F 1 DE DUIVELSTOREN •i 48J' jaargang. 35. Spoorwegramp te Schaerbeek. r iV h1 Woensdag 31 Aiigusti !892. i bil bind verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs^ 5 fr. 'sjah Korts na het onheil, waren priesters nen ineengedrongen; De geneesheeren, om zoo veel werk. zijn MM. Denain, bureeloverste in de spaarkas le Vilvoorde, en Bocanaller. rentenier te Vilvoorde. De locomotief van den trein van Ant werpen is gansch gekromd door het ge- Een groot ongeluk is maandag mor- door de openstaande vensters der keuken haar refrein hooren, V.-EEN RIDDER, EEN SCHILDKNAAP EN EEN HOND. Di< n nacht viel er op hel kasteel C- queiel PAUL FEVAL. I gemist worden in de noordsiatic wetd l om een 1 meesten i lof over de eerw. paters van een naburig 9 Iedereen klaagt over zijn lot; de hoogst geplaatsen zijn niet de gelukkig ste!), door de grilligheid hunner wen- schen, door de bitterheid van hunnen nijd, door lage vleierijen dalen zij lager dan het volk en maken zich ongelukki- 1 gi r dan de gewone lieden. Wat is immers de wereld, zelfs voor ben, die haat beminnen, voor hen, die denken aan den kelk barer vermaken en die zonder haar niet leven kunnen Dc wereld Zij is eene eeuwige slaver nij, waar niemand voor zich zelf leeft en waar men, om gelukkig ie kunnen zijn, bare banden moet kussen en baar juk aangenaam vinden. De wereld Zij is ceiie hedendaagsche omwenteling van gebcuitenisscn, die beurtelings in ,de harten barer dienaren, die hevigste hartstochten, den vurigsten haai, de bitterste teleurstelling, de grootste vrees, den diepsten nijd opwekken. De wereld Zij is eene aaide van vervloe king, waar zelfs de vreugde doornen van bitteiheid draagt. li - Intusschen er zijn nog zeer veel gelukkigen, wcieniijk gelukkigen inde wereld Gij moet ze zoeken bij het echt godsdienstig deel des volks, bij de een voudige, brave leden der lageie klassen vooral. Daar zult ge ze vinden tevreden oudcis, oppassende kinderen, vlij ige werklieden, die, sober in hunne wen- schen, gelijk heiden verstandige voegt, van de wereld met al hare schijnvei- maken niets wenseben dan een afgelegen boekje, om ongestoord hunne weinige dagen in stil geluk en tevredenheid te kunnen doorbrengen. j anderen ia baat en trouweloosheid; do aanzieniijkste betrekkingen doen slechts onverzadigde dorst de wcht naar booger stijgen geboren Ho Honrrdnn urolko o jo o worden. 1 einde alle lijdenden la behelpen, sjalk- 1 ten de verwonde ledematen tusschen de plankjes voortkomende van de verbrijzel de wagons. Dc slachtoffers. De officiële lijst der slachtoffers ver meldt twee dooden. hierboven genoemd. Daarbij spraken de Brusselsche bladen gister van eene derde sinds het onge luk overleden Mad. Roel, echigenoote van den gemeenteontvanger van Lier. Deze vrouw is hel borstbeen en vei- scheidene ribben gebroken en heelt erge wonden aan dobeenen. Vandaag wotdt gemeld dat haar toestand voldoende is. Acht slachtoffers zijn erg gekwetst. M. Hammee, pastoor der parochie van O.-L.-V. van Hanswyck, te Mechelen, heeft de twee beenen gebroken en ge- pletterd. Andere hadden wonden aan hoofd en beenen, gebroken voet, gebro ken beenen en armen, terwijl 31 min of meer kneuzingen hebben bekomen. M. Vanderdonck, overste van den trein van Oostende, had slechts eene wonde aan de linkeroogholle. De reizigers van der. trein van Oosten de werden enkel lichtelijk gekwetst, ludien wij den grondslag en het eigenlijke der wereld kenden; indien konden doordringen in de geheime bijzonderheden harer zorgen en onge- ‘ustheden; indien wij in staal waren dien sluier af te rukken, die slechts aan 1 oppervlakkige oog vreugde, vermaak, pracht en genot vertoont, o, wat Zouden wij de wereld verschillend vin den van wal zij ons toeschijnl 1 Wij zou den slechts ongclukkigen zien; vaders *0 Onmin met hunne kinderen, den echt genoot met zijne echigenoote. Hel ge heim der meeste familien verbergt aan l oog der mcnschen eene aaneenschake ling van verdeeldheid, van jaloerscb- heid, van steeds durende ontevreden heid. De vriendschap wordt verstoord door vermoedens, door eigenbelang, door grillen; de teedersle banden ver slappen door onbestendigheid, dc nauw ste verbindingen gaan verloren en ver- gend, rond 81/2 ure, voorgevallen tus- schen do apu.urwcgbi uggefr van Laekcn eu der Rogierstraat, bij de noordstatie. De trein van Antwerpen, die ten 8.22 in deze statie toekomt, stond bij eerstgemelde brug, bij de Paleizen straat, te Schaerbcck, te wachten, om 25’ vervolg. De oude vrouw wierp de huishoudster ten wczenloozcn blik toe, vervolgens zong zij voort, terwijl zij hare verrimpelde ban den tegen elkander sloeg. Terwijl zij het laatste couplet zong, werd hare stem allengs heescher. Bij de laatste "oorden slaakte zij een dirpen zucht en ‘iet de armen langs hel lijt vallen. Ha ha! zoo lachte Anna, ik ben le I ^n dood hMitèzr’m^ma^fk'wÏÏt'nS heeft de pelgrim zijne belof‘e niet gehouden? ?cfof,l/vel St<rven Tl,wan‘ r?innddltZi lijd, n “beïeven ‘wij? De’ellénd^e looveraar ‘oofde van bimon Troarec, die den duivel t ch /ih)E J no,„rim^d. Arme «peelt. die laatste woorden verviel zij we derom in bare gewone stilzwijgendheid. Hel duurde geruimen tijd voordat het ge- Verre van elkander te beschouwen als ieden van een huisgezin, wier belangen ''•zelfde zijn, schijnt bet. dal de men schee slechts met elkander in aanraking komen, om elkander te bedriegen, te hespoiien. De laagste belangzucht wa peei niet zilder. den broeder tegen «iji en bloeder, den vriend tegen zijn 'rietid, verbreekt de bander. der vriend schap en die des bloeds, en zulk eene lage beweegreden ligt menigweil ten oud-leg aan baat of liefde. De nood, het ongeluk van den oven- •'■ensch vinden slechts onverschilligheid <‘n koude gevoelloosheid in de meeste l aitcn; ten minste indien men niets kan "muon door hen bij te staan. Priesterlijke benoemingen DE WEHEED. Ijdelheid, eerzucht, wraak, weelde, "ulpschheid, een tiaar geld, ziedaar de deugden, welke de wereld erkent en hoogacht, ziedaar de deugden, welke zij hare partijgangers in herte grilt. Rechtveerdigheid? Dchde wereld noemt dat eenvoudigheid, geveinsdheid en huichelarij; dat zijn '^diensten, zegt de wereld. De samen leving is vergiftigd door hel gemis aan «piechtheid; hel woord is niet meer dc tolk des harten, neen, bet is slechts een masker, een sluier meerde ge sprekken zijn schandelijke leugens e» lastertaal onder den schijn van vriendschap en beleefdheid. Als om strijd geelt men elkander eerbewijzin- gen en steekt men de loftrompet en binnen draagt men de slang van der. baat, dc adder van de afgunst jegens ben, die men verhemelt. niets ongewoons voor. Do zuidertoren bleef somber en stil. Men zag geenen rossen gloed door de schietgaten heen. Men hoorde noch het gerammel van kettingen, noch noch akelig geluid. Iedereen sliep eenen vreedzamen slaap, als ware er op Coquerel geen Satansloren geweest. Onze lezers zullen zich hierover niet ver wonderen, indien zij zich geheven le herin neren, dat meester Luc Morfil omtrent tien ure des avonds bewusteloos op den weg was blijven liggen. Toen hij weder tot be zinning kwam, was het meer dan midder- nacht; het uur om zijna rol te spelen was ‘dus voorbij, en de eerlijke opziener kende de gebruiken op dit punt le goed om een uur na middernacht zijne toortsen of ijzeren kettingen nog in beweging te brengen. Bo- geschikl om aan het werk tegaan. De nach- schrik had de kracht van weid van den schok, doch kon nog helpen lot de ontruiming der baan, den sneltrein van Oostende, die ten Wonderlijk is het dat de laatste wagon 8 24 de noordstatie binnenrijdt, te laten van 3° klas van den trein van Antwerpen voorbijstoomen. Toen het signaal gege- bijna geene schade leed; enkel de ruiten ven werd om door te rijden, kwam de j werden verbrijzeld en de banken opge- sneltrein van Oostende, op dezelfde lijn heven, maar de volgende rijtuigen van in volle vlucht aangestoomd. De ma- eerste en tweede klas moesten alles be- chinisl Spaey van den trein van Oosten- koopen. de, het gevaar ziende, had aanstonds de j De sneltrein van Oostende beeft niet freinen doen werken; doch de afstand al te veel schade geleden. i Aanstonds was het spoorwegpersoo- neel uit den omtrek naar de plaats der 1 i en reddingsmid- uiel de P°st R ff'* Annonce» 20 een timen per regel. De groote letters volgons plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. - Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraaf, 46, te Brussel. M. n senrijitin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Noiinenslraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. tusschen de Iwee treinen (een 30tal me ters) was te kort, en de trein van Oostende botste met schrikkelijk ge- i ramp gesneld met hulp weid op de laatste wagons van den j delen. Al wal er van manschappen kon trein uit Antwerpen. De slag was oorverdoovend. De gebu- naar de twee bruggen gestuurd ren uit de Vooruitgangstraat en de Bra- handje toe to steken, bandstraal, wier achterhuizen zicht heb- r? ïc' zr.hz.'., r ben op den ijzerenweg, werden door het en geneesheeren reeds ter plaats. Men gerucht opgeschrikt en kwamen hunne sprak onder het volk met den vensters opentrekken. i 1 -J- -- Voor hunne oogen lagen de twee trei- klooster, die de eersten ter plaats ge nen ineengedrongen; de reizigers, die sneld waren en de grootste zelfopoffe- ntetgekwetsl waren, sprongen als waan- ring aan den dag legden om hulp en zinnigen rond, zoo zeer had de schrik troost aan de lijdenden en stervenden hen aangedaan. Anderen konden uit de te brengen. rijtuigen niet vlucbtenen riepenom hulp. De geneesheeren, om zoo veel werk Op verscheidene plaatsen zag men bloed mogelijk op korten lijd af te leggen, ten siroomen. i De sueit' cin was terecht gekomen op 1 de rijtuigen van 1“ en 2’ klas van den trein ui: Antwerpen, De rijtuigen zijn meestal in splinters geslagen, zoodanig dat er niets meer van overblij 11 dan ver kromde assen, gebroken wielen, aan flarden gescheurde kussens; andere wa gons hebben hun voorste ingestooten, I de loopbanken zijn vermorzeld, de stoo- ters algeiukt, in een woord alles is vol komen ontredderd. Een rijtuig van 1° klas was zoodanig gehavend, dat men eene gansche uur heeft moeten werken om eenen doorgang te vinden, ten einde de reizigers die erin waren te redden. Het schouwspel was aigrijzelijk eene dame lag mei haar kind in de armen in eenen plas bloed uiigestrekt, midden de versplinterde banken. Beide slachtoffers waren ijselijk verminkt. Eenige rijtuigen van 2° klas heeft men glad moeten oper.kappen, eer de reizi gers konden ontkomen. In een ander kompariimcnt vond men twee reizigers tegen elkander staan; zij waren beide door den schok gedood geweest. Het nm mhih fwi i im in aan-ca en alle dienstboden van Plougaz spoeden zich naar de kapel om (e zien of Francin de waarheid had gesproken. Bij den schijn der bijna uitgedoofde toortsen zag men dat er noch doode noch doodskleed meer op de zuchten, tafel lag. Eene zijdeur van de kapel stond open. Daardoor was de gewaande pelgrim waar schijnlijk ontvlucht. De dienstboden traden door de deur naar buiten en vonden dat Pluto niet meer in zijn hok lag. Aan den in den muur bevestigden ring hing nog slechts een stuk gebroken ketting. Dat de heilige Maagd medelijden ons hebbel baden de lieden des kasleels, en dat God ons bescherme tegen de lagen van den boozen geest. In de verte hoorde men Pluto huilen en „B U11 de bibberende stem van Anna Parker liet vendien was hij nu juist ook niet al te best lelijke koude had zijn lichaam verstijfd, de !t.2 kracht'...j zijnen geest ver lamd, (Wordt voorigezet.) zelschap zich herstelde van den indruk, door dit vreemde voorval veroorzaakt. Ein delijk stond Erancin op, z-oggeude dal hij naar de kapel ging. Intusschen wilde Martha het de Profundis verder afbidden. Doch nauwelijks was zij begonnen of Francin kwam met bleek ontsteld gezicht terug. Wat is er? riep men van alle kanten. Niet meer! stamelde Francin, wiens slem van schrik schier in de keel bleef steken. Er is niemand meer in de kapel. Yvonne sprong op en greep mei drift zijnen arm. Wat zegt gij? riep zij, is hij genezen? Francin staarde haar verbaasd aan. Antwoord toch! riep zij ongeduldig. Helaas! zuchtte de jongeling; welke droeg slechts een pelgrimskleed. Arme Ynimi! De tooveraar is weggevlucht met zijn lijk. Yvonne slaakte eenen kreet van schrik i LATEHE TIJDINGEN. Nieuwe spoorwegongevallen. Zie 4' blz. DOOR kt ■■i Zijn benoemd tot onderpastoors Van St. Michicls te Roussclaerc, M. Dcvaere, onderpastoor van St. Eloy, te Kortrijk, alwaar hij vervangen wordt door M. Mcrlcvcdc, onderpastoor te A-. ebroucke Te Assebrouckc, M. Vandc- castcele, gewezen coadjutor te Marialoop. M. Vandckcrkhovc, professor te Oostende, is geestelijke koster benoemd van St. Maarten te Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1