I 48’ jaargang. Nr 2(>. l Woensdag 29 Juni 2892. plaatsen niet gedaald waren! Bijeenkomst der rechterzijde. Er is veel spaak eene bijeenkomst der rechterzijde van Kamer en Senaat te be leggen vóór den 12 Juli, dag op welke de buitengewone zittijd der Kamer ge opend wordt. Er zal geene Troonrede gehouden worden. De zittijd zal zeer kort zijn. Na bel stemmen der begroetingen, zal de Kamer eene kommissie benoemen, samengesteld uit leden van de rechter- en de linkerzijde en gelast met het bc- sludeeren der kieslormuul. Daarna zullen de Kameis uitééngaan. De gewone zittijd van November zal door eene Troont ede geopend worden. Courtier de Bruxelles J 6 oo Dit blad w Priesterlijke benoemingen Z, H. de Bisschop van Brugge heeft be noemd tol pastoor-deken van Dixmude, M. Houlave, pastoor te Wynckel »St. Eloy, in vervanging van M. Delrue, ontslaggever. Pastoor van St. Louis (Deerlijk), M. Hostens, onderpastoor te Dessclghem, in vervanging van M. Van Damme, die zijn ontslag geeft om gezondheidsreden. Onderpastoor van Desselghem. M. Fre- denk ilonse(van Veurne), gewezen profes sor in het Col legio van Meenen. Pastoor te Wynckcl St.-Eloy, M. Delie, pastoor te Coolkerke; Pastoor te Coolkerke, M. Vandamme, on derpastoor te Nieuwkcrke; Onderpastoor te Nieuwkcrke, M. Doorns, gewezen surveillant iu 't klein seminarie van Rousselaere. worden tusschen de katholieken en ductrinairen, en in dees geval zou het al gemeen stemrecht verworpen zijn en een kiesregiem, bestaande uit de saam- gewerkte occupatie- er. bekwaamheids- stelsels, zou in de grondwet de huidige kieswet vervangen. Zoo luidt het algemeen oordeell, doch niemand kan met juistheid voorspellen wat er zal gebeuren. Rechterlijke kronijk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heelt de volgende veroordeelingen uitge sproken: Zitting van 9 Juni. - Boury Florence, dienstmeid te Mariakerke, een dag gevang, voor diefte. Baeckelandt Camiel, konijnenkoopman, en Vanthournout Zacharius, werkman, beide te Wercken, de eerste 30 frank boet en de tweede 26 frank, voor slagen. Zitting van 10 Juni. Dewaele Juliaan, Cutfez Hendrik, werklieden te Dixmude, Verstraete Amelia, huisvrouw van Alois Desbucquois, te Beerst, Rosseeuw Hendiik, werkman te Dixmude, en Desbucquois Hendrik, werkman, te Beerst, den eersten 1 jaar gevang, den tweeden 1 jaar en 6 maanden, den vierden 1 jaar en 3 maan den, den vijfden 3 jaar; voor gekwahfieerde dieflende derde 2 jaren en 26 frank boet, voor verhcling, en allen het ontzeg hunner burgerrechten gedurende 10 jaar jaar. Allen zijn onmiddelijk aangehouden. hebbende van haiea man, volgde hem tot bij den put; eensklaps greep hij de onge lukkige bij de lenden en plompte haar in de diepte. De moordenaar had zoo rap gehandeld dal de vrouw den tijd niet had om hulp to roepen. Na zijne misdaad gepleegd te hebben, keerde Crol rustig weder naar zijne hofste de, denkende dat hij zijne vrouw kwijt was. Maar een voorbijganger die alles afgezien had, kwam dadelijk loegoloopen, en gehol pen door cenige geburen, gelukte hij er in de vrouw te redden. De spoedig lorgedii n- de zorgen van den geneesheer deden haar tot het bewustzijn komen. De gendarm rie word verwittigd, opende een onderzoek n nam Crol gevangen. Hij is thans achter de grendels. Sterfgevallen. M. Del va, pastoor te Meessen, is vrijdag overleden in den ouderdom van 84 jaren en 9 maanden. M. Liebaert, gewezen pastoor te Zer- keghem en oud surveillant in het cofiegie van Veurne (1847-1850), is zaterdag te Langemarck overleden, in den ouderdom van 76 jaren en 11 maan den. De Mendeur deelt een koninklijk be sluit mede van 16 Juni, waarbij oen enkele tarief wordt vastgesteld voor de briefwisseling met al de vreemde landen, daarin begrepen deze die geen deel ma ken van de algemeene postvereeniging. Voortaan zullen de brieven uit Belgie verzonden, naar gelijk welk land van de wereld, moeten gefrankeerd zijn met 25 centimen per 15 grammen, de post kaarten met 10 centimen, en de post kaarten met betaald antwoord 20 cemim. De drukwerken, zaakpap eren en sta len van goederen, moeten gefrankeerd zijn met 5 centim. per 50 grammen, m t een minimum van zendingvan lOcentim. voor stalen en van 25 centim. voor zaak- papieren. De minister van oorlog heelt de korpsoverften vorzoebt aan de mili ia- nen zooveel verlof mogelijk te verleenen gedurende den oogsttijd. Men schrijft uit Koitrijk In den nacht van 19 tol 20 dezer, rond 1 uur, heeft aan den overkant der Leibrug een verraderlijke aanval plaats gehad. Au gust Mulleman, schrijnwerker, een jon geling van 22 jaar, heelt var, den wever Laverge, met een scheermes eene breede halswonde bekomen, die van aan het achterhoofd tot aan de keel doorliep. Hel slachtoffer werd in bedenkelijken toestand naar het gasthuis overgebracht. Dc dader is aangehouden. Dicht bij de kerk van fedeghim is men bezig met het verleggen van den waterloop de Heule, waar eene nieuwe brug moet gemaakt worden. Een veer tigtal werklieden waren woensdag aan de werken bezig, toen Petrus Notebaerc op een zwaar stuk met zijne spade te recht kwam. Al de andere werklieden kwamen bijgeloopen en na een hall uur werkens vond men eene klok die in den groad verbolgen was. Het gewicht wordt Ten gevolge der herstemmingen be staat de Senaat uil 46 katholieken en 30 liberalen, ’t zij eene meerderheid van 16 stemmen. In de Kamer zetelen 92 katholieken en 59 liberalen en cenen zetel, dien van Arlon, opengevallen door hel overlijden van M. Tesch, hetgeen eene katholieke meerderheid geeft van 32 stemmen. De liberalen, zoolang zij aan het be wind waren sedert 1830, hebben nog nooit over zulke meerderheid beschikt; ook zal deze getalsterkte aan de katho lieken natuurlijk niet toelaten op hunne eigene macht alleen te steunen voor de herziening der grondwet, welke de twee derden der stemmen vereischt. Maar zij laat nog veel minder aan de liberalen toe zooals hunne bladen boffen aan de katholieke partij eene herziening naar hunnen zin en legen de katholieken op te dringen. In de Kamers zetelen katholieken, doctrinaire» en progressisten. Inder dezer paiti] draagt op haar pro gramma een verschillig kiesstelsel de katholieken hel occupatie of Imwooings- ste'.sel; de doctrinatien het bekwaa.n- heidssielsel, en de progressisten het al gemeen stemrecht. De katholieke meerderheid zal dus, om de herziening te kunnen volbrengen, moeten overeenkomen mat een der twee bovengemelde liberale partijen, doctri- nairer. en progressisten. Daar nu de kiezingen geheel het land door hebben bewezen dat de overgreote meerderheid van hel kiezerskorps niet wil weien van het algemeen stemrecht, zal waarschijnlijk ecu akkoord betiacht Vertrekuren van den ijzerenweg. fl Juli tot 30 Sept. Waarom zijn de liberalen Blijde? Dinsdag, na dat de uitslag der ballo- teering gekend was, was het hier eene blijdschap en eene voldoening zonder einde bij onze liberaler, en al wat min of meer liberaal heet, of van het blauw leeft. En seffens moosl het liberaal vaan del der Espérancc builen het venster, om zijne oude molten uit te schudden. En waarom al die blauwe vreugde, al die blauwe blijdschap? Eh ja! waarom? Omdat zij de meerderheid hadden? In ’tgeheel niet! Waarom dan? Wel, omdat zij beneden het derde der plaatsen niet gedaald waren! Zij waren zoodanig bevreesd.... zij peisden dat er maar liberalen meer ge noeg gingen overblijven in de Kameis, om de soorte niet te laten uitsterven OBc Iicrgteniuiliigen. Dc uitslag der balloteeringen van 21 Juni heeft de zegepraal der katholieken op 14 Juni behaald, bevestigd en ver groot. Er moest herstemd worden voor 10 zetels in de Kamer cn 4 in den Senaat. Van deze laatsten hebben wij er twee gewonnen, dus blijft de verhouding der partijen in den senaat dezelfde als na den uitslag der eerste stemming. Van de 10 zetels inde Kamer winnen wij er slechts twee, hetgeen niet moet vei wonderen, aangezien de herstemmin gen zetels belioflen, vroeger door li beralen bezet. Do senator M. Sticnon du Pró te Door nik gekozen, opent eene sterkte in die bres van hel liberalisanus, waar M. Kara •en de zijnen voor onverwinnelijk ge houden werden. Do zegepraal van M. Noël, te Char leroi, terwijl M. Missonne slechts twee stemmen minder bekwam dan zijn ge kozene tegenstrever, voorspelt ook daar veel goeds voor de toekomst. Hetzelfde mogen wij zeggen van Ber gen. alhoewel de katholieken er nog niet in gelukt zijn hunne kandidaten ■daar beslissend te doen zegepralen. Verschilligc tijdingen De zwitsersche Pillen, bereid door A. Hertzog, apoleker, 28, rue de Grammont, te Parijs, zijn voorhanden in alle Belgische apotekcn.fr. 1-50 de doos. Wij zijn in den Saladetijd. Huisvrouwen, cischl den echten Azijn l'E'tüile, den besten en profijtigste». Mel 1 JuU worden veranderingen ge bracht aan de vertrekuren van den ijzeren weg en van den beurtspooi weg. Bij koninklijk besluit van den 26 dezer is M. C.-F. Kornelis, van Coxyde, adjudant-onderoffiicier bij hel 5’ linie- regiment, benoemd tot onderluitenant. Een koninklijk besluit van den 13 Juni laaide herstelling toe van de kerk van Stuyvekenskerke. Een koninklijk besluit van 25 Juni laat aan den minister van oorlog toe de klassen van 188a, 1886 en 1887 van het voetvolk, voor 10 dagen, onder de wapens te roepen, om de behandeling van het nieuw modelgeweer van 1880 te leere». Bij koninklijk besluit van den 21 dezer worden de kamer van volksver tegenwoordigers en de Senaat bijeenge roepen voor dinsdag 12 Juli aanstaande. De zittijd van de provinciale raden des lands wordt den Dinsdag 5 Juli ge opend. Zondag aanstaande, 3 Juli, in het te Oostende de jaarlijksebo plechtige zeewijding. De gemeente Watou is ir. opschud ding gebracht geweest door eene treurige moordpoging. Een genaamde Crol had besloten zich van zijne viouw te ontmaken, om met zijne meid m kunnen trouwen. Met dit doel ver zocht hij viijdag zijne vrouw hem naar do weide te rergezclien, om er eendeneieren te roven, die omtrent den waterput moesten te vinden zijn. - De vrouw, geene slechte vermoedens j geschal op 3500 kilos, die nog uit goede rschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. li schrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letter» volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijll in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uilgeftT, Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. 10 25 1 14 DB 5 45 8 11 y 19 11 06 Bi uss-1 'vcrtr tï< ut Lichtcrveldo C<>' temarck. ILmdiaeine ■Zarren Ecssen Dixmuds OnstkCTkc Avccuppelle Veurue Adinkeikc Cliyveldo 4 45 4 57 5 06 5 12 5 19 5 25 5 34 5 49 6 05 4 01 9 59 n o 12 28 6 56 7 04 7 17 7 23 7 30 7 36 7 47 7 58 9 08 2 45 6 16 8 01 11 25 ril" - 5 18 6 34 6 53 C 5D 7 04 7 11 6 32 6 48 6 58 7 05 10 01 1255 5 11 6 59 1 33 5 22 7 58 258 646 9 03 5 07 8 07 10 32 10 32 i. Parijs naar Duinkerke. iw. 'm morg. 6 35 8 42 9 30 11 25 b moig. morg. 8 00 1 13 Duinkerke (vertrek) Gby velde Adinkcrke Veurne Avccappeile Ooslkcrke Dixmude Eessen Zarren llnndzaeme 'Cortcinarcq Lichter velde Gent Cortemarcq naar Oostende, 4 54 7 53 10 44, 12 54, 4 36, 5 01, 7 01 Ooftteüaê'Cortemarcfj, 5 28, 7 453 12 00 4 6 05, 8 01 Cortem-IJper 6 44 8 51 1 "4 5 12 7 42 IJper-Cortem4 03 6 53 9 44 11 57 5 30 0 8 Lichtervelde naar Korlrijk, 5 08, 8 05 10 58, 11 20, 1 09, 3 18, 5 25 7 10, Kortlijk. naar Lichtervelde en Brugge 4 47 6 17, 7 48, 10 45, 12 23, 1 08, 4 Brugge naar Kortrijk, 7 45, 9 00 11 03 12 45 5 5 G 45, Ostende-Brussel 5 10 6 05 7 13 8 53 1051 11 32 2 40 3 21 4 09 5 42 8 21 1054 3 08 5 00 11 31 3 43 5 34 11 49 3 59 5 50 9 53 11 58 4 07 6 03 6 48 1205 4 14 6 11 7 13 10 09 12 13 4 22 6 19 7 25 10 19 12 26 4 36 6 31 7 31 10 25 1232 4 42 6 37 7 38 1052 1259 4 49 6 44 7 44 10 38 12 45 4 55 6 50 7 54 10 47 8 05 10 57 7 16 9 15 1205 Brussel (n«i>k.) 8 24 1 0 38 2 45 5 4! 7 19 I 25 5 02 7 29 S 40 143 514 7 4' 9 10 1 49 5 20 7 49 9 16 1 54 5 25 7 54 9 21 2 01 5 32 8 01 - 2 10 5 39 809 9 32 2 2)5 46 820 941 2 29 5 56 8 28 2 38 6 03 8 55 9 51 256 10 06 340 1039 4 07 X.. 11 08 7 34 7 42 7 50 8 02 - 8 -26 10 23 - Duinkerke ,uk. 8 57 10 52 - öuiukerke naar Parijs en Duinkerke (vertr.) 10 41 Atrecht 2 26 Amiens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 avonds Parijs (vertrek) 7 10 Uuiukej ke( Aank). 12 13 Nieuport (stad)-Dixmude, 11 49 t 50. 4 00 Dixmude-Nicuport o d» 2 18 5 41 8 07 6 f> 16 7 28 10 45 11 41 3 52 5 43 «■'2 11 51 8 56 12 04 9 02 - 9 07 - 9 14- 9 21 12 30 9 32 - 9 10- 9 48 12 51 9 59 - 11 05 9 44 Nieuport Bixmude-Gcut en Vemne Duinkerke. 6 49 0 99 9 6 41 7 28 St

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1