IV 33. 17 Aiigusli 1892. en V 39 Hét schijnt dat hot aardig gegaan heeft vandaag.Drie bedronken askans komen van den avond te buis en eea hunner, die f S93. doen Ons volk was seffens overklapl, éene redevoering, in 'tSukumisch gehouden, vol trok deAraben hun werk en onzo manschap wilde van geen vertrekken meer hooren. Het volk liet zijne tenten staan en wilde niet voort, en wij tkden gelijk zij. Een on zer dragers, die t ene kleine tent ran riet gemaakt had om er in te slapen van den nacht, kwam klagen dal een onzer ezels, terwijl hij sliep, de helft van zijn huis had afgeëten 1 Wij an woordden dat de ezel, bezorgd voorden man zijn gezondheid, een vensterke» hadde willen maken, opdat hij in zijn vensterloos hutje niet hadde ver smacht. Hij lachte dal hij schokte en ging wat ve der eene nieuwe beschutting voor de nachtrust opbouwen. Ik weet niet of onze dragers veel eten g’- d. hi tgeen valsch wa>, en ze hebben ons aan- 1 geiaden hier voor zes dagen voedsel op ie i Prijsdeeling in ’t Bisschoppelijk Kollegie. Be prijsdeeling beek donderdag, zoo- als vouge jaicn, eene grooie men.gie in de zaal der II. Gertnana vereenigd. 11 n was de Eervv. heer kanonik Lcu- ndan, pastoor van St. Salvators, te Brugge, die, in name van Z. Hoogw. Mgr. Faict, de plechtigheid vooizal. Be heer graal Leon Visart do Boc.t mé onze volksvertegenwoordiger, de h-cren provinciale raadsleden, gemeeniéraads- heerer., een groot getal geestelijken en veel ouders der leerlingen hebben de prijsdeeling mei hunne tegenwoordig heid vereerd. Het schoolfeest werd geopend door eenen koorzang die met keurigheid uit zijn geweer medegenomen had, heeft hel achtegclaten. Hij wordt ondervraagd, maar zijne antwoorden hebben bijkans geen zin. Zijn hoofd draait van den pombee. Hij spreekt van vechten, men heeft zijn geweer gestolen, en wat weet ik al Sehoon en rijk. Langs het vloeiende water van de Konda- gwa reizen wij doo>* de schoonste en uitge- strektstc valleisn, die wij tot hiertoe tegen gekomen hebben. Wederzijds is de beke met schoon hng riet bezet, overal gaar, wij door schoono banaankweckerijen, en hier en daar zien wij vier of vijf soorten rijkbe- vruchle pnlmboomsn,waarvan eenige dad Is dragen van (wen vuisten dikte. Van weers kanten van den Kondagwa zijn er talrijke dorpen, die groolendeels op eenen berg gebouwd staan. Debwolking komt uitge- loopen o n de wife menschee, dal aardig volk dat de zwarten zoo zelden tegenkomen, eens goed te bezien, terwijl de klei-,o kl n déren, zoohaast wij hen aanzien, v?rschnki naar moeder looped, al of z nachtspoken zagen, gereed om ze op te eten. Drie vluchtelingen gevangen. Als wij dézen morgen K |o:a verlieten, door de Arabieren bemachtigd. Eu ge heel bet leger van den Congo is vertiok- ken met kapitein Van den Kerckhove om ivoor te bemachtigen Be Arabieren hebben dus vrij spel. Wal zal er daaruit volgen Ondertussciien komen nog slechte berichten altijd toe. Be bandelsmaat- schappij heeft vrijdag eene depeche ont vangen bevestigende dat MM Jouret. Noblesse, Pierret, Mussche en Chaumont vermoord en de laktorijen die in Maart en April op den opper Lomanie gesticht waren geplunderd en vernield zijn. De Congomaaischuppij heeft aan M Beernaert een schrift overhandigd om hare grieven tegen den Congoslaat uit ie leggen en de tusschenkomst van het Belgisch gouvernement in te roepen. M. Beernaert heelt aanstonds geantwoord dut hij verdere inlichtingen vroeg. «Bacht. - De opening der jacht is vasigc I sfeld op shAugusti, en de a^ht met hazewinden en op de fezanten is maar tocgelaten den i October, Woensdag Daagt hei dan ni et aan de oosteikim van den staatkundige! hemel' De afgevaardigde Pichon, van Frank rijk, een andere vrijmetselaar, tot heden even grooie vriend van hel ééne Italië, schrijft in La Justice Cernuschi heelt gelijk en overschot van gelijk, de zaken te beschouwen gelijk zij inderdaad zijn en niet gelijk wij ze gedroomd hadden. Tijd en hoog lijd is bet aan den ellendi digen toestand van Italië een einde te stellen Zulks vermag men slechts alleen door het bprichten eener Gemeenebest onder het bewind van den Paus terug gevoerd en tronend in hel paleis dat de zoon van Victor Emmanuel nog altoos ten onrechte en tol schande en schade van geheel zijn koninkrijk bewoont en in bezit houdt. Is dal duidelijk genoeg? Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnensiraat. 4, te Veurne, Vertrekuren gevoerd werd. Daarop volgde een onverwacht bezoek, kindertafereelen met zang, door de leer lingen der lagere klassen met bevallig- he d gespeeld. De spelers van les Brigands invisibles, hebben hunne rollen goed vertolkt, en de toehoorders heitelijk doen lachen. Ook de tollen van het drama Karei de. Goede waren goed verdeeld en zijn ook goed vervuld geweest. Daarna ving de prijsdeeling aan. Wtj geven hier de namen der leerlingen die den prijs van uitmuntendheid bekomen hebben in de fransebe en latijtische klassen. 5’ fransche klas. 20 leerlingen. George Vanderkeulen, van Brussel, Cyrtel Devoghel, van Bulscamp. 4' fransche klas. 30 leerlingen. Jozef Sioen, van Poperinghe, en Gustaaf Declercq. van Avecappelle. 3" fransche klas. -19 leerlingen. Ei nest Ghyssaerl, van Doornik, en Geor ge Van Hee, van Veurne. 2" fransche klas. 15 leerlingen. Achiol Berteloot, van Veurne. 1'fransche klas. 7 leerlingen. Hendrik Verbaero, van Alveringhèm. flumaniteilen. 6' latijnsche klas. 15 leerlingen. Renaat Marchand, van Iloogstaede 5* latijnsche klas, 9 leeilingen. Hendrik Tang.he, van Alveringhem. 4’ latijnsche klas. 7 leerlingen. Camiel Cornette, van Noordschoote. 3’ latijnsche klas. 8 leerlingen. Jozef Schipman, van Veurne. Poësis. 3 leerlingen. Richard Spilliaert, van Iloogstaede. Rhetorika. 5 leerlingen. Marin Vauhouwe, van Isenberghe. De eeremedalie, gegeven door Zijne Hoogw. Mgf. J.-J. Faict.aan den eersten vonden wij dat zes-en-twintig mannen het hazenpad gekozen hadden. Zij waren van bol dorp van zekeren Kulu-Kutu. Hunne namen waten opgeteekend en'men mo t ze gaan zoeken; meester Kutu-Kutu, een hoo- vaardig manneken, heeft nooit het Duitsche oppergezag, dal hij uit ter harte haat, willen erkennen. Omtrent twee jaar geleden kwa men de Duiischers hem vragen hunne vlugge in zijn dorp te planten. Kutu Kutu deed hun wggen, dat hij -allem meester was en dal de Duiischers, kwamen zij te zijnent, zouden weten met wien zo te doen hadden. De hoogdravende wooiden van ons koppig koninksken maakltn weinig indruk op de overwinnaars van Oost-Afrika, die, zonder amzelen, seffens gewapenderhand zijn dorp bmnenkwamen. In den beginne vonden zij eenigen w.è.sland, ze gingen aan het schie ten drie van Kutu Kutu’s onderdanen vie len tin gronde en het negerkoninkske, die nog al aan zijn leven houdt ’t is mtuur- lijk ging ootmoedig den vrede vragen. Rei Du ische viandel wierd aangenomen en wapperdenog denzeltden dag op hel slu-oien koninklijk verblijf van den vorst. (Wordt voorgezet.) vnn deu ijzereuweg. 1 «luli tot ao Sept. ---- - 1054 308 500 1131 3 43 5 34 De toestand in den Congo. Erge wanorders zijn nu in Nyangwe uilgeborsten. Een agent van den Viij- slraat is te Riba Riba dood geschoten, anderen zijn in gevaar. De gesneuvelde agent is de heer Michiels, oud onder officier van het belgisch leger, onder luitenant van de openbaie macht van don Congo. In den Neder Congo is alles rustig, zoo zeggen de bedienden van onzen koning. Een nieuw gevecht is in den Opper Congo tusschen Belgen en Arabieren ge leverd. Zeven Belgen zijn gesneuveld. M. Hodister is met geheel zijne troep gevangen in handen der Arabieren. Van kapitein Joubert en Jacques, die geheel verlaten op de boorden van het Tanga nikameer logeren, is geen nieuws toe gekomen en vreest men het ergste. De stoomboot Auguste Beernaert is De rechtsherstelling van den Paus. Sedert de H. Vader door de Italiaan- sche revolutie van zijne staten werd be roofd, hebben do katholieken nooit opRehouden, bij alle gelegenheden, de techishersielling van den Paus Koning lö vragen. Hedon zijn hel niet meer alleen de katholieken en andersdenkende, maar roet christelijke gevoelens bezielde man nen, die voor die rechtsherstelling plei ten, maar er zijn nu liberalen, ja, vrij metselaars, die deze tegenwoordig met klem en nadrjk vragen, ja, eischen. Er is mij gevraagd geworden, schrqft Hurico Cernuschi, wal Itaiie te doen •’’taai om zijnen bijna onvennijdelijken ondergang te ontvluchten. Ik ken, zoo gaat hij vootl, slechts twee redmiddelen. 1U Men schafte iwee derd«n des Ie gm alen zende hel overblijvende derde gedeelte naar den vesting-vierboek. Men hersielle Leo XIII in zijne rechten en schenke hem bet Quit inaai terug. Men vraagt mij naar mijne meening; ik kan er niets aan doen, dat ik geen andere heb. Ook stel ik ze niet als raad- Reving voor, enkel en alleen spreek ik mij biet uil over hetgeen toch eenmaal ftoodzakelijk gebeuren moet. Wie is nu die Cernuschi? t Is een liberaal, een morlelbroeder 'au de ergste soort; is een Italiaan te 1‘arijs verblijvend, een man van zeker staatkundig gewicht, een door de Loge •ang opgehemclde, hoog verheven donker, hij die geld en bloed voor de omwenteling over had en de Mazzinis- •en met raad en daad bijstond, en zulk •*on man schrijft zoo iets cn wel in radi cale 1 laden Brieven van E. P. De Beerst, l'an Adinkerke, zendeling op reize naai den Congo. Rond den elven komen wij in Kilosa, .vaar wij ons kamp neerslaan. Ons volk hel zijn echte drinkebroers gaal nog «rils pombee drinken, dat ze uit hunne oogen niet meer zien; ze komen ’savonds waggelend te huis cn beginnen oen leven te Wikt n en een«ge'ier van da andere wereld. De Araben van de karavaan die ons volgt, hebben geen lust, ik weet niet waar om, anderendaags te vertrekken, rr.<aar ze zouden niet gaarne van ons scheiden. Voort- aan zijn wij op de grenzen van Hehcland en -D.._ r 1 is niet voorzichtig weinig in getal ervoor- kocht hebben, maar de pombeepot heeft af hij te trekken. Ze hebben bemerkt dat ons gezien. In Afrika, als het katiole of kermis volk bedronken is en dat het gemakkelijk is J*. drinkt men kosteloos. Ze maken leute in het op te makciZe komen, ze gebaren van t d< rp en eenieder moet meedoen. Geluk- niets, zetten zich bij onsen maken hun wijs kig dat er gelijk in onze beschaafde landen dat er van hier tot aan Mpwapwa geen eten °P 'e^er en twintig stappan geen her- *e verkiijgen is. Vier Franschen zijn van- hprg staat men zou in geen eeuw aan den d »g van Mpwapwa gekomen, z -iuen ze, Tanganika geraken. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddeliik na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’tbujtenland worden ontvangen door liet Office dePublicitê, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in <te Postkantoorten. VEU I 2 50 5 40 4 07 6 56 7 04 7 17 7 25 7 30 7 56 7 47 7 58 0 08 'm morj. 6 35 8 42 •9 30 11 25 morf. 6 05 4 01 n 12 28 Guit lithlervelde Go' trmarck tlsudiarnie l«Meu ïessrn Dixmiiifa Oo»tkfrke Avecapputle •eurne Adinkri ke Ghpdde 4 43 4 57 5 06 5 12 5 19 5 25 5 34 5 49 6 00 6 32 6 48 6 58 f" 7 05 10 0' 1 33 5 22 7 58 2 58 6 46 9 03 5 07 8 07 10 32 10 32 naar I) lirkerke I 5*45 i 8 11 9 19 i 11 06 worg i 8 00 1 15 Duial/rke unar Parijs en Duinkerke (vertr.) 10 4! 2 26 A miens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 avond# Paiijs (vcrtiek.) 7 |O Duiiikerke(Aai.k). 12 15 ji» - Nieuport (sl id)-0ixmude, 11 49 1 59 4 00 Dixmude-Nieuport o 2 18 5 41 8 07 Cortemarcq naai Oostende, 4 54 7 53 10 44, 12 54, 4 56, 5 01, 7 O» Oosteude-Co! teupHcq, 5 2s, 7 45, 12’9 4 6 05, 8 01 Cortem-Uper G i4 8 51 1 54 5 12 7 42 IJper-Cor’Rinl 05 6 56 9 41 11 57 5 3'J 6 <-8 Lichtervelde n «ur Korb'ijk, 5 08, 8 05 10 58, 11 20, I 09,3 18, 5 23 7 10, Kortrijk iraar Lichtérveld»' ni Brugge,4,47 6 17. 7 48, 10 45, 12.25, 1 08, 4 Brugge nnar Kortrijk, 7 45, 9 00 1 05 12 45 5 05 6 45, Oslende-Briissel 5 '10 6 05 7 13 8 55 1051 11 32 2 40 3 21 4 09 5 42 8 91 Duinkerke (vertrek) Ghyvelde Adinkerke Veurne Avecappelle Oostkerke Dixmude Eessen Zurren Uamdzaeme Cortemarcq Lichtervelde Gent J'us.d(,ei|rrK)„ - 5 18 0 34 6 53 er,9 7 «4 7 II 71'3 7 34 7 42 7 50 - 8 02 ...j t Duinkerke «tk. 8 57 1052 - Nieuport üix.-nuile Gent en Veurne Duinkvrke 0 HO 10 25 1149 359 5 50 -- 9 53 11 58 4 97 6 03 6 48 Alrecht ?C! 1205 4 14 6 11 7 15 10( 9 12 13 4 ‘22 6 19 7 25 10 19 12 26 4 36 6 51 7 31 1025 1232 4 42 6 37 7 38 10 52 12 39 4 49 6 44 7 44 1038 12 45 4 55 6 5» 7 54 10 47 1255 5 IJ 6 59 8 05 10 57 7 16 9 15 12 05 Brussel (aank.) 8 24 1 0 38 1 14 ifi tg’ Ttrvolg). Dr«nk«n manschap. k l vi. - I Hpt Rfhlint nat h.af rrprrann hnnff Parijs i 2 *45 6 16 8 01 11 25 11 “ü5 9 44 6 49 6 44 7 28 6— 9-16 2 43 541 7 28 10 45 11 41 3 52 5 43 7 19 8 42 11 51 1 25 5 02 7 ï9 8 40 8 56 12 04 1 43 5 14 7 43 9 10 i!‘ 62-- 9 07 -- 9 14- 9 21 12 30 9 32 - 9 40 - 948 1251 9 59 - 8 26 10 25 - 92: 2 43 1 25 5 02 7 ï9 1 43 5 14 7 43 1 49 520 7 49 9 16 1 54 5 25 7 54 2 01 5 32 8 01 2 10 539 F09 9 32 2 21 5 46 8 20 9 41 2 29 5 56 8 28 238 603 855 951 10 06 1039 11 08

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1