MASTKLIiïlfflING manspersonen boven de 15 jaar Overslag te Dixmude IN HET VREDEGERECHT. Openbare Vcrkooping Oversla*; van Op Donderdag 22 September 1892, om een ure stipt na mid lag, M e i! a j i e - g o e (i r e n llerberggerief. Timmerman sa Haam, Houtwaren encnlere Voorwerpen. bed i ijl. zamen fr. 12,613 50 aan den Zaailand, 13. 10 centiemen den nummer. 98. Leuven-Genl geloopen die in de statie van Mechelen stilstond. Deze twee treinen moeten langs het zelfde spoor binnenrijden. Na de roode vlag te hebben offlga- worpen, die in het midden der statie Er zijn zes sehoone pi ijzen te winnen. Inschrijving ter heiberg La Hue de la Her, bij Louis Coolsael. KANTOOR van den Notaris SB.VO B» F, van den Griffier VANMASSENHOVE, TE VEURNE. BBe Vlaamsche Patriot. G fr. por jaar, 3 fr. per G maanden, te ver- sem eene schuur in brand gesteken. Te Lebbeke (Oost VI.) is een man Maandag 12 September 1892, om 2 ure na middag, ter bolstede al waar den heer Burgemeester Mesdach op eene matras omgekeerd. Op eene tafel hebben zij scheldwoorden geschre ven aan 't adres van M. Piers, en voor aleer te vertrekken hebben de dieven hunne klecdoren uitgedaan en die van mijnheer aangetrokken. Donderdag morgend is de snel trein nr 44, die om 5,21 ure nil Antwer- pen-Oost vertrekt om te 5,48 ure ie Mechelen aan te komen, op den trein krijgen bij alle gazelverkoopers. etne langs do baan was geplant, is de ma- peerd stilhouden en kon aldus den jon geling van eene gewisse dood redden, want onder den wagen hing eene groote bak met volle vaten, waaronder hij on getwijfeld zou verpletterd geweest zijn. Onweder. Zondag heelt het op vcrschilligc plaats n van ons land ge on wederd. Tc Gelrode (Braband) heeft do blik- j delen gebruikt, zonder ooit eenige Woensdag 14 September 1892, om 3 ure na middag, te Bulscamp-dorp, ter herberg-biei brouwerij van Charles Blaockaert, van Gemeente Bulscamp. Koop I. Groot Renteniershuis met stalling en alhanglijkheden en 6 aren 30 cent, erf, bewoond tot I Janu ari 1893, mits II Ir. te maande. Koop 2. 85 aren 20 cent, goede Welde, tusschen de Presendestraat en de Steengraclit, kad. sec'ie B, n" 216 en 217 Koop 3. Zuid aan koop 2. 60 aren chien op den fourgon van den trein van Leuven geloopen. Deze fourgon werd erg beschadigd. Een wachter en twee reizigers van den trein van Leuven werden gekneusd. Donderdag morgend heelt eene koolmijnramp plaats genad in den kool- putder Agrappe. te Frameries j'en ge volge eener or.tsnnpp'ng van mijngaz. Dit geschiedde op het vet diep van 610 meters, waar in 1879 de schrikkelijks on plofiing heeft plaats gehad, die 123 mer.schenlevens kostte. De mijngaz heelt geen vuur gevat, doch is in zulke aan zienlijke hoeveelheid ontsnapt, dal allen die zich in de gaanderij bevonden, ver slikt werden. Ongeveer 50 mijnwerkers bevonden zich in i p'aats bad; gekwetsten. Dinsdag 20 September 1892, om 9 ure ’s moigens, ten sterf huize van Dinsdag 13 September 1892, om 2 ure na middag, ter herberg de Kroon, bij Bernard M.uyn, te Wulverin- ghem-do' pplaats. Gemeente IVulveringhein. Koop 1. Schoon en kloek Huis met stagie, zijnde eene zeer wel bekalante winkel, staande op de dorpplaais en tegen de kerkebariietlaatst gebruikt door wijlen Pieier Subben Maar ingesteld fr. 3400. Koop 2. Gerieflijk Huis met stal ling rn9 aren 04 centiaren erve gele gen bewesten de kaleieweg; gebruikt door Pieter llommey, tot 1 Met 1893, mits 65 fr. 's jaavs. Slechts ingesteld fr. 600. Ingesteld fr. 2 500 5. 11. 0-65—50 C. Zaailand, (bouwgrond) langs den steenweg koop 8, door den bliksem gedood. In don nacht van 2 tot 3 dezer is een diehe met braak gepleegd in <lc woonst van M. Piers de Ravenschoot, te Gent, die op zijn kasteel is. Do dieven zijn langs een ledigstaande huis in het huis van M. Piers gegaan, hebben eenige der kostbaarste meubels alspundulen, en kandelabers gereed ge zet om ze later te halen. Een groot getal champagne- cn likcur- flesschen zijn uitgedronken en eene groote hoeveelheid champagne moet langs don vloer gestroomd zijn. De ijzeren geldkofler hebben de dieven niet kunnen openk'ijgen. De schurken hebben hun gevoeg ge- Werkmansbuis te pachten te Coxyde, langs deu keiweg naar Wul- P'n. Te bevingen bij den Diurwaar- der BOUTEN, te Veurne. overleden is, te Lampei nisse. Ei. 1) O P E> A C van MENAGI JE43OED ERE N, Kuip- en Kernallaam, 8 Melkkoeien, 3 Veerzen, 6 TiOeetandsche Ossen, 8 Jaarlingen en 8 Kalvers. Tijd van betaling, mits borg. Woensdag 11 September 1892, ten 2 1/2 ure juist na middag, ten verzoeke van den heer en M“’r Lau- i rent PROOT, Notaris te Woumen, als uitvoerder des testaments van vrouw Virginié Desouller, weduwe van d’heer Camille Lambrecht. DIXMUDE. 1. Een schoon Woonhuis cn II. 0-02 75 C. erf in de Woumen- straat, geteekend n° 9 Ingesteld fr. 8.000 2 Een idem en H. 0-00 90 C. erf, in de Wournenstraai, geteekend n’ 11. Ingesteld fr. 3,500. t 3. Een idem en 11 0 06-23 C. erf, in 40 een;, goed Zaailand' kad. sectie de Beersistraat. geteekend n’ 19. B. n'218. Gebruikt door Theoflel Dehouck, mits fr. 212 90 c. Titels en inlichtingen bij voornoemden Notaris FLORIZOONE. mijnwerkers. Hij lag luidkeels lezingen en was ganseb zinneloos. Zijn zoon trok hem voort lot buiten de galerij. Men hoopt hem te redden. Te Rysel heeft een lief vrouwtje haren man vitriool in bet aangezicht ge worpen. om' hem te beletten naar de herberg te gaan. Buurtspoorwegen. De ontvangsten der nationale maatschappij van buurtspoor wegen, g’durende de maand Juli op de volgend? lijnen, beloopen tot Oostende-Nieuport-Veurne, fr. 18,415 voor de reizigers en fr. 3,102 voor de koopwaren. Te zamen fr. 21,518 30. Oostende Blankenberghe, fr. 22,4'2-60 voor de reizigers en fr. 1593 13 voor dc koopwaren. Te zamen fr. 24,007 75. Veurne-Ypcr, fr. 10,696 65 voor de rei zigers en fr. 1916 85 voor de koopwaren. Te ...„u ..vjn.ui.o v.i „v.v, zamen fr. 12,613 50 wel 75 meters medegesleurd. Desas- De algemeeneontvangsten sedert eersten 1891. Ingesteld fr. 4,500 2. II. 043—50 C. idem, koop 10. Ingesteld fr. 1,500. 3. II. 0-90-54 C. idem, koop 11. 1892. 73,841 20 43,893 GO 72,269 07 Eeno vriendin in nood. MEVROUW WWE. LECRIVAIN 2 Galilée Straat te Parijs, leed veel sedert langen tijd aan de knie ten gevolge van een val Zij had vescheidcne geneesmid- t ver zachting te bekomen. Een vriend raad I baar aan de St. Jacobs Olie te beproe von. Zij koopt er eene II- sch van bij ha ren apotheker. Na twee flèsschén ge bruikt te hebben, is de pijn geheel en al veidwencn, en dc genezing is volmaakt. -- Priesterlijke benoemingen Z. Hoogw., de Bisschep van Brugge heeft benoemd: Professor in ‘t kollegie van Oostende, in vervanging van M. Vandenkerkhove, M. Rosseel, pi iester in ’l seminarie. Professor in ’t zelfde kollegie, M. Van- l rolleghem, professor in Sl. Lodewijkskol- legie Ie Brugge. wv evuUI..„f.b. Pi ofessor van Mathesis. M. Doom, slu- daan in eenen nachtpot en den inhoud j den! in de wetenschappen bij de amversi Professor van Rhetorika in S’. Lode- wijkskollrgie te Brugge, Dissonville, pro fessor der 6* latijnsche klas aldaar. Hij wordt in de 6* latijnsche klas vervangen door M. Warlop, gewezen professor in een bijzonder huis. In gesteld fr. 2,000. 4. II. 0—82—13 C. idem, koop 12. Ingestcld fr. 2,000. 5. H. 0-96-20 C. idom, koop Ingesteld fr. 2,000. MAAIGRAZEN. 6. H. 0—96—00 C. koop 14. Ingesteld fr. 2,500. 7. 11. 0-51-61 C. koop 15 Ingesteld fr. 1,500. 8. II. 0- 51-61 C. koop 16 Ingesteld fr. 1,500. 9. 11. 0-54-30 C. koop 17 Ingcsleld fr. 2,500. KEYEM. 11. 261 00 C. allerbeste Zaai land, langs dc Ramhout en Stievel- suaten, kooper. 18 a 24 Ingesteld fr. 5,900. Deze verkooping geschiedt ten over staan van den heer Vrederechter te D xmude, door 'i ambt van M"" PAUL WAUTERS, Notaris te Dixmude, daartoe in rechte benoemd; nok alle inlichtingen bij den Notaris PROOT, voornoem 1. I te NIEUCAPPELLE. ter hofstede in ge- bruike door de gezusters Theresia cn Joanna Cqrlcyn. ■■<4. a»«n W/Tk cü van Kuip- en 14riiitlliiniii, BEESTIALELT bestaande in bekachteld meiriepeeid oud öjaren, merriepcerd, oud 7 jaren, 18inaander ruinneerd, 11’melkkoeien, 5o>sen, 5bekalldeveerzen,9 jaarlingen, 11 kalvers, 2 zeugezwijns, 60 hennen, Beenden, 10 ganzen er. 12 kalkoenen. Verders ongeveer 87 art n 55 cent. Beefrapen op stam, en vootwerpen van verschilligen aard. Op gewone voerwaardon cn tijd van betaling voor dc koopen boven de 20 franks, mits goede borg. Hurgerlijke Mmul vuu Veurue. Geboorten 1 Sept. Cooleri Joris, zoon van Fideel cn Boor.efaes Mathilde. Zuidslraat. Kelders Ursmarus, zoon van Jeroom en Vapeecke Euphrasia. Witte Kanonikstraat. 3. Verstiaele O<car, zoon van Eraid en Fm.tut Roman a. Duinkerkslraat. Gelal geboorten sedert 1 Januari. Sterfgevallen. 30. Ascrawat Ludovica, 2 jaar, 10 maanden, 14 dagen, Oude Beestenmarkt. 5. Bulseraen Ernid, timmerman, 35 jaar, G m. 7 d., echtgenoot van Lucia Vermole. Nieuwstraar. Bruwaerl Anna-Theresia, G2 j. 6 m. 24 d. weduwe van Frans Boet. Hospitaal. Getal sterfgevallen sedert 1 Januari 119. de Beersistraat, geteekend n’ 19. Ingesteld fr. 7,000. CLERCKEN. WIJK DE SMISSE. 1 11. 0-08—30 C. Bebouwden Grond (dc gebouwen pachter Vandamme. Ingtsle'd fr. 375. 2. H 0—39—22 C. Boomgaard mot stal. Inuestrld fr. 1.500. 3. H 0 - 90 - 54 C. Zaailand, koop 6, Ingestcld fr. 2,200. EESSEN. langs den steenweg naar Rousselaere. 1. II. 0-52-35 C. koop 9. Dc gazontsnapping heeft geen de minste instorting veroorzaakt, en de mijnwerkers der hoogere verdiepei. konden dan ook aanstonds naar boven gehaald worden, zoodia hel alarm gege ven was. De lijken der slachtoffers niet zijn geschonden; men zou zeggen dat zij slapen. Eene ware heldendaad werd bij deze gazontsnapping door eenen jongen ge pleegd, die. zijnen vader met ziende vluchten, naar dc galeuj terugkeerde en hem vond liggen in een groep van zes nagenoemde leerlingen der middelbare i stamsjcbool van Veurne onderscheidin gen bekomen De 3* prijs is toegewezen aan Abel Brunein, van Veurne, met 68 punten op 100, en het 1“ accessil aan Maurits Rooryck. vanKortrijk, met 64 punten. Julius Vantrcoyen, van Nieuport, leer ling der middelbare school dier stad, behaalde eene 3“ eervolle melding. M. Camiel Vanbiesbrouck, van Loo, heeft zijn exaam van veearts met groote onderscheiding afgelegd. Over eenige dagen kwamen K. Vandcobrouckc, voerman te Pervyse, en zijn knecht met peerd cn wagen van Nieupoitmarkt. De jongeling deed een misstap cn viel onder den wagen. Hij kon zich nogtans vastklampen en weid knecht P. Bogaerl snelde toe, deed het Januari bedragen Oostende-Veurno 70,453 65 Ostende-Blunkenb 68,216 10 Veurne Yper, 68 791 65 Ingesteld fr. 2 000 4. H. I-06-02 C. Zaailand, koop 7. Bij koninklijk besluit van 3 Sep tember is M. H.-J. Deliuale, bestuurder van T gevang te Veurne, benoemd tot Tongeren; hij woidl te Veurne vervan gen door M. l.-ll. Van Gaver, thans 1’ commies in hel hoofdgevung. van Gent. De opening det jacht met hazewin den, die eerst vastgesteld was op 1 Oc tober, is, bij ministerieel besluit van I dezer, toegelaten te rekenen van 15 September aanstaande. In den algemeenen prijskamp voor ylaati.scbe.taal tusschen de leerlingen der middelbare onderwijsgestichten van den lageren graad, in 1892, hebben de Door uitscheiding van Donderdag 29 September 1892, om 2 ure na middag, te Wulpen plaats, ter heiberg St Joseph, bewoond door de weduwe Michiel Desaecer, van Gewone voor waarden en 2 maanden tijd van betaling voor de koopen hoven de 10 (rank, mits goede borg. Ambt Deurwaarder DESPOOT, te Veurne. li l V T O IC van den Notaris Fï.OKIZOONË, TE WULVER1NGHEM. Ter gelegenheid van OOSTDUIftKERKE-KERMlS zal erop Donderdag 15 September 1892 om 4 m e na middag, plaats hebben de gaanderij toen het ongeluk i er zijn 25 dooden en zes 1 voor KANTOOR van den Notaris DEKREIV TE ALVEMNGHEM. TK VFUITVE. 14 1MOOH »w»r mu*m i>ii

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 2