11 h H 1 Bewarend Verbond. Veurne 1 N' 22 Wociisdng l Juni I8S2. 48e jaargang* -d zou kunnen zijn voor mijn Vaderland. waar- Dnn wordt er overgegaan tot het 3s* n ci anew hebber»; verlegen wooi tl.gei naar, zal mijn geding iti de Grondwetka- iner mer, moest hei gebeuren, dat gelijk het in eene vorige zitting geschied is dat de de vertegenwoordigers van Kamer en Senaat, wordt de vergadering in de meeste geestdrift van al de aanwezigen gesloten. |pZÏ!WSR?2 Dit blad wi *Xah dé vra.ig antwoordende van M. dacht en de zienwijze vah’het bewarend Decaeester, verhoopt de heer Senator flSeehteHijke kronijk» De l'orrektuinneib rechtbank van Veurne bw.ii de volgende yeroordselmgen uilge- spi'ölien: Zitting van 12 Mei. Lepiire Kirél» v.ascher te Oastdujukerke, 50 frank boeh I wel ze zij voor de haven van Grondwet, om ze ten deele te verande ren, is eene groote taak. Van deze her ziening zal grootelijks het geluk afhan gen voor ons en onze kinder» en dit voor een groot getal jaren; daaiom ts het dat d»e gewichtige punten met te rijpelijk kunnen overwogen wotden, opdat men later zich niet zou moeten berouwen van eene wijziging gestemd te hebben die voor land en vo,K nood lottige gevolgen zou kunnen hebben. Daarna neemt M. de Graaf L. Visart, onder dreunend handgeklap, tiet woord en begint met te zeggen, dat hij geheel en gansch van gedacht overeenstemt met het comiteti over de punten waar over M. Pil Komt te spreken. De uitbrei ding van stemrecht gesteund op de be woning en den eigendom, is het stelsel voorengehouden door geheel de rechier- zijde, en zal, indien de katholijken in de Giondwetkamer de twee derden der stemmen bezitten, voorzeker gestemd worden. Maar zegt de geachte redenaar, zoo wij de twee derden niet hebben, zullen wij waarschijnlijk verplicht zijn van het algemeen stemt echt voor te dra gen met eenige voorbehouding van in woning en behoeftigheid De herziening moet alleszins gebeu ren; de zaken zijn te ver gevoiderd opdat de Grondwetkamer zou kunnen uiteengaan zonder de herziening, op nel bijzonderste punt uitbreiding van bet stemrecht, gestemd te hebben. Over de verlegenwooidiging der min derheid en de verandering van het Senaat, is onze volksvertegenwoordiger van ge voelen dal die wijzigingen aandeGrond- wel niet moeien toegebracht worden. Wat hel referendum aangaat, zegt hij, hadden wij een staatsbestier gelijk in Zwitserland waar zulks bestaat, dan zou i het geheel voordeelig kunnen zijn hel deze zouden willen voltooien door het j volledigen der vlotkom en door het verkrijgen du- noodige sommen voor hel maken eencr hei delven eener vaart van Rousselaere naar Dixmude, om alzoo geheel Vlaan- heid te hetooiien aan onze vo'kstninr.en- deren met de haven van Nietiporl te verbinden. M Demeester, in naam der landbou wers van ons arrondissement, vraagt dat de heeren senator en volksvertegen woordiger hunnen invloed zouden ge bruiken om de invoerrechten op ‘t graan te bekomen. Frankrijk en Duitscnland sluiten hunne grenzen voor de waren die uit Belgie komen, en redelijk wam het aan den vreemde de tolrechten te doen betalen, welke zij van ons vereischen. Koophandel en nijverheid wotden be gunstigd door gemak van vervoer op staatsijzerenwegen en vermindering van lasten; met reden dus ook vraagt de landbouw, de bion van rijkdom in ons land, bescherming om de thans heer- schende knsis te kunnen civet meesteren. Het ware misschien geraadzaam de ver tegenwoordigers der industriële arron dissementen ie bestrijden in hunne ei- tc ien voor de nijverheid, zoolang zij onze belangen niet voorensiaan. M. de senator antwoordt op beide 'Slaan om Ornaat tón gurndKce te en h uid geven dat voor het lm d, en waar- stemrecht,. ,ln dit punt deelt bij het ge- 8ehijnlijk wei voor het.koningdom zelve, i’ J •oefenen. Na nog eenige korte woordenwisse lingen over de plaatselijke belangen. Algemsene Vergadering. Zondag laatst werd er in hei lokaal van het Rewaïend Verbood eene al- in de Grond- wetkamer, die over de herziening zal 1— -Zeslig jaren lang heeft de Senator, en Gra 4 Leon isai t met hunne 1 Grondwet aan ons land geluk en vrede legenwuoi digbtid hebben willen ver- verleend, en de baud slaan aan die eeren. Een groot getal der bijzonderste kie- zers van de omliggende gemeenten wa ren in die veigadering tegenwoordig; vergadering in dewelke de bij/.onderste puinen zouden besproken worden die als plate-forme zouden dienen voor de aanstaande kiezing, voorzeker de be lang-ijk-te die er sedert onze onafban- kelijkht id in ons land zon plaats hebben De veigadering wierd geopend door M. Raphael de Spot, voorzitter. Door de opsomming die hij deed van al helpeen de heeren Senator en Volks vertegenwoordiger van ons airondisse- «i ent bekomen hadden|deed 1 ij klaaiblij kend uitscl ijneu dal zij het aanveerde mandaat met de meeste zorg en lol i» dereen’s voldoening gekweten hadden. Na deze heeren, onder de luide toe juichingen der vei gaderde kiezers, be dankt te hebben over den ijver en de welwillendheid waarmede zij steeds de belangen onzer st eek hadden ter bené -Jpnomen, gat hij het woord aan Mijn beer AugtS e Pil, om ie spieken over de bijzonderste punten, waarover de Giondwetkamer zal le beslissen hebben. Mijnheer Pil, in naam van het Bewa rend Verbond, deed met zijne gekende welsprekendheid, aan de heeren Sena tor en Volksvertegenwoordiger kennen, "e ke l et gedacht en bet gevoelen wa ren van hei Bewarend Verbond van Veurne over de herziening, en vroeg ,fr zei der tijde indion onze vertegen woord gers dn gedacht en die zienwijze beelden. Wat het eerste punt betreft, uitbrei ding van liet stemrecht, zegt de .sprekei, iijn wij van gedacht dat het stemrecht *ou moeten verleend zijn, ten 1* aan de Persoien die een huis bewonen en ronder iemands tusfchenkomst in bel onderhoud tan hun gezin kunnen voor dien; ten 2’ aan dezen die land en ei gendommen bezitten zonder een huis to bewonen; en ten 3" aan degenen die door hunne geleei dheid bekwaam ge oordeeld zijn oin door hunne stem deel te nenm aan het bestier van ’i land. Het tweede punt, vertegenwoordiging der minderheid, is met aanveerdbaar. De kleine arrondissementen zouden inde gebiuikl zijn om hel volk zijne macht vV... V«. £,x/«v<.. „.I vvaav ^,X.UVX1>VU IC wut uu eenen enkelen per»oon. En ’t is aan t kabinetoveiste het ontslag van ’l minis* I terie in de balans zou leggen, om de Provinciale Kiezingen. Do herstemmingen die Zondag plaats ge had hebben zijn eene nieuwe zegepraal ge weest voor de kaïhol.eken. Wij verhezen, wel is waar, een zetel te (ximbouig, en de liberalen hebben hunae plaats behouden le Andenne en Rceulx. Integendeel winnen wij een zetel te Uccle waar M. De Bue, katholiek, mot eene meer derheid van ill stemmen gekozen is. Tc Hal, waar de uitslag der eerste stemming maar tv-ijtelachtig was. is M. de graaf Cornet de Grez mei eene meerderheid van 300 stemmen herkozen Maar de groote. zeg» praal is te Namen, wa.tr er drie k.nbdieki n in herkiezing kwa men legen due uuiredende liberale leden, waaronder de buigem-ester M. Lenuitre, die met 500 stemmen geklopt zijn. t - t te mogen aiinkon-£ünoaB ovul,j;.vi K dlgon dat (te Werken voor de voltooiing Notabel, werkman te Merckem. gansch afgebrand' de herzi ni ,g zullen ongevoerd worden. Voor wat’ de werken aan de vnatt vau Dixmude naar Rousselaere be'rti.'i, deze zijn ter studie, en in kamer en setiwat zullen onze rschijnt den Wt.ensdng, onmiddelijk na de graanmarkt. li schrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel.De groote letter® volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘tbuitenland worden ontvangen door het Office dePubucitè, Magdalenaatraal, 46, Se Brmxel. Mm sehrijll in bij BONHOMME-RyCKAShYS, drukker uitgever. Zwarte iSonnenstrual, 4, le Veurne, en in de Postkantooren. door, iiccisct'oii. ■<egi„despreker, zijn wil van meemifg dal tin p,.(3- bepaling i ’•’eél anderen, aaii.de kame, „eeren, tegen j hunnen wil, h pj»ged.»tigeu geweest. 1 geene g'otidig»’ reden» bo de "'SameiisirLihg van bet Waf iiAt tfeMidnm .b*ü e<i ."’u-tfud* 'van Veurne^ “leernbg dat dit eene ge vaan lijke nieti- 'v,dbt-id zou zijn, die ^KH-tau'l'i'eel dik- i In. hel Senaat heett hij gespioken en 'v,rs in onlust-en 4trai,oer zou. brengen,-gestemd légen al du bepalingen, uiige- vertegenwoordigers de zaak trachten ,l ,yan den konng een wapen in de J uotnen tegen de ujibteiding;,van bet doen doorgaan. referendum hier ook in te brengen, maar in een land bestierd zooals hel onze, is 1 zulks volstrekt onmogelijk. Onze volksvcrtegenwooidiger eindigt mei te zeggen, dat hij het geiuk heelt i-e ds sedert twee en twintig jaren hul anond'ssement Veurne in de Kamer te vertegenwooidigeu, en dal zijn verleden ons eene wa.trboig mag zijn voor bel - toekomende; dat bij aUijd bereidwillig groote versmolten zijn eir hunne ware I de grieven van de kiezers zal aanhoo- vuri»geowooi tl.ger.- nmeet hebber»; ri t» en a! zijnen invloed gebruiken voor dit steHel zoü ion anderen in vele kléine de welvaart vati het arrondissement, g-'ineenien gedut ig Iwh; en weed.ach'. doar, iieeiscoeii. I ten c .OF’r.d»; fundering van den Senaat, i d.g^, die, dóór zijne minzaamheid' 3 die met zoo neten, tegen i'hii Kaniidaten. Nauwelijks heeft M. Van Hee 't woord genomen om deze voorstelling le doen, door hunne tusschenkomsi voor hunne, ot geheel de iaat staat recht en begroet- belangen bpgeeren. 1 met donderend handgeklap de namen M August Kempynck, advcka.it, be- van de Wel Edele Heeren Bahox .ve dankt de heeren senmor en volksveitr- i CONINCK de MERCKEM en Ghaaf Lijok genwoordiger voor al de nuttige wecken ViSART de BOCARMÉ, welke als kan- Nieupori didalèn voor Senaat en Kamer worden bekomen hebben; bij vraagt hun dat zij uiigeio pen. 'Na eene aanmoediging van den heer Vooizi ter, do kiezers opwekkende om der» 14 Juni aanstaande in groot getal coupure, en voor naar de siemhus le komen, ten einde alzoo bunnen dank en hunne genegen- Luidruchtige toejuichingen begioet- onzen volksgél efd n vet tegen woor- en .diénsiwilligt-.eid, den. strijd van da ii- berale partij in Veurne-ambacUi onuio gelijk heeft gemaakt. Senator baton de Conir.ck wierd bij i vragen. Hij verhoopt tu nel kon'aan hei i bet beklimmen van het spreekge totdto bestuur van N'eupoti 1 rrfet donderend handgek’ii»p'begroet iVhYrlrxxvv Hij sprak, ons over de bepalingen der -dei vlotkom én voor de hi t Be- Grondwet well-é tot’ C is van aan de Constiiuame of G.-ondwetka- mer zu’fien voorgetegd worden. In het Senaat heett hij gespioken schadelijk zoude zijn. Daarom zijn wij tegen het referendum en verhopen dat die bepaling door de Giondwetkamer met’zal aanveerd worden. Om te eindigen, doet de spreker uil- i schijnen van welk groot belang de aan- geme.ene veigadeiiug gehouden tol hel staande kiezing is, en hoe gewichtig Je voorstel'em van kandidaten voor de aan-j besprekingen zullen zijn staande kiezingen van Kamer en Senaat, i en welke de I reien Baron de Coninck, i beslissen. Verbond. De kiezingen, zelfs voor de goed gevolg te kunnen geven voor de Kamers, zullen na de herziening, in de granen, welke tol voedsel van den mensch gemeenten plaats hebben; die kiezer is niet gebruikt worden. Hij verhoopt dat voor de gemeente zal hui ook zijn voor na de herziening de landbouwers ge- de Kamers. makkelijken zullen bekomen wat zij be- De vertegenwoordiging der minderheid geeren, omdai zij dan grooler in getal is eene onmogelijke zaak die het land zullen zijn en meer recht, dus ook meer in eenige gtoole arrondissementen zou i invloed, inden Staat zullen kunnen uit- verdeelen en al de belangen der kleine van de groote zou doen at hangen. Refeieitdum, verandering van Senaat, met de macht gegeven aan de i koumg neemt M. Van Hee het woord om aan om lecbtstreeks een deel dei Senators te onzekamerheerente vragen welke hunne benoemen, zijn al zoovele middel t die handelwijze zal zijn in de Grondwetka- gebiuikt zijn om bel volk zijne macht --u— -u- J *--* te ontnemen en ze te geven in banden van ons, Be gen, die zoolang gestreden heb- ben om onze vrijheid en ons zeltbertt'-r eene of de andere bepaling'té doen door-, vraagt zulke gaan die regelrecht sirijdt mei de gn- dachten van het volk. Daarop antwoordt de heer Senator dat ver nieuwt, en welke ook de drukking moge Voor niemand, hoe groot zijn gezag pok j hij nooit zalsiemmen tegen zijn geweien, i M. de Graaf Visart verklaart dat er in zijn, zal ik ieis stemmen dat nadeelig de Grondwetkamer nooit geen spraak zal zijn van ontslag van ’t ministerie; Eindigende, drukt de heer senator de maar, moest zulks gebeuren, dat hij hoop uii dat de gevraagde herziening geene veianderingen zal stemmen dooi de katholieke partij zal geschieden van zijne kiezers niet willen, en zal strekken voor ’t welzijn van hel t I' land. t purt van het dagorde Voorstelling Daarna vangt hij dat dé kiezer* ie goedheid zouden hebben aan hunne ver- tegenwooi(tigers to laten kennen wat zij te bekomen, dat men dingen te stemmen! Indien mij een nieuw mandaat ver- I leend wordt, yervolgi de achtbare rede- hij zijne reeds gedane verklaring lieiz'ltde zijn als in het Senaat, j wezen en van waar zij ook moge komen weze, en hoe hoog bij moge gezeten i 41 Mg Zondag avond is het huis bewoond door K’ Gister zijn te Aivcringbem, bij de Nieuwe Her berg, 'wee werkmanehiitzen door den bliusem af- gebra nd. «wt, j—»».. Ei •■n dm er Het burgerkruis van eerste klas is verleend as» M. Amand BUaye, schepen te btavele, cn de mo dalie van ccrs e klas aan M. Edmund Costenoble, burgemeester te Handzaeme. u, sici viuim/u> xvuui ud COUpUrö '4 i te I II mum—. I-I nm Tin —F - 1 l -77 -xm~_. I.L-— TUI .11 uil 1IITI in- -rnwiriTMili - vr-itiiTderen, •inf! JCTpvnn vaai» Ka- 1 on Wtinr. 1 n /lit mint l> net o V» A

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1