Balloteering van 21 Juni. l 48 j«argang. VI oensdng Juni 1892. Brieven van E. P. De Beerst, tan Adinkerke, zendeling op retze naar den Congo, (5' vervolg). Kiezing van S4 Juni. I met 100 stemmen, terwijl de liberalen Mouiigneau, 1623 2832 Gekozen Noël. 1G28 1303 1051 1 zeggen dat bet is 1 Hni’ii sterven, dit liet is tegen den 12 Juli da de nieuwe Kamers zullen bijeengeroepen worden. Duiranc, Pierman, Nyvel Senaat ■2104 2092 2646 2793 27G7 2823 140 Liberalen. Rara, 1688 1645 like kiezing van Oostende. Men schrijft uit Oostende: Het lamste woord is niet gezegd in -deze kiezing. Inderdaad, de bureeleu, die uil libeialen samengesteld waren, hebben 87 brieven, giootendeels van katholieken, nietig verklaaid. De kamer zal ze al moeten onderzoeken, en wij zijn zeker dat, als M. Carbon, na dat on- Noël, Missonne, 2773 T En ware niet mogelijk geweest een twee honderd vijftig man in zijn dorp te huisvesten. Ten andere hadden de leeuwen willen komen, ik en geloovc niet dat zij door zijne verschansingen zouden belet ge weest zijn. Wij bedanken Kindo voor zijne goedwilligheid en gingen ons kamp op tien meiers van zijn dorp opslaan. Onthoofd* palmboomen. Wij zijn in de stroke der palmboomen. Het zijn de eerste die wij ontmoeten, maar zo zijn allen onthoofd en die honderden naakte boomstammen slaan daar zonder lam gebladerte, als zoovele zwartgerookte fa- 1' doen. Ik vroegwaarom al die schoone Wal ons meer spijt, is liet verlies van 'derzoek, niet de bovenhand behaalt op M. Pieters, die staat om de burgemees- tershak van M. Montangie aan te trek ken.. er voorzeker ballotleering zal zijn tusschen hem en M. Carbon. Volgens de oflicieele cijfers heeft M. Pieters maar 11 stemmen meer be komen dan M. Carbon en had ter nau- wernood de volstrekte meerderheid. ■Oouicm c, waar de katholieken overwon nen werden, doch dat verlies wordt ruimschoots vergoed door onze zege pralen te Charleroi, te Bergen, te Alh, te [loei en zelfs te Doornik, het bolwerk van T liberalismus, waar M. Bara, hij die meende zelfs geenen aanval te moe ten vreezen, -er slechts doorgeraakt is Vriéndelijk aanbod. Zes uren reizen door eene hitte van 39 graden in de schaduwe. Stand te Kindo- Mdago. alzoo geheeten omdat Kindo dc Jonge (Mdagoj, broeder van Simba-Mweni, er hoofdman van is. Alhoewel de slreke maar slecht befaamd en staal om hare zoo- gezeide onvruchtbaarheid, en door de wildo beesten die er talrijk schijnen te zijn, is het dorp nochtans een der grootste, die wij tot hiertoe hebben Ugeng komen. Kindo de hoofdman, bezorgd voor 'lieven der zende ling- n, wilde ons in zijn eigen dorp ons kamp doen mderslaan. 'k Ben de vriend der blanken, zei hij, hier rond mijn dorp komen dc leeuwen soms uit hunne bos schen en zelf» meer dan eens hebben ze <ne’ schen, die te v» 1de waren, verslonden. Zijne Hoogvv. de Bisichop van Brugge hee/l b noemd Pastoor v,.n St. Pieters, te Yper, M. Brut- saert, principaal van het kollegie te Thiel’; Principaal van ’t kollegie van Tbiell, M. De Berdt, bachelier in taalkunde en letteren, professor van RK'etorika in ’t zelfde gesticht. Professor van Rhelorika, M. Huys, ook professor aldaar, en in plaats van M. Huys, M. Dierick, diaken in 'l seminarie. Zijn benoemd lol onderpastoors in het bisdom van Luik Te Diepenbeek, M. Guslaaf Pinte, van Veurne; Te Herstal, M. C. Heinaert, van Pervyse, beide priesters der laatste wijding in ’i se minarie, M. Delrue, pastoor dek- n te Dixmude, beeft zijn ontslag gegeven. SlecMerlijkc kron-ljk. Erratum. lu de opgaaf der kiezing van Doornijk hebben wij woensdag eenen misslag begaan, die als volgt moet hersteld worden. Katholieken. Du Sart, Hecq, Hoyois, Werselillligv tijdingen Een raad: Wanze. 31 oktober 1889. Een raad aan lijdende menschen: Sedert vele jaren leed mijne vrouw aan slechte spijsverteringen en ingewand<pijnen, die haar voortdurende ongesteldheden berokkenden, zooals buikpijn, hoofd zeer, enz. Door het gebruik van 20 tot 25 Zwitsersche Pillen Hertzog van Pa rijs, aan 1 fr. 50, heelt zij eene volmaak te gezondheid teruggevonden. (Handteeken gewettigd.) Godefkoy Paques, Wij zijn in den Saladelijd. Huisvrouwen, eischt <bn echten Azijn l'É'toile, den besten en profijtigslen. Bij koninklijk besluit van den 6 Juli wordt M. J. Fagnai t, ontvanger der re- gistraliereclren te Rousbrugge, tot onl- derde Europeaan (Mzungu wa tatu) gehee- len, en eindelijk de Heer, dien z.e den vier den Europeaan (Mzungy wa nne) heelen. Wildernissen. W September. Wij zijn een nieuw land Usagaraland - ingetrokken. Uier zijn wij aan de deur van de Porrijs, 'l is te zeggen, uitgestrekie en onbewoonde wilder nissen, waar de buffels, de antilopen en ander wild, wat grooter dan hazen en konijnen, vrij kunnen ror.dloopen. In een uitstapken op eene groote hilve uur van ons kamp, hebban wij eene bende antilopen gezien van bov.n do tweehood rd, die zon der vair of vreeze uifgestiek'e we.landfen rondwandelden. Vandaag vertrekken wij niet van 's mor- 't naar gewoonte. T Is is er geen druppel water te vinden. Ziehier den uitslag der balloteeringen welke gisteren in de volgende arrondis sementen hebben plaats gehad Katholieken Liberalen in J890 aldaar 400 stemmen meerder heid hadden. Dank aan den ommekeer van Brussel, is de wensch der liberalen volbracht. Het ministerie beschikt nog over eene schoone meerderheid, doch heeft de on misbare twee derden niet, om de her ziening zonder de liberalen te bewerken. De katholieke meerderheid echter slaat sterk door hare eensgezindheid, tegenover eene minderheid, niet alleen verdeeld volgens de arrondissementen waar zij gekozen werd, maar zelfs, on danks hare verdeeldheid, door dezelfde kiezers naar de Kamers gezonden, de eenen om af te breken wal de andere willen opbouwen. Welnu, de katholieke meerderheid! zal de hemming met alleen bewerken; Dumonceau ,1547 Brunard gekoz.1645 de liberale mmdei heid zal genoodz.akt hemer zijn eraan mede te we. ken, doch tevens Dumont J[e™COt Sckoz’1/01 machteloos blijven oplossingen op te dringen, strijdig met den geest onzer instellingen en met den wn des lands. De kwestie der herziening zal dan ook de liberalen in erge verlegenheid brengen, liet is dus in hun eigen be lang de herziening tol een goed einde te brengen en het hoofd ie helpen bie den aan uilen onwetiigen invloed. Doen zij dal niet en gebruiken zij nunne macht om de herziening te doen mislukken, zij zullen er voor het land do vuiantwooi- delijkheid van diagen. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. fr. ’s jaars; met.de post 6 fr. Annon'cen 20 eentimen per regel.Dc groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 13 cent. AlzondcrlijKe nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. !>e Annoncen voor Belgie (Ier -uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland warden ontvangen door het Office UEpunLicnÉ, Magdalenastraal, 46, te Brnsnel. Men sein ijlt in uij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte. Nonnenslraal, 4, te Veurne, en in ue Pustkanlooren. Kamer Gorbisicr 1865 Harmignies, 1886 Liberalen gekozen. CliArlrroi. Kamer Bertaux, Chaudron, Goppéa Deprez Fagnart, katholiek. Chaudron, Coppée en Deprez, liberalen. Senaat Sticnon du pió 1659 Macau Katholiek gekozen. Kamer 1567 Carbonelie gekoz. 1G83 1683 De kiezing is voorbij en alleman is kontent; iets wat zelden gebeurt. De liberalen zijn verheugd over de schitterende zegepraal van hunne poli tieke vrienden van Brussel. De katholieken zijn kontent voor de schoone overwinningen welke zij be haald hebben. Wie mag er nu van beiden kontent zijn? De katholieken, omdat zij in meerderheid zijn, eensgezind en heter gewapend‘dan ooit om den vijand af te wachten. Biussel is aan de katholieke partij •ontvallen; maar dit heeft on«niet ver- wonderd; wij dachten wel dat Brus»el met zijn lichtzinnig kiezerskorps ons zou ontvallen zijn wij rekenden er niet meer op, toen de liberalen in een onmo gelijk vet bond,Ide hand gaven aan dok- tririairen, radikalen, socialisten en de rest. Wij aan zien zelfs de nederlaag te Brussel veeleer als een zeker goed dan als een kwaad voor dc katholieke partij. Maar al willen wij de pogingen der on- ■afhankelijken niet ontkennen, om, in gioote omstandigheden het ministerie te ondersteunen, dan toch bekennen wij dat het katholiek gouvernement door de Brusselsche vertegei.w .oidigers meer Jan-een» in moeilijkheid werd gebracht. Aldus is het verlies der onafhankelijken, in zekeren zin, veeleer eene vcrs.etking •dan eene verzwakking. De meerderheid zal nu vaster irieon- gesloten en beter gewapend zijn tegen ■die voorstanders van hel referendum en militairen dwang die in de Rtusselsche Vfiiegcnwoordiging zooveel aanhangers “vond. De liberalen hebben, van hunnen ‘kant, geene reden om fier te zijn over liuunu zegepraal; zij hebben ze toch inaar te danken aan eene onzedelijke overeen komst, door hunne eigene mannen en door hunne eigene drukpers veroor deeld T zijn zij niet die overwonnen hebben,'t zijn de ladikalenen socialis ten. Hecq. Uoyois, 1585 De Reine, id. Koninffcn (Soignies). Senaat Cornet, gekoz I33G Etienne Vervier*. Senaat Lejeune Peltzer, gekozen 1801 Kamer Loslever,gekoz. 1958 Gilon, 1826 een ricljen in, 't sap van den boom loopt al door dat buizeken in eene kruik, die ze er *s avonds aanhangen en ’s morgends gevuld afnemen; het is dat sap dat de palmwijn uitraaakt. Donderdag op den 17" St. Lambrecht. Eenige gélieu die wij aangekocht hebben, zijn nog niet aangekomen. Gelukkiglijk kwam pater Roelens gisteren eene bende tortelduiven tegen waarvan hij er dertien heeft neergeveld; anders was het mager vandaag- Kaartspel. Onze dragers die niet en weten hoe hun nen lijd besteden, slapen voer ’1 urn- st< n- kouten; ik heb er eenige gevot.d"n die aan dat (J dubbelen uitleg heb ik v- rkicgen de eenen nog al óp onze ALaridge trekt. Op klaveren I gons vroeg, gelijk om de palmboomen te j aas 1 doen sterven, die te veel het land zijne Biermans. Dieu pour tóus. laying ken i dü. Made I in Belgium. aihoewei ue overal geoorsleae aarde ge- De negers volgen niet gansch dezelfde noegziana aanduidt, dat het hier dikwijl; lor. zeer waarschijnlijk water’ zou te vinden nen voorraad meêïragen om hei tot ’s ande- 157^ 1577 Broquet. 1582 Carbonélle, 1633 De Reine, 1627 waarschijnlijker da', zij het doen om den rangschikking m de kaarten, als wij, Na singen zijn vernieuwd en d" leeuwen of de volgende wijze ie werk zo kappen 1 i;i1 gansch de kroon af, steken er van oneer genoemd wordt; dan volgt de zot, bij hen liriekschouwen, die niet meer en weten wat deek. Anderen zitten rond hun vuurtje te fi kouten; ik hfb er eenige gevoi.ib'n die palmboomen zoo geschonden waren. Eenen i T kaarten waren on een spel speelden, aas vond ik het vofgt-nde opschrift: Leonard Tirikeza of dubbel rei ze. In d>. Porrijslre- i y::i 1S er geen druppel water te vinden, cards. Made I in Belgium. f alhoewel de overal geborsleac aarde ge- overslrooming is en dat er op kleine di p- 1 lor. zeer waarschijnlijk water zou te vinden bij hen tweede Europeaan (Mzüngu wapili) zijn. Onze zak- of pakdragers moeten hun- om de palmboomen te vruchtbiarheid benemen en den mtama be letten te rijpen; anderen zoggen en ’t is I Mijn dorp’is nu in zekerheid.’De verechan- palmwijn te kunnen krijgen. Ze gaan op den aas geheeten) volgt ile vrouwe, die tij gers kouten er niet in. j y 'I aeat-j «hl il i m—WK-^ir—t ‘•v .4 -- Dc korrektionnelc rechtbank van Veurne heeft de volgende vcroordeclingen uitgesproken Zitting van den 2 Juni. Viaene David,vis- scher te Adinkerke, g maanden gevang en 26 frank boet, voor misbruik van vertrouwen Vanhooren August, werkman te Schoore, 3o fr. boet, voor huisdiefte, en 26 fr. boet, voor enkele diefte. Tackoen Karei, herbergier, en Cuffez Hendrik, beide te Dixmudc, en Maseman Robert, herber gier te Eesscn, dc twee eerste els 20 fr. en de derde 5 fr. boet, voor slagen. Zitting van 3 Juni. Sansen Richard, dagloohcr te Beerst, 1 maand gevang en 100 fr. boet, voor bedreigingen en 15 fr., voor dronkenschap.’ Muyllaert Albinus, timmerman te Middelkcrke, 26 fr. boet, voor slagen op de politie, 10 fr voor lichte gewelddadigheden, 5 fr. voor dronkenschap. Top Hendrik, zonder beroep, te Winnezeeie, 15 fr. boet voor dronkenschap, 25 fr. voor b-.',Le digingen, en 3 maanden gevang en 26 fr. boet voor zedenschennis. Pannekoucke Mathilde, Pyliser bodewijk en Lafaire bodewijk, elk 2 fr, boet, voor jacht- tnisdrijf. - TiBSSMW» 1 - nr"*—j—mj—m—U JJH.CMI—I ■■■■■mill—if milinr 111 IIIIIJ. A Berixen. 9)nnrnik. In deze balloteeringen winnen de katholieken een zetel in de kamer tc Vcivierc en een te Charle roi, en een senatorszetcl tc Doornik. Zij verliezen intagendecl een kamerzetel tc Nyvel. De kamer zat dus bestaan uit 92 katholieken en 60 liberalen, en dc semat uit 46 katholieken en 3o liberalen. J v I IJ 11.» lil 4, r. v- I IIV- Lz 1(1 II j l* j tr tj - J I '■F)’ n 5'. "UUJIU,, L 1-, QVI4WL.-UV» MUI4 K.V», L/IJ UVll 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1