I I f i •1 :i I 48e jaargang. Nr 28. I Woensdag 13 Juli IJ 892. bit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk I I alhoewel wij er noch I en hebben. Om die 1 Vrijdag werd de zaak opgeroepen len laste van béshé Tjoen, oud 28 jaar, landwerken ie Deerlijk, beschuldigd van beraamde moord op Jules Van Hoonacker, boerewerk- man aldaar, op vrijdag 29 april laatstleden De beschuldigde had vernomen dat Van Uoenacker had laten hooren dal hij hem voor zijn leven in het gevang zou doen ste ken, en daarom was Tjoen kwaad en achter volgde Van Hosnacker. Hij sloeg met een houweel en stak met een mes hnks in den buik; de ingewanden kwamen uit en ten gevolge der verschrikkelijke wonde en de ontsteking van het buikvlics, overleed het slachtoffer vier dagen nadien, den 3 Mei. Tjoen was uitgelachen geweest, omdat Van Uoenacker zich had beroemd over de nauwe betrekkingen, die hij sinds jaren mul Je vrouw Tjoen onderhield. Tjoen was in bekentenis. Met 6 stemmen tegen G van den jury is Tjoen vrijgesproken. na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annonccn 20 centimen per regel.be groote letters volgens plaatsruimteRechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het Ï00. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijtl in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. Slecht erlijke kronijk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heeft de volgende vcroordeehngen uitge sproken: Zitting van 23 Juni. Dubuy Rosalia huisvrouw van Leopold Forment, werk ster te Nieuport, 5 fr. boet, voor dron kenschap, en 8 dagen gevang cn 2G fr. boet, voor eerroof. Deruytter Polidoor, borstelverkooper. en Debacker Napoleon, t beide te Clercken, elk 30 fr. boel, voor slagen. Zitting van 24 Juni. Vandamme Pro er, aardewerker te Dixmude, 2 maanden gevang en 26 Ir. boel, voor slagen. Ainiitenhof van IV <Mt-Vliiandereii Lucie Trina), oud 40 jaar, echigenoote van Ivo Van de Velde, huishoudster te Waermacrde (arr. Kortrijk), beschuldigd van haar huis in brand te hebben gestoken, om er haar eigen kind in te verbranden, len einde al h ire zorgen te kunnen toewijden aan hel kind, dal haren man had voor zijn huwelijk, is tol de doorstraf veroordeeld. Maria-Theresia Leers, geboren te Wyn- genc, den 19 december 1’865, beschuldigd ter, Jabbeke, 85,436 fr. Leyns, Gent, 86,600 fr. in porphyrsteen en 82.300 fr. in zandsteen; J. Lumbert, Oortcamp, bruiken krijgt, men voor niet; zelfs zijn de inlanders blijde als hel karavanevolk T zijne bijdraagt om hunne bosschen te helpen in bouwgronden vei anderen. Na eene groom ure gaans komen wij in eene soort van wijbosch Volgens mor.de- lingsche oorkonden, zat het over tijd van jaren, vol baanstroopers. De zwaar geladen reiziger kwam er meest altijd veel gemakke- lijkor uil dan hij er inging, als hij gelukkig genoeg was het bloed, dat in zijn lichaam vloeit, te kunnen behouden. Tegenwoordig zijn het de apen, die er hunne woonsle ge vestigd hebben. Ik heb er zeker meer dan vijf en twintig kort- en langgesteerte, groota cn kleine op do boomen hunne sprongen zien maken, 'k En wete die kerels hunnen naam in *t Vlaamsch niet te noemen. De negers, die in de openleer hun bekwaam heidsbewijs met goeden uitslag zouden be komen. gaven mij vier soorten van apen op die ze in hunne tale: Kima, Nyani, Kitim- biri <m Bandju heeten. Champagne, on ze hond, wdde met hen gaan kennis maken. Hij groette ze wal te onbeleefd, waarom een dier apm hem zoodanig heeft afge rammeld, dal de arme hond, al huik nde cn kermende, kreupel en neerslach' g weer keerde. Sedert dien is hij apenm huw ge worden. (Wordt voortg zei). fr. P. Looiens, Brugge, 93,000 fr. De eerste is aannemer verklaard. De provinciale raad van West- Vlaanderen heeft met algemeene stem men hel voorstel aangenomen opdat de ijzerenwegen ivan West-Vlaanderen door den Staat zouden overgc-nomen worden.' De raad stemde ook de scheiding der gemeenten Westende en Lombarlzijde onder het opzicht van politie en staat toe dal voor elke dezer gemeenten eenea veld wachter benoemd worde. Een krediet van 2940 fr voor het vol eindigen der meubeleering van het justi tie paleis te Vein ne, werd ook aangeno men. even als de aanvraag om hulpgeld, voor de 1* sectie van den steenweg van Stavelc naar Elzendamme. Maandag 18 Juli zal te Pervyse de aanbesteding plaats hebben voor de bouwweiken der kerk. Bestek 60,000 frank. De liberale kandidaat voor dekie- zing van eenen volksveitegenwoordiger te Arlon op zaterdag naast, is M. Origer d’Aute'bas, en de katholieke kandidaat M. Nolbomb. Hel schijnt dat M. de baron da Coninck de Merckem, senator van Veur ne Dixmude, tijdens den zittijd der Con stituante, in den Senaat een voorstel zal neerleggen, strekkende om het tweege vecht voor de wet gelijk te stellen aan misdaden van gemeen recht. Zekere Lorei, lid van de fanfaren maatschappij C'ub des Vingl vanRijssel, was zondag 3 Juli met dit muziekkorps meê naar de ieesien van Duinkerke ge gaan. Onmiddelijk nam bij een rijtuig cn deed zich naar Malo-les-Bains voeren bij eene zijner bloedverwanten, Mev. Dewailly, onderwijzeres. Hij bleef er eenige oogenblikken en begaf zich dan naar de statie. Hij was in een zeer opgewonden toestand. In de Believuestraat kwam een wagen aangereden en eer hel iemand verhoe den kon wierp Lorei zich onder de wielen. De voerman gelukte erin zijn wagen lot staan te brengen, maar de wanhopige werd met wonden aan de beenen opge- schoon uitzicht heeft. Hun kerkske in bak steen, dat voorzeker niet in vergelijking mag kom n met onze dorpskerken, is het wonder van de streek. Daar woont Jesus ts midden dier lijkbewoonde streek, waar Hij reeds zoo talrijke zwarte christenen lelt en nog racer geloofsleerlingen.die nog hel ge luk niet gehad hebben het II. Doopsel te ontvangen, maar die met verlangend harte getrouw de leering^n komen volgen en hun leren naar de wel Gods schikken, drie meiers hoogte ons b lette iels te - - - Eene brave koningin. De koningin, Farhani gena’amd, aan wie van haar kind van eenige weken oud, waar- m zij van Amerika gekomen was, in eenen bosch dezei •gemeente levend begraven te hebben en het 4 dagen daarna al den kant .85,440 ‘fnBuvssê, Scbaerbeek’’ 38,615 van Oostcamp in de vaart te hebben gewor- - - - - ren, is woensdag tot 10 jaar dwangarbeid veroordeeld. l>e zittijd der Knmcr. Gister is de nieuwe Kamer in builen- gewonen zittijd bijeengekomen. Het dagorde voor Kamer en Senaat luidt Onderzoek over de geldigheid der kie- zingen. Veel is er in de drukpers gezegd ge weest over het belang dat deze buiten gewone zittijd, door de grondwet voor- gcschreven, zal opleveren. De eenen kondigen aan dat de zittijd kort zal zijn en ten hoogste tot in Au- gusti duren, en dat de herziening naar eene bijzondere commissie zal gezonden worden, die in den gewonen zitlijd, beginnende den 8 November, haar ver slag zou uitbrengen; terwijl de socialist- sche bladen eischen dat de verschillende berzieningspunten onmiddelijk zouden besproken en afgedaan worden. Men zou willen dal het anderzoek der volmachten spoedig vooruit ginge; des noods zal er op de meerderheid gewerkt worden, om ze aan te zetten alle nete lige besprekingen te vermijden. De groots zaak van den zitlijd zal de benoeming zijn van de commissie, ge last met hel onderzoek der nieuwe teks ten, die in de grondwet moeten ge schreven worden, ’t Is met de commissie dai hei gouvernement zal ondei hande len voor do opening van de openbare bespreking. Het doel overigens reeds een onder zoek om te zien, op welke wijze die ■commissie zal samengesteld zijn. Vol gens het gouvernement zou het niet alleen noodzakclijk zijn er leden van de rechter- en de linkerzijde te doen intre den, maar ook andere volskverlegen- "oo digers, bcbooicndc tot de verschil lende kleuren van elke paitij. Zou men de hoop koesteren die ver schillende elementen zoo ver te bren gen, elkander toegevingen (c doen? Ver beeldt men zich bij de radicalen of bij de 'doctrinairen iets te vinden van dien edelmoedigen geest, die do liboralcn- ‘intonisten van 1830 bezielde? Wat ons betreft, wij gelooven dal men vruchteloos dergclijk wonder zou hopen. De hedendaagsche liberalen zijn scctariêsen, maar gcene menschen van goeden wil. Maar wie weet, misschien dat do vrees voor bet algemeen stemrecht VerschilUge tijdingen Maagziekte. Poperinghe, 29 October 1889. Ik kan niet genoeg de voortreffelijkheid uwer Zwitsersche Pillen aan 1 fr. 30 de doos loven; dezelve hebben mij den eet lust teruggegeven en van conelangdu- lige maagziekte genezen. Ik raad alle □lovd^vupoi, zieken aan dezo Zwitsersche Pillen te schoenmaker, gebruiken. (Handteeken gewettigd.) II. Füïtynck, polietidienaar. Wij zijn in den Saladelijd. Huisvrouwen, cischl den echten Azijn l'Ktoile, den besten cn profijiigsten. Bij koninklijk besluit van den 4 dezer wordi de gemeente Pervyse onder zekere voorzorgmaatregels, gemachtigd de noodige dclvingen op het ketkhof te tlpen voor de vergrooting der kerk van Si. Nicolaas dier gemeente. Uitslag van de aanbesteding d(e den 5 Juli heeft p’aais gehad voor het leggen van den steenweg van Coucke- laere naarZande. (Bestek 78,972 fr. 26 clHebben aangeboden MM. Th. Ilin- dryckx, Thouroul, 84,972 fr. De Vel- raadplegen. De Paters verwittigden do Ara- ben Faibani in vrede te laten en seffens het land uit te gaan, anders zouden ze er zelven tusschenkomen. ’I Was genoeg. De Araben veiltetenin allerhaast heiland, waar men ze sedert dien niet meer gezien heeft. Farhani en twee harer ministers komen van den avond het kamp bezoeken. Volgens de Afr.kaansche eenvoudige gebruiken, zeilen ze zich op den grond neer en bieden eenige hennen als vriendengaaf aan. Met dankbaarheid ontvangen wij die kleine gif ten van ons eerbiedig koninginneken, en geven haar ten geschenke eenige onzer sloffen. Leeuwen en apen. Na vaarwel geréid te hebben aan de Eerw. Paters van den H. Geest, trekken wij uit Farhani, door eene rijke landstreek met vele bouwgronden, maar ook met vele on bebouwde gronden, slecht tn betaamd door de leewen en tijgers, gezien noch gehoord gevaarlijke bezoekers te verwijderen, maakt mm een groot vuur. Ons volk gaat alia da gen eenen gevelden boom of de helft er er van halen, om hem ’s nachts in ons kamp te laten branden. Dal brandhout en T an dere dat onze honderd vijftig dragers ge- puur cn simpel de doctrinairen zal aanzetlen met het gouvernement mee te werken. Doen zij het r.iet, dan worden zij zelven de eerste slachtoffers van hunne hardnekkigheid; want er zal geene andere uitkomst zijn dan het al gemeen stemrecht, dat hen veroordeelt lol eene bestendige kleine minderheid. Deze ontknooping, wij willen zeggen het algemeen stemrecht, komt niet over een met de wenschen van het ministerie, en nog minder met die der parlemen taire meerderheid. Maar indien men ze in de noodzake lijkheid stelt, zullen zij tot dhhr gaan, zooniet zonder spijt, ten minste zonder zwakheid of ontmoediging. Op T congres van Mechelen zegde Mon- talemberl over hel democratisch stelsel Ik kan er bevreesd voor zijn als menssch; ik ben er niet bevreesd voor als christen. En dal is ook het gevoelen van 't grootste getal belgische katholieken, vooral van hen die het algemeen stem recht bevechten. Brieven van E. P. De Beerst, l’«H Adinkerke, zendeling op reize naar den Congo, (y vervolg). Eene vruchtbare, volkrijke streek. Wat wij op de reis van Kinga naar Far hani gezien hebben, zal ik niet vertollen, om de geheel oenvoudige reden dal het gras van L kunnen zien. Rond den tienen komen wij in Ferhani aan een helder beekje, waar wij ons kamp nederslaan. Op een klein half het dorp zijnen naam ontleent, en die over uurken van bier ligt de bloeiende missie, I de ganschestreek erkend en vereerd wordt, die de Paters van den II. Geest hier over ...i. i» a™ een jaar of zes hebben geslicht, in eene geen volkrijker plekken gezien. Het land is 'Europa* kan kooien0van alle sfig voortbren- 't Is eene vrouw van misschien vijf en dertig gen, gelijk wij cr hier in de Paters hunnen jaar oud, ongehuwd cn die van zin is maagd hof gezien hebben. Het water hetgeen te blijven. Over drie jaren geleden zijn de weinig g. beurt in Afrika is cr overvloc-I Araben gekomen cn ze hebben al gedaan .Jlvu 1 wat ze konden, om haar met een van de hier 'te trekken. Van uit ons hurnen te doen trouwen het was het go makkelijke middel om zonder moeite meester te worden van do gcheele streek; zij wei gerde. De Araben begonnen te bedreigen en de koningin Farhani kwam de Paters doet zich in den katholieken godsdienst on derwijzen, en in plaats van die halsbanden i den hals hangen, heeft ze met eerbied den Rozen- 1L__. 1 aangenomen. jaar oud, ongehuwd cn die van zin is raaagd plaats Longa gebeeten. Ik heb tol hier nog en peerlon, die de vouwen aan geen volkrijkor plekken gezien. Het land is hangen, heeft ze met eerbie'1 allervruchtbaarst; geen een groenselhof in I krans voor haar halssieraad i van gelijk wij cr hier in de Paleis hunnen gezien hebben. Het water u dig, zoodal alles saraenwerkt^om de men- senen naar L_. - - kamp tellen wij zes dorpen en verderop, langs de vliet, zijn ze allen zeer talrijk. Wij bezochten den zendingssland, die, op de helling eens bergs gelegen, een wonder- .-u#

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1