48’ jaargang. N 32 ÏO Augusti 1892. oensdag Veurne-Kermis. Vclime’s Processie, 3 te gen 't is beter vandaag of gister. En De Veurnaar. In den eersten loopstrijd wierd deeerste er *’’j Ons gaande prijs gewonen door Al. (I. Pannier, van j F Duinkerke, dm den afstand van 7.500 Jaar- 7 Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddeliik na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePüblicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkanlooren. meters in 10 min. en 8 sec. beeft af gelegd. schiemig deelgenomen. Maelstaf haalt er eere van; iedereen was het eens om te zeggen dat zijn vuurwerk zeer schoon was, en met vele kunst en behendigheid was afgeschoten. T Maantje zelf, kwam van ac ter zijne wolken geschoven, als Ie al dat ge- I ruc'n en geschot hooide, om te zien wat f k;; ->-> was Eu nu, vaarwel kermis, tot T naaste alzoo is een vlaming altijd tevreden. Om elf ure, mochten wij tegenwoor- I dig zijn aan het Concert c_. koorzangmaatsebappij Sto. Cecilia, onder de kundige leiding van den heer T. Retsin, en met de medehulp van M. Leon Depost, professor van violoncel in de muziekschool te Brugge, heeft uiige voeid. Wij kunnen niet genoeg onzen dank betuigen aan deze maatschappij voor het aangenaam feest welk zij ons heeft aan- I geboden, noch onze bewondering uil- I drukken, over den snellen vooruitgang welke zij in de zangkunst doet, onder de behendige leiding van haren iever- vollen bestierder. De stukken waren we! gekozen; ee- ondankbaar menschdom beeft willen sterven. Een stoet van edele herten doortrekt de suacn der feestende stad. Klaroenen blazen den opochl, Verbeeldingen uit het oude testament voorspellen ons da komste des Zaligmakers. Uier vindt ment den Heiland te vluchte bij zijne heiligo Moeder en St. Joseph; daar hoort men Hem bij de schriftgeleerden; men ziet Hem in titumf Jeruzalem binnentreden. Nijdige farizeërs besluiten tot zijne dood straf; enhooit! de hoorens tuiten, de tangen en geruchtmakend ijzer doen u sidderen. Woeste mannen, met spa den, handboomen, kooiden, ladders, en.... ach! onvergeetbaar tooneel! daar komt eene rij langs eiken kant van Jood- sche soldaten, en, in 't midden der straat, gekooid en gebonden, bukkende onder eenen zwaren kiuislast, en’(aangezicht in hangende haren verdokende on schuldige, de verlosser van zijn schepsel, onze alleraanbiddelijkste Heer en God, onze minnelijke Zaligmaker. Wees trotsch. gij schoone stad, dat zooveel grootsch uwe straten mag door trekken! Aanschouwt hier, kristene zie len, hetgeen Hij voor u leed, en buigt gij, zondig mcnsch, en keert uw herten zinnen naar ’t geen u Jesus toont, en volgt hem rouwhartig na. De stoet toont ons Gods zo an aan ’t kiuis gedaan, zijn H. Graf en zijne wonderbare Hemelvaart. Treffende groe pen die men meermaals wil bewonde ren. Machtige mannenstemmen kon digen ons het naderen aan van 't II. Sa- kramem, ons aller troost en blijvende hoop Knielende volk aanbidt den Schep per van bet leven en den meester van de dood, en 't paviljoen des Ileeren trekt voorbij. Eere aan de geestelijkheideere aan de inrichters en de ondersteuners der processie. Glorie aan God in den IIoo- gen, en vrede aan de menschen van goeden wil! A. S. "Krak! patatu! krakabouna! boutnl Sic transit gloria mundi. En zoo eindigt ook met de laatste scheuten van het vuurwerk, luisterlijk aigescholcn door onzen stadsgenoot M. IE Maelstaf. onze jaarlijksche kermis. Om met orde en stiptheid in ons ver slag te werk te gaan, zullen wij de leesten dag per dag volgen en eenige der meldingweerdigslo feiten iu bet korte aanbalen. Kermis-avond. T Is met het geluid der triomfklok en het trompetten der bazuinen dat onze kermis officieel aangekondigd werd. Daarna hebben de Melomanen op onze Maiktplaats, eenige van hunne schoonste en kermisachtige stukken, met veel kunde en juistheid uitgevoerd. En nauwelijks waien de laatste tonen van ons nationaal lied over de maikt uitgcgalmd. of ’t was rechtuit volop kermis! ’tWas gerommel en getrommel, gefluit en gespel langs alle kanten; en de barakkemannen wedijverden om de eer ste centen uit onze beurzen te promme- leii. Maar menigeen, peinzende op mor gen en volgende dager., steekt schuitje van kanteen trekt huiswaards. Kermis-Zondag'. Heerlijk en prachtig weder! De Veurnaars zijn waarlijkot het veidiend is of niet, dat kan ik niet zeg den van ons Ileeren lieve kinders. Hij beeft dit jaar wederom van zijn beste weder afgezonden om den uitgang tan onze wijdvermaarde boetprocessie lo bevoordeeltgen. Om elf ure, wederom luisierlijk 'mu ziekfeest in den lusthof der familie Despot, door de maatschappij <le Me lomanen. Onze muziekale kring houdt zijne welverdiende goede faam staande «n discht ons eenige fijne en weluitge- voerde stukken op, die telkens bet luid ruchtig handgeklap der menigte vei- ■dienden. Eene bijzondere melding zijn wij verschuldigd aan den jongen kuste- naar A. B., die op zijn saxophon nzoo rap en kundig is, en met gemak en zwier zijne thema met variatie beeft uit gevoerd. ’s Namiddags volk en vicemdelingen bij de machte, bijna te veel om w’el te zijn; nu, de stuivers die zij hier verteerd hebben zullen bij onze burgers en jiceringdoencrs bei telijk welkom ge wecsl zijn. Gelukkige Veurnaars. die alle jare, iets aantrekkelijks hebben, alhoewel aliijd hetzelfde, om de vreemdelingen in hunne stad te lokken. Wat ware bet toch var. onze kermis, zonder onze alomvermaarde processie, die (luizende en duizende menseben jaarlijks komen bewonderen, en er met dezelfde gretigheid telkens naar weder- keeren? Hei is dus een werk van alge meen belang dat dezen verrichten die hen met hel in stand houden en verbe- teien dezer processie bezig houden, en vei dienen hiervoor de dankbetuigingen van iederen wcldenkenden burger. Kermis-Maandag. Het weder en is maar slecht opge slaan van dezen morgend. Slacht van somna’ge die bunnen geldbeugel ledig vinden. Het kijkt zoodanig treurig en verdrietig dat de tranen langs zijn kaken rollen en in fijne regendruppels op hel tranendal nedervallen. De menschen ver tioosten hen nog al gemakkelijk en zeg- van Hem die God en De tweede prijs door M. Deveughel, van Korlrjjk, in 1.6 min en 38 sec. DIn den tweeden loopstrijd kwam M. dat onze Vercoutter, van Duinkerke, eerst aan; bij heeft de 4875 meiers afgelcgd in 4 min. en 3 sec., en wierd op een tiental I meiers afstand gevolgd door M. Coenye. insgelijks van Duinkerke, De derde aan komen was M. Everaer, in 4 m. 35 s. en de lierde M. Gaston Hayois, van Nieu- ongeval, eene vertraging onderslaan bad I en na 5 m. toekwam'. t aan hel jljden Wat schoone, wat indrukwekkende plechtigheid - Op dioevigen toon, juist alsof die port, die langs den weg, door een klem klokken tot deze processie geschikt wa- ongeval. eene veinaging onderslaan bad ren> roepen zij 'tvolk ter herinnering en na om. toekwam. aan hel iijdf>n van jjem die (jod en In den prijskamp toor de ingezetenen mensch is, en uit medelijden voor hel van Veurne, waren er 7 ingeschreven. doch slechts vijf hebben er deel aan ge nomen. Deeerste prijs wierd behaald door M. Firmin Parreiu, en de tweede door M. nige serieus, andere geestig, voor ieders G. Verdeyen. goeste; en het kluchtig kwartet Tromb al-Cazar was wel gepast om dit schoon feest te sluiten. De vier uitvoerders ervan verdienen eene bijzondere mel ding. De violoncel, wanneer zij in handen is van een bekwamen artist, zooals M. Leon Depost, is een aangenaam en ge voelig speeltuig. De toonen die uit de snaren komen, zijn als zoovele stemmen die lot in het lierte van den tochooider dringen en hem bezielen met de gevoe lens welke de artist in zijne ziel gevoelt en aan den aanhoorder tracht mede te deelen. Onze welverdiende lof betuiging aan M Leon Depost over zijne keurige uit voering. Kcrmls-Dinsdag, De ijver der kermisgasten begint wat te veiflauwen Men begint te zien dal men aan de eerste dagen niet meer en is. ’s Voormiddag», plechtige prijsdee- ling aan de leerlingen der teeken- en nyverheidsschool van stad. Er is veel volk tegenwooidig, dat mei belangstel ling deze plechtigheid volgt, en daarna de werken der bekroonde leerlingen gaat aanschouwen. ’s Namiddags lokken de verschilliga volksspelen op verscheidene wijken van stad gegeven, nog al een merkelijk ge- lal liefhebbers er naar toe. Deze volksspelen, .zooals al de andere dei kermisdagen, hebben, dank aan de verstandige tusschenkomst en medewer king van de leden der feestcommissie, met de beste orde plaats gehad. Kermis-Woensdag, Dit jaar heeft onze marktdag, begun stigd met een prachtig en helder weder, eene overgroote menigte volk naar stad getrokken, en, verlekkerd op den wed strijd vooi wielrijders, welke 's namid dags moest plaats hebben, zijn zij ge heel den dag door in stad verbleven. De wed.'ti ijd voor wielrijders was hier eene nieuwigheid; en alhoewel hel voor eene inrichtingscommissie, met de beste wil van de wereld, moeilijk is, van eene eerste maal alles ten beste mogelijk te schikken, toch is alles in goede orde afgeloopen; de mededingers waien over de genomenc schikkingen ten volle te vreden, en hebben ons bij bet al cheiden eenen welgemeende» «tol wederz'ens toegeioepen. In den eersten en tweeden loopstrijd waien er twaalf injesch even. Peerdeiiniarht van Oogst Uitslag van den prijskamp. Zaterdag had alhier de jaai lijkscho peer- denmarki plaats. Het getal poerden te koop aangeboden en ten toon gesteldv.as veel aanzienlijker dan de voorgaande jirrn. Deknop en verkoop en T:s te verhopen dat, ho? meer onze peer- zijne belangrijkheid zal worden, en hoe niver b -lang de verkoopers en zullen h bben om hem bij te wonen. on u.ddrlijk op de peerdenuiarkt volgde. M- rriepeerdcn van 3 lol 7 jaran. 15 ingeschrevenen. r Rousselarre. 2' piijs 25 fr. M. Vercatner Kermis-Donderdag'. Deze dag is sedert vele jaren voorbe houden voor een uitstapje naar de Panne Na hel vieren der voorgaande kermis dagen, een wandelingsken naar de boor den der zee, verkwikt hert cn geest en doet een ieder deugd. Vele, ja zeer vele onzer medeburgers hebben wij aan het zeestrand ontmoet. Al de équipagen van stad, de eene in flèche, de andere met de koppel, nog andere enkel ingespannen met brick, landau of victoria, hadden hunne bezitters ter kusten gevoeid. De zoo was stil en aangenaam, en een koel zuidei windje nam de hevigheid weg van de brandende stralen der zon. Do bom- en lichtkleurige kleedij der vrouwen, de veelkleurige tentjes eti kabientjes, reekenden at op het donker blauw en groen van de baren der zee, op het helder blauw des hemels, de groene cn zandige duinen en de zwartkleurige zeilen der schuiten die al, in groot ge tal, al zoetjes wentelende ten strande kwamen. De onophoudende ruissching der zee en hel gekabbel barer golfjes vermengelde met gelach en getater der menigte, en klonk als welluidend muziek in onze ooren; dit alles overheerscht door de indrukwekkende uitgestrekheid van hemel en water, was een aangenaam schouwspel dat wij langen tijd met ge noegen, van de hoogleder duinen, heb ben aanschouwd. En zoo geraken wij slillekens aan den opsluit der kermis Koeke-Zondag. Slecht, regenachtig weder; is jammer voor den laatsten dag. De Melomanen schijnen hunne beste stukken voorbehouden te hebben voor hun laatste Concei t. T Was extra welschoon muziek en wel uitgevoetd. ’s Namiddags, groote doelschieting bij de gilde van Sl Jooris. Velé liefhebbeis: en ware het niet i van ’t slecht weder, ei hadden en voor- - zeker nog een veel grooter getal aan de heeftookdit jaarinhoevcelheidaangegroeid, «chicling deelgenomen. I en l:s h' verhopen dat, hoe moer onze peer- ’s Avonds prachtig vuurwerk. M. H. ..ho° gr0?,er niver b'lang de verkoopers en kooplieden j i wonen. Hier volgt de ui'slag des prijskamps dis 3 lol 7 jaran. 15 Eerste prijs, tr. 50, M. Buyse Pieter, te Rousselarre. 2’ pi ijs 25 fr. M. Vercatner Pieter, landbouwer te Steenkerke. Ibaigslr-peerden (30maand rs). 3 ing, le prijs 50 fr. M. Vandromme Ber.edikt, te Grombeke. 2a prijs 25 fr. M. Vannestö August, te Langetnaick. Mjai-'girf VV <11 10 IJ UI IHIMH 1*»^ z »J Bim, bam, bom. Zoo gaat het galmend klokgeluid, Dc glinsterende zon zit uit, De straten zijn gepint met vanen Die wapperen in den wind. K. DE Guilders. 1 1111 I -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1