DE DDIVELSTOREN 1)0014 IV 37. 14 September 1892. Woensdag 481 jsmrgangr» staat gesteld onx de viuchten van zal (Wordt vooi lg»'zel). PAUL FEVAL. dan anderen; maar niemand is zoo karig en zelfzuchtig, of bij moet ondanks zich zelven zijne naasten daarmede bevoor- deelen. Wanneer iemand een jaarlijksch 1 inkomen van vijftig duizend franken heeft, zoude men bij den eersten oog- opslag denken, dat, indien zijn vercao- ruimer lot schijnt loegedeeld te zijn, verleert in wezenlijkheid zijn deel niet, en is slechts het kanaal, door hetwelk KIJK K-V AHM. Behalve degene, welke voor hun be staan, sommige meer, sommige min ar beiden, zijner wederom anderen, die van hunnen ai beid niet behoeven te leven, maar rijk genoeg zijn om te bestaan van hetgeen Hunne ouders voor hen hebben gespaard. Hel getal dezer laatstgenoem den kan evenwel slechts klein zijn in vergelijking van die, welke voor hun onderhoud werken moeten Maar zoo er geen land bestaan kan, waar alle of de meeste inwoners rijk genoeg zijn om zonder arbeid te leven, zijn er daarente gen vele landen waar alle inwoners arm zijn; en in die landen, waar elk van zijn arbeid leven moet, verkcercn de inwo ners in ccncn veel ergeren toestand dan de arbeiders hier Ie lande. In elk land, Waar de eigendom veilig is, en waar de inwoners werkzaam zijn, zal de welvaart «leeds toenemen. Sommige landen zijn «r, die voorheen zeer bevolkt en vrucht baar waren, doch die thans, onder hel 'vreede bestuur van tirannieke regeerin- gen. bijna woest en verlaten liggen. In vroegere tijden bracht Baibarije zijde voort; maar nu zijn aldaar de meeste moerbeziënboomen (met welker bladen de zijdewormen gevoed worden) ver- De Europeescho toestand. In langen tijd is de politieke toestand zoo onbeduidend niet geweest als heden. Ware liet niet dat er op groote feestelijkheden te Genua plaats hebben, waaraan de Fransche, Spaan- Jche. Dui sche. Engelsche, Oostem ijk- sche, Amertkaansche en andere vloten ‘leel nemen, en dat de leren onder elkander een weinig aan herrebekken *ijn over de home-iule-kwestic, men zou vyaarlijk denken dat al de natiën van Europa maai één grenzeloos volk uit haken; zóó stil, zóó kalm, zóó roerloos houden de mannen van alle kleuren en •ichtingen zich op dit oogenblik. Laat ons hopen, dat de verhouding der mogendheden tegenover elkander jaren lang zoo vredelievend zij als 2>j heden is. Wel ziel men in Frankrijk de socia listen op sommige plekjes het jhoofd opsteken en dreigen, doch, die krakee- len of heterafgunstige stormloopen van arbeid legen kapitaal zijn niet van aard ernstig den wereldvrede te stooren. Een paar honderd gendarmen zullen wel voldoende zijn om alles wéér in zijne plooi te brengen. 26' vervolg. Zijne eerste zorg was zijne verschrikte blikken rond zich heen te slaan. De maan, nu boog aan den hemel geklommen, over stroomde het veld met haar zacht en hel der licht. Moester Luc zag noch de schim van den jongen ridder Arthur, noch dm van Yaumi of Pluto meer. Alleen zijn muil dier stond nog, staande ingeslapen, bij hem. Meester Luc stapte eenige malen op en neer om aan zijne verkleumde ledematen «enige veerkracht te geven; vervolgens zijn muildier weder bestijgende, haastte hij zich den weg naar Coquerel in le slaan. Ik zal maar gedroomd hebben, sprak hij; de doodt n komen niet terug en de ketting van Plu’o is van zwaai ijz r. Verscheidenheden. In den goeden liberalen tijd had. minister Bara zich voor taak gesteld de plaatsen van onderpastoor af ie schaffen, welke hij, in zijne hooge bezorgdheid, voor den katholieken godsdienst, nut teloos vond. Het katholiek ministerie heeft, na- tuuilijk, doch skch s langzamerhand, die onrechtvaardigheid hersteld. Ver scheidene plaatsen van onderpastoor, boormeester Baia afgeschaft, zijn i u 0| nieuw ingericht en daar waar de noodzakelijkheid er van bewezen is worden er nog nieuwe icgericht. Dat kan de liberale drukpers niet ver kroppen en vooral zekere gemeene lo- giebladjes, welke in echte kooldragers- taal de buitenlieden, de goddienende ploegen zooals zij hen noemen, tegen de geestelijkheid pogen op te ruien. Het schijnt dat de juffers en dame» onderwijzeressen te Brussel zich op eene al te schreeuwende wijze aanklecden. Dit blijkt ten minste uit het volgende dienstbevel door den heer burgemeester Buis gegeven De schoolkomit‘iten spreken mij, langs verschillige zijden, over de wei nige maat die zekere onderwijzeressen behouden in hunne kleederdracht. Ik verzoek alle schooloveisten de ondei- wijzeressen, die onder mijne bevelen staan, te verzoeken voor hunne kled deren donkere stoffen te kiezen of ten minste kleuren die niet al te zeer in he* oog vallen; verders in hunne kleedeiin de nederigheid te behouden passende aan deze die geroepen zijn de kinderen der werkersklas op te voeden. Zonder te viagen dat zij een soort van klooster zelden deed de jicht zegepralende aanvallen - - begrippen van den ouden heer slechts aan laaggeboren, niet aan eenen edelman. Hij zou wel eenige uren hebben willen wijden i boeken, de gehcele b bliolheek van Coqurrel uilmakende, doch hij kon geene A van eene B onderscheiden. Wat zou hij doen Juist deed hij zich deze vraag, toen Luc Morfil, bleek en met al de kenteekenen van zijnen slechten nacht op het gelaat, de eet zaal binnentred. God zij met n, heer ridder, sprak hij met eene diepe buiging. Heb dank, Lite, heb dank, mijne vriend, antwoordde de heer de Plougaz. Gij komt juist van pas; ik bevind mij in zeer groote verg degenheid. Mijn genadige heer weet, dat ik altijd lol zijnen dienst bereid ben. verwerven kat», ta sparen, o! naar voor weiklieden lot bet bebouwen van willekeur te verteren, mits hij slechts J den grond, tot bet vervaardigen van niemand te korf doe. .Vele rijken maken lakens en andeie voortbrengselen van de wel is waar, een veel beter vermogen nijverheid, of wel tot het invoeren van hetzelve beter en doelmatiger dan op eenige andere wijze verdeeld. Toen hij over de binnenplaats van hel kasteel ging, floot hij Pluto, doch er kwam natuurlijk geen antwoord. Toen naderde hij hel hok en bemerkte nadat de hond werke lijk verdwenen was. Zou de duivel er zich wezenlijk mede gaan bemoeien knorde hij met ongerust heid. Het duurde lang, eer meester Luc kon inslapen. Den volgenden morgend vernam hij, dat Yanmis lijk ontvoerd was, h tgeen hem voor goed overtuigde dal hij den vori- gen nacht niet gedroomd had. Ondanks den angst, welken dez.’ ongewone gebeurtenis in hem vei wekte, bleef hij in zijne roofzuch tige plannen volharden cn besloot als het noadig was liever met de machten der hel 1 in het strijdperk te treden, dm afstand te j - - -- - -o doen van Iden zoo vurig gekoesterden I te halen, zooals een lekkerb k van onzen wensch vaA eenmaal op C'q terel heer en tijd doen zou, begon meester Loc meester te zijn. na >e <1 mkdi, op welke De h er de Plougaz integendeel stond der den dag zou dom brengen, dien mor.gend zeer goedgezind op. Sinds L hng had hij zulk em rusttgen nacht niet bij was met erg vlug moer u.-r m-, en met kat»,- ta sparen, niemand te kort doe. .Vele rijken maken lakens koopgoederen uit vreemde landen; en door al deze middelen nemen het koren, het laken en andeie voorwerpen van nut, geniale en genoegen, in het land toe. De rijke a'dus, hoewel hem een veel gen onder honderd arme huisgezinnen verdeeld wierd, die aldus elk een jaar- lijksch inkomen van vijf honderd Iran- het anderen toevloeit En alzoo wordt ken zouden bekomen, en door deze ver- deeling honderd huisgezinnen in het land weer een beslaan vinden zouden. Maar dit is eene dwaling. Dil zoude ze ker hel geval zijn, indien de rijke even zoo veel voedsel en kleeding gebruikte twee jaren, winst aanbrengen kan. Een als honderd arme huisgezinnen. Maar Hij verteert zijn inkomen aan bedienden, arbeiders, kooplieden en fabrikanten van onderscheidene artikels, die hun geld weder van hunnen kant in voedsel en kleeding voor hunne huisgezinnen ver teren; zoodat er eigenlijk eene soortge lijke verdeeling van zelve plaa's heelt, even alsof het geld van hem wegge- I nomen ware geworden. Misschien zal Je stortte, zoo als zulks bij velen het 1 hij zich, zoo bij een baatzuchtig mensch geralen kan zijn, wat zoude hij aanvan- is, weinig om het lot dezer huisgezinnen gen, na zijnen kleinen voorraad verleerd bekreunen; maar echter onderhoudt hij te hebben Hij zoude zich gaarne tol dezelve. Want zoo hij van zijn inkomen eenig werk verhuren; maar niemand zal tienduizend franken jaarlijks in schilde- hem kunnen gebruiken dan alleen voor zoodanig werk, dat hem eene zeer spoe- die weinigen, welke eenig geld mochten ren, even goed onderhouden,, alsof hij maakt en hen werkeloos had laten zit ten. Het eenige verschil is, dat zij ge voelen, thans bun bestaan eerlijk te verdienen, in stede van op eens anders liefdegiften te leven. De rijke daaren tegen die, in plaats van zijn geheel in komen te verteren, een groot gedeelte van hetzelve spaart, is niet minder nut tig voor zijne landgenooten. Immers komt daardoor niet minder geld in om loop; want geld woidt niet aanjgoud of zilver in kisten weggesloten, maar op de eene of andere voordeelige wijze be legd. Zeer dikwijls wordt hetzelve uit geleend op inteiest aan pachters, fabri kalen of kooplieden, die, behalve den intrest, dien zij daarvoor op te hiengen hebben, tiog hun eigen voordeel daar mede kunnen bevorderen. Want zij wor- doorgebracht. Voor ontbijt vroeg hij een gesloofden baas, vijf kwartels, twee patrij- op zijne teenen. Visschen paste volgens de zen en een vet hoentje van Ia Gnerche, eene I stad, welke om hare kapuinen, bijna even laaggeboren beroemd is als le Mans. Als nagerecht ver- zoü wal ...v., ooberde hij drie roggekoeken, waarvan een aan het half dozijn enkele den- eetlust van een der gezondste v r magen uit onzen tijd zou bevredigd hebben. Maar in die tijden was de maag van den mensch nog in al hare oorsponkelijke kracht en hare verduwingswerkluigen kunnen met onze zoo verzwakte organen niet verge leken worden. Nadat hij zijn ontbijt met eene kan roo- den wijn besproeid had, wierp hij zich achterover in zijnen leuningstoel, op welks rug zijn wapenschild gebeiteld was; in plaats van eenen tandenstoker voor den dag er ernstig over na 'e danken, op welke wijze hij ver- De j icht was zijn hevelingsvermaak, doch Dil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post O fr. Annoncen 20 ceutimen per regel.De groote leUers volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Dc Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office dePüblicitè, Magdalenastraat, 46, te Rrntsel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkanlooren. dord, en niemand denkt er aan om nieu- I aan elk vergund zij, bet zijne le bezitten j den op deze wijze «n we te planten; wam niemand is verze- 'al hetgeen hij door eerlijke middelen dit geld van hunnen kar.t ie bezigen dii oogenblik keid. dat bij er C_ - kunnen plukken. Is hel te vermoeden, dal de armen er beter zouden zijn, indien men aan rijken al hunnen eigendom ontnam, on der hen mei gelijkheid verdeelde, en al zoo elk belette om in het vervolg rijk te worden? De armen zouden alsdan in eenen nog meer deernisweerdigen toe stand verkeeren; zij zouden niet minder dan thans voor hun bestaan te arbeiden hebben; want voedsel en kleederen kun nen niet zonder iemands arbeid aange schaft worden. Maar zij zouden veel minder voordeelig werken dan thans, omdat niemand in staat zoude zijn eene groote fabriek of welvoorziene pacht hoeven te houden, of geld voor te schieten aan werklieden voor werk, dat soms niet dan, na verloop van één of ieder zoude, zoo als het spreekwoord dit is naiuurlijker wijze hel geval niet, zegt: «van de hand in den tand» leven, juist dat plekje gronds bebouwen, hetwelk hem en de zijnen in het leven kan houden, en niels durven sparen; want bij zoude moeien vreezen dal men hem zijnen meerderen eigendom af nemen en weder veerdeelen zoude. En wanneer een slechte oogsl of eene ziekte onder zijn gezin iemand in ellen- c_ u geralen kan zijn, wai zoude hij aanvan- is, weinig om hei lot dezer huisgezinnen gen, na zijnen kleinen voorraad verleerd bekreunen; maar echter onderhoudt hij le hebben Hij zoude zich gaarne tol dezelve. Wam zoo hij van zijn inkomen rijen of andere voorwerpen van weelde verteeren wil, worden de schilders en dige winst zoude opleverer». Want zelfs anderen, die hem deze voorwerpen levc- die weinigen, welke eenig geld mochten ren, even goed onderhouden, alsof hij hebben gespaard, moeten vreezen zulks hun een geschenk van het geld had ge- bekend te maken en daarvan beroofd te worden. Zij zouden hetzelve even als in vroegere lijden, en ook nog ten buidi gen dage in landen, waar de rijkdom schaarsch is, onder den grond begraven. En bij eenen zoodanigen staat van zaken zoude het geheele land mei elk jaar armer worden. Want elk zoude niet meer werken, dan ever, voor zijn onderhoud noodig is, en niemand zoude iels pogen te besparen, omdat hij niet zeker is bet zelve ie mogen behouden. Wel zouden de rijken arm geworden zijn; maar de armen, in plaats van hunnen toestand te verbeteren zouden nog ongelukkiger worden dan ie voren. Vooralle inwoners van een land, het zij arm of rijk of middelklasse, is het beste, dal de eigendom veilig en dat het VEU i Zondag avond is de schuur cn wagenkot der hofstede gebruikt door Ccmcyne, tc Rcningbe, af gebrand. Geheel de o< gst is «r in gebleven. l* W <l riiriil l i ■WW M I I 1 w, rx l xr, tv,A Aan AAn ,»aa! 1zx r zx ,x Ar rvi ZX t 11 ti/'m]

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1892 | | pagina 1