voor de kiezing van eenen Senator en Volks ver tegen woordiger. 3’ bespreking over de plaalselijke be langen. De Paters van den H. Geest. 'i Is h er in Mrogoro op een klein nurken afstand van ’t dorp, dat de Eerw. Paters van den H. Geesi hunnen zendingssiand, op de helling van den Urugaroe, 600 meiers boven de zeevlakte, geslicht hebben. Een klein schoon kerkske beheerscht met zijn kruis het mlgestrekie dal, dst aan den voet van den berg gelegen is. Verscheidene christene dorpen liggen er rond, cn alle dagen komt de gansche bevolking, zooveel mogelijk, gezamenilijk de morgen- en avondgebeden opzeggen, het H. Sacrificie der Mis en de christelijke onderrichting die daarop volgt, bij wonen. Als men een veertiental dagen Ie midden van Hetdensche volkeren gereisd heeft, als men zoolang reeds noch kruis noch kerk Mjd gekend. Kisabengo had drie kin- I meer heelt zien prijken, en dat men indach- weene dochter, de reeds gekende Simba j lig is dat zooveel ongelukkigen die men eu twee zonen Kmgo Mkuwba i onimoet beeft, nauwelijks een cnbepaald Usagira geves- gedacht hebben van d< n Alm chtigen dien ken, xjj nitt vereeren, is’l verkwikkend voor het i_.’ hart van den zendeling des Heeren, te m d j voorzichtig en tr aag, 'geraak» er ovei der. dier gcc:!;!;;l;c eene groei- xaambeld te vinden, waar de kerk Christi ''gd S5»tA I. (Hi uctm m«cw/MKarj^aa^j» tttapaffacxtt^^^ff imrfrjCT i r bi n ■xaBgwawBfflMMKg^BaaMBMgwm Woensdag 25 Mei 1892. •tl

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1