Peerdenmarkt van Veurne, FEESTEN ler gelegenheid der KERMIS VAN 1892. 489 jaargang* Nr 29. sss 4 door de *om 11 J J V, oensdng 20 Jttli !892. iTos De inschrijving zal beginnen om 7 ure, inde Rhelorika, bij Ernie 1 Dewilte. stelsels kans heeft de twee derden der stem men te vereenigen, is M. Beernaert van ge voelen dat zijn voorstel het eenig praktisch middel is om tot eene overeenkomst te ge raken en alzoo hel mislukken der herziening te voorkomen. MM. Fiére en Bara hebben dit voorstel met hardnekkigheid bestreden, 'l gene eens te meer bewijst dat de doctrinairs de her ziening niet ernstig willenen stokken in da wielen trachten te steken om haar te belet ten. M. Woeste, steunde het voorstel der regeering door onwederlegbare bewijs voeringen. Geen stelsel. zegde ML Woeste, kan de noodige2/3 der stemmen vereenigen, dus indien men ernstig wil herzien moet men fzich onderling verslaan, moet men van weerskanten toegeve.i. M. Janson wil MM. Fiére en Bara niet volgen; elkeen zegt hij moet zijne zienswij ze laten kennen. In 't begin der toekomende week zal ik, zegt M. Janson, een voorstel van algemeen stemrecht neerleggen. Men zal alsdan kunnen oordeelen of het wenschelijk is eene commissie te benoemen samengesteld uit verschillige fraktien der partijen. '?39 o STA» VEUBNE. PROGRAMMA, Het Kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne heeft, ler gelegenheid der Kermis, het volgende VerschUIlge tijdingen De Zwitsorsclj© Pillen, bereid door A. Hertzog, apoteker, 28, rue de Grammont, te Parijs, zijn voorhanden io alle belgische apoteken.fr. 1-50 dedoo». programma vastgesteld Zaterdag 30 Juli, onj 8 uro 's avonds, zal het feest aange- kondigd worden door hel luiden der ti iumlklok. Om 8 1/2 ure, VOLKSCONCERT op de Giootc Markt. Zondag 31 Juli, <.m 11 ure, MUZIEKAAL FEEST in den lusthof der familie Despot Verwaerdc, door de maatschappij de Melomanen. Om 4 ure na middag, uitgang der VERMAARDE FRGCESS1E van de So- daliteit. Maandag I Augusti, ure *s morgens, CONCERT op Stadsschouwburg, door den Koorzan- Vergadering der Katholieken. De aangekondigde vergadering der reenterzij beeft donderdag plaats gehad, om te spreken de ovet verandeiingen aan de grondwet toe te bi enger). Er is besloten dat eene commissie zal benoemd worden, samengesteld uit le den der rechterzij en linkerzij van Kamer en Senaat. Deze kommissie is gelast met hel onderzoeken en grondig bestudee- ren der verschillige punten welke moe ten herzien worden. Zij zal hare zilt ogen houden binst den verloftijd, die eeilang zal beginnen. In de maand October zal er verslag over die werkzaamheden neergelegd worden, en dan zullen de leden der rechterzij onrueuw vetgadering houden, oiu eene bepaalde beslissing te nemen. Alle gevaar van krisis is geweken. De rechterzij is het volkomen ééns met de regeering over de houding die ze lot nu toe aangenomen heelt, in de kwestie der herziening. ML Beeruaert beeft niet verder aange- di ongen op het iclerendum, dat in de onbestemde nevelen der toekomst be graven werd. In 't begin waren de besprekingen onder de leden der vergadering zeer levendig; doch na de uitleggingen van Jl. Beernaert, was gansch do rechterzij het eens om I wijs beleid van hei kabinetsiiooid en de heer minister ontving de onvoorwaarde lijke gelukweuschen van geheel de ver gadering. Zondag 7 Augusti, PRIJSKAMP VOOR DUIVEN door de maatschappij de Ware Liefhebbers, bij Karei Thiry. Om 11 ure, CONCERT door de fanfa ren de Melomanen, in den lusthof der familie Despot-Verwaerde. Om 2 ure na middag, LUISTERLIJKE DOELSCH1ETING, gegeven door de gilde St. Jooris. Om 3 ure, PRIJSKAMP VOOR LUN- V1SSCHIRS. Om 10 ure 's avonds, PRACHTIG V UUR WERK, ter Groote Markt. ALGEMEENE SCHIKKINGEN. I. Ter gelegenheid der vermaar de Processie van de Sodaliteit die haren omgang zal doen op Zondag 31 Juli, om 4 ure na middag, zullen de besturen der ijzerenwegen en buurtspoorwegen bui tengewone treinen inlichten. II. De schikkingen en prijzen der feesten zullen bij verdere programman aangeduid worden. III. De lusthof der familie Despot- Verwaarde zal, op al de dagen der Ker mis, toegankelijk zijn voor het publiek. Gedaan ter. Stadhuize, den 9 Juli 1892 Burgemeester en Schepenen, D. DE IIAENE. Bij bevel de Sekretaris, C. VAN LICHTERVELDE. ger«kiing S:e. Cecilia, onder het bestuur •van M. Retsin. Om 3 ure, VOLKSSPELEN aan de Tlieuporlbrug. Om 4 ure, iKEGELBOLLING in den ■Snoek, bij de weduwe Dawyndt, Bo- terweegschaalstraat. Om 4 ure, GAAIBOLLING door de Ware Ambachtslieden, bij Karei Pil, Hoozendaalstraat. Om 5 ure, SCH1ETING MET HET KARABIJN, op St. Denysplein. Dinsdag 2 Augusti, ■om H ure, plechtige PRUSDEELING •nan de leerlingen der Teeken- en nijver heidsscholen. Om 3 ure. GAAIBOLLING door 4e Vrije Burgers, in den Tulipaan. Om 41/2 ure, VUURVOGELSCH1E- TING voor bel korps pompiers, op de ■Statieplaats. Om 4 1/2 ure, VOLKSSPEL in bet Spaansch Kwartier. Woensdag 3 Augusti, om 3 ure na middag, LOOPSTRIJD voor VELOC1PEDEN. 100 frank prijzen. Donderdag 4 Augusti, om 10 uie ’smorgen», tOLKSSPEL aan ■aan den boek der Vesiensiraal en Roo- aendaalstraal. Om 5 ure na middag, bij dePannebrug Vrijdag 5 Augusti, om 4 ure na middag, GAAIBOLLING in «deFluit.» door de maatschappij Mild en Gespaarsaam Zaterdag 6 Augusti, JAARLJJKSCHE PEERDENMARKT. Provinciale raad van West-Vlaandoren- In zijne zitiing van 8 Juli stemde de raad eene som van 5074 voor de her stelling van den kerktoren van Buls- camp, en het vierde der noodige uitgaaf voor de herstelling van St. Janskerk te Watou. In zitting van den 12 dezer werd M. j - - baron Bethune tot lid der bestendige hulde te hel[ liu ko! in ïcrvMgio„ v“„ n het kahinetsnnnld p.n dp. U i M. Soudan» ontslaggever. Hy bekwam 35 stemmen tegen 22 bekomen door M. Land as, 9 door M. Bruneel en 1 door M. Kervyn. Er wordt eene vergoeding toegestaan aan A. Stecker, van Reuinghe, voor ’t verlies van een kachtel. Zitting van 14. Voor de vergroeiing der kerk van Pervyse was er voorge steld eene som van 15,000 fr. te geven of het vierde der uitgaaf. Dit voorstol werd bestreden, omdat het reglement bepaalt \an in zulke voorwaarden maar •1/Gf te geven. De kwestie werd uiige- steld omdat da verslaggever afwezig was. Zitting van den 15 Juli. De vraag cener hulpsom voor de herstelling der kerk van Haringbe is niet aanveerd, ver mits men een derde der uitgaaf vraagt zonder de minste bekendmaking wegens den geldelijken toestand der kerkfa briek. Het verzoek der gemeente Slype om een hulpgeld te bekomen voor eenen steenweg van Slype naar de Rattevalle, wordt afgewezen. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. li schnjvingsprijs^ 5 fr. ’sjaa's: mei de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groot® IfeUeW volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels; enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzotidering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte 5onncnsti a.il. 4, Veurne, en in de l’ostkantooren. Tertrekureu vuu den ijzerenweg. fi «lull tot Mept. 1^99. De jaarlijksche Peerdenmarkt met prijskamp zal plaats hebben opzaterdag 6 Augusti 1892, van 7 ure ’s morgens, .aan het begin der wandeldreef en Hout markt. Er zal geen standrecht geeischl wor den. x Do volgende preraien zullen uitgeloofd worden Fooi' de schoonste inlandsche Merrie- peerden van 3 tol 7 jaar T prijs, 50 fr. 2* 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Ilengsle- peerden, gezegdderliginaanders 1* prijs 50 fr. 2‘ prijs 25 fr. Voor de schoonste inlaudsche Merrie- veerden (Derligmaanders) P prijs 50 fr. -2‘25fr. Voor de schoonste inlandsche Jaathug- pcerden ^lahltientnacn Iers)Hengsten, 1 prijs 50 fr. 2’ prijs 25 Ir. Merrlen V prijs 50 fr. 2‘ 25 fr. Voor de schoonste inlaudsche Veulens, gtberenin 1892 i‘ prijs 30 fr. 2» j oureei. P Dc twee prijzen voor iedere soort zul- zÜ^e ^‘isi, heelt M. Beernaert, len maar toegewezen woiden, wanneer l er ten minste drie mededingers zijn. In geval de peerdeo door schoonheid of volmaaktheid niet voldoen, mag dejurij de prijzen verminderen. A' de mededingende pee'den moeten op den markt te koop gesteld zijn. 1 Kiezing te Aarlen. Zaterdag heeft te Aarlen de kiezing plaats gehad vau eeneu volksvertegen woordiger, in vervanging van M. Tesch, overleden twee dagen na zijne kiezing in Juni laatstleden. Er waren 591 stemmers aanwezig. M. Nothomb, katholieke kandidaat, werd gekozpn met 303 stemmen legen 281, gegeven aan den liberalen kandi daat M. Origer. “De Kamer. Dinsdag is de nieuwe kamer geopend. Na de goedkeuring der kiezingen, behalve die van Nyvebm de ballolcering van Char leroi, die nog moeten onderzocht worden, i ging men over tol desamenstelling van het bureel. Zooals hel in de vergadering der rechter- na mens het gouvemement, voorgested in elke kamer, eene kommissie van 20 leden te be noejHi n, in evenredigheid hunner gelal- sterk-e, teneinde de teksten der herzienings- voorstellen gereed te maken tegen den ge wonen zittijd \an November, waarin deze zouden bésprol en w orde:). Aangezien geene d r voorgeslelde kios- A Xi 'm 10 25 1 14 3 5 45 8 It 9 19 It 00 4 57 5 OG 5 12 5 19 5 25 5 34 5 49 7 7,0 7 47 7 58 2 45 0 16 8 01 11 25 9 44 en 6 49 G 44 7 .28 ftcut Lichlerv-ldn Co temmck Mandiiieiue barren Be.sen Oiimudo Oostkcrke Atccappell. Veurne A dinkci ko Ghyielde 1 35 5 22 7 38 258 046 9 03 908 507 807 1032 1032 Duuik' tke jnuar ’a Duinkerke (verir.} 10 41 Atiechl 2 2ö A miens 3 55 Parijs (.aauLamst). 5 25 *n RVtmds Parijs (vertrek) 7 lO Duiuke: ke(Aai k). 1 2 13 Nieupurt Dixinticte Geut Nieujiort (stadj-Dixmu&u 11 49 1 59 4 00 Dixn.ude-Nit uport o 2 18 5 41 8 07 Brussel (wrtrek) 5 18 6 34 6 53 6 50 7 64 7 11 7 23 7 34 7 42 7 50 8 02 8 26 10 23 - Buinktrke uak. 8 57 10 52 Parijs en Parijs naar D iinkerke. ’s zuorg. 6 35. 8 42 9 30 11 25 «tnorg. ruorg. 6 05 4 01 12 28 Duinkerke (rerlrck) Ghy velde A dm kerke Veurne Avecappelle Oostkerke Dixmude Fessen Zarren Handzaemo Cortesnarcq Lichtervelde Gent 6 00 6 32 6 48 4 43 6 58 7 05 1001 7 13 10 vO 12 13 4 22 6 19 7 04 7 25 1019 12 26 4 36 6 31 7 31 16 25 1232 4 42 0 37 7 25 7 38 10Ö2 1239 449 644 7 30 7 44 1058 12 45 4 55 6 50 7 54 10 47 1255 511 6 59 8 05 10 57 7 10 9 15 1205 Brussel (aank.) 8 24 1 O 38 Cortetnarcq naar Oostende, 4 54 7 55 10 44, 12 54, 4 36, 5 01, 7 01 Oostundv-Coi temaicq, 5 28, 7 45, 13 09 4 6 03, 8 01 Corlem-Uper 6 14 8 51 1 34 5 19 742 IJper-Cortemd05 6 56 9 44 1157 3 39 61)3 Lichfervelde naar Kortrijk, 5 08, 8 04 10 58, 11 20, 1 09, 3 18, 23 7 10, Korhijk naar Lichtervelde en Brugge.4 47 6 17, 7 48, 10 45, 12 23, 1 08, 4 Brugge naar Kortrijk, 7 45, 9 00 11 05 12 45 515 6 45 Ostendè-Brussel 51o'fiO5 7 13 8 53 1051 11 32 2 40 3 21 4 09 5 42 8 21 «■^iTwr.i II- 6 8 00 I 13 V< ni ne Duinkerke. 0 00 6— 91G 3 2X 10 45 1! 41 3 52 5 43 841 II 51 8 5G 12 04 02- 9 07 - 9 14- 9 21 12 30 9 52- 9 40 - 948 1251 9 59 - 2 43 5 41 7 19 t 25 5 02 7 "9 8 40 1 43 5 14 7 43 910 1 49 520 7 49 946 1 54 5 25 7 54 9 21 201 552 801 2 10 539 «09 932 2 21 5 4G 8 20 9 41 2 29 5 56 8 28 238 605 855 954 256 10 06 3 40 10 39 4 07 11 08 1054 3 08 5 00 113! 3 43 5 34 11 49 3 5 9 5 50 9 53 11 58 4 07 6 03 648 12 03 4 14 6 11 6 56 7 17

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1