DB DDIVELSTORBH N' 23. Woensdag 8 Juni 1892. Hernieuwing der Wetgevende Kamers Kiezing van 14 Juni dient de belangen van het gouverne- siiijd besloten it; de hevigst liberale kandidaten van het Bewarende Verbond van Veurne. Voor den Senaat M. Baron Ch. de CONINCK de MEROKEM. Voor de kamer van volksvertegen woordigers M. Graaf LEON VISART de BOCARMÉ. uitlredende leden. 48e Jaargang# om eenen zetel te verdedigen, Tzij om moedig de liberale zetels aan te randen. alles wat somber en droefgeestig is, zingt hij; hel zijn jammerliederen ot droevige re- Ir/ iiion, vertelt hij; liet zijne akelige ge- mi personen, whi uw looneel een kerkhof ol een kalen berg- 1 *o»door de geestenwereld bewoond; men boort in die verhalen hei bulderen van den waarop Yaumi lag uitges trekt, bleef hij staan. te Luik, in welke laatste stad zij hopen eene zegenpraal te behalen. Zien wij nu eens langs den kant der liberalen daar beerscht geen den min sten geestdrift. Men zou zeggen dal zij reeds voor den aanvang van den strijd verpletterd zijn door de overtuiging hunner neerlaag, Wij kunnen niet hopen, zegde een hunner aanleiders in vollen senaat, de meerderheid omver te werpen; maar wij moeten eene opperste poging wagen, om niet geheel en al verpletterd te wor den, om de katholieken die meerderheid niet te laten van 2/3 die hen zou toeiaten de herziening te doen zonder ons. En weet gij waarloe die opperste poging» zich zal bepalen’ in het be twisten aan de katholieken van omtrent een derde der zetels, die zij in de ont bonden Kamer bezetten. De katholieken waren 94 man sterk in de Kamer en MO in den Senaat. De drie vierden van die tatholieken mogen zich van r.u af als ierkozen beschouwen, ’t zij omdat zij niet meer zullen bestreden worden, ’t zij omdat hunne arrondissementen zoo zeer gehecht zijn aan onze zaak, dal de libe ralen geene kans hebben er binnen le dringen. De aanval der liberalen zal dus op een nog al beperk; terrein geschieden. Maar dal wil niet zeggen dat de kalho- leken de armen over elkander mogen kruissen. Neen, nergens zal men werke- oos blijven. Daar waar er geen strijd is moeien rij hunne werkzaamheid en lunne middeien gebruiken, om de bu ren te helpen, die met den vijand hand gemeen zijn Darmen zi;h wel inprente dat de toe komst en misschien het bestaan van ons and op het spel staan? Wij zijn in geene gewone omstandigheden. Het land is de zee der herziening binnengo varen het moet er ongeschonden weer uitkomen. Zij die dit schip bevaren, moeten aan de sturing meehelpen en den loods bij staan, want eene verkeerde beweging kan alles in gevaar biengeu. In die moeilijke engte mort men luis teren naar den loods, de de verantwoor delijkheid der reis heelt op zich geno men ziedaar de verklaring waarom de parlementaire meerdetueid tot heleinde toe alles heeft toègegoven aan M. Beme nsen. Allen, kandidaten en kiezers, moeten willen dat zij het weze. En zij zul het zeker wezen, indien de kjezitigen van 14Juni eene nieuwe zegepiaal zijn voor de katholieke zaak. Met langzamen cn staiigcn irrd ging de .vreemdeling door do kapel. Bij de tafel, schouwde den doods eenige oogenblikken m het gelaat i n legde vervolgens zijne hand <p de borst van hel lijk. Gedurende eeltige O' ger.blikken stond hij aldus onbewegtJjjn sul <n silievi: z ifs rijmn adem in le hou den; aan schudde hij liet hoofd, z gger.de: Ik b.n te l-'U? gekomen; de man is dooï. gansch vruchteloos te maken. Gaat hoen, 'goede lieden, en zend een vurig gebed tot God, wam God alleen kan aan den mensch de macht given zulk eene genezing te be werken. Hierop knielde de vreemdeling neer, ter wijl dc berliocden des kasleels zich in stilte verwijderden. SI -ehts Yvonne naderde eer biedig den pdgiitn eu bood hem een gou den kru.sje aan, hetwelk hare borst ver sierde. Dit is alles wat ik bezit, fluisterde zij; had ik een schoon kasteel, zooals Corpierel, ik'zou het u geven. Met ten gebiedend gebaar legde de vreemdeling haar het stilzwijgen op en het arme meisj verwijderde zich met gebogen hoofd. Zoodra iiij alleen was, stroopte de pelgrim ‘wijdeinouwenop.haaldeoenigehpel- mel nauw kombare sh ru, d- cli kundige werktuigen en flesebjes voorden r pp bédi'ndo er zich van met zulk eert ve.d noodi< hem te red-'en, he. m nste gunstig gevolg; datYaiimi weldra dtiidelijt j wldo.aide om alle nnh-.u prangen teeken van leveh gaf. j Wordt voortgozel). Men telde in den laatstee lijd 44 libe ralen in den Kamer en 19 in den Senaat. ow Meer dan de helit zullen bestreden wor- letterlijk niets, legen het I den: de katholieken hebben lot den i-- j snijd busloten ir; de hevigst liberale I arrondissementen; zij zullen strijden te. Doornijk, Charleroi, Vetviers, lloei. en dt r heider.sche geneesheeren te hebben doorgrond. leder voelde cene rnet angst en vre- s gemengde nieuwsgierigheid in zich opkomen. Met ongeduld wachte men de kemst van dien geheimzinnigen persoon at en m veler hart gleed langzaam de gedachte je, dat hij niet dan met groote moeite kon aan een wonder, 1 Eindelijk verscheen de vreemdeling op den drempel en eene huivering liep door al 'j der bedienden van Plougaz. Allen staak t n een oogenblik hun g bed om den 13c wetgevende Sdezingcn vun 14 Juni. Wij zijn nu in den lijd van kiezingen en men zou bet waarlijk niet zeggen, en nog minst van al te Veurne, waar de liberalen, sedert de klopping van papatje Meyne, in 1880, den strijd niet meer hebben durven aangaan. Hel land blijft kalm en die kalmte heerscht in de straat en in de geesten; nergens is er ontroering te bespeuren. Het is juist Let tegendeel van hetgeen men verwacht had; elk heeft gedacht dat bet er heviger dan ooit zou naar toe gaan als de Kamers ontbonden wer- den en er eene herzieningskamer ot nadepkt. constituante moest gekozen vyordeu. Men verbeelde zich zes weken vóór dc kiezing, in de groote steden hel eene plakkaat nevens hi t andere te zien aan plakken, met schitterende kleuren en ronkende woorden in kloeflellers ge drukt; kiesgazeijes bij honderden en duizenden rondgestrooid, vergaderin gen en meetingen waar men haartjepluk speelde en de hevigste redenaars het woord voerden, en.... T is nu juist het contrarie. Nog nooit was de kieslijd zoo kalm, zoo bedaard. En men zal nogtans stemmen, en men heeft reeds gestemd, maar alles is ge ilet ministerie b’Jjft. iets waarover geen twijfel bestaat, i« dat bet onmogelijk is, in de aanstaand» kiezingen, het katholiek ministerie te doen vallen. De katholieken beschikken in de Ka mer over twee derden der stemmen. Zelfs in de veronderstelling riiegee- nen grond heeft dat de vereenigde doklrinairs en progressisten Brussel zouden veroveren, dan nog behoudt het ministerie eene sterke meerderheid. F.n geen wonder. Er zijn geene grifs ven tegen het ministerie. De .slapheid waarmede de liberalen den kiesstrijd voeren is er liet doorslaande bewijs van. Overigens het land heeft het liberaal sekrilbewind van 1879 tol 1884 nog niet vergeten; het heelt eenen afschrik vso hei geweld en de buitensporigheden der liberale politiek, die naar het radikaiis- mus overhelt, gelijk dit laatste naar het socialismus. Het land wil weten waar men bat naartoe leidt en de liberale partij heeft noch hoofdmannen noch program; lint is een troep heerschzüchtige mannen, die volstrekt elkander niet verstaan. Do, katholieken zijn eensgezind en sterk; zij weten wat zij willen en zij zullen het uitvoeren, want hunne poli tiek heeft de goedkeuring van het land. Ziedaar de waarborg van de zegepraal der katholieken en van hun vertrouwen in de toekomst 1 ECcchterïljke kronljk. De korrektionnele rechtbank van Veurn» heelt dc volgende veroordeelingen uitge sproken: Zlliing van 19 Mei. Werquin Constant, werkman le Watou, SO frank boet, voor eerroof. Zitting van 20 Mei. Sans Philippus, werkman te OoMduinkerke. tweemaal ISO frank boel, voor jachtmisdrijven. Horrelbeke Prudeutia, huisvrouw van Karei Follet, werkster, le Merckem, 26 fr. boet, voor slagen, Vynck Hendrik, visscher te Ni-nuport, 10 frank boet, voor onbevoegd het bevel geno men le hebben eener visschersschuit, en KO frank boet, voor gevaren te hebben zonder monsterrol. Vilain Jan. vis«cher te Goxyde, 26 frank boet, voor gevzrei) te hebben 's nachts zon der licht. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letter» volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 1b cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘tbüitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraal, 46, tcRmsH. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, le Veurne, en in de Poslkantooren. Telkens de kiezingen rustig en met ingetogenheid gebeurden, is het de j katholieke zaak geweest, die er voordeel i uit trok. De vrede werkt voor ons en 1 dient de belangen van het gouverne ment, vooral wanneer dit laatste tot zen ding heelt aangenomen, het land te be vredigen. De vrede is de lust der orde, heeft de prins der godgeleerdheid gezegd. Door de woeling daartegen komt men tot de wanorde en ’t is bekend, dat telkens de liberalen meester geworden zijn in bet land, zij begonnen waren met alles overhoop te zetten. Zij moeten altijd de driften van hel volk opwekken, zij moeten het buiten zich zelven brengen en verblinden. Zij hadden wel hei oude spel willen herbe ginnen, bij gelegenheid der herziening; maar hunne plannen zijn verijdeld. Nu zijn zij ontmoedigd. Of zij in de Kamer spreken of in de dagbladen schrijven, het land gelooft ze toch niet meer. Wanneer zij van ge vaar schreeuwen, haalt het volk do schouders op en gaat zijnen weg voort. Ja, werkelijk, het land is kalm, en die kalmte is gelukkig, want hel be- wij4 ten eerste dal bel liberalismus geen vat meer heelt op het publiek dat Die kalmte bewijst ten tweede, dat het land vertrouwen heelt in de regeering. En wij, katholieken, moeten ons daar over met beklagen. Ha' indien die kalmte verdooving was of onverschilligheid, indien hel de zorgeloosheid was van den mensch, die de oogen sluit voor den plicht en de armen over elkander kruist, dan zeker ware die geestestoestand noodlottig en de katholieke pers zou genoodzaakt zijn een krachtigen noodkreet le laten hoo ien. Wellicht ware het ook reeds te laat. Maar goddank, dal is het geval niet. Van de hoofdslad tot het kleinste dorp- l< urd zonder woeling, zonder gerucht, ken des lands, zijn de katholieken op Fu iedereen, na zijne burgerplichten op hunnen post, gereed om hunnen plicht 14 Juni volbracht ie hebben, zal vreed- i ;e noen, 't is te zeggen om te stemmen zanm naar zijne familie en zijne zaken en propaganda te doen bij de kiezers, terug kreren. I Allen hebben hel groote belang der Er zijd van die ontevreden geesten, 1 kiezingen van 44 Juni begrepen. Overal die zich beklagen over die rust, waaraan maken onze vrienden zich gereed, *1 zij de vroegere kiezingen ons niet hadden gewend. Zij zien daar onverschilligheid, afkeer in. Hel land is ziek, zeggen zij, en dal is hel uitwerksel der herziening. Wij deelen dai gedacht niet. De kalmte kómt eenvoudig hierbij dal de liberalen hoegenaamd geene grieven hebben zij weien r»io s. katholiek ministerie in te brengen; en wij gelooven dat die kalmte een gun stig vooi uitzicht is voor de katholieken. Een kreet van ontzetting ontsnapte aan de verloofde van Yaumi. De vreemdeling liet zijne oogen op haar vallen en scheen ontroerd door hare smart. Uit de plooien van zijnen rok haalde bij een metalen tlesche openen. Aanstonds vervulde een scheip- geur de geheele kapel, De pelgrim hel nu uit zijn flescbje eenen druppel op de lippen van bat lijk vallen en legde wederom zijne hand op deszeifs borst. Ditmaal bleef hij zeer langen tijd in dezelfde onbewegelijke houding. Na verloop van eenig.: minuien kwam een glimlach van voldoening op zijn gelaat, zoodit Vvor.no, dc verloofde van Yaumi, eene zachte hoop in h.ir.-n boezem i voelde zlnkdfi, terwijl de overige b- d.et,den van Plougaz elkander met de teeltenen der grootste verbazing aanzagen. Zijn hart klopt nog, sprak e;nd lijk zijne de pelgrim eet sauw hooibarc .1 ot; k-"'1 hij zwerft tussehen leven en doml. Er is dag leeken van leveh gaf. (Wordt voortgezet). vóldo-'dde oai alle vu-ilc. PAUL FEVAL. 22* vervolg. De Bretanjer toch bemint van zijnen aard I de rijen der bedienden van Plougaz. Allen J p!,.i.l> z-» zx zwzv»s V» IL- r» Ixzxzl zx rvx zlz»r* hicdfiiisscn. Zijne verhalen hebben lol vreemdeling aan te staren en zelfs de ver- den duivel en d< n dood, tol loofde van Yaumi wischte hare oogen nf. jo;door de geestenwereld bewoond; men Morm, hot nan> geroep van den uil en in de m ri,, ,jC dofja (On4in der doodsklok. E>ne laat te omstandigheid veiuieeiderde •mg de stille mgeioogeuheid, die in de vér- gadeiing heerschie. Francln had niet ver- uiiud van den pelgrim te spreken, wiens «dk Plato tot omJei werping bail geb/aeh'. die ir /jvh op ii.rutaije de g- heiaieu 7 Zondag heeft men uit den Yser, op 't gronl. gebied van Caeskerke, het lijk opgetrokken vw Emilie Desmyter, echtgenoote van Alois Hord, beltc, herbergier ie Eessen. Maandag is M. I*. l.eplac, schepen te Eesse». schielijk overleden. i. j.i Li —BUKSPSfffSWftP*—1»——ii—— DOOM

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1