DOET SYSTHI KNEIPP. i H «ifi 0 Pil Cll. DE CLEÏCQ-TtUBBE, OoMtHtrnat. Veurne, G. BEYER 44 Chevauz IIERSTELLIWSWEIim 11- II. BAILLEMUTECA Muis Karel Spilliaert d’ustensiles d'hötei et de café Argenterie, Vins, Liqueurs et Bières de diftérentes matques, Conserves et Cigares. TWSH HOFSTEDEN 4-AAI- EN GRASLAN3EN, HUIS C. LEGROS-RICBIR. ëii L Openbare Aanbesteding van is-H- Is SS SAYETTEN IN HLE NUANCEN katoenen baaien en onderbroeken en alle andere mercerie artikelen. F. Dehaese-De Croo, Pasteibakker te Veurne, LEEHIHG VAN KAPITALES’W Te bekomen bij Mondstraat, Ai° YPER. G EïOflDIi EI DSL! J N W A A 1) Julien l7 anderstraete, ZAKUURWERKEN, dat hij in zijn magazijn te koop heeft een I crhnan.n knuc van twnml’ln firnf'/nrlnv» Chocolat- Polacre, de beste, de zuiverste en spaarzaamste. Openbare Verpachting dinsdag 5Orn September sfi z| s Sas g- i Si? Lv! Sl? Boekhandel van J. LEBÈGUE en C:°, Uitgevers in Brussel. «DE NIEUWE LONDON» maakt liet haar jacht en glanzend, belet het uitvallen en ontneemt de pelleljes van het hoofd 5)_> td Fabriek van rook-, rol- cn Snuiftabak. Magazijn van Wijnen, Likeuren, sterke Dranken, Koloniale Waren, Konserven Biscuits-Delacre, Engelschen Dessert, enz. enz. KANTOOIl Gekalfde jaarlingvecrxen. Met grasloop. Be vergadeting in 'tGemeentehuis, te 'Unpernirse-plaats, l’illc de I>unker<pic. PIANOS et ORGUES, vente, échange, reparation, location. Abonnement ft la lecture musicale. LSOMIE LEFRANC 3 §s£ e>“ o A VENDRE Redend! w Septfembre g TÉLÉPHONE me •5 1,25 3,75 2.50 1 45 2,50 1.25 0) Ojj u z tö LU tl Lü UWE GRIJZE HAREN VERDWIJNEN DOOR IIKT GEBRUIK VAN c i c p u t °p d,“ l,l‘ i - LlöUll I v»n den flacon 1 1 fr. 50 de fl.con en 2fr. 50 de dnbbeleflacon. ENGELSC1IE RAARDT1NCTUUR AAN 2 FR. Bij Jufv. LEST, Ooststraat, Veurne. Jufv L BUTAYE. Kokstraat. GO, Nieuport. W< VERMEERSC1I NOTHÉ, Eeaseuslraat, 9 .Dixmude. BUSSCI1AERT-POLLEY, Alveringhem. 'i walersteencu, peet do-, koei- en zwijnbak- aalputdeksels,(/ooien, borduren, paalsteenen, enz., alsook CECIAIIIEKU VLOEIl- en TKOTTO1RTICHEI.S. Door zijne goede koopwaren enjlbijzoni der genadige prijzen verhoopt hij de gunst van het achtbaar publiek te zullen genieten Verkoop in 'l Groot en in 't Klein Efjsr V crcruysse-Lobellc, GROOTE MARKT, VEURNE. Wilt gij goedkoop koopen en ter trou we, komt bij Felix Vercruysse- Lobelle, gij zult ei een groot assor timent vinden van GEBREID GOED, als koussen, baaien, toks, ccharpen, enz. verders foulards in zijde en wolle, garen lint, knopen, extra gioo; assortiment van hand1 hóen in wolle, zijde en loeren, en corseets en jerseys. Buitengewone concurenlie in kwaliteit en prijzen. Heeft do eer bekend te maken, da! er van heden af, ten allen lijd, hij hm IJS te verkrijgen is aan zeer genadigen prijs. Geachte lezers, maakt van deze gelegen heid gebruik om des zomers uw glas wijn of likeur te vealrisschen bij middel van een stuk ijs. Herbergiers, hecht er veel waarde aan uwe klanten een glas drank aan Jte beiden dat verkoeld zij door aanwezigheid v..n ijs in d n spoelbak; VI escnhouwers, draagt uw vl sell ter bewaring in het ijs; menigvuldige Fabrikanten van Veeree en omsiiaek die ijs, bezigt in uwe nering, wendt u, voor dit artikel, bij voorkeur lol V. I>elmei>te-S>e Croo. London DÉI'OSK. Ten allen tijde zijn te bekomen kapitalen van 5000, 10,000, 20,000 frank on daar boven, mits bezet op onroerend goed en aan geringen intrest. ?',u .1t< vivo?.,:. ''j/endomstilelen bij den Lieui ..uul-.iS, Noordstraatr*- N’ 40, te Dixmude. De Reis om <Ic Wereld in tachtig d. met 51 pl. 1 25 De Reis naar de Maan, met 60 pl. 1,25 De Kinderen van Kapitein Grant, met 158 platen. Zuid Amenka, Australia, de stille Zuid Zee Twintig duizend Mijlen onder Zee. met 108 pl Oostelijk halfrond. Westelijk halfrond. Vijf Weken in een Luchtbal, mei 74 platen. liet Geheimzinnige Eiland, met 104 platen. De Luchtscipbreukelingen, De Verlatene. j^aai hel Middelpunt der Aarde, mei 52 pl. Zich te bcvrHcen hij alle boekhandelaars en hij de Lritffevers9 J. I.EBÈGUE tb O’", 46, Magilalennatrant te UrunMel. WORDEN KOSTELOOS GEZONDEN. 3 <n 2 uj O O ga:' L0 rrt 'S ks r-< cr cn O O w zij; Het lasibotk berust hr inzage ten ‘iiiore van genoemden Notaris DE Wrlaerc’m Vleench-Ext rukt, dragende hel merk liggenden os, en de UiMuitg Delaere. A. deze voortbrengselen beantwoor den op voortreffelijker wijze aan de zoo wel verdiende faain van bet Huis Elelacre van Vi Ivor tie. NIEUWE INSCHRIJVING JDE G-ETILIuTTSTT^BJBT^JDE WOMBIMIZEN ra MBS VKRNR met meer dan 2600 gravuren Volledig in 110 afleveringen van 48 bladzijden die wekelijks zullen verschijnen PRIJS SO centiemen franco De betaling zal per tien afleveringen geschieden bij middel van postkwiltanfie. De nieuwe inschrijvers kunnen naar verlangende 50 reeds verschenen afbveringen onmiddelijk ontvangen, in dit geval zullen de verzonden [afleveringen met maandelïjk- sche kwijtbrieven van fr. 5.10 geregeld worden. Men zegge het voort. Men kan afzonderlijk bekomen. Michael Slrogoff, met 61 platen 1,1 Het Zwarte Goud, met 46 platen 1 Doctor Servadca, met 97 platen De Vulkaanbe- woners De terugleen naar de Aarde 2 50 Avonturen van drie Russen en drie Engelschen. met 63 platen 1.25 Een Kapitein van vijftien jaar. met 409 platen. De Walvischjagers. I Slavernij. 2 50 De Schipbreuk van den Chanc l ir, mei 5ö pl. 1,25 Wonderlijke Avonturen v. een Chinees m. 54 pl 1,25 HUIS VAN VERTROUWEN. HOBLOGIEMAKER, bij zijne ouders, in de Groote OoM- Btroot, «5, Vetirne, laat weten dal hij een magazijn komt ie openen van PENDÜLEN. WEKKERS en SLAGHORLOGIEN, waar eenieder zijnen keus zal vinden, zoo in de hoogste als in de laagste prijzen. Hij beveelt hem ook aan LD Dit huis beveelt op gansch bijzondere wijze aan zijne kalanten den uitmunten den liet beveelt ook den Cncao-ïlelacre, Hout- en Steenkoopmnn, Groole Ooststraat, N° 63, te Veurne, heeft de eer aan het publiek te laten weten i I schoon- n keus van gemaakte Grafzerken van alle grootten, marmeren schouwen en tichels, botei tafels, arduinen ci terns teenen, 1 voor het kui- ken, arduinen trappen, >ull n, koeisïieten. schen en het horstellen van alle soorten van i 11 uurwerken. Daar hij zijn ambacht geleerd heeft in de grootste werkhuizen van Brussel, verhoopt hij naar eenieders voldoening zijne kalanten te kunnen gerieven. Coedkoope prijzen. Koopman kleermaker te Veurne, Groote Ooststraat, 41, Karel Spilliaebt heeft de eer aan zijne 1 labijke kalanten te laten weten dat zijn Magazijn van heden voorzien is van de allerleste nieuwigheden in de Laken cn Modestoffen voor het ZOIflERSAISOEII. I Hij durtt verhopen ctoor de goeue keus der stoffen, de genadigheid de< prijzen, als mede de volmaaktheid van zijn wetk. de genegenheid van ‘t publiek meer en meer aan te winnen. Kleermaking op maat met bopai lden prijs op voorhand en levering i 24 u n Kleermakersgasten nmgen zich ten allen tijde aanbieden voor weik bij l stuk. La venle se feia au comptant avec angtneniaiion de 10®/» Pour frais. Bar Ie ministère de l’huissier LÉON ^YSON, de résidence ii Nieuport. - ■- van den Notaris I>F MKAUIVEIIE St. Denijsplaals, te Veurne. THjilag 9 September 'J ure na middag, te LAMPERNISSE, in ue weide gebruikt door A. Geryl, langs ue Haandekotstraat, van tweetnndsclie Ossen cn fj 3 ure na middag, in TGemeente- ‘u‘s. te Adinketke, van D ‘hoo' oude Adinkei ke-At mbes uur, ^-‘Itigen te Adinketke Veutne-Wester- "’tl, Lmnpcrnissn mStuyvi kensketke, "■'’aitetidö II 97 04 9f G in 43 loten v,|'leel(l. ^"ttore van genoemden Notaris Li' “Rauwere st. Dei.ij ‘•p-ein. Ventne. scjtfkn’Twa --rr g-.’u-nn.va caSs ca ^ZE-^ISOIXr -V. GEVA.ERT FOlxTDÉE EET 1S43 SUCCESSEUR RITE ElICSUE 53 E lïlSAlBANt’T, 30, C.-1.NO, FABRIQtJM DE PJANOS. - DIPLOME d’hONNEUR. Représentant des Pianos Eraid, Blulhner, Henri Hertz, Elcké, et des Orgucs Américaines Bell. EDITION ET MAGAS1N DE MUSIQUE. bij hare ouders, in de Gouden Poort, ie j Veurne, maakt het publiek bekend dat zij voortaan het bcdiijf van Modekleermaak- ster voor eigene rekening zal uitoefenen. Zij beveelt haar in de gunst harer mede burgers. Gezondlieids-Chocoladefabriek. 46. Schouwburgplaats, Brugge, Cacao-Moulaert, fr. 1 00’ 1 75, 3 25 per doos. Chccolude in poeder, fr. 1 50, eu 2 00 de 1 2 kilo o met ijler, fr. 1-50. eu 2 00 in pakken fr. 4 00, 1 25, 1 50, 1-75, 2-00 3 00 en 4-00. De Cliocoliidc-Moulaert is alleenlijk samengesteld uil cacto en suiker van eerste keus. FRANCO geheel Belgic per 12 oakken. Vermin- porde prijs voor winkeliers er 25 pakken. Opvolger van l'. IUCHALD-LEGBOS. IJzemtrnttt, 53, Namen (Belgie). Algemeen gekend voor zij ne STOVEN om BROOD TE BAKKEN en de keuken te doen, gebreveteerd in 1885. De echte Cuisinière draagt sedert hare uitvinding ’t fabriekmerk CONSTANT LEGRON. Numen. Geen depots noch succursalen. Niet te verwanen met alle ander huis van denzclfderi naani. Werkwinkels en burcelen, IJzerstraat, 53, Namen. Medalie op de tentoonstelling van Antwerpen. Namens de kerkfabriek. l>e Ontvanger. de Voorzitter, GHYSSAERT. J. VEYS DfrLZlen en goedgekeurd door ’t Sc e- - ‘kollegie den 19 Augusti 1892. e Secretaris, De Schepen-Voorzitler, W0ETS. Edmoxd PARET. üLSs o= - a-Sg, CU Sainedi 17 Septembro 1892, tie 9 h. mati i a 5 b. soir Covenant du service d’Eté des Ttam- '9 de Dunkerque. ‘‘Uunion aux Eeuues des Tramways h !i,lo-le8-Bains. ^enle de Confiance avec garantie. Stad i)iKiiKiiIe. aan St. Niklaaskerk. pe kerkfabtiek van Sl. Niklaaskerk. e l’ixmude, laat welen dal, op 20 Sep- eirtber 1892, om 11 ure voor middag, 1,1/iet Stadhuis te Dixmude, er zal over- ^gaan worden tot de openhaie aanbe- 'l?fling van herstellingswerken aan ’UOruoeinde kei k. be plannen, het kohier van lasten en begrootingstaat, waarvan hei bedrag 0170.737 Ir. 38 c. beloopt, liggen ter ,yzage der aatinem, is, in het stadhuis, 'fiurgeus van 9 tol 12 ure en ’s na t||(idags van 2 tot a ure. aanbiedingen moeten gestttuid r,l|l' n aan den Euvv. heer VEYS, prin- l'I'-ial van k0||egie te Dixmude, ten ‘)',|sten op 10 September. ”>l alles per plakbriek breedei ver pieter Subben, te Wulvei inghem, legen de kei kebarrier, J« <4. b a f ss n a /ma a- 'an schoone Meubels en Men.agiegoede- ren, veel ellegoedeten en andere koop- Manswaren. Nahvité de i\’. D a 1 heure de l’apiès midi, 4 NIEUPORT-BAINS, i Grand Hotel des Bains, jadts occupé par ll,ll! Mtchiels et a sa nquête, vente publique volontaire SM "S o c*> h ■JCtl): do® S S H CO ui tt: 8 o «u B CO j tq Sffl ft ih CD s. ^-Uice 03 R cm L&l o c ^2 S UJ f LM ca "o3 73 9^* S-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 3