Oct af ie See va is. Liberalismus is huichelarij. BE DUIVELSTOREN I Woensdag 24 Augusti 1892. A 34. 48^ jaargang. ik PAUL FEVAL. bit blad verschijnt den Woensdag, omniddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Maqdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en m de Postkantooren. Zoevisehvangst. De kommissie toor de zeevischerij heeft aan de regeering een nieuw re glement voorgesteld, voornamelijk ter bestrijding van de veelvuldige strooperij op de belgisclie kust. De volgende be palingen zijn het belangrijkst het vis sollen met dynamiet of andere ontplof bare stof is verboden. Gedurende do maanden april en mei is het visschen alleen geoorloofd met den haak, met stilliggende netten, of met sleepnetten gesleept door niet meer dan één man, niet in eene boot gezeten. In zee moeten geworpen worden alle gevangen tarbotten van elke soort, rog gen en wijtingen van minder dan 25. en alle tongen, schollen, botten en schel- visschen van minder dan 18 centimeters lengte. De ambtenaren van den Staat moeten ten allen tijde op de visschersvaartuigen toegelaten worden, in zee zoowel als in de haven. De in strijd met dit reglement ge vangen visschen zullen zij over boord doen werpen of naar bet dichtsbijzijnde gesticht (hospice) doen brengen. Over tredingen worden gestraft met boeten van 25 tot 250 frank, onverminderd de opgrond van vioegere veroordeeüngen reeds beloopen straffen. De boelen zul len verdubbeld worden, indien de over treding gepleegd is ttmseben zonsonder gang en opkomst, ingeval van herha ling, of ingeval van weigering van den gezagvoerder, om do ambtenaren aan boord van zijn vaartuig toe te laten. Priesterlijke benoemingen Z. Hoogw., de Bisschep van Brugge heefbenoemd Tot pastoor te Harelbeke, M. Ferrant, pastoor van Si Franciscus te Meenen. Tot pas oor van St Franciscus, te Mee- non, M. Verslraete, oudeipasloor te Moes- Cror-n. Tot onderpastoor te Moesereen, M. Craeynest, professor in St Lodewijkskolle- gie. ie Brugge. Pastoor te Marialoop, in vervang ing yare M, Clement, overleden, M. Boeds, pastoor te Zandvoorde, Pastoor te Zandvoorde. M. Pieters, on derpastoor van Si, Michiels te Rousselaew. Rechterlijke kronijk» De korrektionnele rechtbank van Veurne hoeft de volgende veroordeeüngen uitge sproken: Zitting van 6 Augusti. B'eyaert August, plafonneerder te Oostcamp, 5 fr. boet en 16 dagen gevang en 50 fr. boet, voor aanneming van eenen val- sclien naain. Willaert Sophia, gezegd Sophie Top, voddenkoopster te Dixmude, 1 fr. boet, voor dronkenschap, 26 fr. boet, voor slagen, en 10 fr. voor beleedigingen. Zitting van den 8 Augusti. De- Gchodt Florimund, werkman te Loo, 15 fr. boet, voor lichte gewelddadigheden. 8 dagen gevang en 26 fr. boel, voor eerroof, en 1 hvoor dronkenschap. Plaetevoet Jan, herbergier te Proven, <6 dagen gevang, voor jacht. Werschiilii&c tijdingeu Nieuwe genezing S*4 Marie, 20 September 1880- Met de meeste voldoening kom ik de Zwit- sersche Pillen Hertzog prijzen; dank zij hen hebben mijne borstpijnen, hoest en brakingenopgehouden. Üarenboven heb ben zij volop mijnen neef genezen, die reeds 5 tol 9 maanden leed aan eeno overspanning. Sedert ik de eerste doos genomen heb, heb ik eenen eetlust dien ik nooit gekenl had. Gij moogt dit schrijven afkondigen ten nutte van de genen die lijden. (flandteeken gewettigd). Is het libe alismus iels anders dan de scbandehjksle huichelarij? Brengt het de vrijheid? Fiankrijk, het arme Frankrijk, geeft u het beste bewijs. Daar heeischt do logia, de vrijmetse- larij in al hare glorie, in ai hare macht. Gelooft gij dat zij niet denken dat de kloosteibroeders en zusters tfe beste on derwijzers en onderwijzeressen zijn Twijfelt er niet aan. En waarom jagen zij ze uit de scholen? I Huichelarij* Denkt gij dat zo daarin de vrijheid zoeken voor ieder burgeiGeen nood/ Ze zoeken hunne regeering te besten digen, te vereeuwigen, en over Frank te heerschen als over een wingewest. De vrijheid van anderen’ Aborts done! daar is niets waar ze minder om geven, die willen zij alleen en uitsluitelijk voor zich. Bn de anderen Deze zijn maar stem vee! werkvee! en in elk geval bedrogen vee! Waarom meent gij dat zij de liefde zusters uit de hospitalen jagen, haar be letten hare heilige, edele zending te ver vullen melde haar bekende roemzuchti ge heldhaftigheid? Meent gij dat zij gelooven dat de lee kenoppassers beter zijn? Gaat been! Geen haar op hun hoofd dat er aan deukt. Waarom jagen zij ze dan weg? Omdat ze iedereen zijne vrijheid willen laten bij zijnen dood, zeggen ze. En de arme zieken sterven zonder ver pleging en zonder priester. Waaiom denkt ge dat ze de aalmoese- niers uit het leger hebben gezet? De soldaten moeten vrij zijn! heet dat. Neen! om geheele greopen, zonder priester, in den dood te zien gaan Waarom veroordeelden zij, bij de laatste rustverstoringen in de kerken, hen die de orde zochten te herstellen, en de belhamels tegen gingen, zooals te Nancy Wel omdat dezo de schuld van alles hadden. Ónmogelijk Zij zeggen het nogtans Liberalen houden optochten, dat kan; maar procession houden door katholie ken, dat kan niet. De vijanden der Kerk mogen zeggen, schrijven, doen tegen God en Kerk wat zij willen, dat mag. De priester wil op den preekstoel de Kerk verdedigen, de sociale toestanden bespreken, dat mag niet. Zoo wil het de vrijheid Huichelaars'! Parker was op haren post, hare lippen en vingers in gedurige beweging houdende, Shehts Yaunn en Plulo waren afwezig. Bet gezelschap scheen nog treuriger ge stemd dan deu vorigen avond. De dood- sclie stilte werd slechts afgebroken door het gestuooide snikken van Yvonne. Bij beur ten ging een der jongelieden zien wat er in de kapt! voorviel. De ganzenhoeder, die bet laatst zich van die taak gekweten had. was teruggenomen, zeggende dat Yaumi nog altijd op tafel lag, De jeugdige ganzenhoeder echter had <de waarheid niet gesproken. In de sombere troon1 riep hij verwonderd uit; waart gij Riin8eu des kasteels was de schrik hem om het hart geslagen en hij was niet durven dooi gaan lot aan de deur der k >pcl. t Vrienden, zei Marlha. de arme jongen is dood, voor goed dood! Heeft men giste ren ook de d jodenkaars niet gezien? Helaas’, ja! stemden allen treurig in. Wij kunnen niet beter doen dan ecu de profundis te bidden voor de rust zijner ziet Do Oogst in Frankrijk. De oogst in Frankrijk is binnenge daan in goede voorwaarden. De ver richting jn werden niet ecus door eenen ernsligen regen gedwarsboomd. De uit slagen van den oogst in Frankrijk zijn bevredigend. Hel jaar 1892 zal geen jaar van overvloedige opbrengst zijn, maar zeer zeker *t middencjjfer vooral in vele streken overtreffen. Dorschproeven heb ben doen vaststellen dat de hec are 32 hectoliters graan opbrengt, merkweer- dig door schoonheid en gewicht. De haver brengt meer op dan men gedacht had. gemiddeld tien liters per schoot. Men moet verre achteruit gaan om eenen aardappeloogst te vinden gelijk dienge ne van dit jaar. Wij zijn in den Saladeüjd. Huisvrouwen, eischt <i n echten Azijn l'Pioile, den besten en profijligsten. Een koninklijk besluit van den 15 Augusti verleent de volgende pen sioenen toen zij ophield, hervatte Martha het da Profundis. S il! zoo ondeibrak haar de oude, gij kunt niet 'zingen, kind,... Luister etus naar mij? En met hare bibberende stem hief zij oenen in Bietagne algemeen bekende rond zang aan. Zwijg, riep de huishoudster veront waardigd ui'. Men moet vcoruit voor eeuwig verloren zijn, om in zulk een oogenblikals nu te kunnen zingen. De oude zong vooi t. Dji ij iel gezang, dal op zulk eene onbe hoorlijke wijze hot gebed voor de doeden kwam onderbreken, d< <’d de, dienstboden des kasieels van scbiik verstijv n Besluite loos, en niet wetende wat te doen, zagen zij elkander aar, Er zijn takkebossen, gebruikt om tooverheksen te vei branden, die niet zoo slecht waren sis zij! gromde de huishoud ster. {Wordt voortgezet,) 24r vervolg. Yaunii deed al waggek nde oeziige schre- ■den Kom; nog eeuen droppel van mijn •elixir. Y lumi dronk cn voelde frissche krachten •door zijne leden siroomeo. Bij den heiligen Wilhelmus, mijn pa- t Filet van even ouden adel als de Vahüs van Frank ij\ dan zou ik haast gelooven, dat gij ooveimiddelen bezit, iolusfchen was de avond gevallen. De dienstboden des kastcels, zooals gewoonlijk i' n.iom den haard gezeten, hielden hunne blikken geves'igd op twee of drie houtblok- ken, waarvan d; rook dcor den wijden schoorsteen opkionkelde. De oude Anna Ten teeken van instemming met dit voor stel. nani.m de mannelijke dienstboden hunne wollen mu'sen af, de vrouwen vouw den de handen en Martha begon het eerste vers van den doodenpsalm. Doch op hetzelfde oogenblik schoof Anna Parker onrustig op hare zitbank heen en weer en barstte in eenen luiden schaterlach uit, waarop eene doodsche stilte volgde. Toen na het eerste oogenblik van stomme verbazing de huishoudster haar gebed wilde vervolgen, schoot de oude Anna opnieuw in eenen lach. Ha ha ha riep zij, Simon Troarce heeft mooi prateu. Plougaz is terug ge komen, ik heb hem zelf gezien. Wat zegt gij daar, klonk het uil veler mond. Stil Anna, vermaande Mar ha. stoor ons gebed voor de dooden me', Voor. de dooden? Gij lieg’ beide. Si mon zoowel als gij.... hij leeft, zeg ik u. ha haha Eene poos lachte zij schamper voort en Huichelen en liberaal zijn is een. Huichelen is liegen, liegen is de waar heid verduiken cn liegen is bedriegen. En het liberalismus liegt en bedriegt Cr* het weet dat het liegt en bedriegt, bn geholpen doordemenschelijke herts- techten, door begeerlijkheid en haat, «'■■takt het dagelijks meer en meer slacht- jm’ers en wordt het getal der ongeluk- i •*ge volgelingen giootèr. .Wat zou het publiek een aardig ge- 2,cht trekken moesten die huichelaars cens hun masker willen afleggen, moes ten aij ecus de ware beweegreden vjn bun handelen aangeven en hun eigenl ijk doel kenbaar maken! Hadden zij maar eens den moed, maar 4e'is een enkelen keer, om in zichzclven néér te dalen en zich rekenschap te lieven van hun doen en laten. Waarom meent gij dat de vrijmetse- •aars de wacht houden bij hel steifbid 'an een der hunnen? Waarom Om hem de vrijheid te laten te rter- vpn zooals hij wil? Huichelarij! Een stervende muet dan toch ten minste vrij i'ljn; wie zou de vrijheid van een ster vende niet eerbiedigen.1' Zij is toch iets heiligs, zoo als zijn laatste wil! Ja! maar bij de vrijmetselaars is hij zijne vrijheid kwijt, hij is gedoemd tot i eene dood zonder pi iester, tol de schan- 'lelijkste slavernij. iot het ondergaan van hel vieesclijkste juk. Een priester! roept hij, met Voltaire, hij zijn steiven. Een priester! ik wil een I"iester! Gij hebt mij bedrogenen 'vil zoo niet sterven! En eene stomme hand, van achter de ó'Ordijncn, die de bedstede omliangen, s|uit den bevenden wanhopenden mond, aan de deur en op de trappen staan zwijgende mannen, die den priester "eeren van de cchtgenoote en van de [‘nieren, en die desnoods met geweld bnb t en oen priester toe te laten. En die zulks doen, hopen zelf in liet binnenste van bun hert dat God hun bij hun sterven do genade moge schenkeo ften priester bij hen te zien. Huichelaars! Bedriegers! En ondertusschcn laten de karakter- ’oosston onder allen zich tol werktuigen Vt ringen, om die ongelukkigen tot eene dood zonder hoop, zonder gebed, zon der priester te doemen. Is er wel eeoe godtergender liuichela- r*j mogelijk? Zie eens rondom u in de wot eld. DE VEURNAAR 4 DOOR gaap— r a z

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1