I I V 36. l)e Gelijkheid. Woensdag 7 September 1SÖ2. Brieven van E. P. De Boerst, ran Adinkerkc, zendeling op reize naar den Congo. 48’ jaargang. sneden. had voor huishoudelijke uitgaven. ver- Sedert dat onze wetgevende Kamers beslet hebben eenige artikelen onzer Schrikkelijke Misdaad te Deerlijk. Een vreeselijk schelmstuk is zaterdag te Deerlijk gepleegd. De meid van den heer Hostens, pastor van het gehucht Sint Louis, te Declijk, I haar bewusteloos geslagen, en om zich - - ISccS^terlijkc kronijk. De korreklionnele rechtbank van Veurne heelt de volgende veroordelingen uitge sproken: Zitting van 20 Augusli. Pikan Jan, werkman Ie. Breskens (Holland), aangehou den, 2 maanden gevang voor banbreuk. Bnlcke Achiel, landbouwerszoon te Merckem, eene maand gevang en 130 frank boel, voor vernieling van roerende eigen dommen mei gewald. Derensy Jacobus, heibnrgicr te Beveron. 26 frank boel, voor vischvangstdelikt. Zitting van den 22 Augusti. Deruylter Alois, gezegd chass -ur, en Deruyiler Vic tor, rondleurders te Glercken, elk 30 frank boei, voor slagen Lauwyck Francies, herbergier, te Watou, eene maand gevang en 26 fr. baei, voor eerroof, en 1.3 fr. boet, voor dronkenschap. graden warmte hebben liet is ook onrechtvaardig dat er zie ken en gezonden zijn. Met hel alge meen stemrecht zal de ziekte afgeschaft en iedereen gezond zijn Daarbij zijn er menschen die zich niet schamen tachtig, negentig jaren oud te worden, terwijl anderen in den bloei des levens sterven. Met het algemeen stemrecht zullen alle menschen hetzelf de getal jaren leven Dat getal moet echter nog bepaald worden. Het blad waaruit wij deze regels over nemen zou óngetwijfeld de lijst der on gelijkheden nog aanzienlijk kunnen uitbieiden en aantoonen hoe ongerijmd bel is alles gelijk te willen hebben en die gelijkstelling van bet algemeen stemrecht willen bekomen Het woord stemrecht zelve sluit alle volkomene gelijkheid uit. Immers waai- toe dient het stemrecht, tenzij om man nen te kiezen die, met hun mandaat gewapend, grootere rechten zullen heb ben dan deze die hen gekozen hebben In Frankrijk en Duitschland, bij voor- ten hoogste, met groote moeite, een plaalske kunnen vinden in de openbare tribunen. Vandaar hoort de kiezer dikwijls zij nen gekozen, in zijnen naam, de groot ste dwaasheden uitkramen, waartegen hij heel zeker luidop zou protesteren, doch neen de gekozene mag spreken in de Kamer, maar de kiezer moet zwij gen, op straf' van aan de deur gezet te worden. Met een leger, samengesteld uit al generaals, zou men juist zooveel kun nen uitrichten als met een leger waar het al simpele soldaten zijr. en niemand het bevel voert. Daarom kan de algemeene gelijkheid welke het algemeen stemrecht ons zoo gezegd moet bezorgen, met geenen an deren naam bestempeld worden dan met dezen, vervat in de vijf volgende letters: onzin. is wreedaardig vermoord geworden. De meid is eene vrouw van 35 jaren Louisa Sagaeit bij name. De misdaad moet in de volgende om standigheden gebeurd zijn Rond 11 ure is de pastor uitgegaan, de meid alleen thuis latende. Binst dat deze builen gegaan is achter aardappels, is de misdadiger binnen ge slopen in de pastorij en heeft hem ver doken. Bij haren terugkeer heeft Louisa Sa- gaerl aan 't aardappelschillen gegaan in de keuken. Alsdan is de schurk uit zijne schuilplaats gekomen en treeft de vrouw met eenen taartenroller eenen zoo ge weldigen slag op bel voorhoofd toege- bracht, dat hare hersens bloot lagen en baar neus gespleten was. Met hel brood mes uit het schof der tafel genomen Leeft bij den hals van zijn slachtoffer afgesneden. liet mes lag nevens hel lijk mol hel punt af en twee groote stukken uil den lemmer. Bond 11 1/2 ure kwam een veld wachter van Deerlijk aan de pastorij bellen, maar er werd niet geopend. Aan den hoek van den hof kwam bij den pastoor tegen, v.in zijne gewone ronde om zijne boeken te halen, en dan ver rok om te gaan noenmalen op het kas teel van M. Delbeke, geen acht gevende op de afwezigheid der meid. Na het noenmaal ging de pastoor naar de kerk om biecht te hooien voor de kinderen van -12 jaar. Na de biecht is de pastoor naar huis teruggekeerd cn de afwezigheid der meid bemerkende riep hij: Louisa! Louisa maar kreeg geen antwoord. Hij die van zijne gewone ronde naar huis terugkeerde ging ir. den keuken cn vond ze daar levenloos in haar bloed liggen. Het onderzoek heeft doen blijken dal diefstal de drijfveer der misdaad was. De moordenaar had het huis onder zocht cn onder cn boven alles openge broken, de schoven uitgelrokkenenalles doorsnuffeld. Hij heeft slechts eene som van 110 frank gevonden, welke de pas- Dc moordenaar, tot nu nog tiet gevon den, moet een bekende zijn, die den pas toor heeft zien veiPékken, en de meid zien uitgaan om een lOfrankstuktë doen wisselen, en is dan in ’t huis gedrongen. Zich door de meid verrast ziende, heelt hij den taartenroller gegrepen en teenemaal de straffeloosheid te verzeke ren, heelt hij haar den bals en keel door komen, uit. bet fabriek van A. Hertzog, apoteker. Neemt er geene andere Moordpoging te Deerlijk. In den nacht van zondag lot maandag is eene moordpoging gepleegd op den landbouwerwerskman Demuynck. (lij heeft drie messteken ontvangen die den linkerlongen doorboord hebben Daarbij had hij nog eene steek met eene spade gekregen. De vermoede daders zijn aangehou den. ander. De optocht trok voort en wierd door Kutu Kutu met den grootsten eerbied ont vangen. Zes vluchtelingen die al vastgeno men waren, wierden aanstonds, door tweo askan’s geleid, naar het kamp gezonden. Van den avond wachten wij, niet zonder een weinig nadenken ons volk af, maar niemand komt aan. Rond den achten hetgeen Iaat is in Afrika, waar het kwart voor zessen al pikdonker is komen er eenige askari’s met drie wegloopers en een briefje van Pater Dupont, die ons meldt, dat er nog eenige vluchtelingen niet ge- vorden zijn, dat koning Kutu-Kutu hun een huis heeft beschikt om er den nacht door te brengen, dat hij er allerbest ver zorgd wordt en dat hij hoopt 's anderdaags met het overschot in het kamp aan te komen. Den 20 September, rond den elven, kwa men Patere Engels cn Dupont zegevierend me hel overschot der vluchtelingen in het r --- -_j zes en I twintig ongetrouwer! zijn weêrgebracht en trekt Paler Dupont met Pater Engels cn twintig gewapende soldaten naar het dorp van Kuiu-Kulu. Het was genoeg om een gansch dorp omverre te schieten en ons soldatenvolk had niet liever gehad plunderen, stelen, vech ten en oorlogen, da’, staat den neger aan. Een hunner kwam langs den weg stillekens am Pater Dupont neggen Meester, ik ben nog niet getrouwd, ge zult wel trachten eene vróuw te houden voor mij, niet waar? Ik zal u goed betalen Arme negers, zij kunnen niet verstaan dat wij niet gekomen zijn om menschen te dooden, om rijken buit te maken, om lan den te overwinnen. Zij weten niet wal hit is Pacem da vobis, het is de vrede dien ik u breng.... God verlichte de arme volkeren, die niet anders zoeken dan al wat aardsch is en nog immer in de schaduwe der dood gezeten zijn. Neen, den oorlog wilden wij niet; ’t was llie tiet overschot der vluchtelingen alleenlijk noodig met or.s gevolg ontzag te kamp |Crug. 't Getal js volledig, de verwekken bij den koning Kutu Kutu en j hem te doen zien dat wij mannen genoeg morgen kunnen wij de onderbrokenc reiza hadden om de een twintig vluchtelingen j voortzzlten. weer Ie brengen. Dal was ons doel en geen (Wordt vocr gezel). Sedert Kutu-Kutu de macht van ’t buskruit ondervonden heeft, is hij een der getrouw de onderzaten v..n het Duitschc gezag ge worden. Kutu Kutu’s goede gesteltenis, ten op zichte der Blanken, kwam ons goed te pas. De zes en twintig vluchtelingen, die betaald geweest zijn om onze goederen lot aan Ta- boia te helpen dragen, waren, zoouls wij zegden, van zijn dorp. liet dorp werd onderzocht cn aanstonds kon Kutu-Kutu ons drie vluch eiiiigen, goed aaneengebonden, overleveren. Ze wierden geleid tot in ons tegenwoordig le ger. aan den voet van den Kigumbaheuvel. De wegloopeis hadden, met de handen achter den rug gebonden,, de gansche reizo afgeleid. Ze kwamen vermoeid aan cn ze klo g’-n van don dorst. Pompon, een der drie dronkaards van gisteren, wordt ver- j zocht hun aanstonds water te biengni. de glasblazers, die voor den oven moe ten staan werken, terwijl de bediende stillekens in zijn bureel blijft zitten. Met hel algemeen stemrecht zal iedereen in grondwet te wijzigen, is er thans in de de koelte zitten en zullen allen dezelfde politieke kringen kwestie van hel alge meen stemrecht. Er zijn zelfs mannen die verzekeren dat hel algemeen stem recht hel middel is, om, tusschen alle menschen, de volmaaksle gelijkheid te doen heerschen. Een onzer konlraters zot die bewee- i ing op den toetssteen en noemt eenige ongelijkheden op welke, met hel alge meen stemrecht, spoedig zullen verdwij nen. Hel is niet rechtveerdig, zegt hij, dat dc eene millioenen verteert, terwijl de andere brood te kort heeft voor hem en zijn huisgezin. Met het algemeen stem- rech zardieomcchivee' d gheid verdwij nen. Het is niet rechtveerdig dat de eene naar badsted n gaaten er zijn leven wer keloos doorbiengt, terwijl de andere gansche jaren door moet werken om zijn mager broodje te vei dienen. Mei hel algemeen stemrecht zullen allen arm of allen i ijk zijn, allen leegloopen of allen werken. Op de treins der ijzerenwegen zitten de eenen, in eerste of twe< de klas, ge- ma kejjk i»p de kussens; de andeien beeld, gaan'de gekozenen van het alge- vinden nauwelijks een klein plaalske op meen stemrecht zich neerzetten in de de harde banken der derde klas; de fl iweelen zetels van de Kamers, terwijl treinwachters, machinisten cn stokers de kiezeis er moeten buiten blijven of doen eenen slavelijken arbeid. Met het u- -- algemeen stemrecht zullen allen gelijk zijn; ofwel allen op de kussens, ofwel allen op de machien. In de groote talelhuizen zijn er hoeren die goeden sier maken, anderen die zich met een eenvoudig bufstuk vergenoegen, terwijl op straal, een werkman, op zijn kruiwagen gezeten, noenmaall met een boterham en koudon koffi. Met hel alge meen stemrecht zullen allen in het hotel denzelfdcn kost eten en, zonderling ge noeg, niemand zal bet eten moeten op- d ionen. In de muziekmaatschappijen gaat de bombardon-speler gebukt onder het ge wicht van zijn speeltuig; dc muziekant die de kleine fluit speelt heeft enkel dat licht eindje bout te dragen. Met bet al gemeen stemrecht zullen al de muziekan ten het fluitje spelen. Hij zeer heet weer, zooals het dezer dagen was, is het onuitstaanbaar voor Ho! ho! Pater, zei hij, wat peis' ge? Geef hun toch geen drinken, de koorden zouden afglctscn en van den nacht zullen zo weer wegloopen Bij het zien der kinderachtige eenvoudig- hi-id van Pompon, konden wij ons niet inhouden van lachen. Wees gerust, Pom pon, antwoordden wij, glelsen de touwen af, ’l is op onze rekening en breng hun aan stonds water. Wij hadden innig medelijden met onze arme gevangenen en nochtans was hel ge vaarlijk ze vrij te laten. Ze zaten daar ge bonden cn hadden waarlijk rust noodig. I ’t Was avond en s anderdaags stond er eene lange reis te doen, en in de gesteltenis wairin z-1 zich du bevonden, was het niet raogdijk te slapen. De kooiden wierden losg-daan, hunne armen waren vrij en de nacht! uit konden zij dan genieten. Om niet te kunm n wegloopen, wierd°n ze alle drie hunne voeten met eene kelen vaslgc- bonden. Op zoek naar de overige vluchtelingen. De etn t-n twintig vluchtelingen, die nog i niet terug zijn, moeten gezocht worden. Na de H. Misse opgedragen te hebben, ver- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centime» per regel.De groote teller* volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het Ï00. De. Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘tbuitenland worden ontvangen door het Office dePubucitè, Magdalenaxtraal. 46. te Rmwi Men schrijft in bij BONHOMME-HYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraai, 4, le Veurne, en in ae Postkaniooren. De personen die beweeren of vor- meenen geene contiibu iebiljeit m voor hoi loopendejaar ontvangen te hebben, worden verzocht hen in hei bureel van den ontvanger aan te bieden, om er een le bekomen. Versclidilige tijdingen Als gij Zwltsersche Pillen koopt, eischt wel dal zij van Parijs knmon uit hf>! L-ihi-ipk vnn A toor ’s morgens aan de meid gegeven t (10’ vervolg). -.—..nm-rff mriw - I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1