I Peerdenmarkt van Veurne. DE DÜIVELSTOREN 48“ jaargang. N 31. Woensdag 3 Augusti 1892. Boer of Heer Boerin of Mevrouw Hoe menig een, op duiten uit Wordt woekrend omgedreven Met ijdel hoop op rijken buit IFnarom geen BOER gebleven! I rschijiil de» Woensdag. omniddelijk Bisschoppelijk Coliegie. Pervyse, ft Examens. De volgende oud-leerlingen van het Bisschoppelijk Collegie onzer stad heb ben dit jaar hun examen gedaan Universittit van Leuven. M. Emiel Vandewynckel, van Loo, exaam in natuurwetenschappen (tweede proef), met onderscheiding. M. Jerooni Vereecke, van Pervyse, exaam van kandidaat in geneeskunde, met goeden uitslag. M. Emiel Vliebergh, van Zoutleeuw reeds tiendubbel ingenomen, geen uil- maakt hij zijn bediijf en veredelt zich De dochter die bij hare moeder ge- zijn verwante uitdrukkingen; ner, omniet te zeggen allen, aan dien noode dervenden kring niet gewoon vallen al- j is in vorens de helft van den voornoemden weg afgelegd ie hebben; en daar zij zich nu noodwendigheden berokkend heb- melijk het bestaan der verborgeue deur en van den geheimen trap, welke naar de ka mer geleidde, die hij zelf eertijds had be woond. Daar langs kwam dus de ellendeling binnen, dacht Arthur. Welnu! als hij er door is binnengekomen, zal hij er ook door uitgaan, als hel God behaagt 1Ik wist dat alles, voegde hij luidop er bij, of ten minste ik vermoedde het sinds gister. Na vele moeilijkheden cp mijne reis te hebb.-n ondervonden, kwam ik te Dinan. Daar ver nam ik dat het kasteel mijns vaders door booze geesten werd bezocht. Geen wonder dat ik daarbij terugdacht aan sommige 'ei- ten, die plaats hadden voor mijn vertrek naar het heilige land. Maar, alsGid mij ter zijde staat, zal die irouwelooze dienaar nooit heer worden op Coquerel En hoe zal ik u ooit mijne dankbaar heid kunnen toonen, sprak Yaumi met ze- Gij kunt mij zeer groote diensten be. wijzen, was bet antwoord. Kunt gij gaan (Wordt vovrtgezet) 1 verschijnt dm Woensdag, omniddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote lettere volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr; het 100. l)e Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. .Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. vadei grond; hij heeft niemand daar iedereen van I ■echtstreekscbe betrekkingen met God Woorden w'n A/pAoni Karr. die komt te ben, waartoe geene bestaanmiddelen - -J-1 - l bittere ellende met haren stoel van te leurstellingen aan de deur. Droefheid, afgunst, walg van ’l leven, diepe mé slactnigLeid woiden ook een gevaar voor land, want hel overgroot i van beider geslacht, en al die drooge vruchten zijn eene oor- De jaarlijksche Peerdenmarkt met prijskamp zal plaats hebben opzaterdag 6 Augusti 1892, van 7 ure 's morgens, aan het begin der wandeldreef en Hout markt. Er zal geen standrecht geeischt wor den. De volgende premien zullen uitgeloofd worden Koor de schoonste inlandsche Merrie- peerden van 3 tot 7 jaar I® prijs, 30 fr. 2® 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Hengste- peerden, gezegd derligmaanders 1» prijs 50 fr. 2° prijs 25 fr. Foor de schoonste inlandsche Merrie- peerden (Derligmaanders) 1® prijs 50 fr. - 2® 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Jaarling- peerden (Achttienmaanders)Hengsten, I prijs 50 fr. 2® prijs 25 fr. Merrien1° prijs 50 fr. 2® 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Veulens, geboren in 1892 1‘ prijs 30 fr. 2® prijs 20 fr. De twee prijzen voor iedere soort zul len maar toegewezen worden, wanneer er ten minste drie mededingers zijn. In geval de peerden door schoonheid of volmaaktheid niet voldoen, mag de jurij de prijzen verminderen. zou hem ongetwijfeld herkennen. De vreemdeling streek zijne lange haren terug en hield een der toortsen dichter bij zijn gelaat. Yaumy beschouwde hem een oogenblik met eene uitdrukking van twijfel op het gezicht; vervolgens steun zoskende aan een der pijl 'is van de kapel, trachtte hij de knie te buigen. Genadige heer! riep hij uit, God zij geloofd, dat Hij u in gezondheid heeft laten wederkeeren. Arthur de Plougaz reikte hem de hand toe, welke zijn zoogbroeder met eerbiedige toegenegenheid aan zijue lippen drukte; vervolgens had tus,schen heer en kircht t ene lange samenspraak plaats. Althui ver- I nam, wal hij te vergeefs aan de oude Anna i Parker h/d gevraagd, namelijk dat Luc Morfïl nog altijd opziener was op Cc qnerel. Zonder (tekenen te geven van groote ver wondering hoorde hij n: ar hot verhaal van uciu»uu>ku wuucu, ,a bet gebeulde in d' n Satanstoren. Een enkel kere moedeloosheid in de stem, punt slechts van dat verhaal scheen hem le- vend'ge belangstelling in te boezemen, na bood hem onbeweeglijk te blijven liggen. Zoo gingen omtrent vier uren voorbij, gedurend welke Yaumi eene weldadige rust genoot. Van lijd tol tijd kwamen de bedien den eenen nieuwsgierigen blik werpen door de deur, die met eene spleet open stond, maar het strenge en trotsche voorkomen van den pelgrim was voldoende om hen op af stand le houden. Voor dat Yaumi ontwaakte was de avond gevallen. De slaap had zijne uitgeputte krachten voor een goed gedeelte hersteld. Zonder veel moeite rich te hij zich op en ging op de tafel zitten. Yaumi, sprak de vreemdeling, zijt gij niet de zoogbroeder van den eenigen erfge naam van Plougaz 1 God hebbe zijne ziel, antwoordde de jongeling; dat is zoo. Zoudl gij hem herkennen vroeg de pelgrim verder. Het is meer dan twaalf jaar geleden, *CUCUÜ 1S dal mijne oogen hem laatst gezien hebben; de ongeloovigen van Palestina, ge- j maar zijne beeltenis staal in mijn nart en i huishouden bijsiaande, leert van haar voot beeld de schoone en edele plichten der ware vrouw, der vrouw die slechts met den man op gelijken voet staat, als zij baar deel van de levenstaak aan zijne zijde verricht. Reeds is zij instinkt matig hel klein moedertje van bare jongere broedertjes en zusjes, en weet dal, alvorens te bor duren en tapijtwerk te maken, eene jonge dochter moet kunnen snijden, naaien, sloppen, mazen, braaien, de kleederen des huisgezins vermaken, en is de vader een visscher, zijne netlcn herstellen. r. .--l jongeling mot gezond versland zijne toekomstige vrouw zal gaan zoeken en niet in de akademien en op de zijpaden der straten die, eilaas! immer broeder en broeder worden. De geleerde dochter, met hare be- kwaamheidsgetuigenissen, volgt onder- lusschen den loop der hemellichten na en voorzegt de eklipsen, maar laat hel vuur uitgaan, en wanneer vader, broe der, echtgenoot en kinderen van hun werk thuis komen, vinden zij de tafel ongedekt en bet huis in wanorde, Wachten wij ons echier van geleerd heid en wetenschap te veel kwaads te zeggen. Er is er eene,namelijk de schei kunde (of om zekere delicate ooren te streden, de chimiel) Niel de scheikunde onzer geleerde bollen, als apothekers en ontleedkundige!), maar de scheikunde op de kookkunst toegepast, en door kookkunst verstaan wij hier de wijze van de gewone en bestkoope spijzen te bereiden om er een gezond, overvloe dig en zelfs smakelijk voedsel van ie maken dat de krachten hersieile en on- derhoude en dat van eiken maaltijd een klein familiefeesje make. Gelukkige kinderen van den buiten, verheugt u in uwen staat, in den school dier lieve natuur die uwe handen nog verhaaien en verrijken moeten, Elders zult gij gerucht, geschitter en bedriege- lijken optooi ontwaren: op het veld al leen heerscht de vrede des herten! Geen gelukkiger stand dan die des landbouwers, indien gij er u met hert en ziel aan hecht en uwe plichten met be radenheid en overleg waarneemt. Vele grooten der wereld, gunstelin gen der fortuin en der faam, teleurge steld mits de grootheden der aarde, den glans der ijdelheden en de voldoening hunner lusten, riepen walgziek uit: Ge» lukkig, duizendmaal gelukkig de vreed zame bewoners onzer velden! 23® vervolg. Zijne wonde was dan ook van geringe beleekenis; de dolk van meester Luc bad Reen enkel ievensdeel getroffen, maar de de nachtelijkc koude, gevoegd bij een zeer Kroot bloedverlies, had den maaier zoozeer 'orsiijfd, dat zijne kameraden in hem slechts lijk hadden kunnen zien. Toen hij geheel uit zijne bezwijming was °Pgewekt, was hij niet weinig verwonderd over de teekenen van rouw, die hem omga ven en wilde naar verklaring van het witte doodskleed en de brandende harstoorlsen yagen. De pilgrim echter na hem eenige druppels te hebben toegediend van eenen hartsterkende» drank, waarvan de samen- stelling een geheim is gebleven tnsschcn hem en i' 1 - En in zulken kring is hot dat eene (Brabant), exaam in wijsbegeerte ent letteren, met onderscheiding. Universiteit van Gent. M. Henri Frutsaert, van Iseghetn, exaam in natuurwentenschappen (tweede proef), met goeden uitslag. Universiteit van Brussel. M. Karel Vermeesch, van Dixmude, exaam van kandidaat in geneeskunde met groote onderscheiding. Universiteit van Luik. M. Raphaël Rubbrecht, van Rous- brugge, exaam in natuurwetenschappen (eerste proef), met de aldergrootste onder scheiding. M. Oswald Rubbrecht, van Rous- brugge, exaam in natuurwetenschappen (tweede proef) met de aldergrootste onder scheiding. Universiteit van Rome. M. Robert Nash, van Woolwich (En geland), exaam van licentiaat in de godsgeleerdheid en bachelier in kerke lijk recht, met groote onderscheiding. AÏle bemerkingen zouden overbodig zijn. Aan de vruchten kent menjden boom. Eere aan ’t collegie geene dochter wil nog hare moeder ge- I getal orgehuwden lijken noch in levenswijze en veel min- en r' - der m kleêrdracbt; de ouders, verblind zaak van ondergang voor den akker en zorgeloos, laten hen eene baan in slaan. waar zij hen noch volgen nog ge leiden kunnen, De zonen willen mijnbeer spelen en, door laakbaren afschuw van het werk, I moeilijkheden en de praktijk van mees- hunkcren zij naar zoogezegde postjes en ter; later, natuurlijk, erfgenaam van zijn professioneele betrekkingen ook wel j vaders ondervinding, talent en kalandi- libérales geheeten waar de kandida zie, als wel van zijns vaders werkalaam, ten elkander verdringen gelijk depadde- staat hij hem in den arbeid bij, en be stoeten; en daar die postjes en plaatsjes, I gemende waar zijn vader eindigt, vol beds tiendubbel ingenomen, geen uil- j maakt hij zijn beditjf en veredelt zich z‘cht op ecneloekomst overlatcn, droomt zelven en zijn werk. men, o dp vergekten op de hooge stan- De dochter die bij hare moeder ge- denvanadvokant geneesheer, ingenieur, bleven is, haar in de verzorging van het enz., zor)der hier van afgeveerdigden en ministers te gewagen. De dochters, van hunnen kant, zullen ©ons Madam zijn, maar eene rijke en geleerde madam. Die de verwaandheid ’oo verre niet drijven, houden zich met rol van modiste, bloemenmaakster, of ’oo iels tevreden, wel beraden van zich, in vat staat ook, als eene schoone pronkjufler, naar de laatste mode op te smukken. En hoevelc dezer dochters ontmoet men niet die door de natuur met de schoonste hoedanigheden waren begif tigd, schoon, liefelijk, kloek, welge- g» i i' Elkeen wilt tegenwoordig zijnen kring buitenstappen en schijnt op niets meerder bedacht dan om bet levenspad, bem door de Voorzienigheid aangewe- ’en, buiten te treden voornamelijk -- - r-- -o B- heeft er niemand lust om nog langer drang der menigte te verliezen, waar zij V i i /I r- nAliAnn I tin r» nmn AnnAnnA mnln mAAl’ 111 boer te blijven- *le en deftigste naam, de treffelijkste en vijste aller bedrijven. De boer inder daad maakt een land wat het is boer en land bouwd, in hunne alledaagsche kleeder- drachi, al die aantrekkelijkheden ver beurden, wanneer zij zich des zondags i als belachelijke gewimpelde fregatten, I naar Parijschen stijl optooiden. Er wordt door jongens en meisjes van niets anders gedroomd dan den buiten vaarwel te zeggen waar zij geboren zijn, waar zij nochtans aan de zijde hunner ouders en de gezellen hunner jeugd zoo gelukkige dagen sleten, om zich verre van die goede en zorgvuldige moeder in eene wulpsche stad, in het woelig ge- j boer, ja de schoon- van onze schoone aarde niets meer zul- j.. ._^flr„i::bo»A aa i |en onder de oogen hebben dan modder en vuil. Eens in de stad gehuisvest, vele hun- t hij is de getrouwste verdediger van den j wuften, onnatuurnjken en voor hen ver- hem afhangt, bij is Bovenstaande uitdrukkingen zijn de overlijdën'ën die onlangs nog de prijs- i vooi handen zijn, klopt dan ook weldia uitdeeling aan de kinderen der Zusters „,,n t». te Sint Rafael, in Fiankrijk, voorzat. De?e voorden zijn vol werkelijkheid, "am, minder dan ooit, wil een zoon van het bedrijf zijns vaders nog hooren; geene noemer wn ...„c lijken noch in levenswijze en veel min- Een jongen die van kindsbeen af den stiel zijns vaders aanvangt, en om zoo te zeggen, al spelend, is er weldra al de bil l>lad k I DOOM PAUL FEVAL. - - 1 A aI «l AM Au n V1 rt «VVZ1..LT 1.» bouw.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1