1 i Peerdenmarkt van Veurne. 9 i Woensdag 6 Juli 18^2 48' jaargang. Nr 27. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters M. zijn diika en Josephina, op het onverwachts - i 6 00 0 00 4.45 9.00 6 30 8 30 8 30 8 30 - volgens plaatsruimteRechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor België (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office dePublicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. i-..' i over 1.18 A menschen te kort, do namen ontbreken toch niet. Dat bewijst ten minste, hoe weinig slaat men op negerinlichtingen mag maken, cn hoe gemakkelijk het gebeuren kan dal ccne kaart eenen naam geeft aan cene plaats, die noch van verre noch van bij, opdril naam trekt door andere kaarten ot reizigers aangeduid. Wij namen seffms bezit van de veilatene woningen en stelden ons in een rond huize- ken, dat eerder aan een schelf dan aan een huis gelijkt. Wij en waren nog geen g.L ten, aan den slag ontsnapt, met eene bende puilen binnenkwam. Wij vroegen inlichlin- - - hun verhaal v’-er mannen heb ik den naam gevraagd, en stemde gansch overeen met t gene wij al '’;‘>igen Mshtshi Mgomberenga (Pater ’jneke Ireft een Albamgerïna aangelee- kend), Panga en Kinds wa tutu. Zijn cr Priesterlijke benoemingen Zijne lloogw. de Bisschep van Brugge heelt benoemd Pastoor te Meessen, M. Van Walle- ghem, pastoor te Rolleghetncappelle; Pastoor te Rolleghemcappelle, M. Dupsn, ondetpasloor to Thourom; Onderpastoor te Ttiouroui, M Vync kier, gewezen coadjutor te Meessen. Kccliterlijkc kronljk. De. korrektionnelo rechtbank van Veurne heelt de volgende veroordeelingen uitge sproken: Zitting van den 16 Juni. Verstraet» Amelia, huisvr. Alois Desbucquois, werkster te Beerst, 2 jaar gevang en 26 fr. boet, 10 jaar berooving harer burgerrechten, voor verheling. Parrein René, werkman te Clercken, 10 fr. boet, voor slagen, 1 fr., voor dronken schap. Seye August, smokkelaar te Adinkerke, 8 dagen gevang en 100 fr. boet, voor jacht met stroppen. Debou Constant, slachter te Leke, EO f>’, boet, voor vervoeren van eenen haas in ver boden tijd. Zitting van 17 Juni Kmoo Alexander, werkman te Leysele, 2 maanden gevang, voor banbreuk. Alexander Alfuns en Alexander Desideer. landbouwers te Rousbrugge, de eerste 200 fr. boet, en tweede 100 fr. boet, voor smaad jegens een deurwaarder. Leergang van Melkerij. Een openbare en kostelooze leergang van Melkerij en Kaasmakerij zal gegeven worden in het hotel de Rhetorika, te ie Veurne, door jutv. Th. Deleu, gedi plomeerde leerarcs te Meessen, op 11, 12 cn 13 Juli aanstaande, van 3 tol 5 u‘e na middag. Die lessen zullen gegeven worden in de volgende orde Theorische uitleggingen over de mel kerij, uitleggingen over het roomslelsel en het afroomen. Dinsdag 12. Begrippen over de kaasmakerij; vervaardiging van eenen Hollandschen kaas. Woensdag 13. Zorgen te geven aan den room, aan de toestellen, uitleg gingen over het kernen; kernen der melk van den maandag, het kneden der boter en it>voi instelling. Do landbouwers en vooral de land bouwster der streek woiden dringend verzocht deze lessen te komen bijwonen. Brieven van E. P. De Beerst, van Adinkerke, zendeling op reize naar den Congo. Een verlaten dorp. ’s Avonds ten acht en half komen wij in T donkere van d< n nacht (w.mi hier is het altijd douketnachi vrn 's avonds ter. zessen lui 's morgens op de zelfde uur) in een ver- la'cn doip, waar er geen andere levende ziel te vinden was, dan een man die, ver moeid van de. reis, in een der onbewoonde huizen t,. slapen lag. Hoe het dorp moet genoemd worden, ^■eet ik met zekerheid niet te zeggrn Aan gen vier verschik nd., antwoord n heb ik out- V yyneke KMI Vergcilillige tijding <ti Als gij Zwitsersche Pillen koopt, eischt wel dat zij van Parijs komen, uit het fabriek van A. Hertzog, apoleker. Neemt er geene andeie 11! Wij zijn in Jen Saladetijd. Huisvrouwen, eischt den echten Azijn L'Etoile, den besten cn prolijligsten. Woensdag, rond 11 1/2 m e, uit Blankenberghe, mol eenen bijzonde ren trein in Veurne gekomen. Zij warm vi en M. Decuyper, bestuurder van buuitspoorwegen Oostende-Uper. zijn afgcstapl i waarj Hunne KK. 1111. hebben vervolgens onze twee kerken van Ste. Nicolaus en Sle. Walburga en het siadhuis bezocht, en zijn rond 2 i.a ure vertrokken. Zondag had tusschen Parijs en Oostende een groote wielrijdersprijs- kamp plaats, ingericht door het blad le Wij en waren nog geen halve uur aan- gekomen, torn een tiental Dui.sche solda- n den slag ontsnapt, met een-i bende binnenkwam. Wij vroegen inlichlin- over den oorlog - en hun verhaal I vernomen hadden. Doch betrekkelijk de vijf Duiische hoofdmannen, die volgens eenige geruchten zouden ontsnapt zijn, zeiden zij er niets van gehoord le hebben, tenzij dat prijswinnaren ergezcld van twee ordonnanticoHicieren -- - de I Wtilaume, guu vosmiiuu-iapc. Zij 5’ Ducom, in hel hotel de Noble Bose, j 6" 'icl01 zij een ontbijt genomen hebben. f Bet nadat, p KK. UIL hebben vervolgens onze Domiei, De gemeente Proven wordt koratien liet kruis van le klas aan M. II. Da Tremerie, lid-schatmeester de kerk fabriek van St. Nicolaus, te Veurne; De medalte van 1“ klas aan de huis vrouw A. Vanaecke, vroedvrouw van den arme te Bulscamp, en aan vrouw M. V. Ryckaseys, weduwe Defever, vroedvrouw van denarme teRousbrugge. Bij koninklijk besluit van den 27 juni wordt de gemeente Slavele gemach tigd te koopen of des noods voor open baar nut le onteigenen de gronden be- noodigd voor het leggen der P sectie van eenen buurtsteenweg bestemd om de gemeente Slavele te verbinden aan het gehucht Elzendatnme, op den staats weg van Veurne naar IJ per. Vrijdag is voor de correctionneele rechtbank van Vturne, de derde dieven bende verschenen, die Dixmude en om liggende onveilig maakte en nu ge- gestraft werd, als plientig aan 26 dief- ten, verdelingen, enz. ten nadeele van de heeren Van Eygen, Blontrock. enz. ie Keyem en cldeis. De volgende veroor deelingen zijn uitgesproken: Dewilde Ccrijl, 2 maal 3 maanden ge vang en 26 fr. boet; nog 2 maal 1 maand en 26 fr. boet. Samoy Constant, 7 maanden gevang en 26 fr. boet. Deruytier Etnelie, 13 maal 2 maanden gevang en 26 Ir. boet; en nog 4 maal 1 maand gevang en 26 fr. boet. Devos Charlotte, 3 maal 1 maand ge vang en 26 fr. boei; en nog 8 maal 15 dagen gevang en 26 fr. boet- Devos Augusta, 7 maal 8 dagen ge vang, en tot hare meerderjarigheid naar het verbeieringshuis. Devos llippoliet, 3 maal 15 dagen ge vang en 26 fr. boet. Devacht Engel, 5 maal 3 maanden en 26 fr. boet. Dewilde Cetijl, Devos llippoliet en Devacht Engel, alle drie voornoemd, elk nog 5 jaar onder de waakzaamheid van policie. Ter gehoorzaal werden onmiddelijk aangehouden Eraelie Deruyter, Cerijl Dewilde en Charlotte Devos. Zijn voortvluchtigEngel Devacnt en Con stant Samoy. De omloop van schapen, koeien en verkens, behalve van die voor de slach terij bestemd en het vee op wagens ver voerd, is in de gemeente Loo tol nader bevel verboden, d.t om reden dat de muilplaag zich aldaar heelt voorgedaan en dal de ziekte er zich uit breidt. De sneltrein N° 5 uit Brugge ver trekkende om 10 ure 48 reed maandag om 12 ure de statie van Lendelede bin- gemeoslers zij gelijken daann onze groote kallen van Europa gaan gewoon lijk blootshoofds. Wij nemen er gelegen heid van om ons eenige eetwarengeiten, hennen, mtama te verschaffen. In ons Afrika is h, t de burgemeester die alles doel niemand mag iets verkoop m, ai ware hel m ar een kieken, zonder den burge meester zijne toelating. Gewillig g ng ons zwart mijuheerke zijne onderdanen verwit tigen dat ze mochten komen hunne waren verkooptm. Ze kwamen en de burgemeester was er bij, en als de koop gedaan was, g-f hij vergunning de waren at te-leveren. In dorpen gelijk Kingo, waar geen vijf en twintig huisgezinnen zijn, kin het nog gaan, maar in groolete, moet het burge- meesteren niet weinig werk veroorzaken. (Wordt vourtgezei). 2 18 2 59 3 08 3.10 3.10 3.32 3 57 4.20 De gemeente Proven wordt ge machtigd eene keurtaks te stellen op hei slachtvleesch, en de gemeente Corte- marccL mag die taks verminderen. Een koninklijk besluit van 29 Juni verleent de volgende burgerlijke de- Vélocipède illu.iré met de medehulp van den Oostendschen wielrtjdersklub. De al’ te leggen weg tusschen Parijs en Oostende, langs Duitikerke, Veurne, Nieuport en Snaeskerke, bedraagt 348 kilometers. Talrijke wandelaars bevonden zich langs den keiweg naar Adinkerke, om de snelrijders te zien toekomen. Om hei doorrijden te Veurne te ver gemakkelijken, waren van aan de Duin- kerkbrug, langs de Vestenstraat en Dreef, lot aan de Nieuportbrug, merk palen geplaatst die den weg wijsden; de pompiers en de gendarmerie waren op post gesteld om alle samenscholling en versperring van den weg te ver mijden. Tien prijzen waren uitgeloofd eene drinkschaal uit de vermaarde fabriek van Sèvres, aangeboden door den mi nister van sehoone kunsten van Frank rijk, een gouden zakuurwerk met het koninklijk borstbeeld, geschenk van kor.ing Leopold II, en verder 9 prijzen van 300 tot 100 fr. Er waren 36 inge schrevenen en 32 hebben medegedon gen. N" 6, M. Trentelivrës, die zaterdag avond ten 4.45 uit Paiijs vertrokken was, is ten 10 ure door Veurne gereden. Hij had eene wond aan het hoofd en zijne kleederen waren gescheurd Na een glas Champagnewijn in ’t Hotel du Nord, bij du Nieuportbrug, gedionken te heb ben, is hij vooruitgereden en kwam te Oostende aan ten 11 44, waar hij met luidruchtige to juieningen werd be groet. ilij was zeer afgemat. N" 17, M. Berliner, die ten 8 u. uit Parijs was vertrokken, is ten 11.40 de Nnuponbrug gereden enten e Oostende toegt kjmen. Hij was min afgemat en goed gesteld. De eerste bad den weg afgelegd in 18 uren, en de tweede in 17 uien 18 minuten. Zie hier met do uur van vertrek en H. K ^i' de'graaf van Vlaanderen cn aankomst, do volgorde der acht andere zijne twee dochters de piinsessen Hen- De jaarlijksche Peerdenmarkt met prijskamp zal plaats hebben op zaterdag 6 Augusti 1892, van 7 ure's morgens, aan hel begin der wandeldreef en Hout markt. Er zal geen standrecht geeischt wor den. De volgende premien zullen uitge loofd worden: Voor de schoonste inlandsche Merriepeer- den van 3 tol 7 jaar: 1’ prijs 50 fr. 2’ Prijs 25 fr. Foor de schoonste inlandsche Ilengste- peerden, gezegd Dertigmaanders: 1* prijs 50 fr. 2* prijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Merrie- Pierden Dertigmaanders): 1* prijs 50 fr. 2” prijs 25 fr. Foor de schoonste inlandsche Jaarling- peerden AchttienmaanIers)Hengsten, 1’ prijs 50 fr. 2* prijs 25 Ir. Merricn: 1* prijs 50 fr. 25 fr. Voor de schoonste iulaudsche Veulens, geboren in 1892: 1* prijs 30 fr. 2" prijs 20 fr. De twee prijzen voor ieder soort zul len maar toegewezen worden, wanneer er ten minste drie mededingers zijn. In geval de peerden door schoonheid of volmaaktheid niet voldoen, magdejurij di: p' ijzcu vei minderen. Al de mededingende peerden moeten op den markt te koop gesteld zijn. De inschrijving zal beginnen om 7 ore, in de Rhetorika, bij Emiel Dewilte. ze er al T leven gelaten hadden. In onze negerwoonst zouden wij goed geslapen heb ben, hadden de ratten en de muizen den ganschcn nacht niet zulk gerucht gemaakt, en hadden ze hunne stoutigheid zoo ver niet gedreven, van lijd tot lijd over onze dekens le komen loopen, om te zien wat voor volk zich in hun huis gevestigd had. Zondag 20 September. Het water was kos telijk van dezen morgen. Wij en kregen maar een korameke om ons eten binnen te spoelen, en ’t brood nog kostelijker twee beschuitjes wierden onder acht verdeeld Van d :n vroegen morgen vei trekken wij, nog altijd door den Pony of uilgedroogde eilanden tot aan Kinga, waar we een wein g modderig water vindSn. Burgemeester in Afrika. De burgemeester, een jong knap manne ken met een rood mulsken op zijn hoofd, komt ons met zijn bezoek vereeren. De bur- VI VEU (fr vervolg). fsl i Vertrek van Parijs. 1" Cruz, 2° Euneg, Aank. te Oostende.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1