iri FEESTEN i iV 30. W oensdag 27 Juli 1892 48' jaargang» VOLKSSPEL in bet Deze verklaring heeft de oorlogzucht I! want zij verwacht niets goeds ’t Is te hopen dat de vrees van hunne en ter neering, in staat zal zijn om de twist zoekers tol reden te brengen. j VUURV0GELSCH1E- do Om 3 ce, V‘ISSCHERS. Om 10 11 I C d V vr K' - L U O \y Kt r Groote Mat kt. Bespreking der herziening Na de kiezingen van Ci.arleroi en Nyvel goedgekeurd ie hebben, heeft de Katne; de beraadslaging hernomen over de wijze waarop do herziening der gi oud wet zal gedaan woiden. Van den eenen kant toonen de katho Heken dat zij de herziening willen en bereid zijn eene overeenkomst te maken met hunne tegenstrevers; maar zij ver klaren naglans dat zij van bel algemeen stemrecht niet willen. Van den anderen kant wordt het dui delijker dat de liberalen met hun voor stol van herziening niet anders betracht hebben dan de ontbinding der Kamers, hopende dat zij bet ministerie gingen en aan ’t scholelken ge- visscher te Coxyde, voorio den nacht van 14 tot 45 Januari 1891, bij onstuimige zee, eenen visscher van Coxyde gered te hebben, die naar de kust vaarde, en meenende aan land te komen met uil te stappen op eene drijvende ijssebol, in’t water stortte. Hij was reeds verste ven toen Maes hem van tusschen twee stukken ijs kon trekken. Itcchterlijke krouljk. De korreklionnele rechtbank van Veurne heelt de volgende veroordselingen uitge sproken: Zitting van 7 Juli. Beauprez Eugenia, Vanpeperstrae e Emelia, huisvrouw v;.a David Beauprez, werksters te Merckem, de eerste 100 fr., en de tweede 50 fr. boet, voor bedreigingen, Pysson Theofiel, werkman te Veurne, 10 dagen gevang, voor bedelarij in bende. Louwyck Arseen, werkman, te Veurne, 8 dagen gevang en 26 fr, boet, voor smaad, on io Ir. boet, voor lichte gewelddadighe den. Zitting van 8 Juli. Caytan Isidoor, werkman te Vearne, 6 maanden gevang en 52 fr. boet, voor vernielieling van afsluitin gen en reerende eigendommen met geweld. Vandammme Gustaaf, smid te Dixmude, I fr. boet, voor dronkenschap, en 30 fr. boet, voor slagen. VerscEiilSige tijdingen Als gij Zwitsersche Pillen koopt, eischt wel dat zij van Parijs komen, uit het fabriek van A. Hertzog, apoleker. Neemt er geene andere Wij zijn in den Saladetijd. Huisvrouwen, eischt den echt e Azijn ïjÉtoile, den besten en profijligslen. Kustlijn en Lijn van Veurne naar Yper. Groote Processie tot Veurne op Zon dag 31 Juli, om i ure namiddag, Bij gevoegde tieinen. Kustlijnen. Vertrek van Nieuport naar Veurne om 12.24, 2 00, 3.23 uren. Vertrek van Veurne naar Nieuport om 4.36, 6.10, 7,50, 8 50. Lijn Veurne naar Yper. Een bij zondere trein zal van Poliinchove ver trekken om 1.30 ure en reizigers opne men aan alle statiën. Een bijzondere trein zal van Veurne naar Yper vertrekken om 8.40 ure des avonds en stilhouden aan alle statiën. Bijzonder bericht. De treinen van 12.24, 1.25 2 00 en 3.25 uren zullen aan de oude stapelplaats stil houden. De treinen van 4.36, 6.04 en 6.10 uren zullen van de oude stapelplaats vertrekken. De bijgevoegde treinen van 7.50 en 8.50 zullen vertrekken van binnen de stapelplaats aan de statie. Deze treinen zullen niet stilhouden aan de Groote Markt noch aan de oude stapelplaats. De reizigers moeten hunne reiskaarten op voorhand nemen. De treinen van *s namiddags en des avonds zullen niet stilhouden aan de Voorstad, zoowel in het aankomen als bij hel vertrekken. De reizigers moetende trein binnen de Stapelplaats aan de statie nemen en voorzien lijn van hunne kaart. Een koninklijk besluit van 18 de zer laat de herstelling toe van St. Nico- laaskerk te Veurne. Een koninklijk besluit van den 18 Juli verleent de volgende belooningen voor daden van moed en zelfopoffering PRIJSKAMP VOOR DUIVEN door de I wat mogelijk i maatschappij de JFare Lie/hebbers, bij no" "nD* ",n‘ Karei Tniry. Om 11 ure, CONCERT door de fanfa- >en de Melomanen, in den lusthof der lantihe Despot-Vei want de. Om 2 ure na middag, LUISTERLIJKE LOELSCUIETING. gegeven door de g,!d-‘ 87 J, u-e, PRIJSKAMP VOOR LIJN- Ziende boe meegaande de katholie ken zijn, schijnen de liberalen alle over eenkomst te verwerpen. Vergelende dat het voorstel der herziening niet van de katholieken komt, maar wel van dc li beralen is uiigegaan, willen zij het gou vernement verplichten dadelijk bepaalde voorstellen te doen, om het genoegen te hebben die te verwerpen en dan bel ministerie en de mceiderheid aan het land voor te stellen als machteloos om de herziening te bewerken. Hun plan is niet meer het algemeen stemrecht te doen zegepralen, maar wel dc herziening te doen mislukken, scheu ring onder de katholieken te verwekken en alzoo weer aan ’t bewind te komen. Met dat dool bestreden zij het voorstel van M. Beernaertom in elke kamer eene kommissie te benoemen, samengesteld uit leden der beide partijen, om geza menlijk eene oplossing der kieshervor- nnng voor te bereiden, tegen den ge wonen zittijd van November. In de zuting van woensdag echter heeft M. Beernaert duidelijk verklaard dat indien de liberalen in hun stelsel matig verzet volheiden en alzoo de her ziening onmogelijk maken, bij niet aar zelen zal de Kamers opnieuw te ontbin den en bet land te laten oordeelen tusseben de katholieken, die alles doen is om de herziening tot een goed ’einde te brengen, en de li beralen die geen ander doel hebben dan weer aan T bewind te komen en alles te laten gelijk hel vroeger was, of wie weet, hei kiezerskorps nog te vermin deren in plaats van te vermeerderen. Deze verklaring heeft de oorlogzucht i (jer Hheia’e minderheid fel verkoeld, fl. want zij verwacht niets goeds van eene nieuwe kieziug. ’s avonds. PRACHTIG.’ r J zetels te verliezen, beier dan else rode- f Laurentius Maes, kantennier te Sint Jooris. voor eenen 74jarigen grijzaard uit den Yser getrokken te hebben. Medalie van 2“ klas: Ambroos Ver- duyu, landbouwer te Couckelaere, voor eene vrouw gered te hebben, die stond vermorzeld te worden. onder eenen boom, welken men aan '/vellen was. Leonia Duval, huishoudster te Wul pen, voor een kind uit de Nieuportvaart verlost te hebben. Karei Vandenbioucke, boerewerkman te Adinkerke, voor twee kinderen uil het ijs der Dutnkerkvaari getrokken te heb ben. August Hosten, kanlonnier te Alverin - ghem voor twee vluchtende peerden in gehouden te he bben. Hendrik Janssens, leertouwersgast, te Dixmude, voor twee kinderen mt bet ijs der Handzaemevaart getrokken te ha b- ben. Medalie van 3’ klas: Jules Vandewou- de, schipper te Veurne, voor een jonge ling uil de Nieuportvaar t gered ic heb ben, Frans Beun, daglooner, en Achiel Vanparys, smid, te Eggewaertscappelle, voor hen onderscheiden te hebben bij eenen brand aldaar. Eervolle melding: Hippoliet Chris- tiaen, brouwersgast te Dixmude, voor medegebolpen te hebben mei Hendiik Jansens, voornoemd om twee kinderen uit het ijs der Handzaemevaart te red den. M. Raphael Rubbrecht, van Pro ven, oud leerling van het bisschoppelijk kollegie dezer stad, heeft zijn exaam van kandidaat in natuurwetenschappen mat de grootste onderscheiding afgelegd. M. Herman Terlinck, van Veurne, student te Gent, heeft zijn exaam van kandidaat in genees-, heel- en vroed kunde (2* proef), met onderscheiding af- gelegd. Bij ministerieel besluit van den 14 Juli wordt M.’ J. Cis, patroon-vis- scher te Nieuport, benoemd tol lid van het comiteit Nieuport-Oostduynkerke- Coxyde-Adinkerkft,- gelast met het ne men van maatregels in het belang der kustvisscherij, in vervanging van M. Rybens, overleden. In zijne zitting van 15 dezer heeft de provinciale raad van West-Vlaanderen eene hulpsom van 45,000 fr. (een vierde der uitgaaf) gestemd voor de herstelling der kerk, van Pervyse. Donderdag avond, rond 40 ure, ging de pastoor der St. Michielsparo- chie van Antwerpen eene berechting doen in de Belegstraat. De geestelijke droeg de ciborie en was bijna de kerk genaderd, toen drie heeren met hoo- gen hoed en witte gilet den weg ver sperden. Zij wierpen den priester stoelen voor de voeten, sloegen den koster, en toen greep een der kerels den pastoor vast, rukte zijne band van de ciborie en spuwde op deze. Op ’t hulpgeroep van den pastoor kwam j de twee andeie gingen op de vlucht, i Joch hun vriend heeft Hunne namen ver raden en zij zijn zich ook gaan aangevea. Zij legden de grootste schaamteloosheid aan den dag. Hij was zeer tevreden. Mijne v#ouw iced aan flerecijn. De geneesheer bad, zonder goeden utfelag, i ALGEiWEENE SCHIKKINGEN. 1 I. Ter gelegenheid der vermaar de Processie van de Sodaliteit die haren omgang zal doen op Zondag 31 Juli, om I 4 ure na middag, zullen de besturen der ijzerenwegen en buurtspoorwegen bui tengewone treinen inrichten. II. De schikkingen en prijzen der feesten zullen bij verdere programmen aangeduid woiden. III. Delusthofderfamilie Despot- Verwaarde zal, op al de dagen der Ker mis, toegankelijk zijn voor bet publiek. Gedaan ter. Stadhuize, den 9 Juli 1892 Burgemeester en Schepenen, 1). DE 11AENE. Bij bevel de Sekretaris, C. VAN LICHTERVELDE. Dit bl;>d verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. L schrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 20 centiinen per regel.De groote letter» volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.’ het 100. Be Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office pePubucitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de PostkantoOren. STAI> VUÜItME. ter gelegenheid der KERMIS VAN 1892. PROGRAMMA. Het Kollegie van Burgemeester Schepenen der stad Veurne beeft, gelegenheid der Kermis, het volgende progiamma vastgesteld: Zaterdag 30 Juli, om 8 ure 's avonds, zal hei feest aango- komligd woiden door het luiden der liiumtklok. Om 8 1/2 ure, VOLKSCONCERT op de Groote Markt. Zondag 31 Juli, om 11 ure. MUZIEKAAL FEEST in den lusthof der familie Despol-Verwaetde, door de maatschappij de Melomanen. Om 4 ure na middag, uitgang der VERMAARDE PROCESSIE van do So- dalittit. Maandag I Augusti, om II ure ’smorgeos, CONCERT op Stadsschouwburg. door den Koorzan- ger«kiing Ste. Cecilia, onder hel bestuur van M. Rfitsin. Om 3 ure. VOLKSSPELEN aan de Nieup'irlbrug Om 4 ure, KEGELBOLL1NG in den Snoek, bij de weduwe Dawyndt, Bo- lerweegschaalslraat. Om 4 ure. GAMBOLLING door de. Ware Ambachtslieden, bij Karei Pil, °;"vcr werpen Roozendaalsiraat ra en. Om 5 ure, SCHIFTING MET HET KARABIJN, op Sl. Denysplein. Dinsdag 2 Augusti, °nt 41 me, plechtige PRIJSDEELING de leerlingen der Teeken- en nijver heidsscholen. Om 3 ure, GAAIBOLL1NG door de Burgers, in den Tulipaan. Orn 4 4/2 ure, TING voor hel korps pompiers, op Statieplaats. Om 4 1/2 ure. -- Spaansch Kwartier. Woensdag 3 Augusti, °m 3 ure na middag, LOOPSTR1JD voor 'ELOC1PEDEN. 160 frank prijzen. Donderdag 4 Augusti, om 40 ure 'smorgens, VOLKSSPEL aan aan den hoek der Vestenstraat en Roo- zendaalstraat. Om 5 ure na middag, bij de Pannebrug Vrijdag 5 Augusti, om 4 ure na middag, GAA1BOLL1NG in de Fluit.» door de maatschappij Mild en Gespaarsaam Zaterdag 6 Augusti, JAARLIJKSCHE PEERDENMARKT. Zondag 7 Augusti, 4£3 9 >'i E -LMim—g-. r-T,-1.-..-...- /-T-. -T r.i -ji.awfU.Hi" i i ”v r -- i.'ajrm

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1