Handschoen iu ÏI 1 i| 1 s Men eische 3 1 yg J Dr MITCHELL'S American Haar Hetrtatirer. 'r s pillen STANDAERT’S PILLEK. i-rï IbFll sifLirl 1 sh i -i i BERICHT. - i GUÉlilSOJi RIDICILB l,T ASSURÉE as OMNIBUS VAN VEURNE t"*1' “jJUEMEKIN VAN RW f (l..or ISuiwel lleindryii, 4 borldrclen. E X C K I. S I O R ^AKKEKSK^ECHT. rZjistH c -c e S J "T i i 3^:’ hg tegen r HI. NIBIBD Mill I W-IKOXNH, NuuwMiaal, to. 19 19 in geb uik t<* I a i *S a 5 - <s? 55 gecne i neer. Aangczicn de Delacrc- Choeolnde a Ji le Veurtv', Ap peluiaikt, N’ 9, 3 10 2 30 u 4 25 s u i» 2 Belangrijk 25 vs "S 52 ,s .AJloikinn verweerder, De rechtbank heeft het volgende vonnis uitgesproken in zaak van 1 )olnere-C21ioeolude eiwelier, 7 Septem*1;. 18 A 1 Tarwe, ld. nieuwe- Rogge - Sncrioen - Haver - Boonen - Erwten- Boterp.kil. 2 60 Eiensp. 25 1'.10 5 I 3 5 4 117 BLAUWEN INKT- DE GERLACHE-DE MAERTELAERE,ANTWERPEN. i s FOIL DB «IIKT.1GVB, prod uit I reveté, d’uu tactile, rcvomm.iidc par MM. les Médocins. rx - r _r; era z -S5 *-» qCHEID te FRAY-BE^r['O^y Te pachten winkel, gestaan te Veurne, in Puviljien- snaai. bewoond door 11. ybrock. Te bevragen bij M. Cadliau Deb issc.hrro Eiensp. 25 Konijnen Kiekens, "0 ^ali' te bekomen bij de wed" ronse-JAMMÉ, Oosjstiaat, te Veurne,' allcklach van Irèien Handschoen, zwaïte en in kiemen, voor mans en vrouwen, aan de genadigstc prijzt n. Bij d zelfde te bekomen De beste Ameiikaansclie haat hersteller: bewaaiborgde uitslag. di rd en de glans en dn j. ugdige tri$chhe;d - - --- van hel haar volkomen wcd< r he sa ld. j -- Pi ijzen 1-tO en 3-ft<> dr tl seh. Benige depot voor Veuinc. wt d' ICOI N- j i'.en lililS len'men- sie van herberg of VERSTERKINGSMIDDEL voor ZIEKEN en GENEZEND^ - u ek B ït .Geen grijs Haar en grijze Baarden Deze uitstekende verf geeft aan het grijze hoofdhaar zijn oorspronkelij c kleur weder, Hel is geen oppervlakkig verfmiddel maar werkt onmiddelijk op bet haar, daarom is ook do uitslag niet oogci blikkelijk, maar slechts achtereenvolg ns merkb.nr Alli pellen, onzuiverheden, enz. van de hoofd- huid worden door deze wassehing verwij ft 90 I 90 ;.O 1 25 wil, 4» ei ntm> A h a "z l* ft Magazijn van Caoutchouc GUTTA-PERCKA en AMIAKTE H. PARREIN-DE HAESE, XieiiweMiraut1 1, Veurne. Overzicht van eetiigc ailikelen. 5 - u- Sluis te huren, zijnde hel wel g< k rul lundeLhms l.inist l> t- wound door M. B tic ten, om m geb uik te komen mei 23 april uunstaabe vingen bij M. Dr'prtif tere, tr Oudenb.itg. Men vraagt eon iii'ichiiiijirii leu bu.eeie dezes. "SS 04 w iis*- ïS- -1 ::'i 4 S 5 ^5 2 2i< i -SS I i w. Lxü - ac - Ud tu 5 SR - RB SS S3 - KK r xd sd él» 5 ft, 2- Ch. Ci. F*1? - - r Lit a iKJ U. - ca 03 -7.2, ru A j: S, - v M—nag«Ba'i -4^h s“- c v I 3 2: S O) S zuiver, smaakvol, goed koop is; Overwegende dat die chocolade al de andere overtreft Voor deze redens, de partijen gehoord in hunne besluitsclen cn middelen, het openbare ministerie gehoord en met zijn advies overeenkomstig, alle tegenstrijdige besluitsclen ver werpende, spreekt de rechtbank uit dat de Delacre- Chocolade de beste chocolade is cn beveelt tot iedereen geen andere tc gebruiken. Zoo uitgesproken op openbare zitting den i Januarij 1892. In ’t klein 57, Magdalcna-straat, Brussel, cn bij alle verkoopers van koloniale waren. MAKKTPIUJS VAN VEURNE, per 100 kilos. 31 August). 18 - ft ft !1 ft ft ft ft ft a 40 ft 1 - 5 Ilro<i<l|>rijNi Bruin a rii r •‘5 g3«ë "-«2 2 =i=2h' 1 ï’^^r «5 2 las W cn Nlinr ivm« I Chirurgijns -tandmeesters, gediplomeerd door de België gezöndhetds commissie. UOsc rau Jli, MoKcroenMiruat, Sü: r c S ^2 k* s Jr: - KSL d4traaVN*J&2 ca - i üa (Jm altijd 'eene goede gezondheid ie genieten, neemt men 3 maal ter weck, des moigcns of's noens. vóór eten, 1 tol 2 Die Pillen, enkel samengesteld uituittreksels van do zuiverste Plantfloffen, wier tegenwoordigheid in het lichaam vzn den menseb *erne de minatè Mtoorniw kuniiett te weeg brengen, zijn een ware weldaad voor het menschdorn. 'Buizende en (luizende personen getuigen dagelijks hunne weerde boven allen andere rctcediöa. DIE WARE GEZONDHEIDS-PILLEN ninnBvrretrrkende en zuiverende STAMDAERT’S PILLEN vootkomen en genezen al d* ziekten die door de gal rn de slechte vochten zijn voort gebracht': I.eveh en Miltziekten, Maag en Zeen, Geki.ziT.iit. slechte pEEniNCES, lloomeuN, Jicht. Riiomatish, Gi-nAEKTiiEiiHN. Pusten in ai ui' pELZIEKTEN. |>JHJS VAN DE DOOS 1 fr. 50 Algemeen depot bij 11. Staniiaeiit. Apotheker, Steetislraat, 51Brugge. DEPOTS Te Veurne, bij H. Rossen, apotheker, en G Duci.os, diogió; te D’Xtnude, bij MM. Giiyssaeiit en Vfhwaerde 2*553-2-,^ - - 2-SSr"'1 o c'. -s -ë? H 2 -- n 5 4 s ea .2, -5..S ca - 5 k l=3 sa r* ea - a; - 1 5: i x. --i. r - 7 - - - - - i - o z e - o =-o -6 - -£ s •J" i ..J* e in ri O x: FF3 v. I JV. <u 01 -c C Q 3 G) C <D c o HET FACSIMILE OER HAND TEEKENING m? t, rs ile» Vc< jBi!> en pru de temps do hi ^cuTiQOk. Godttk RllOJU rifi.MK. llttXMIltl ilch I l lis cl des j-»m- ••v—A |M’A, )Jai x o.“S meina. etc pur i’cniplui dn - AGENT VOOR BELGlÉi VERKRIJGBAAR BIJ ALLE HANDELAARS in EETWAREN,DROGISTEN,KRUIDENIERS, ERi t - G JMBKWMNWMWM iecx waVMUOTf. VUM^MJMCTUM» Médallie d’or a Ostende 1888. McJriIIc d’argeut i Bruxelles 1888 Nddaitye d’or a Tunis 1889. Depót gónérd pour la Rdgiiruc ELKA VAN HOUTRIV E, a In Flju'D dk Bi.k, porie d<»»-. Mm|vcIishx a St. Amhé, lei Bruges. Dt^olsde délai) d.u.s tuu(us Ice villes du p.yi. i- e *0 c m c W 'O i M EiebïgS T v C - X b ci z -S .1 f n biiirji rrrniiu~x wmr - J •- O 'O c b u. CU o •- o e I kilo. 3N 11. ;i ’i .’i ?l van Omloordi ingbaie kl edcren of wnpci mëabfos iu grwrefsels. voor beorru, d men en kinderen, schoon nu stri k, op maat en nanr de laatste mode. Op ver- «oek ber,eefl ilij tieli ten liuiie met de stalen. «aches impelincables 1' kwal, per vierkanten me- t r genmakt; pelerines de ch isso mei kappen, enk dienstig voor velocipedi.len; getten, schoenen en teersen, darmen voor brouwerijen en stukerljon, Jiierpompeii, ut in guit» percha (laatste model); caoïitohouc-dm men voor gas; lelefons, eni. bogetten voor het toeslaan vuil deuren en vénsteli; iingels voor inuchieneii en ompeu; blokken voor stokkenen I ki itkco; stopsels, rciskiisscns en andore voor lieken; tapijten, tafeldeksels, klakken, inu's- n voorschoten, cols, hemdborsten, knoopen; ui.mch. tien, kol ken, rcssoits, xwueters, pijpen, tabaksakken, kams, bal len, ballons, kantoor gelief, borduursels, ens. Alle stelsels van VELOCIPEDKN en toebeboorten; schoone kuis van baken «n elastieken op staal; allo stelsels van brei en naaimachieiu n niet toebehoor- ten (bet gebiuik ervan wordt den kooper gratis aan geleerd). Men levert alle patroonen naar beliefte. Alle herstellingen van velocipcdrn, schoenen of andere artikelen in oaoutcliouo worden in siju werk huis aanvierd. Gord en spoedig werk en matige prijsen. o BK - s. 5 »iï c feu. s jyi V 00 g o» I mm X.S» g •CSS «-5X 3 cn £5 es. cc: a a i u:|u;| KK JJ5 £i sóü z ra f LU - LU i* J i i.’.J tvj Jj.1 L*J 7 LU r 1 F J F _a c. cl - S Z~ t hC-:--. 3 - ’-I Ftf “a o L o XJ t, o -7 "Jfiï kunnen «pTr iiilplreg l Woiik'ii alle d.^.ji n. uitg'-ijimic <le Zon cn I vrstd.'gm tour iv* i I:»' (h/j’brAwcrkiiii; tun il.-n inoixi iin^.i.jt i!tr« kling tnnbc^». wrik*’ verricht wordt tnH r< ae chirn (gux»’ |»i<»!»lydc <l*niolc) va.>Mr«l<»nr «!c geven li;*,c en vrcesncbtige pciMHirn grrr.r p:j«» grtoc'* i' nllerijt teroórmukt <ht slrUel ^rerii* pijn, muur het luul niets wriiAchoH over hrt (p-if>.ik. r.'e 'B* den duur, d«j onwhMdcJijkhch* der grvocllunvhcid; goudttoppivf, der holle landen, knushnalif/’ 11 in|',; rvchlxrlling di i i>n;;<*r«'gt*|<lv tanden bij de kindwrrn v.ui b’M«rdr»i Ivtu.tH r*4i Bs h iii'i^1 i>«-nrtuin v.«ii pijiigvvs u<|«> fuiisli’ii )<ii >nr|««) m t*i k plnitl* vooi hv.l vcrvuai ilire.i» van luden cn (stekel M MEIER). De gemaakte tunden en volledige gvbijtcn worden iny'Cirt int der haken, vr< rrn of J welkt ii aard het ook weten nmgr. Z,j tmo x Aer grrnc uithaling der wortelen cn verdokken i,0< noch hinder. Ih-t nuttige in< l lo t ^chimne psicnd i irnru tanden tot het veiniu cu dl»ar»l**r,,*f tcii; »le klunk <ler slem ia helder Dit tl h.rl is uiinw uilgrvundci» rn bestaal in Behpt* V ijj drn uitvinder; d.i.irdont is h> t nt< i|k kimvttHiidri' Ir l» v« i n b»,|’,i»-»»rn vrij 5 !r cn ren r( g.ibijt aan 100 ft <.n uib ivcit. D. xhilk' ti dir ui’ ik wrr1 iiIuImji komen un Ai' rn IP11 XllH» J’ Kerim om x«»o te X'*fgen <!r wriken dvi mihiut; n rn i u nu I kiiniicii nitkrn’Tn. noch noch door de kleur. n..rh dooi <len vorm der landt i; of bet duuiQe lijnnfi.i, t Zij oi.dr» lieiGk iliiig van alle mulukke clukkrn ei( I,. imak» fuit nnii.'c volgens hun nieuw stelsel. Aid - kui'At matige tanden Vtipitk».mende uit het huis van M ri>'.”* er. »ijn voor het twen gcwa.H b°rJ M. MEll.H ml te ru.idp hr’ii irii den Z,.«D r»l.« vm clko we k. i 9 ure morgens l >f ure Giootc Murkl, n* 5 (buis vmi M”'* wed* Van Keuitnol) le line», nu nil ren Woeusd tg der week, vin* I •umorgei.s k>t 3 uro na middag, Lingettreit, 77, tc Uotlomta. 5<£ - IJ _x CO 7 C# fefe» Z-RC- Dexe pillin samengvbicm van bloedzuiverende littrekacls van planten ovcrlrcfTm doi.r hunne krachtige werkingen alle andere pillen als xuive- rinjsrniddel. Wij kennen geen beter remedie tegen de opstij gingen naar het hoofd, de lever en de maag, da moeilijke spijsvcrtcerii'gen, gal, verstoptheid,’ le- perxickten, slijmxiokten, schcelhoohlpijn,- hoofd- Aiaaingen rhumatieskwalen, en». l'1*}1 1 doos. Bij elke doos vindt men een korten uitleg over de werkiaambeid en dc manier van gebruik der pillen. II. RUYSSEN Apotheker. N. B. Ncdergelcgd volgens <!e wet. M c» 2 »!L 2 TL u F'» S t SZL wSkS ■;- - iuj ?,':j F - .-.i .- t-> ssa Z L.-ï -.A F 1 F '5 ’ft» j

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 4